Glossary/Dictionary by Word – periya thirumozhi – 1st centum

Sorted by pAsuram

 ena mozhivadhaRku < td>periya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki  thAnavarkku  on thirumalA
WordMEaningpAsuram
 A  cowsperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 adai  reach there.periya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 adai  try to reachperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 adai  try to reachperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 adai  try to reachperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 adai  try to reachperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 adai  try to reach.periya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 adai  try to reach.periya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 adai  try to reach.periya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 adai  try to reach.periya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 adai nenjamE  Oh mind! Reach there.periya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 adai nenjamE  Oh mind! Reach there.periya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 adai nenjamE  Oh mind! Reach there.periya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 adai nenjamE  Oh mind! Reach there.periya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 adai nenjamE  Oh mind! Reach there.periya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 adai nenjE  Oh mind! Try to reach.periya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 adaindhAr  for those who hold as refugeperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 adaindhEn  I approached as the refuge.periya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 adaindhEn  I held your highness- divine feet as refuge;periya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 adaindhEn  I reached.periya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 adaindhEn  I surrendered;periya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 adaindhEn  surrendered.periya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 adaiyA  will not reachperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 adaiyAmal  to not reach (them)periya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 Adak kUdidil  if they can danceperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 adal arum  invincible (by anyone)periya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 adarppu uNdu  being tormentedperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 adarththa  one who killedperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 adarththavan  sarvESvaran who destroyedperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 AdhalAl  Due to thatperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 adhanai  thatperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 adhanAl  due to thisperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 adhanUdu  inside itperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 adharvAy  in the pathperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 Adhi  Oh cause of the universe!periya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 AdhimUrththi  being the cause of the universeperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 adhir  making loud noiseperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 adhir thara  making tumultuous soundsperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 adi  feetperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 adi alladhu  other than the divine feetperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 adi iNai  divine feetperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 adi thozhum  worshippingperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 adigaL  being the lordperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 adigaL thAm  sarva svAmi (lord of all)periya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 adigaLai  on the lord of allperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 adik kIzh  at the divine feetperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 adithozhum  can approachperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 adiyAr  servitorsperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 adiyavarkku  the bhAgavathasperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 adiyEn   I, the servitorperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 adiyEn  I who am a servitorperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 adiyEn  the servitor, myperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 adiyEnai  I, the servitorperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 adiyEnai At koNdu aruL  kindly accept my service.periya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 adiyEnai At koNdu aruL  kindly accept my service.periya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 adiyEnai At koNdu aruL  kindly accept my service.periya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 adiyEnai At koNdu aruL  kindly accept my service.periya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 adiyEnai At koNdu aruL  kindly accept my service.periya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 adiyEnai At koNdu aruL  kindly accept my service.periya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 adiyEnai At koNdu aruL  kindly accept my service.periya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 adiyEnukku  for me, the servitorperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 adiyERku  for me, the servitorperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 adu kaNai  the killer arrowperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 Adum  dancingperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 aduththu  approachedperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 agadu  lower stomachperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 agal  wideperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 agalam  chestperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 agalaththu  on the chestperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 Agam  (his) bodyperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 Agam  (his) bodyperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 Agam  bodyperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 Agam  bodyperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 Agam  bodyperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 Agam  bodyperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 agan pozhil thazhuviya  having inner gardenperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 AgAyamum  etherperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 Agi ninRa  one who remained asperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 aikkaL  kapam (mucus)periya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 aikkaL  mucusperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 aim pulan  five sensesperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 aindhum aindhum  these ten pAsuramsperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 aivar  the five sensesperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 AkAsamumAm  being sky, hence, being made of the five great elementsperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 Akkai thannuL  (being held captive) in the bodyperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 Akki  having as a servitorperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 AL ari  narasimha-speriya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 AL ariyAy  having narasimha formperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 AL ariyAy  in the form of narasimha (as he appeared, seeing that)periya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 AL koNda aruL  kindly accept my serviceperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 AL koNdu aruLE  Kindly accept my service.periya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 alai  having wavesperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 aLai  in the cavesperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 alai nIr  surrounded by ocean with wavesperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 alaiththa  (due to anger) with swaying tongueperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 alam puri  Carrying the weapon, ploughperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 Alam thaLir mEl  on the peepal leafperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 alamara  to agitateperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 alamara  to cause anguish (being unable to bear)periya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 alandhEn  I, the servitor, who suffered (in every birth)periya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 alangal  decorated with garlandperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 alangalAya  in the form of a garlandperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 alar magaL avaLOdum  with periya pirAtti who was born in lotus flowerperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 alaRa  to cry outperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 alarginRa  blossomingperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 alarndha  spreadingperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 algul  a girl having waist regionperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 Ali  having small dropletsperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 ALi  lionsperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 ALi  lionsperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 aLikkum  will grant;periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 ALIr  you who are expertsperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 allA  more cruel than thatperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 alladhu  other than thoseperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 alli mAdhar  periya pirAttiyAr who has lotus flower as her residenceperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 ALvar  will get to ruleperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 am  beautifulperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 am  beautifulperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 amaindhEn  became complete, to go;periya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 amaLiyil  on the bedperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 amarar  dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 amarar  for nithyasUrisperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 amarar  nithyasUris-periya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 amarar  nithyasUris-periya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 amarargaL  brahmA et alperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 amarndha  firmly residingperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 ambaram  etherperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 ambinAl  with arrowsperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 ammAnadhu  lord of all, hisperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 ammAnadhu  sarvESvaran-speriya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 ammAnadhu  sarvESvaran-speriya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 ammAnai  on sarvESvaranperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 amudhAga  as nectarperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 amudham  amrutham (nectar)periya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 amudham  nectarperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 amudhE  Oh one who is enjoyable for me like nectar!periya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 amudhE  Oh one who is enjoyable like nectar!periya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 amudhu nIr  nectarean water [sweat]periya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 An  (roaming) amidst cowsperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 Anai  elephants (which travelled)periya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 Anai  elephants-periya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 Anai  having a beautiful form like an elephantperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 aNai  on the divine mattressperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 aNai katti  building bridgeperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 aNai katti  building the bridgeperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 anaiththum  and all other objectsperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 anaiththum  residents of brahma lOkam etcperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 aNaiyAy  Oh one who has as divine mattress!periya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 aNaiyum  approachingperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 anal  fireperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 AnAn  sarvESvaran who is having as prakAram (form)periya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 aNangu  to suff erperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 aNangu  will be a match if tried very hardperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 aNavum  growing to touchperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 anbAy  having bhakthi (towards sarvESvaran)periya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 aNdA  Oh controller of all oval shaped universes!periya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 aNdA  Oh controller of dhEvas who live inside the oval shaped world!periya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 aNdam  brahma lOkam (abode of brahmA)periya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 aNdam  oval shaped universeperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 andhaNarum  brAhmaNasperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 andharaththu  from skyperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 andharaththu  in svargamperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 andhO  alas!periya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 ANdu  ruling over with a sceptre (further)periya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 ANdu  ruling with sceptreperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 angu  in a placeperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 angu  in such SrI gOkulamperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 angu  In that place where prahlAdha vowedperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 angu  there (remaining to be praised by them)periya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 aNi  decoratedperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 aNi  very beautifulperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 aNi nIr  beautiful waterperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 aNiyan  being easily reachable (for those who surrender)periya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 anja  to fearperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 anja  to fearperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 anja  to fearperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 anji  fearingperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 anji  fearing thatperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 anjuvan  I am scaredperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 aNNA  Oh one has all types of relationships!periya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 aNNA  oh one who is all types of relationship!periya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 annALgaL  those timesperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 annam  swanperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 anRE  right thenperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 anRi  if you are unable to reciteperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 anRiyum  furtherperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 anRu  long ago (when earth was consumed by deluge)periya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 anRu  on the day when earth was engulfed by delugeperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 anRu  that day (when indhra showered hail storm)periya-thirumozhi-1-3-4-pI Lai sOra 
 anRu  towards the end of dhvApara yugamperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 anRu  when bhagIratha was bringing gangA downperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 anRu  when sugrIva surrenderedperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 aNugA vaNNam  not to reachperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 appA  Oh benefactor!periya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 appan  being great benefactorperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 appar  eldersperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 appar  the elderly personperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 Ar  being filled withperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 Ar  filledperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 Ar  filledperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 Ar  filledperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 Ar  filled withperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 Ar  havingperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 Ar  havingperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 Ar  matchingperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 Ar  to touchperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 ArA  not satiating (even if enjoyed forever)periya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 aRAdha  going on continuouslyperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 aRai  hummingperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 aRai  hummingperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 aRai  making noiseperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 aRai misai  on the rocksperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 aRaiginRa  singing with tuneperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 arakkar  rAkshasas (demoniac people)periya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 arakkar  rAkshasas-periya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 arakkar kulam  demoniac clanperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 arakkar kulangaLum  the demoniac clanperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 arakkar thalaivan  rAvaNa, the leader of rAkshasas, hisperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 arakkarkku  for the rAkshasasperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 arambaiyar  the celestial girls-periya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 Aramum  ornamentsperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 aranai  rudhraperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 arangam  and SrIrangam;periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 arasALa  to ruleperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 arasanE  Oh king!periya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 arasE  oh beloved one!periya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 aRaththai  you who are the embodiment of dharmaperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 aravam  pythonsperiy a-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 aravu  thiruvanandhAzhwAn (AdhiSEsha)periya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 ari avai  lionsperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 ari kulam  the groups of monkeysperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 aRidhi Agil  if you have knowledgeperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 aRivudaiyAr ArAr  all the wise peopleperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 ariya  difficult for anyone to knowperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 ariya  difficult for everyoneperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 ariyAy  being a lionperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 ariyAy  being narasimhaperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 ariyAy  being narasimhaperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 ariyAy  being narasimhaperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 ariyAy avan  eternal abode of the one who appeared in the form of narasimhaperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 ariyE  Oh lion!periya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 aRiyEn  I don-t consider as an entity.periya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 aRiyEn  I, the servitor, who do not knowperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 aRiyIr  not knowingperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 aRREn  became completely existing for your highnessperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 ARREn  being unable to tolerate (the repetitive births)periya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 Arththu  making an uproarious soundperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 Arththu  making noiseperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 Arththu  to make noiseperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 aru  difficult to climbperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 aru  difficult to climbperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 aru  unshakeableperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 arugu  in close proximityperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 arugu ellAm  nearby placesperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 aRukkum  one who mercifully eliminatesperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 aruL puriyAy  mercifully grant the opportunity to serve you.periya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 aruL seyum  givingperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 aruLAy  show your mercyperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 aruLAy  show your mercy.periya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 aruLAy  You should mercifully protect me.periya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 aruLE  by mercy onlyperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 aruLi  bestowedperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 aruLodu  with mercyperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 aruLum  mercifully grantingperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 aruLum  will grantperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 Arum  filledperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 aRuppAn  to eliminateperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 aRuththu  severedperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 aruvinai  great sinsperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 aruviyodu  with the floods caused by rainperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 AsaiyinAl  with the desireperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 Atchi aRiyOm  won-t ruleperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 aththan  being lordperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 avaL  herperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 avaL than  herperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 avan thAn  brahmA himselfperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 avanadhu  hisperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 avaniyAL  SrI bhUmip pirAttiperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 avar  those demons such as mAli etcperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 avar  were previously in povertyperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 avar thammOdu  following their foot stepsperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 avar uyir  their livesperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 avaravar  of those womenperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 avarkku  for themperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 Avikkum  yawnedperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 AviyE  Oh my life!periya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 avuNan  hiraNya-speriya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 avuNan  hiraNya, the demonperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 avuNan  hiraNya, the demon, hisperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 avuNan  hiraNya, the demon, hisperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 avuNan  hiraNya, who is demoniacperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 avuNan  hiraNyan-speriya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 avuNarkku  for the demonsperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 Ay  being prakAri (substratum)periya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 Ay  to not lose their positionperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 Ayan  krishNa, the cowherd-speriya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 AyanE  oh one who incarnated in the cowherd clan!periya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 ayanodu  with brahmAperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 Ayar  herdspeople-speriya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 Ayar tham pAdiyil  in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam)periya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 ayarA mun  before breaking downperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 ayil  sharpperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 Ayina  expansion of true knowledge which is goodperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 AyinAn  one who remains asperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 Ayira nAmam &nbsp ;(his) thousand divine namesperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 Ayira nAmangaL  (his) thousand divine namesperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 Ayiram mugaththinAl aruLi  as mercifully desired by the divine heart of sarvESvaran to flow in thousand tributariesperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 Ayiram nAmam  (his) thousand divine namesperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 Ayiram paNangaL udaiya  one who is having thousand hoodsperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 Ayiram pEr udaiyAn  one who has countless divine namesperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 Ayiram pErum  thousand divine namesperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 Ayiram thOLan  sarvESvaran who is having thousand divine shoulders, hisperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 Azh  deepperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 azhagAya  beautifulperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 azhagAya  beautifulperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 azhagAya  having beautyperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 azhaimin  call out;periya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 azhaippan  got to call out.periya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 azhalAl  by fireperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 Azhi  one who is having thiruvAzhi (divine chakra)periya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 Azhi  thiruvAzhi (divine sudharSana chakra)periya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 azhiththu ittEn  destroyed.periya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 AzhiyAn  sarvESvaran-speriya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 bAradham  in the bhAratha yudhdham (mahAbhAratha battle)periya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 bOgamE  pleasuresperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 dhariththu  holding in the heartperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 dhEvar  dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 dheyvam  divineperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 dheyvam  divineperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 dheyvam allAl  except for the devotees who worship him with loveperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 Edhalan  enemyperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 Edham inRi  to not have any sorrows (for his devotees)periya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 Edham vandhu  sorrows approachingperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 edhir vandha  came as hurdleperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 eduththa  mercifully spoken to be known by allperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 eduththavan  the abode, where sarvESvaran who lifted and held as umbrella, is mercifully residingperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 eduththu  lifted as umbrellaperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 Elam  fragranceperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 eLgi  becoming broken (to go away)periya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 em  for usperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 em  for us, devoteesperiya-thirumozhi-1-9-8-nOR REn palpiRavi 
