Glossary/Dictionary by word – kaNNinuN chiRuththAmbu

Sorted by pAsuram Word Meaning pAsuram (AthalAl) oNdamizh satakOpan aruLaiyE (thus) mercy of nammAzhwAr who is the abode (source) of beautiful thamizh pAsurams (poems) kaNNinuN chiRuth thAmbu 7 – kaNdu koNdu (piRar) madavAraiyum women (who are married to others) kaNNinuN chiRuth thAmbu 5 – nambinEn a aru maRaiyin poruL essence of that rare (difficult to … Read more

Glossary/Dictionary by pAsuram – kaNNinuN chiRuththAmbu

Sorted by word pAsuram Word Meaning kaNNinuN chiRuth thAmbu 1 – kaNNinuN kaNNi rough surfaced (which will hurt the body when tied around) kaNNinuN chiRuth thAmbu 1 – kaNNinuN nuN sUkshma (thin – that will blend into the body) kaNNinuN chiRuth thAmbu 1 – kaNNinuN chiRu small (that is not sufficient in length) kaNNinuN chiRuth … Read more

കണ്ണിനുണ് ചിറുത്താമ്പു – ലളിത വ്യാഖ്യാനം

ശ്രീഃ ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമഃ  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമഃ  ശ്രീമത് വരവരമുനയേ നമഃ മുഥലായിരമ് ശ്രീ മണവാള മാമുനികള്‍ ‘കണ്ണിനുണ്‍ ചിറുത്താമ്പു’ വിന്റെ മഹത്വത്തെ ഉപദേശ രത്നമാലയിലെ 26-മത് പാസുരത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. “വായ്ത്ത തിരുമന്തിരത്തിന്‍ മധ്ധിമമാം പദംപോൽ ചീർ‍ത്ത മധുരകവി ചെയ് കലൈയായ് ആര്‍ത്ഥ പുകഴ് ആറിയര്‍കള്‍ താങ്ങള്‍ അരുളിച്ചെയൽ‍ നടുവേ ചേര്‍ത്താര്‍ താര്‍പര്യം തേര്‍ന്തു് “ തിരുമന്ത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പദത്താലും അര്‍ത്ഥത്താലും പരിപൂര്‍ണ്ണമായ അഷ്ടാക്ഷരത്തില്‍ മധ്യമ പദമായ ‘നമഃ’ ശബ്ദത്തിന് പ്രത്യേക മഹിമയുണ്ട്. മധുരകവി ആഴ്വാരുടെ … Read more

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – సరళ వ్యాఖ్యానము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ముదలాయిరము శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 26వ పాసురంలో కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు యొక్క గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు. వాయ్ త్త తిరుమందిరత్తిన్