 em  to give enjoyment for us, the devoteesperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 em adigaL  being our lordperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 em aNNal  the eternal abode of sarvESvaran, who is my lordperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 em kOvalan  taking birth in the cowherd clanperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 em oruvan  my lord who has matchless strengthperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 em pirAn  being benefactorperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 em pirAn  being my benefactorperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 em pirAn  being my benefactorperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 em pirAn  being the lord of allperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 em pirAn  my lord-speriya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 emakku  in our mattersperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 emakkum  for us (who are ananyaprayOjanar (without any expectations))periya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 emperumAn  being my masterperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 emperumAn  my lordperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 emperumAn  sarvESvaran who accepted me as a servitor, hisperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 emperumAn  sarvESvaran,periya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 emperumAnai  on sarvESvaranperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 empirAnai  on sarvESvaran who is my benefactorperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 en  for followers like meperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 en  for meperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 en  myperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 en  myperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 en  to give enjoyment to meperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 en AnAy  oh one who forbears my faults just as an elephant would do!periya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 eN dhikkum  entities in eight directionsperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 eN dhisaigaLum  eight directionsperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 en endhAy  oh my well-wisher!periya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 eN kaiyAn  being the one with many divine handsperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 en manam  in my heartperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 en mEl  on meperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 en nAvinAl  with my tongueperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 en nAvinAl  with my tongueperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 en seygEn  what will I do; (not having the means to reach you, I am unable to do anything)periya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 en thalaivan  my lordperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 en thalaivan  nArAyaNa, my lordperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 ena  myperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 ena  saying these many praisesperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 for the words [which they will] speakperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 enai  me, the servitorperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 enakku arasu  being my rulerperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 EnamAgi  assuming the form of a wild-boarperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 EnangaL  pigsperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 enbu  boneperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 enbum  boneperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 endhai  being my fatherperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 endhai  being my fatherperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 endhai  being my fatherperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 endhai  my lordperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 endhAy  oh great benefactor!periya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 endhAy  Oh my lord!periya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 endhAy  Oh my lord!periya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 endhAy  Oh my lord!periya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 endhAy  oh my relative!periya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 endhAy  Oh one who is the protector for those who are like me!periya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 Endhi  heldperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 engaL  (makes you tolerate) our (mistakes)periya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 engaL  being able to eliminate shortcomings of ours, we being incompleteperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 engaL  even for us who are samsAris (materialistic people)periya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 Engi  becoming weakperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 engum  in all directionsperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 engyAnRum  at all timesperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 ENilEn irundhEn  did not think about;periya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 enna  as he prayedperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 ennai  I who am a servitorperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 eNNi  consideringperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 eNNi  meditating uponperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 eNNi  thinking in this mannerperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 eNNinEn  I analysed my previous state;periya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 eNNIr  without knowingperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 ennudai vAzh nAL  being my life-spanperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 ennudaich chuRRam  being all my relationshipsperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 EnOr  demons, who are enemiesperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 enREnum  everperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 enRu  alwaysperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 enRu  praising in such mannerperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 enRu  saying in this mannerperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 enRu  saying in this mannerperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 enRu  saying soperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 enRu  saying thisperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 enRu  saying this wayperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 enRu anji  fearing in such mannerperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 enRu eNNi  meditating (repeatedly on these forms) in this mannerperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 enRu eNNi ninRu  saying in this mannerperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 enRu ivaRRai  theseperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 enRu pEsum  those who speak this wayperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 enRum  alwaysperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 enRum  alwaysperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 enRum  everperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 eppAvam palavum ivaiyE  these many types of sinsperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 Er  beautifulperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 Er koL  beautifulperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 ERi  climbperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 eri  fireperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 eri ena  considering that to be fireperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 eri ezhuginRa  very hot with fiery sparksperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 eri vIsum  shiningperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 erindha  burning due to angerperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 eRindha  foughtperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 eriyAy  being fireperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 ERREn  I became qualified (to receive your highness- merciful glance); (due to that)periya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 eRRi  torture themperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 ERu Ezhum  the seven bullsperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 EsA mun  before they scoldperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 Eththa  as they praiseperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 Eththa  to be praisedperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 eththanai kulamum  In every clanperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 eththanai pagalum  foreverperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 Eththavum  to surrender with bhakthiperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 EththuvAr tham  those who praise, theirperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 ettu ezhuththum  the eight divine syllablesperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 EvinAr  sent;periya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 evvam  causing sorrowperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 Ey  being denseperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 Ey  filledperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 Ey  matchingperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 Ey  restingperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 EyAn  one who does not deserve to begperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 eydha  (in rAmAvathAram) shot them downperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 eyiRRodu  with teethperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 eyiRRodu  with teeth (looking at such a form)periya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 eyiRu  having teethperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 eyiRu  having teethperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 eyiRu  teethperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 eyiRu  teethperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 eyiRu  teethperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 Eyndha  havingperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 Eyndha  matching his formperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 eyththa  weakperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 eyththu ozhindhEn  having weakenedperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 eyththu ozhindhEn  I who have become very tiredperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 Ezh ulagukku  for the seven worldsperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 Ezh vidai  the seven bullsperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 ezha  to riseperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 Ezhai AnEn  I, the servitor, lost my ability (now)periya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 ezhil  beautifulperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 ezhil  beautyperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 ezhu  try to be uplifted.periya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 Ezhu ulagamum  seven worldsperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 ezhumin enRu  saying -arise-periya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 ezhundha  appearedperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 ezhundha  appearing in a rousing mannerperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 ezhundhAL  sUrpaNakA who came with zealperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 ezhundhu  becoming projected (well visible from outside)periya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 gadhikku  to paramapadhamperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 gangaiyin karai mEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 gangaiyin karai mEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 gangaiyin karai mEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 gangaiyin karai mEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 gangaiyin karai mEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 gangaiyin karai mEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 gangaiyin karai mEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu&nbs p;
 gangaiyin karai mEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 gangaiyin karai mEl  present on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 gangaiyin karaimEl  on the banks of gangAperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 gyAlam  whole worldperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 i  thisperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 I  your highnessperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 idai  in betweenperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 idai  waistperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 idai  waistperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 idaikku  on (pUthanA-s) lapperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 idaikku irundhu  staying on her lapperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 idam  abodeperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 idam  abodeperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 idam  abodeperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 idam  abodeperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 idam  abode isperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 idam  abode isperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 idam  abode isperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 idam  abode isperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 idam  abode isperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 idam  abode isperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 idam  the abode isperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 idam engum  on the vast earthperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 idam peRa  in an expansive manner (sarvESvaran)periya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 idandha  one who split and threwperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 idandhida  as they break (the gem rocks apart) and push them downperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 idandhu  dug it outperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 idar  decayperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 idar  sorrowperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 idar uRRanan  I became worried;periya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 idarai  sorrowperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 idavendhai  in thiruvidavendhaiperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 idhaNamdhoRum  from every watch-towerperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 idhu en  how (being too old!)periya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 idhu evvuru  what kind of a form is this?periya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 idi koL  like a thunderperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 idumbaiyAl  by povertyperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 idumbaiyil  in the body which is the cause for all sorrowsperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 idumin  giveperiya -thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 il  greatness of (their) household lifeperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 ILai  due to mucusperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 iLaiththIr  have a weakened body (hearing our words)periya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 iLaiththozhindhEn  became sorrowful (on hearing about the results of such sins)periya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 iLaiththu  becoming thinperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 iLaiyAmun  before giving up on getting tired, in this manner,periya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 iLaiyavar  childrenperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 iLaiyavar  the young women-speriya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 iLaiyavar  young womenperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 iLam  very tenderperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 iLam  youngperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 iLam kodi thiRaththu  for nappinnaip pirAtti who resembles a young creeperperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 ilAmaiyinAl  due to not havingperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 ilangai  evil forces in lankAperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 ilangai  having lankA as his capitalperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 ilangai nagar  lankApuriperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 ilangaikku  for lankAperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 ilangaip padhikku  for the city of lankAperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 ilangaiyum  lankAperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 ilangu  radiantperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 ilangu  shiningperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 ilangu  shiningperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 ilEn  not havingperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 illA  nothing else is presentperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 illai  will be destroyed.periya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 illaiyE enRu  not having (anything to give you)periya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 imaiyavar  brahmA et alperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 imaiyavar Aguvar  will become a part of nithyasUrisperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 imaiyOr  dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 imaiyOr  dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 imaiyOrgaL  dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 imaiyOrgaL  dhEvathAs such as brahmA et alperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 imaiyOrum  nithyasUris (eternal associates of bhagavAn in paramapadham)periya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 imayaththu  in himavAnperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 imayaththu  in himavAnperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 imayaththu  in himavAnperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 imayaththu  in himavAnperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 imayaththu  in himavAn;periya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 imayaththu uLLAn  being the one who is mercifully residing in himavAn (in thiruppiridhi in the himalayas)periya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 imayaththuL  in himalayan mountainperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 imayaththuL  in himavAnperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 imayaththuL  in himavAnperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 imil  having humpsperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 in  sweetperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 in  sweet (for the tongue)periya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 in aruL  great mercyperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 in sol  sweet wordsperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 in uyirai  good lifeperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 iNai adi  divine feet which are beautiful togetherperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 iNai adi  having a pair of divine feetperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 inam  belonging to same speciesperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 inam  herdperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 inam vidai  the seven bulls which appeared in a herdperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 iNangi  gatheredperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 Indha aruLum  one who gives (himself)periya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 indhiraRku  for indhraperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 Ingu  hereperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 ini  nowperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 ini  now onwardsperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 inidhAga  with good wordsperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 innadhu enRu  is in this particular mannerperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 inRE  right nowperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 ippiRappE  in this birth itselfperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 IradiyAlE  with two stepsperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 iRainjida  to bathe [and purify oneself] before surrenderingperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 iRainjum  surrenderingperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 iRainjum  surrenderingperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 iRainjum  worshippingperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 iRaivan than  the leader, rAvaNa-speriya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 iRaiyAya  being kingsperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 iRandhAl  when they dieperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 irandhAn  being the one who beggedperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 irandhArkku  for those who beggedperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 irandhavarkku  for those who beggedperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 iranga  to secrete milk naturallyperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 iRangi   lean downperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 irangi  worryingperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 iraNiyanai  hiraNya-speriya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 irappa  as he begged (and as mahAbali poured the water)periya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 iravu  night onlyperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 irEnmin  don-t stayperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 irindhu  becoming scattered here and thereperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 iriya  since it is moving in a scattered mannerperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 iRRa kAl pOl  like a broken legperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 iRRu vIzha  to break and fall downperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 iru  greatperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 iru  vastperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 iru  vastperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 iru nilam  vast earthperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 iru piLavA  to split into two partsperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 iru sudarAy  being chandhra and sUryaperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 irukAl  both endsperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 iruL aLavum  throughout the nightperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 iruL perugiya  being dark onlyperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 iruLum  darkness, for all theseperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 irum  greatperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 irum pasi adhu  great hungerperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 irumi  coughperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 irumi  coughed (in between)periya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 irumi  coughingperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 irumi  due to coughperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 irumi  suffering from coughperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 irundha  being present and giving audienceperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 irundha  coming and residingperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 irundha  eternally residingperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 irundha  eternally residingperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 irundha  mercifully residingperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 irundha  mercifully seatedperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 irundha  mercifully seatedperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 irundha  the abode where the eternal sarvESvaran is residingperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 irundhAy  you remained firmly.periya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 irundhEn  I considered;periya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 irundhu  being seatedperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 irundhu  remaining (there)periya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 irunidhikku iRaivanum  rAvaNa who is the lord of Sanka nidhi and padhma nidhiperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 irunjOlai  in thirumAlirunjOlai which is known as southern thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 iruppAr  sarvESvaran who firmly remainsperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 iruththal  staying firmlyperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 isai  pAsurams which have tuneperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 isai sola  as they are hummingperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 isai solum  humming the tunesperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 Isan  being the lordperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 Isanum  rudhranperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 Isi  -chI! chI!- (thamizh phrase to show disgust)periya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 itta  gaveperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 ittu  offered (the objects for worship at the divine feet)periya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 ittu  offeringperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 ittu  submitperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 ivai  these five elementsperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 ivai koNdu  with this thirumozhi (decad)periya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 ivar  those who are wealthy nowperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 iyanRa  madeperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 izhi tharu  rolling downperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 izhindha  comingperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 izhindha  fell downperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 izhindhu  coming downperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 izhindhu  falling downperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 kadaindha  one who churnedperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 kadaindha  one who churnedperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 kadal  in thiruppARkadal (milk ocean)periya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 kadal  in thiruppARkadal (milk ocean)periya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 kadal  oceansperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 kadal  surrounded by oceanperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 kadal  surrounded by oceanperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 kadal  the ocean-speriya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 kadal  thiruppARkadal (kshIrAbdhi)periya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 kadal sUzh  being surrounded by oceanperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 kadal vaNNanai  sarvESvaran, who is having the divine complexion of oceanperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 kadalai  oceanperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 kadalum  oceanperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 kadalum  oceanperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 kadam sUzh  having the liquid that comes out du ring periods of exultationperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 kadandhu  crossingperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 kAdhal miguththa  one who is having great love (towards bhagavath vishayam)periya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 kAdhal miguththu  having increased loveperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 kadi  fortifiedperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 kadi koL  having fragranceperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 kadidhu  quicklyperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 kadiyAr  having cruel actsperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 kadu  having great speedperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 kadum  cruelperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 kaduppa  to make noiseperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 kaduththu  with great speedperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 kai  having divine handsperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 kai  having in handperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 kai  having trunkperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 kai agaththu  in his handperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 kai seydhittu  personally organising the armyperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 kaithozhum  worshippingperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 kaiththalaththAl  with handperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 kaiyAl  with his handperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 kaiyALan  having handperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 kAl  airperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 kal  rockperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 kal  rocksperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 kal adhar  branching through rocksperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 kal onRu  mountain named gOvardhanperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 kAl suzhanRu  to have the feet hobbleperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 kal thEn  honey placed in the cave in mountainperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 kAlA  having as footperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 kalaigaL  SAsthramsperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 kaLaigaN  Oh protector!periya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 kALaiyAgi  being a youthperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 kaLaiyAy  kindly eliminate.periya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 kalaiyum  deerperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 kAlALum  foot soldiersperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 kAlanAr thamarAl  by the servitors of yamaperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 kalanga  as imbalance (in vAdha, piththa and SlEshma) occurs (due to that)periya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 kalanga  to agitateperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 kalangi &n bsp;hobbledperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 kaLavinaith thuNindhu  having firm faith in robbingperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 kalaviyE  union onlyperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 kalaviyE  union onlyperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 kalaviyin thiRaththai  the matter of union with themperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 kAlAy  being airperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 kali kanRi  AzhwAr who rid the defects of kaliperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 kalikanRi  AzhwAr who eliminated the defects of kaliperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 kaLiRu  elephantsperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 kaLiRu enRu  confusing those clouds to be elephants (arriving to be their prey)periya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 kaLiRum  the elephant named airAvathamperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 kaliyan  AzhwArperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 kaliyan  AzhwArperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 kaliyan  AzhwArperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 kaliyan  AzhwArperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 kaliyan  mercifully spoken by AzhwArperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 kaliyan  mercifully spoken by AzhwArperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 kaliyan  mercifully spoken by thirumangai AzhwArperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 kaliyandhu  AzhwAr-speriya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 kaliyAr  age of kaliperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 kallum  rocks (which are burning by that fire)periya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 kaLvanEn AnEn  (Previously, bhagavAn-s possession AthmA) I stole;periya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 kamalam  filled with lotus flowersperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 kamalam  having lotus flower as abodeperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 kamalaththu  born in the lotus flower in emperumAn-s divine navelperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 kAmanAr  for cupidperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 kAmarAna ARum  the way girls had a liking for himperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 kamazhum  blowingperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 kaN  eyesperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 kaN  eyesperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 kaN  having eyesperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 kaN  having eyesperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 kaN  spaciousperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 kaN Ar  Vastperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 kaN idungi  eyes shrinkingperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 kaN suzhanRu  rolling the eyesperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 kanai  resounding (by the ornaments)periya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 kanaiththa  making noise (while burning)periya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 kaNaiyum  arrowsperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 kanam  firmperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 kAnam  forestperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 kanam  vastperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 kanavilum  more than the dreamperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 kANbadhu  to seeperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 kANbadhu  to seeperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 kaNda  as things are seenperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 kaNda  sawperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 kaNda A  any aspects seenperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 kaNda A  in the matters visible to eyesperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 kaNdal  thAzhai (a type of plant)periya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 kANdaRku  to seeperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 kaNdavA  as thought in the heartperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 kaNdu  sawperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 kaNdu koNdEn  got to realise.periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 kaNdu koNdEn  got to see.periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 kaNdu koNdEn  I got to realise.periya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 kaNdu koNdEn  praised and realised.periya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 kaNdu koNdEn  realised.periya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 kaNdu koNdEn  realised.periya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 kAnidai  in the forestperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 kANmin  see his stateperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 kaNNa nIr sOra  to have tears of happiness flow overperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 kaNNAr thiRaththanAy  being attached towards women who have such (dark and wide) eyesperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 kaNNAy  like eyesperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 kaNNi thiRaththu  for nappinnaip pirAtti who is having eyesperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 kaNNiyarpAl  towards women who have eyesperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 kanRi  (indhra) being angryperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 kanRu mEyththu  tending the calvesperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 kaNsuzhanRu  eyes rolling [in fatigue]periya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 kAr  cloud likeperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 kAr Ar  filled with cloudsperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 karai sey  not breaching the shoreperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 kAraNam thannAl  due to bhagIratha-s penanceperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 kaRi  black pepper-speriya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 kari  elephantsperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 kariya  darkperiya-thirumozhi-1 -2-10-kariya mAmugil 
 kariyAn  one who has black complexion (in kali yugam)periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 kariyum  elephantsperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 kariyum  elephantsperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 kArkoL  taking over the cloudperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 kaRpagam  kalpaka treeperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 kaRpagam!  Oh generous ones who resemble desire fulfilling kalpaka tree!periya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 kaRRilEn  I have not learned (from an AchArya);periya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 kARRinOdu  with airperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 kaRRu vallArgaL  those who can learn with meaningperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 karu  being darkperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 karu nedu  dark and wideperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 karu varai  huge mountainperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 karudhi  consideredperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 karudhi  consideredperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 karudhi  thinking aboutperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 karudhum  sought outperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 kArum  cloudsperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 karuththuL  in mattersperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 kAval koL  protectingperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 kAvalar Agi  being the protectorperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 kavarndhu  took awayperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 kavvum  biting (those who are seen)periya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 kAyA malar vaNNan  the eternal abode of sarvESvaran who has the complexion of a kAyAm flowerperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 kayal  fishperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 kayal  fishperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 kayal  fishesperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 kayal  like a kayal fishperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 kAyththa  filled with unripe fruitsperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 kazhal  divine feetperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 kazhindha  wastedperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 kazhugum  (similar) eaglesperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 keda  to be destroyedperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 keda  to fall apartperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 kEttE  immediately on hearingperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 kettu  having their state damagedperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 kidandhavan  sarvESvaran who is mercifully recliningperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 kidandhAy  oh one who is mercifully reclining!periya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 kidandhu  remainperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 kidandhu  remaining in one placeperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 kiLaiyE enRum  (those who are not real relatives) as relativesperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 kINda  upliftedperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 kiRkinRilEn  being incapableperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 kodi  being the flagperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 kodi  creepersperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 kodi avai  creepersperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 kodith thugil ena  like a cloth hoisted on a flag-postperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 kOdiya  not engaging in good aspectsperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 kodu  cruelperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 kodum thozhil  cruel activityperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 kodumaiyai  cruel actsperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 koL  assumedperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 kOl  from polesperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 koL  having as residenceperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 kOl  stickperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 kOL  strongperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 kOL  strongperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 kOL  strongperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 kOL  strongperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 kolai  killing others as natureperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 kombu  tusksperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 kombu anna  like a creeperperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 kOn  being the lordperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 kOn  the kingperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 koNarndha  (perumAL and iLaiyaperumAL) brought alongperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 koNarndha  which brought along and fallingperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 koNarndhu  brought (and submitted)periya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 koNdal  cloudsperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 koNdAy  Oh one who measured and accepted!periya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 koNdu  carryingperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 koNdu  earnedperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 koNdu  grabbingperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 koNdu  holding in handperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 kOnE  Oh one who enslaved me!periya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 kongai  having bosomsperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 kongu  fragranceperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 konREn  having killedperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 konREn  tormented;periya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 koRRavan  sarvESvaran, the kingperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 kOththup piNaindha  holding hands and dancedperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 kOvalan  being krishNaperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 kOvinAr seyyum  to be done by those popular five sensesperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 kOyil  divine abodeperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 kOyil  temple-speriya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 kozhiththu  pushingperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 kozhu  abundantperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 kozhu  shiningperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 kozhunan avan  sarvESvaran, who is the divine consort, where he eternally residesperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 kudaik kIzh  remaining on the shades of umbrellaperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 kudaikkIzh  under the shade of the umbrellaperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 kudandhai  ArAvamudhan emperumAn who is mercifully residing in thirukkudandhaiperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 kudandhai  ArAvamudhAzhwAr in thirukkudandhaiperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 kudandhai  one who is mercifully resting in thirukkudandhaiperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 kUdi  having remained in this manner for a long timeperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 kudi koNdu  having as abodeperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 kUdinEn  being unable to distinguish between body and soul, and remained closely together;periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 kudumi  having tall peaksperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 kula varai  anchoring mountainsperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 kula varaiyum  seven anchoring mountains (such as mEru)periya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 kulam  (for those who meditate upon it) birth in great familyperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 kuLippa  to pierceperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 kuLir  being coolperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 kuLir  coolperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 kUndhal  having hairperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 kuniththa  mercifully bentperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 kunRam  gOvardhana hillperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 kunRu  gOvardhana hillperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 kunRu  on the peaksperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 kunRum  small hillsperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 kUr ugirALan  sarvESvaran who is having sharp divine nail and is eternally residingperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 kUra  as increasedperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 kuRa mAdhar  the women of the hilly regionperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 kurai  making soundperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 kural  having soundperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 kural  toneperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 kuRaLAy  as vAmanaperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 kuRaLAy  mercifully incarnating as vAmanaperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 kurambai  this body which is a houseperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 kuravai  in rAsa krIdAperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 kuRikkOL  knowledge such as discrimination between body and selfperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 kuRikkoL  should consider in your divine heart.periya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 kUrndhu  being moreperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 kurundham  kurukkaththi tree (which is possessed by a demon)periya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 kuRungudi  one who mercifully resides in thirukkuRungudiperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 kuththi  piercingperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 kuvaLai  like a kuvaLai flowerperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 kuzhal  hairperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 kuzhal  having hairperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 kuzhalAr  having hairperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 mA  being abundantperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 mA  bestperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 mA  bigperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 mA  gloriousperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 mA  greatperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 mA  greatperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 mA  greatperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 mA  greatperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 mA  having great gloryperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 mA  having huge formperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 mA  hugeperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 mA  largeperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 mA  lengthyperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 mA  SrI gajEndhrAzhwAn-speriya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 mA  vastperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 mA  vastperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 mA  veryperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 mA  very gloriousperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 mA malai  huge mountainperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 mA marudhu  the big marudha treeperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 mA mugil  huge cloudsperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 mA nedu  vast, deepperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 mA nilaththu  in the vast earthperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 mA nIr  have abundant waterperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 madam  beautiful
 madam  being full with the quality of humilityperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 madam  having humilityperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 madandhaiyar thiRaththu  towards the womenperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 mAdangaL sUzh  surrounded by mansionsperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 madavAr  women who are having humility as well, theirperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 mAdharAr  women-speriya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 mAdhavanE  Oh one who is dear to periya pirAtti!periya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 mAdhavi  spring flower-speriya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 madhikku  occurred for the moonperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 madhiL  fortperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 madhiL  having fortperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 madhu  honey in flowersperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 madiththEn  driving awayperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 maduththu  made to enterperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 maiththa  darkperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 mAk kadal  the vast oceanperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 makkaLE enRum  (those who are not real children) as childrenperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 mal Ar  very strongperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 mALa  to dieperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 mAlai  being garlandperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 mAlai  garland of wordsperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 malai  hillperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 malai  hillperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 mAlai  this decad which is in the form of a garlandperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 malai koNdu  rocksperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 malai vEngadavA  oh one who has SrI vEnkatAchalam as your identity!periya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 mAlaigaL  garland of wordsperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 malaiththa  stopped (by hunters)periya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 malaiyAy  being mountainsperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 malar  filled with flowersperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 malar  flower-filledperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 malar  flowersperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 malar  flowersperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 malar  with flowersperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 malar ettum  eight types of flowersperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 malar mEl  on the lotus flowerperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 malgi  filledperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 malgiya  being abundantperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 mali  abundantperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 mali  remaining firmperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 mAmugil  huge cloudsperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 mAmugil  huge cloudsperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 mAmuni  viSvAmithranperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 mAn  deer-s eyesperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 maN  earthperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 mAn  mArIcha who came in the form of a deerperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 mAn Ey  like that of a deerperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 manaiviyai  (one-s) wifeperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 maNam  fragrance (of flowers such as sengazhunIr)periya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 manam  mindperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 maNam koL  fragrantperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 manamE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 manaththai  mindperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 manaththAl  having mindperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 manaththAl  with the intellect which was following the worldly pleasuresperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 manaththu  in mindperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 manaththu  in the heartperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 mandharaththu  from manthara mountainperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 maNdu  being denseperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 mangai  for thirumangaiperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 mangai  for thirumangai regionperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 mangai ALan  being the king of thirumangai regionperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 mangai than  for periya pirAttiperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 mangaiyar  for the people of thirumangai regionperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 mangaiyAr  protection for the residents of thirumangai regionperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 mangaiyar  the ruler of the residents of thirumangai regionperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 maNi  clearperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 maNi  clearperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 maNi  clearperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 maNi  filled with blue gem stonesperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 maNi  filled with gemsperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 maNi  gemsperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 maNi  having precious gemsperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 maNi  like a blue gemperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 maNi  precious gemsperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 maNi  wearing crown which is studded with gemsperiya-thirumozh i-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 maNi niRa vaNNan  one who has blue jewel like complexion (in dhvApara yugam)periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 manisap piRaviyai  human birthperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 mANiyAy  being a celibate boyperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 maNiyE  Oh precious gem (which will fulfil all desires)!periya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 manju  cloudsperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 manju  cloudsperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 mannA  impermanentperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 mannavan  being the kingperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 maNNAy  being earthperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 manni ninRAy  you firmly remained (in my heart);periya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 maRam  Angerperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 maRam  angryperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 marAmaram Ezhum  the seven ebony treesperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 maRandhE  without thinking about even a little bit (about you)periya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 mAri  heavy rainperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 maRRu  any otherperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 maRRu  anything elseperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 maRRu  furtherperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 maRRu  other upAyamsperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 maRRum  all other aspects of well-beingperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 mArudhangaL  groups of windsperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 maruppu  with the hornsperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 maRuththa  refusedperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 maruvA  those who don-t surrender (unto him)periya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 maruvi  reaching (and enjoying there)periya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 maruvi  thinking aboutperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 mArvam  chestperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 mArvin  having chestperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 mAsuNam  pythonsperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 mAththErum  great chariotsperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 mAvaliyai  from mahAbaliperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 mAvum  animalsperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 mAyA  Oh one who has amazing activities!periya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 mayakkil  in their glanceperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 mAyan  amazingperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 mAyanE  Oh one who has amazing qualities and activities!periya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 mayil  peacocksperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 mEgalai  having divine garmentperiya-thirumozh i-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 mEgam  cloudsperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 mel  softperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 mEl kiLai koNdu  with high toneperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 mEl ninRa  atopperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 meLLa  softlyperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 menRa  (due to anger) chewingperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 mEviya  is firmly presentperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 mEviya  one who is eternally residingperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 mey  in the bodyperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 mEya  being the one who eternally residesperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 mEya  being the one who is firmly residingperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 mEya  being the one who permanently residesperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 mEya  firmly residingperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 mEya  firmly residingperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 mEya  one who is residing firmlyperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 mEya  one who remains firmlyperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 mEya  residing eternallyperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 mEya  residing eternallyperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 mEya  residing firmlyperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 mEyndhu  coveredperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 meyyil  in the bodyperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 meyyil  on his bodyperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 migu  filledperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 min  by lightningperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 miRaikku  thinking about the tortureperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 moNdu  scooping itperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 mozhindhum  spokeperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 mU ulagum  residents of all three worldsperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 mudhu nIr  the ancient waterperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 mudhugu paRRi  supporting the backperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 mudi  crownsperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 mudi  with their headsperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 mudiyAy  oh one who is having divine crown!periya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 mugadu  from the peakperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 mugadu  on their peaksperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 mugam alarththum  becoming blossomed and shining due to thatperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 mugil  cloud likeperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 mugil  cloudsperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 mugil  cloudsperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 mugil  like a cloudperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 mUkku  noseperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 mulai  bosomsperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 mulai  bosomsperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 muLai  sprouts (pulling them)periya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 mulaiyE  bosoms onlyperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 mun  during rAmAvathAramperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 mun  in the beginning of varAha kalpa (one day of brahmA)periya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 mun  on the day when surgrIva surrenderedperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 mun  Previouslyperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 mun adi  step to place forwardperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 mun oru kOl  having a stick in the frontperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 munaiththa sIRRam  great angerperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 munindhAy  oh one who showed your anger and destroyed!periya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 munindhu  showing angerperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 munindhu  showing angerperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 munindhu  showing anger onperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 munnIr  having three types of waterperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 muRaiyAl  in proper manner (that emperumAn is lord and we are servitors)periya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 muRRa mUththu  becoming very oldperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 muRuval  gentle smileperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 mUththa ARu  attained old-ageperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 mUththa ARu  the way he has agedperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 mUththu  having attained old-ageperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 mUththu  having become oldperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 mUvadi maN thA enRu  saying -you should give three steps of land-periya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 muzhaiyuL ninRu  through the gapperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 muzhangida  as they make noise (hearing that noise)periya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 muzhudhu  and all other objectsperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 nA  tongueperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 nadam seyum  dancingperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 nadandha  going throughperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 nadavAmun  before having to walkperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 nadavAmun  before walkingperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 nAdhan  their lord, indhraperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 nAdhanE  Oh lord!periya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 nAdi  analysedperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl&nbs p;
 nAdi  having analysedperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 nAdoRum  everydayperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 nadungAmun  before reaching the stage of shiveringperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 nadungi  shiveringperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 nadunginEn  one who was shiveringperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 nAgam  thiruvanandhAzhwAn (AdhiSEsha)periya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 naimisAraNiyaththu endhaiyai  my lord who is mercifully residing in SrI naimiSAraNyamperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 naimisAraNiyaththuL  mercifully residing in SrI naimiSAraNyamperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 naimisAraNiyaththuL  mercifully residing in SrI naimiSAraNyamperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 naimisAraNiyaththuL  mercifully residing in SrI naimiSAraNyamperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 naimisAraNiyaththuL  mercifully residing in SrI naimiSAraNyamperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 naimisAraNiyaththuL endhAy  Oh my lord who is residing in SrI naimiSAraNyam!periya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 naimisAraNiyaththuL endhAy  Oh my lord who is residing in SrI naimiSAraNyam!periya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 naimisAraNiyaththuL endhAy  Oh my lord who is residing in SrI naimiSAraNyam!periya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 naimisAraNiyaththuL endhAy!  the benefactor who arrived in SrI naimiSAraNyamperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 naimisAriNayaththul endhAy  Oh my lord, who is residing in SrI naimaiSAraNiyam!periya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 naiya  to become weakperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 naL  denseperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 nal  distinguishedperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 nal  distinguishedperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 nal  distinguishedperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 nal  distinguishedperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 nal  distinguishedperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 nal  distinguishedperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 nal  goodperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 nal  goodperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 nal  goodperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 nal  having goodness (of servitude)periya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 nal imayaththu  in the distinguished himavAn (Himalayas)periya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 nal nAdu  distinguished paramapadhamperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 nal neRi nOkkal uRil  while looking out for the noble pathperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 nal poruL kANmin  see, this is the ultimate principle.periya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 nal thuNaiyAga  as good helpperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 nalam purindhu  with loveperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 nalam tharum  giving kainkaryaSrI (wealth of servitude)periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 nALgaLum  everydayperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 nalgi  showing mercyperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 naliga enRu  saying -torment him-periya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 nalladhu  having goodness (in getting the result)periya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 nallai nenjE  Oh mind who is agreeing with me!periya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 nallAr  the women whom he thought to be his well-wishersperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 nam  our lordperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 nAm eNNi  thinking in our mindperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 nAm thozhudhum  We will (go there) and be uplifted by worshiping himperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 nAmam  divine nameperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 nAmam  divine nameperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 nAmam  the divine nameperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 nAmam  wordperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 naman thamar  servitors of yamaperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 naman thamar  servitors of yamaperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 namanAr pAdiyai  hell, which is the town of yamaperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 nambanE  Oh trustworthy one!periya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 nambI  Oh complete one!periya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 nambigAL!  Oh those who are complete (with enjoying bhagavAn-s qualities)!periya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 nambinAr  those who desiredperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 nammudai  being our refugeperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 nammudai  for all of usperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 nammudai  ourperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 namperumAn  being our lordperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 nAn  I who had no knowledge about the existence of such wealthperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 nAn  I who was attached to worldly pleasuresperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 nAn  I who was immersed in worldly pleasuresperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 nAn  I who was pridefulperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 nAn  I who was running behind worldly pleasuresperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 nAn  I, the servitorperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 nAn  I, the servitorperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 nAn  I, who am unqualified to recite the divine nameperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 nAn  who is too lost for redemptionperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 nAn uyya  to be uplifted (like all of you)periya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 nAnAvidha naragam  in many types of narakam (hell)periya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 nandhAdha  continuousperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 nAnE  I have individuallyperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 nangaL  for usperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 nANi  feeling ashamedperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 nANinEn  I felt ashamed;periya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 nanjanE  Oh death!periya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 nanjudhAn kaNdIr  is poison!periya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 nanmai  good thoughtsperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 nAnmuganum  brahmA who has four facesperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 naNNAr mun  in front of indhra et al who opposedperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 nanRAm  will lead to goodness;periya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 nanRu  properlyperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 nAnudai  (now) myperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 narambu  nervesperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 nArAyaNA ennum  nArAyaNaperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 nArAyaNA ennum  nArAyaNaperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 nArAyaNA ennum  the word which explains -I am all kinds of relationship-periya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 nArAyaNA ennum nAmam  the divine name -nArAyaNa-periya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 nArAyaNA ennum nAmam  the divine name nArAyaNaperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 nArAyaNA ennum nAmam  the divine name, nArAyaNaperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 nArAyaNA ennum nAmam  the divine name, nArAyaNaperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 nArAyaNA ennum nAmam  the divine name, nArAyaNaperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 nArAyaNA ennum nAmam  the divine name, nArAyaNaperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 nArAyaNA ennum nAmam  the divine name, nArAyaNaperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 nARu  blowingperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 naRu  fragrantperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 nARu  spreading the fragranceperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 naRu ney  pure gheeperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 naRum  beautifulperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 nAsamAna pAsam  attachment which will lead to destructionperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 nAy inaththodu  with dogs etcperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 nAyagan  mahAbali, the leader, hisperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 nAyEn  I who am very lowly as a dogperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 nAyum  dogsperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 nedu  longperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 nedu  tallperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 nedu  vast and deepperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 nedum solAl  with harsh wordsperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 nedumAlai  on the supreme lordperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 nelli  gooseberry treesperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 nEmiyAn  one who is having divine chakra (in his divine hand)periya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu < /td>
 nenjam  Oh mind!periya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 nenjamE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 nenjamE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 nenjamE adai  Oh mind! Reach there.periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 nenjE  manassE (Oh mind!)periya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 nenjE  Oh heart!periya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 nenjE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 nenjE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 nenjE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 nenjE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 nenjE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 nenjE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 nenjE  oh mind!periya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 nenjE  Oh mind!periya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 nenjilE  in heartperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 nenjinai  heartperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 nenjinAl  by mindperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 nenjinil  (entering) in heartperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 nenju  chestperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 neRi  pathperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 neRi  path to hellperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 nerindha  joined togetherperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 neRiyai nOkki  seeing the route (due to the fatigue)periya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 neRRu  nutsperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 nerukki  suffocating themperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 nIdhi allAdhana  What is forbidden by SAsthramsperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 nIkki  eliminatingperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 nIkkuvAn  to eliminate and protect themperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 nIL  tallperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 nIL  tallperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 nIL mugil  huge cloudsperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 nIL neRivAy  in the vast pathperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 nIL visumbil allAl  other than in paramapadhamperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 nIL visumbu  paramapadhamperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 nIL visumbu idai  in the great skyperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 nIL visumbu Udu  in the vast skyperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 nilam  earthperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 nilam  earthperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 nilam  on earthperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 nilam tharam seyyum& nbsp; will completely flatten;periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 nilanum  earthperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 nilaththu  earthperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 nilavum  chandhra (moon)periya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 nimirndhu  grewperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 nin adi  your highness- divine feetperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 ninaikkilEn  not thinking aboutperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 ninaimin  meditate upon this only;periya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 ninaindhu  thinking about the insignificant pleasures they giveperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 ninaindhum  thoughtperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 ninmalan  one who has very pure heartperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 ninRa  being the one who is eternally residingperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 ninRa  one who is eternally residingperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 ninRa  one who mercifully residesperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 ninRa  standing firm (due to being possessed by demon)periya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 ninRa  without any shortcomingperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 ninRAn  one who remainedperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 ninRAn  stood holding it (for seven days) – hisperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 ninRavA nillA  not being firm on anythingperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 ninRu  having withinperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 ninRu  remaining immovableperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 ninRu aruLum  mercifully presentperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 nIr  filled with waterperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 nIr  having abundant waterperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 nIr  having ocean as moatperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 nIr  having waterperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 nIr  having waterperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 nIr  having waterperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 nIr  oceanperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 nIr  waterperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 nIr  you who are like meperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 nIr Ar  filled with waterperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 niraikkA  to protect the cowsperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 niraikku  for their herdsperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 nIrAy  being waterperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 nIsanEn  very lowlyperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 nOkki  saw (that)periya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 nOkki thiRaththu  on nappinnaip pirAtti who is having divine eyesperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 nORREn  I, the servitor, who performed sAdhanAnushtAnam (other upAyams such as bhakthi yOgam)periya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 nOva  to cause painperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 nOy pattu ozhindhEn  experienced disasterperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 nuN  very slenderperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 nuzhaindhu  enteredperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 O enRu  Crying out -Oh- revealing their povertyperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 Oda  to run awayperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 Odham  surrounded by the oceanperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 Odhi  recite (with that)periya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 OdhumingaL  try to recite;periya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 Odi  in this manner, not remaining in any place, running around many matters seeking joyperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 OdinEn  ran behind them;periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 Odiyum  running (far to hurt others)periya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 odungi  having the limbs weakenedperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 okka  in a singular mannerperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 oL  radiantperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 oL  shiningperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 oli  having tuneperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 oli  merciful pAsurams which have soundperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 oLi  radianceperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 oli  resoundingperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 oli mAlai koNdu  with this decad which is having a garland of wordsperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 oli sey mAlai  the garland of wordsperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 oli seydha  in the form of a garland of wordsperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 olippa  to make noiseperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 oN thiRal  very strongperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 onbadhu vAsal  nine entrancesperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 onRu  noneperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 onRu paRRu  any foundation (such as good deed)periya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 onRum  even a little bitperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 Or  aperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 Or  matchlessperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 Or  matchlessperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 Or  novelperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 Or  which cannot be filled by anyoneperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 Or Al ilai  on a banyan leafperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 Or ALariyAy irundha ammAnadhidam  the abode where he is mercifully present as matchless narasimhaperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 Or aNdam  a worldperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 Or aRamum  performance of any sAdhanam (means)periya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 Or ariyAy  as matchless narasimhaperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 Or AsaiyinAl  with the desireperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 Or kodu  very cruelperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 Or poruLAl  a nice principle (sarvESvaran-s mercy)periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 oru kAl  while remaining in panchavatiperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 oru nalamum ilEn  not having any goodnessperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 oru thozhil  an actionperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 orukAl  when karan et al came to fightperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 oruvan  having incomparable strengthperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 oruvanadhu  the distinguished, hisperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 oruvanadhu  the incomparable hiraNya, hisperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 osiththa  one who destroyedperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 Oyndha  tired (due to roaming around in barren lands)periya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 ozhindhana  lost; henceperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 ozhugum  floodingperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 pA  with good metersperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 padalangaL avai  the groupsperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 padham  stateperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 pAdi  singperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 pAdi  singperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 pAdi  speaking fullyperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 padindhu  bathingperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 padindhu  remaining firmlyperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 padiRu  very evil actsperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 padu  the sins to be experienced and exhaustedperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 pAdum  hummingperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 pAdum  praisingperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 pAdum  those who reciteperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 paduvadhu  experiencedperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 pagal aLavum  throughout the dayperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 pai  greenishperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 pai  greenishperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 pai  vastperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 pAl  (shining) like milkperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 pal malar  many flowersperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 pal piRavi  to take many birthsperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 pal uyirai  many creaturesperiya-thirumozhi-1-9-3- konREn palluyirai 
 pala thImaigaL  (further) many cruel actsperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 pAlaganAy  while being a childperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 paLLi koNdavan  being the one who was mercifully restingperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 paLLikoL  mercifully restingperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 paLLiyAvadhu  mattress (resting place, where he mercifully rests)periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 paN Ar  having tuneperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 paNai  largeperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 paNdu  During adulthoodperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 paNdu  during mahApraLayam (great deluge)periya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 paNgaL  musical songsperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 paNgaL pAdum  humming tunesperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 pani  coolperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 pani  coolperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 paNi  serviceperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 paNi thara  to be worshippedperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 paNi thara  to bow (at his divine feet)periya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 panRiyAy  having the form of varAha (wild boar)periya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 panuval  being the songsperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 pappa  Oh myperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 pAr  residents of earthperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 pAragam  earthperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 param sudar  one who is very radiantperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 paramA  Oh one who is greater than all!periya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 paraman  oh greater than all!periya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 paramanE  Oh greater than all!periya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 paravi  hailedperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 paravi ninRu  speaking incoherentlyperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 paravum  praiseperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 parimAvum  horsesperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 parimAvum  horsesperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 parisu  presenceperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 pariya  one who is having big bodyperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 pARkadal  thirukkARkdal (kshIrAbdhi)periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 pARkadal kidandhAy  On one who is mercifully resting in kshIrAbdhi (milk ocean)!periya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 pArkkum  seeing (by observing the smell)periya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 paRRi  catch themperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 paRRi  climbperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 paRRinEn  held on.periya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 pArththaRkAy  for arjunaperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 pArum  earthperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 paththimaiyAl  due to bhagavath bhakthiperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 paththup pAdalum  ten pAsuramsperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 pattu  being captivatedperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 pAvaiyai  a woman-s statue (placing in front)periya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 pAvaiyar  those girls-periya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 pAvam  sinperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 pAvamE seydhu  performing sins only (due to that)periya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 pAvangaL  hurdlesperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 pAvI!  Oh sinner!periya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 pAviyAnEn  being sinnerperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 pAviyEn  I who am a sinnerperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 pAya  as they jump (into the water-bodies)periya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 payan  as ultimate goalperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 payandha  createdperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 payilvArkku  those who learn and practiceperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 pAyndhu  overflowingperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 pAyndhu ozhugum  greatly floodingperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 pAyum  jumping aroundperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 pazhanaththu ayal  in the surroundings of the water-bodiesperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 pAzhiyAn  the strong oneperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 pAzhppadhu  is unbelievably bad (saying this way)periya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 pazhudhAy  being uselessperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 pazhudhupOy ozhindhana  was wasted;periya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 pEdhai  ignorantperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 pEdhaiyEn  I who am foolishperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 pEdhaiyEn  I who am ignorantperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 peeli  having feathersperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 pENA  one who did not respectperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 pENinEn  I desired;periya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 pEr aruLALan  very mercifulperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 pEr Ayiramum  his thousand divine namesperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 pErAn  one who is eternally residing in thiruppEr nagarperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 pErgaL Ayiram  thousand divine namesperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 peridhum  very muchperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 periya  bigperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 periyEn Ayina pin  after becoming a youthperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 periyOn thAn  rudhra who is considering himself to be greatperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 peRRa thAy  yaSOdhAp pirAtti who is his real motherperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 peRRa thAy pOl vandha  one who came in the form of the motherperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 peRRa thAyinum  more than the mother who gave the bodyperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 peRREn  I got;periya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 peRRilEn  did not have;periya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 peru  vastperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 peru  wideperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 peru mazhaiyai  great rainperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 peru mulai  large bosomsperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 peru mulaiyUdu  through the large bosomperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 peru nilam  the great position of kainkaryamperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 peru visumbu  paramapadhamn [SrIvaikuNtam]periya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 perugu  flowing greatlyperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 perugum  flowingperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 perugum  growingperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 perugum  growingperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 perukki  increased furtherperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 perukki  increasingperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 perum  bigperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 perum thagai  greatly famousperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 perum thagai  having great fameperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 perum thuyar  being the recipient of great sorrowperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 perumAn  being the lordperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 perumAn  being the lordperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 perumAn  Oh great benefactor!periya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 pEsa  to recite and surrenderperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 pEsum  recited (by all)periya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 pEsuvAr thammai  those who keep recitingperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 pEy  pUthanA-speriya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 pEy  pUthanA-speriya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 pEy  pUthanA-speriya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 peyar tharu  will come swayingperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 pEychchi  pUthanA-speriya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 peydhu  placedperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 pEzh  hugeperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 pEzh vAy  having huge mouthperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 pEzh vAy  huge mouthperiya-thirumoz hi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 pEzh vAy  huge mouthperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 pidhaRRA mun  before blabberingperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 pidhaRRumin  try to recite incoherentlyperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 pidiyinOdu  along with its female counterpartperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 pILai  dirt in the eyesperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 piLakka  to split [into two]periya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 pilam  cavesperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 pilam  like a caveperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 piLandha  one who tore and threw downperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 piLandhittAy  oh one who split it into two and threw it down!periya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 piLavu eduththa  tore downperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 piLavu ezha  to blastperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 piNangu  due to surroundingperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 piNdi  aSOka flowersperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 piNi  hurdlesperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 pinnarum  furtherperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 piramanOdu  with brahmAperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 pirAn  the act of the great benefactorperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 pirAn avan  sarvESvaran who is the benefactorperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 piRandhu  being bornperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 piRandhu iRandhu  taking birth and dyingperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 piRangu  denseperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 piRangu  shiningperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 piRappili  sarvESvaran who is without a birthperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 piRappu  (their) connection in this samsAramperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 piRappu  greatness of (their) birthperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 piRar dhAram  others- wivesperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 piRar poruL  others- wealthperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 piRarkkE  needed for othersperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 pirasam  with the beehiveperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 piRavi nOy  the disease of samsAram (cycle of birth/death)periya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 piRavum  andperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 piridhi  eternally residing in thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 piridhi  in thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 piridhi  in thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 piridhi  in thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 piridhi  in thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 piridhi  in thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 piridhi  in thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 piridhi  the dhivyadhESam named thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 piridhi  thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 piridhi  thiruppiridhiperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 piriyA  not leavingperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 piriyumbOdhu  while leavingperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 piththarpOla  like mad menperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 piththu  bileperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 pizhaiyena  as mistakeperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 pOdha undha  as it get pushed out (seeing that)periya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 pOdha undhi  getting pushed out greatlyperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 podi seydha  turned to dustperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 podiyA  to become dustperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 pOkki  eliminateperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 pOkkinEn  have spent;periya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 pOmin  Go awayperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 pon  praiseworthyperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 pon niRam  having golden hueperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 pon peyarOn  hiraNya-speriya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 pOndhu  going to a secluded placeperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 ponga  to arouseperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 pongu  who came fiercelyperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 pongu nIr  having abundance of waterperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 ponRa  became destroyed (just on seeing that form)periya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 pOr koL  ready to fightperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 poruL  and meaningsperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 porutku  for wealthperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 pOy  going very farperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 pOy  growing to reach up to the skyperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 pOy  leaving hereperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 pozhil  by gardenperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 pozhil  by gardenperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 pozhil  by gardenperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 pozhil  by gardensperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 pozhil  by gardensperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 pozhil  having gardenperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 pozhil  having gardenperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 pozhil  having gardensperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 pozhil  in the gardensperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 pozhil  in the gardensperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 pozhil sUzh  surrounded by gardenperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 pozhilin  present in the gardenperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 pozhindhida  pouredperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 pOzhndha  split and thrownperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 pOzhndha  split into two partsperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 pozhudhinai  timeperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 pU  (always) blossomingperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 pU  blossomedperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 pU  blossomedperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 pU  blossoming flowersperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 pU  filled with flowersperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 pU  having flowersperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 pugum  to enterperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 pugundhAy  you entered;periya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 puL  (climbing) periya thiruvadi (garudAzhwAr)periya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 pul ilai  palm leafperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 pulambi  calling outperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 pulan  sensesperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 pulangaL  sensesperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 pulavan  being an expertperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 pulavar  for learned personsperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 pulgu  to embraceperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 puLLinai  bakAsuran-speriya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 puN Ar  resembling a woundperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 punal  by waterperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 punal  with waterperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 punal  with waterperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 punal kayaththa  stopping the waterperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 punam  in the lands on river banksperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 punam avai  dry landsperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 puNarum  living togetherperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 punidhan  sarvESvaran who has pure mind, where he is residingperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 punidhan  the pure sarvESvaran (residing)periya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 puraLa  to rollperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 purANar tham  sarvESvaran who is popular through purANams, hisperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 puRavin  having surroundingsperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 purindha  performedperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 purindhu  didperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 purindhu  having performedperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 pUsal  in the battleperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 pUsi  appliedperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 sAbam  curseperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 sAbam  this curseperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 sALakkirAmam  SrI sALagrAmamperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 sALakkirAmam  SrI sALagrAmamperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 sALakkirAmam adai nenjE  Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.periya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 sALakkirAmam adai nenjE  Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.periya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 sALakkirAmam adai nenjE  Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.periya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 sALakkirAmam adai nenjE  Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.periya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 sALakkirAmam adai nenjE  Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.periya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 sALakkirAmam adai nenjE  Oh mind! Try to reach SrI sALagrAmam.periya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 sALakkirAmam adai nenjE  Oh mind! Try to reach SrI sALagrAmam.periya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 sALAkkirAmaththu  arrived in SrI sALagrAmamperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 salam  by waterperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 salam  water, these five elementsperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 salavan  sarvESvaran who is the enemy and who is eternally residingperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 samaththuL  in the battleperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 sandhu  sandalwood treesperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 sandhu Ar  having holesperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 sangai inRi  Remain without a doubt.periya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 sangu  conchesperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 saram  arrowsperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 saram  arrowsperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 saraNam enRu  to have as refugeperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 saraNamE  divine feet onlyperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 sAththu  groupperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 seguththa  destroyedperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 sel  those who are going on holy pilgrimageperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 sel  to travel in (archirAdhi mArgam, the path leading to paramapadham)periya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 sela  to be shotperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 selgadhikku  to go to paramapadham which is the apt destination (through archirAdhi mArgam)periya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 sella oNNA  not possible to go and reachperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 sella oNNA  unreachableperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 sellum  to goperiya-thirumoz hi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 selvam  wealthperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 selvanai  on Sriya:pathi (divine consort of SrI mahAlakshmi)periya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 sem  honestperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 sem  reddishperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 sem  reddishperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 sem  reddishperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 sem  reddish (due to youth)periya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 sem kai ALan  being very generousperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 sem kaN  having reddish eyesperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 sem pon sey vilangalil  on the mEru mountain which is made of reddish goldperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 sem sol mAlai  garland of honest wordsperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 sem solAl  with beautiful wordsperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 sem thI  reddish fireperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 sEmamE  well-being onlyperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 sembinAl  with copperperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 sEN Ar  being very tallperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 senRAn  enteredperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 senRu  goperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 senRu  goperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 senRu  goperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 senRu  goperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 senRu  goperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 senRu  goperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 senRu  goingperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 senRu  going thereperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 senRu  going to its vicinityperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 senRu  wentperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 senRu  wentperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 senRu  went (to sarvESvaran)periya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 senRu adai  go and reach.periya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 senRu adai  try to go and reach.periya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 senRu adai  try to go and reach.periya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 senRu senRu  pushing each other and enteredperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 seppu Ar  like copper which is protectiveperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 seppu nEr  like a copper potperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 sEr  have gathered and are residingperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 sEr  matchingperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 sEr  present in abundanceperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 sEr  roamingperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 seRRa  one who killedperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 seRRamE  ways to harmperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 seRRAn  destroyed them to become piecesperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 sEru  matchingperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 seruk kaLaththu  in the battle-fieldperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 sey  mercifully composedperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 sEy mugadu  tall peak-speriya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 sEyan  being unreachable (for those who do not surrender)periya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 seydhEn  having performedperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 seydhilEn  not having doneperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 seydhu  performedperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 seydhu iruppEn  I kept doing;periya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 seydhumittEn  having performedperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 seyhdhum  practicedperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 seyya  as they perform (due to that)periya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 seyyum  doingperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 seyyum  showeringperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 seyyum  will cause;periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 sezhu  beautifulperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 sigaram  having peakperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 sigaram  peaksperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 sikkena  firmlyperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 sil enRu ol aRAdha  to not let up on making noise which sounds in the tone -sil-periya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 silai  bowperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 silai  bowperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 silai  bowperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 silai  bowperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 silai  bow-speriya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 silaiyum  bowperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 silambu  wearing an ankletperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 silli  birds named -silveedu-periya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 sinam  causing anger in othersperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 sinaththana  having angerperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 sindhA  (chinthA) just on thinkingperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 sindhai uL  in mindperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 sindhaiyuL vaiththu  placing him in the heartperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 singavEL kunRam  singavEL kunRamperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 singavEL kunRam  singavEL kunRamperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 singavEL kunRam  singavEL kunRamperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 singavEL kunRam  singavEL kunRam ;periya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 singavEL kunRam  singavEL kunRam.periya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 singavEL kunRamE  singavEL kunRamperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 singavEL kunRamE  singavEL kunRamperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 singavEL kunRamE  singavEL kunRamperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 singavEL kunRamE  singavEL kunRamperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 singavEL kunRu  singavEL kunRam (hill)periya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 sIr  wealthperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 sIr Ar  Having abundant wealthperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 siRai  having wingsperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 siriyAdha munnam  before they make funperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 siRu nudhal  small foreheadperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 siththam vERAyp pEsi  thinking one thing and speaking something elseperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 sIththiraLai oppa  like a cluster of pusperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 sivakkum  become reddishperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 sOdhi  having radianceperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 sol  for wordsperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 sol  mercifully sangperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 sOlai  gardenperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 sOlai  gardenperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 sOlai  gardensperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 sOlai  spread out like an orchardperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 sOlai sUzh  surrounded by gardensperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 solAr  having wordsperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 sollai  divine nameperiya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 solli  reciteperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 solli  recitingperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 solli ninRu  reciting onceperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 sollilum  even if you recitedperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 sollOdu  with speechperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 sollugEn  I am informing you (so that you don-t lose the apt goal);periya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 solluvan  I am giving;periya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 sonna  mercifully spokeperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 sOra  to come outperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 sOrum  to pourperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 sudar  chandhra (moon) and sUrya (sun)periya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 sudar  have radianceperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 sudar  sunperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 sudarE  Oh one who is having radiance!periya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 sudarum  sUrya (sun)periya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 sUdhinaip perukki  spending a lot of time gamblingperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 sudu nIRum  the ashes which resulted from those burnt bodiesperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 sudu saram  arrow which will burnperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 sumandha  holdingperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 sunai  having pondsperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 sunai  having pondsperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 sunai  having waterfallsperiya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 sunai  pondsperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 sURai  tornadoperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 suri  curlyperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 suri  curlyperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 suvadu  footprintsperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 suvaiththida  consumed;periya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 suvar vaiththu  placed as wallperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 sUzh  being surroundedperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 sUzh  surroundedperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 sUzh  surroundedperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 sUzh  surroundedperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 sUzh  surroundedperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 sUzh  surroundedperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 sUzh  surroundedperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 sUzh  surrounded byperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 sUzh  surrounded byperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 sUzh tharum  being surroundedperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 suzhanRa  circumambulateperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 sUzhndha  surroundedperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 sUzhndha  surroundedperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 sUzhndha  surrounded byperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 sUzhndhu  being surroundedperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 sUzhndhu  being surroundedperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 sUzhndhu  spreadperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 thadam  bigperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 thadam  by pondsperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 thadam  by pondsperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 thadam  hugeperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 thadam  on the ghatsperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 thadam  pondsperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 thadam  vastperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 thadam  vastperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 thadam  vastperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 thadam sUzhndhu  surrounded by pondsperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 thAdhai  being the fatherperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 thAdhu  budsperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 thaduththAn  stopped, the abode where he is eternally residingperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 thalai  brahma kapAlam (skull of brahmA)periya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 thalai paththu  ten headsperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 thalaivan  being the kingperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 thalaivan  having leadershipperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 thaLarndhida  feeling ashamedperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 thaLarndhu  become loosenedperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 thaLarndhu  becoming weakenedperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 thALgaL  feetperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 thaLLi  becoming weakperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 thaLLi  stumbleperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 thaLLi  stumbleperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 tham  himperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 thAm  they (who liked him previously, looking at those who were nearby)periya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 thAmarai  lotus flower likeperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 thAmaraigaL  lotus budsperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 thAmaraik kaNNinan  having lotus flower like divine eyesperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 thamizh  with thamizh languageperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 thamizh mAlai ivaiyE  these ten pAsurams which are in the form of a garland of thamizh wordsperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 thamizh nUl  in thamizh SAsthramperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 thammil mutti  hitting each otherperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 thaN  coolperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 thaN  coolperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 thaN  coolperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 thaN  coolperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 thaN  coolperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 than  for himperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 than  hisperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 than iLam pidikku  for their calvesperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 thaN thEn  cool honeyperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 thaN thuzhAy  cool thiruththuzhAyperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 thAnavan  rAvaNa who was born in dhanu clan, hisperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 for demonsperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 thAnAy  remained to be directly identified as himperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 thandhai enRum  (one who is not the real father) as fatherperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 thandhAn  eternal abode of one who sprinkled and mercifully freed him of such curseperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 thandhidum  will facilitate;periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 thaNdu  stickperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 thAnE  such sarvESvaranperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 thangu  presentperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 thanjai mA maNik kOyilE  thanjai mA maNik kOyil onlyperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 thanjamadhAga  firmlyperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 thanmai  their natureperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 thAnum AnAn than  the merciful abode of sarvESvaran who is also having distinguished formperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 thAr  garlandperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 thArA  filled with birds named thArAperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 thArA  thArA birdsperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 tharaLangaL  pearlsperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 thAramE enRum  (one who is not the real wife) as wifeperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 thArAn  sarvESvaran who is adorning thiruththuzhAy (thuLasi) garland and mercifully residingperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 tharaNiyil  on earthperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 tharum  givingperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 tharum  will grant;periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 tharum  will grant;periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 tharum  will grant;periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 thavam purindhu  performing penanceperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 thavaththAl  by your highness, the penanceperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 thavirndhEn  I was freed from all of that;periya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 thavirththavan  sarvESvaran who eliminatedperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 thAyAn  one who jumped and measuredperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 thAyAy vandha  one came in the disguise of motherperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 thAyE enRum  (one who is not the real mother) as motherperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 thayirum  curdperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 thazhal purai  like fireperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 thazhumba  to have scarsperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 thazhuththu ozhindhEn  stuttered;periya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 thazhuviya  embracingperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 thazhuviya  livingperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 thazhuvu  embrace (this)periya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 theiryEn  bein g ignorantperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 theLLiyAr  ananyaprayOjanar (those who don-t expect anything but kainkaryam)periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 theLLiyEn AnEn  I acquired clarity (about his lordship and my servitude);periya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 thEn  beetlesperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 thEn  honeyperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 thEn  honeyperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 thEn  honeyperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 thEn amar  having abundance of honeyperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 thEn udai  having honeyperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 thEnE  Oh one who is sweet like honey for me!periya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 thEr  chariot wheelperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 thEr veLLam  groups of chariotsperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 thErA  cannot analyse and understand (that he cannot be won by us)periya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 therindhu nAdinEn  understood as it is, analysed -bhagavath vishayam (matters relating to bhagavAn) is good and samsAram (bondage in material world) is bad-;periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 therivaimAr  of womenperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 thEsamAy  giving radianceperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 thEyndha  remaining as half burntperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 thEyththa  due to rubbing with each otherperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 thezhippu  noiseperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 thIdhu ilar  will be free from evil aspects.periya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 thigazhum  shiningperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 thiLaikkum  joyfully livingperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 thiLaikkum  joyfully livingperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 thiLaiththittu  having enjoyedperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 thiN  firmperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 thiN  firmperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 thiN  firmperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 thiN  strongperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 thiN Ar  firmperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 thinaiththanaiyum  even for a moment (for non-devotees)periya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 thIr  kindly eliminateperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 thirai  having wavesperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 thirai  having wavesperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 thirai koL  Having wavesperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 thiraiyum  ocean having wavesperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 thiRal  having strengthperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 thiraL  well roundedperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 thiraL  well roundedperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 thiRandhu  split openperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 thiri tharu  roaming aroundperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 thirindha  following as desiredperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 thirindha  roaming aroundperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 thirindhu  huntingperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 thirithandhEnElum  even after engagingperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 thiritharuvEn  roaming around;periya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 thiriththAy  one who made to roam aroundperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 thiriyum  one who roams aroundperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 thiriyum  roaming aroundperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 thIrththam  pureperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 thIrththavan  one who eliminatedperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 thIrththavan  sarvESvaran who eliminated, is present inperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 thiru aruL  (his) merciful glanceperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 thirumangaiyar  for the residents of thirumangai regionperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 thirumArvil  from his divine chestperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 thirunAmam  divine nameperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 thiruththinEn  intentionally engaged;periya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 thiruvadi  divine feetperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 thiruvadi  divine feet (of your highness)periya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 thiruvadi  your highness- divine feetperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 thiruvEngada mA malai  being the one who is having thirumalA as abodeperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 thiruvEngada mA malai  being the one who is having thirumalA as his abodeperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 thiruvEngada malai  on thirumalAperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 thiruvEngada malai  on thirumalAperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 thiruvEngadam  in thirumalAperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 thiruvEngadam  on thirumalAperiya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 thiruvEngadam  on thirumalA which is known as thiruvEngadamperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 thiruvEngadam  On vEnkatAchalamperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 thiruvEngadam  thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 thiruvEngadam  thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 thiruvEngadam  thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 thiruvEngadam  thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 thiruvEngadam  thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 thiruvEngadam  thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 thiruvEngadam  thirumalA;periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 thiruvEngadam  thiruvEngadam thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 thiruvEngadam adai nenjamE  Oh mind! Reach thirumalA.periya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 thiruvEngadamalai  on thirumalAperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 thiruvEngadaththu  in thirumalAperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 thiruvEngadavA  Oh leader of SrI vEnkatAdhri!periya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 thiruvEngadavA  Oh one who has thirumalA as your abode!periya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 thiruvEngadavA  oh one who is identified by SrI vEnkatAdhri!periya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 thiruvinukku  for periya pirAttiyArperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 thIvinai  sinsperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 thIyAl  by the fireperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 thIyAy  being fireperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 thIyum  fireperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 thogu nIr  having abundance of waterperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 thol  ancientperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 thOL  having shouldersperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 thOL  having shouldersperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 thOL  shouldersperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 thol mannu  eternally remainingperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 thOLA  oh one who is having divine shoulders!periya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 thoNdAm inamum  group of SrIvaishNavas who are totally serving emperumAnperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 thoNdanEn  I who served themperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 thoNdar  servitorsperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 thoNdar  SrIvaishNavas who are servitorsperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 thoNdarai  those who roam around doing menial servicesperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 thoNdargaL thamakku  for the devoteesperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 thOy  restingperiya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 thOy thara  to restperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 thOyththu  dipperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 thozhil  actsperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 thozhil  actsperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 thozhudhu  worshipperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 thozhudhu  worshipperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 thozhudhu  worshippedperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 thozhudhum  let us surrender (unto him)periya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 thozhum  to surrenderperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 thozhumin  worship;periya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 thudarndhu  followedperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 thudi  hourglass shaped drumperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 thudikoL  like udukkai (a percussion instru ment which is slim in the middle)periya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 thugilum  clothesperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 thuLabam  made with thiruththuzhAy (thuLasi)periya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 thuLanginEn  having shiversperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 thuLangu  shiningperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 thUN nAtti  planted as pillarperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 thuNai nUl  wearing two yagyOpavIthamsperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 thuNaiyA  having as helpperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 thuNaiyA  having as protectionperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 thuNaiyAga  having as his helpperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 thuNaiyodum  with its female counterpartperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 thUNAy  being a mere pillarperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 thuNivu  a firm adviseperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 thunjninAr  those who perishedperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 thunjumbOdhu  at the end of the bodyperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 thunni  denseperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 thuppA  Oh one who is capable!periya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 thuppil  having strengthperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 thurandhAn  chakravarthi thirumagan (divine son of dhaSaratha) who shotperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 thuRandhu  abandonedperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 thurandhu  shooting (at it)periya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 thuRRu  handful (of food at least)periya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 thUvi  with wingsperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 thUya  being very pureperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 thuyar  sinsperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 thuyar  sorrowperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 thuyar Ayina ellAm  everything which is known as dhu:kham (sorrow)periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 thuyar kURa  to greatly fearperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 thuyar varil  when afflicted with sorrowsperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 thuyarileer  Oh you who have no sorrowsperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 thuyil  mercifully restingperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 thuyil koNda  mercifully restingperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 thuyilkoLum  sleepingperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 thuzhAyAn  sarvESvaran, who is adorning thiruththuzhAy (thuLasi) garland, hisperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 thuzhAyAn  where sarvESvaran who is adorning thiruththuzhAy (thuLasi) is permanently residingperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 uchchi  atopperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 uchhip pOdhodu  with sunperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 udai  havingperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 udai  havingperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 udai  having in handperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 udaindha  broken (by heat)periya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 udaippa  to breakperiya-thirumozhi-1-7-9-nallai nenjE 
 udaiya  having as his abodeperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 udaiyEn  I who am havingperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 udal  bodyperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 udal  bodyperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 udalam  bodyperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 udalam  chestperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 udambu elAm  everywhere on my bodyperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 udan sUzhndhu  gathering togetherperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 udan uNda  mercifully consumed them in the same mannerperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 udhir  remaining scattered on the groundperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 Udu aRuththu  finding a way throughperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 ugandha  and became pleasedperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 ugandhAn  sarvESvaran became joyful; the eternal abode of such sarvESvaranperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 ugir nudhi  the edge of his nailsperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 ugir vaiththavan  being the one who placed the divine nail and toreperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 uL elAm  all that which are inside (i.e., bones, nerves) my bodyperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 ulagam  this earthperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 ulagaththu  in this worldperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 ulagEzhum  in seven worldsperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 ulagil  for the residents of this earthperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 ulagu anaiththum  all worldsperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 ulagu Ezhum  seven worldsperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 ulagu udan  sathya lOkamperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 ulagu udan  with earthperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 ulagukku ellAm  for all worldsperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 ulAm  blowingperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 ulAm  blowingperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 ulAm  moving aroundperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 uLAn  is eternally residing.periya-thirumozhi-1-10-6-mannA immanisap 
 ulavu  roamingperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 ulAvum  roamingperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 uLLam  heartperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 uLLam eLgi  having the heart worriedperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 uLLam kUsi ittIr  felt shameful in your heartperiya-thirumo zhi-1-3-8-Isi pOmin 
 uLLAn  is mercifully residingperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 uLLAn  mercifully residing (him)periya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 uLLAn  present eternallyperiya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 uLLAnai  one who is eternally residingperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 UmanAr  mute personsperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 umbarum  higher worldsperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 umbarum Aguvar  will become united with nithyasUris as well.periya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 uN  drinkingperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 Un  fleshperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 Un  fleshperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 Un  fleshperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 un  yourperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 Un Ar  filled with fleshperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 un pAdhamE paNindhu  falling at your highness- divine feetperiya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 un thamar  he who is related to youperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 un thiruvadi  at your highness- divine feetperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 un thiruvadi  at your highness’ divine feetperiya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 un thiruvadi nAn adaindhEn  I surrendered at your divine feet.periya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 un thiruvadi vandhu adaindhEn  came and surrendered at your divine feet.periya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 un thiruvadi vandhu adaindhEn  I came and surrendered at your divine feet.periya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 un thiruvadi vandhu adaindhEn  surrendered unto your divine feet.periya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 Un udai  filled with fleshperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 unakku  to you who don-t know the greatness of bhagavAnperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 uNarAdhu  without knowing -sarvESvaran is the rakshaka (protector)-periya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 uNarIr  not knowingperiya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 uNarndhavarkku  for those who acquired the knowledge (that he is the protector)periya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 uNarvilEn  having become ignorantperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 uNarvu enum  gyAnam (knowledge)periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 uNda  being the one who mercifully consumedperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 uNda  mercifully consumedperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 uNda  mercifully consumedperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 uNda ARum  how he drankperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 uNdAy  Oh one who mercifully ate!periya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 uNdu  consumedperiya-thirumozhi-1-10-3-nIrAr kadalum 
 uNdu  drinkperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 unnai  you who are the benefactor in this mannerperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 unnai  your highnessperiya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 unnai  your highness who are the natural relativeperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 uNNum  experienceperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 unRan  your highness-periya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 UnRi  placing it in the ground firmlyperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 UnRi UnRi  (due to weakness, in the same place) pressing it repeatedlyperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 uRa  to rubperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 uRai  eternally residingperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 uraikka vallArgaL  those who can reciteperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 uraiththaRiyEn  I, the servitor, who did not sayperiya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 uraiththu  spoke (and due to that fatigue)periya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 UrAn  one who is having thiruvUragam as his abodeperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 uraththu  in the chestperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 uravOn  on vAli who is strong as wellperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 uravOn  strong hiraNya-speriya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 uRi mEl  placed on the ropes hanging down from ceilingperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 uRigaL pOl  like ropeperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 urinji  hitperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 urOmam  with hairperiya-thirumozhi-1-6-9-Unidaich chuvar vaiththu 
 uRu  occurperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 uru ena  as said as the formperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 urugi  meltingperiya-thirumozhi-1-1-5-kaLvanEn AnEn 
 urugi  melting like iceperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 uruvai  the illusory deerperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 uruvamE  physical beauty onlyperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 uruvil  being beautifulperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 uruvin  having formperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 uththaman  being purushOththamaperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 uyarndha  became brahmarishi (due to that)periya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 uyir  (his) lifeperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 uyir  her lifeperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 uyirai  her lifeperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 uyirAy  being like prANan (vital air)periya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 uyirgaL  creaturesperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 uyirkku ellAm  for all creaturesperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 uyirum  lifeperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 uymmin  be uplifted;periya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 uyththAy  the one who directedperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 uyvadhu  for being uplifted periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 uyya  to be upliftedperiya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 uyya  to be upliftedperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 uyya  to be upliftedperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 uyya  to get upliftedperiya-thirumozhi-1-1-2-AviyE amudhE 
 uyyum ARu  path to be upliftedperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 uzhaiththu  searched and gaveperiya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 uzhanRum  anguishingperiya-thirumozhi-1-6-6-kOdiya manaththAl 
 Uzhi mudhalA  time etcperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 Uzhiyum  kalpas (time – brahmA-s days)periya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 uzhuvai  tigersperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 vadhari  mercifully residing in SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 vadhari  sarvESvaran who is residing in SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 vadhari  SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 vadhari  SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 vadhari  SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 vadhari  SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 vadhari  SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 vadhari  SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 vadhari  SrI badhariperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 vadhari  SrIbadhariperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 vadhari AchchirAmaththu  in badharikASramamperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 vadhari AchchirAmaththu  in SrI badharIkASramamperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 vadhariyAchchirAmaththu  in SrI badharIkASramamperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 vadhariyAchchirAmaththu uLLAn  is eternally residing in SrI badharIkASramamperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 vadhariyAchchiramaththu uLLAn  is mercifully residing in SrI badharIkASramamperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 vadhariyAchchirAmaththu uLLAnE  one who is residing in SrI badharikASramamperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 vadhariyAchchirAmaththu uLLAnE  one who is residing in SrI badharikASramamperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 vadhariyAchchirAmaththuLLAnE  is residing in SrI badharIkASramamperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 vadhariyAchchiramaththuLLAnE  is residing in SrI badharIkASramamperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 vadhariyAchchirAmaththuLLAnE  is residing in SrI badharIkASramamperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 vAdi  having sufferedperiya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 vadi  sharpperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 vAdinEn  suffered (like a support-less creeper);periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 vAgai  vAgai (lebbeck) trees-periya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 vagirndha  easily tore and threwperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 vaippum  wealth for emergency situationsperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 vaiththu  keeping them in a placeperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 vaiyagam  this worldperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 vaiyam  for earthperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 vAL  having swordperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 vAL  having swordperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 vAL  like a swordperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 val  making heavy noiseperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 val  one who is having hard heartperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 vAL  radiantperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 vAL  radiantperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 vAL  sword likeperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 vAL  sword likeperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 vAL nilA  radiantperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 vaL ugirAl  with sharp divine nailperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 vaL ugirAl  with sharp, divine nailperiya-thirumozhi-1-7-1-angaN gyAlam anja 
 vaL ugirAl  with sharp, divine nailperiya-thirumozhi-1-7-5-menRa pEzhvAy 
 vaL ugirAl vagirndha ammAnadhidam  the abode of the lord who tore with his strong divine nailperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 vALA  in a useless mannerperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 vaLai  bentperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 vALai  fishperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 vaLaindhu nOkki  looking down by bowing the headperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 vaLaiththa  aimed (at him) by bendingperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 vaLaiviththu  bent to shoot the arrows;periya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 vaLaiya  bent (to show his strength)periya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 vALAl  with a swordperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 valam  powerfulperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 valam  strength (to enjoy him)periya-thirumozhi-1-1-9-kulandhaRum 
 valam koL  (performing favourable actions such as) circumambulating etcperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 valam tharum  being strong (due to its force)periya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 vaLAr  grownperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 vaLar  grown very tallperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 vaLarndha  one who mercifully grewperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 valaththinAn  being the strong oneperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 valavan  one who holds in his right handperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 vAli  one with the name vAliperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 vallAr avar thAm  those who can learn with meaningsperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 vallArgaL  those who are able to recite along with their meaningsperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 vallavar  those who can learnperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 vambu&n bsp; fragranceperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 vambu  fragranceperiya-thirumozhi-1-8-8-ambaram anal 
 vambu ulAm  fragrantperiya-thirumozhi-1-6-4-vambulAm kUndhal 
 vammin  come over;periya-thirumozhi-1-1-7-iRpiRappu 
 vaN  beautifulperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 vaN kaiyAn  being the one with a generous handperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 vAn ulagu  paramapadhamperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 vanam  beautifulperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 vaNanga  to be worshippedperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 vaNanga  to worshipperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 vaNanga  to worshipperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 vaNangi  worshippedperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 vaNangudhum  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 vaNangudhum  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-4-pILai sOra 
 vaNangudhum  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 vaNangudhum  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-6-eyththa sollOdu 
 vaNangudhum  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 vaNangudhum  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 vaNangudhum  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-9-pulangaL naiya 
 vaNangudhumE  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 vaNangum  surrenderingperiya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 vaNangum  to worshipperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 vaNanguvOm  let us worshipperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 vAnavA  Oh controller of nithyasUris!periya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 vAnavar  brahmA who is the leader of dhEvathAs starting with indhra, hisperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 vAnavar  dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 vAnavar  dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-4-1-EnamunAgi 
 vAnavar  dhEvathAs-periya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 vAnavar  nithyasUrisperiya-thirumozhi-1-8-3-ninRa mAmarudhu 
 vAnavar Aguvar  will get to perform kainkaryam like nithyasUris.periya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 vAnavarkku  for dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 vAnAy  being skyperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 vandha  one who arrived like motherperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 vandhAy  You arrived (where I am residing);periya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 vandhu  approachedperiya-thirumozhi-1-6-1-vANilA muRuval 
 vandhu  arriving at your highness- divine feetperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 vandhu  cameperiya-thirumozhi-1-9-2-mAnEy kaN madavAr 
 vandhu adaindhEn  came and surrendered.periya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 vandhu adaindhEn  came and surrendered.periya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 vandhu adaindhEn  I came and surrendered;periya-thirumozhi-1-9-3-konREn palluyirai 
 vandhu adaindhEn  I came and surrendered;periya-thirumozhi-1-9-4-kulandhAn eththanaiyum 
 vandhu adaindhEn  I came and surrendered;periya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 vandhu adaindhEn  I came and surrendered;periya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 vandhu adaindhEn  I came and surrendered;periya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 vandhu adaindhEn  I came and surrendered;periya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 vandhu adaindhEn  I came and surrendered;periya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 vandhu irainjum  coming and surrenderingperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 vandhu thOnRi  came and incarnatedperiya-thirumozhi-1-10-5-thUNAy adhanUdu 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 vaNdu  beetlesperiya-thirumozhi-1-7-10-sengaNALi ittiRainjum 
 vaNdu pAdum  beetles hummingperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 vaNdugaL  beetlesperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 vangam  filled with shipsperiya-thirumozhi-1-8-10-sengayal thiLaikkum 
 vAngi  acceptedperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 vAngi  consumedperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 vAngi  suckedperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 vAnidai  on the skyperiya-thirumozhi-1-4-2-kAnidai uruvai 
 vanjanEn adiyEn  I, who am deceitful, myperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 vaNNA  having beautiful form with such complexion!periya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 vaNNan  having divine complexionperiya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 vaNNan  having divine complexionperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 vaNNan  having divine complexionperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 vaNNan  oh one who is having a formperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 vAnOr  dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 vAnOr  nithyasUrisperiya-thirumozhi-1-6-2-silambadi uruvil 
 vAnOr tham  for brahmA et alperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 vAr  lengthyperiya-thirumozhi-1-8-7-pArum nIr 
 vAr  vastperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 vAr pani  lot of mistperiya-thirum ozhi-1-8-7-pArum nIr 
 varai  by hillsperiya-thirumozhi-1-9-5-eppAvam palavum 
 varai  firm like mountainperiya-thirumozhi-1-10-7-mAnEy madanOkki 
 varai  having slopesperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 varai  mountainsperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 varai  present on the slopesperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 varai  small hillsperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 varai  with the mountainsperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 varai ena  like mountainperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 varai muzhai  in the mountain cavesperiya-thirumozhi-1-2-8-iravu kUrndhu 
 varai sey  resembling a mountainperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 varam seydha  compiled with the mercy of bhagavAnperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 vAraNam  the elephants (which are present there)periya-thirumozhi-1-4-6-theranangalgul-thEraNangalgul 
 vari  beautifulperiya-thirumozhi-1-2-1-vAli mAvalaththu 
 vari  beautifulperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 vari  beautifulperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 vAri  that honeyperiya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 vari koL  having stripesperiya-thirumozhi-1-2-10-kariya mAmugil 
 vAri vandhu  gathering thoseperiya-thirumozhi-1-4-4-thuNivini 
 vaRRA  not becoming dryperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 vaRRa  to become dryperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 varu  overflowing continuouslyperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 varum  coming with great speedperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 varundhinEn  experienced sorrow; further,periya-thirumozhi-1-1-1-vAdinEn vAdi 
 vAsam  fragrantperiya-thirumozhi-1-8-9-pEsumin thirunAmam 
 vAsam malgu  filled with fragranceperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 vavvi  snatchedperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 vAy  having mouthperiya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 vAy  having mouthperiya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 vAy  in their mouthperiya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 vAy  mercifully composedperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 vAy  mercifully spoke with his divine wordsperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 vAy  mouthperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 vAy  mouthperiya-thirumozhi-1-8-1-kongalarndha 
 vAy  spaciousperiya-thirumozhi-1-4-5-pEyidaikkirundhu 
 vAy vittu  opening her mouthperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 vayal  by fertile fieldsperiya-thirumozhi-1-5-4-UrAn kudandhai 
 vayal  by fertile fieldsperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 vayalin  from the fertile fieldsperiya-thirumozhi-1-5-9-thoNdAm inamum 
 vAyAn  having divine mouthperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 vAyAn  the abode of sarvESvaran who has such beautiful lipsperiya-thirumozhi-1-3-1-muRRa mUththu 
 vAyinAl   by mouthperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 vayiRRil  in (his) divine stomachperiya-thirumozhi-1-8-6-eN dhisaigaLum 
 vayiRROn  one who has a stomachperiya-thirumozhi-1-4-9-koNdal mArudhangaL 
 vAyndha  grown to match narasimha-s formperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 vAzhndha ARum  how he enjoyed petty pleasures (and destroyed the self)periya-thirumozhi-1-3-5-paNdu kAmar 
 vAzhum  living joyfullyperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 vAzhum ARu enganE  How will those senses survive?periya-thirumozhi-1-6-8-EvinAr kaliyAr 
 vAzhvum AnAn  our prosperous life, hisperiya-thirumozhi-1-3-7-pappa appar 
 vEdar  hunters-periya-thirumozhi-1-7-2-alaiththa pEzhvAy 
 vEdarumAy  having huntersperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 vEdhanaikku  thinking about the tortureperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 vedhir  bamboo-speriya-thirumozhi-1-2-5-karaisey mAkkadal 
 vEdhiyanai  on sarvESvaran, who is spoken by vEdhamperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 vEl  having spearperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 veL  having whitish colourperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 veL  whitishperiya-thirumozhi-1-4-10-varum thirai 
 veL  Whitishperiya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 veL  whitishperiya-thirumozhi-1-6-10-Edham vandhaNugA 
 vEl kaNAr  with the women whose eyes resemble spearperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 vElai  thiruppARkadal (kshIrAbdhi – milk ocean)periya-thirumozhi-1-6-3-sUdhinaip perukki 
 vElai vAy  came out of thiruppARkadal (milk ocean)periya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 vEli  as protective fenceperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 veLLiyAn  one who has white complexion (in krutha yugam)periya-thirumozhi-1-8-2-paLLiyAvadhu pARkadal 
 vELviyil  in the sacrificial arenaperiya-thirumozhi-1-8-5-vaNkaiyAn avuNarkku 
 vem  cruelperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 vem  cruelperiya-thirumozhi-1-5-7-EnOr anja 
 vem  cruelperiya-thirumozhi-1-7-4-evvam vevvEl 
 vem thiRal  having great strengthperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 vem thiRal  very cruelperiya-thirumozhi-1-4-8-mAn munindhu 
 veN  having whitenessperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 vEndhan  kingperiya-thirumozhi-1-3-10-vaNdu thaNdEn 
 vEndhan  kingperiya-thirumozhi-1-5-10-thArAvArum 
 vendhAr  those who were crematedperiya-thirumozhi-1-5-8-vendhAr enbum 
 vENdi  desiredperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 vENdi  desiring (but without not performing virtuous duties which are required for that)periya-thirumozhi-1-1-3-sEmamE vENdi 
 vENdi  thinkingperiya-thirumozhi-1-1-8-kaRRilEn kalaigaL 
 vEngada mA malai periya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 vEngada malai  in thirumalAperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 vEngada malai  on thirumalAperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 vEngadam  being the resident of thirumalAperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 vEngadavA  Oh eternal resident of thirumalA!periya-thirumozhi-1-9-9-paRREl onRumilEn 
 vEngadavA  Oh one who is having thirumalA as residence!periya-thirumozhi-1-9-8-nORREn palpiRavi 
 vEngadavA  Oh one who is having thirumalA as your residence!periya-thirumozhi-1-9-7-theriyEn pAlaganAy 
 vEngaigaL  having cheetahsperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 vEngaigaL  vEngai (kino) treesperiya-thirumozhi-1-2-7-kArkoL vEngaigaL 
 vEngaiyin  malabar kino tree-speriya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 venRa  won over (dhuryOdhana et al, and due to that)periya-thirumozhi-1-8-4-pArththaRkAy anRu 
 venRi  causing battle which will lead to victoryperiya-thirumozhi-1-5-1-kalaiyum kariyum 
 venRi  victoryperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 venRiyE  Victory onlyperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 veRi koL  very fragrantperiya-thirumozhi-1-3-3-uRigaLpOl 
 verukkoLa  to be scaredperiya-thirumozhi-1-1-6-empirAn endhai 
 veruvara  to fearperiya-thirumozhi-1-2-4-maRangoL ALari 
 veruvaru  fearingperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 vEy  bamboosperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 vEy  bamboosperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 vEyin  bamboo-speriya-thirumozhi-1-7-6-erindha paingaN 
 vEyngazhai  tube shaped bambooperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 vEyum  bambooperiya-thirumozhi-1-7-3-Eyndha pEzhvAy 
 vEzham  exultant elephantperiya-thirumozhi-1-2-3-thudikoL 
 vEzhangaL  elephantsperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 vidEn  will not leave.periya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 
 vidhirvidhirththu  have the body shakingperiya-thirumozhi-1-3-2-mudhugu paRRi 
 viduththAn  one who severed (with the help of iLaiya perumAL)periya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 vil  bowperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 vilangal  (chandhra (moon) and sUrya (sun)) move away from their pathsperiya-thirumozhi-1-10-2-ilangaip padhikku 
 vilangal pOlvana  like a mountainperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 vilangalil  on mEru mountainperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 viLangani  demon kapiththAsura who came in the form of a wood appleperiya-thirumozhi-1-6-7-nenjinAl ninaindhum 
 viLangu  very shiningperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 villAr  the divine hunters who always carry bowperiya-thirumozhi-1-10-10-villAr mali 
 viN  skyperiya-thirumozhi-1-7-8-nAththazhumba nAnmuganum 
 viN  skyperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 viN suda  reaching the sky and heating it upperiya-thirumozhi-1-7-7-munaiththa sIRRam 
 viN thOy  tall to reach up to paramapadhamperiya-thirumozhi-1-10-4-uNdAy uRimEl 
 vinaikku  for sinsperiya-thirumozhi-1-1-10-manjulAm sOlai 
 vinaip payan thannai  the result of the sins (which were committed previously)periya-thirumozhi-1-6-5-idumbaiyAl adarppuNdu 
 viNdu  openedperiya-thirumozhi-1-2-9-odhi-ayira-Odhi Ayira 
 viNdu  splitperiya-thirumozhi-1-10-8-sEyan aNiyan 
 viNNavarkku arasum  being the king of dhEvathAsperiya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 viNNodu  with svargam (heaven)periya-thirumozhi-1-4-7-vendhiRal kaLiRum 
 viNNOr  dhEvathAs such as brahmA et alperiya-thirumozhi-1-10-1-kaNNAr kadal 
 viNNOr  for nithyasUrisperiya-thirumozhi-1-5-5-aduththArththezhundhAL 
 viNNOr thAm  even nithyasUrisperiya-thirumozhi-1-9-10-kANNAy Ezhulagukku 
 virai  fragranceperiya-thirumozhi-1-9-6-maNNAy nIr 
 virai Ar  very fragrantperiya-thirumozhi-1-9-1-thAyE thandhai 
 viRal  and having strengthperiya-thirumozhi-1-5-3-ulavu thiraiyum 
 viRal  having strengthperiya-thirumozhi-1-2-2-kalanga mAkkadal 
 virindhu  vastly spreadperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 visumbil  on the skyperiya-thirumozhi-1-4-3-ilangaiyum kadalum 
 visumbil  residing in svarga (heaven)periya-thirumozhi-1-5-2-kadam sUzh pariyum 
 visumbu  skyperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 visumbu uRa  to reach the skyperiya-thirumozhi-1-2-6-paNangaL Ayiram 
 vittu  giving upperiya-thirumozhi-1-3-8-Isi pOmin 
 vIzh  that which will be destroyedperiya-thirumozhi-1-1-4-venRiyE vENdi 
 vizhudhum  butterperiya-thirumozhi-1-5-6-thAyAy vandha 
 yAn  Iperiya-thirumozhi-1-10-9-vandhAy en manam 

Leave a Comment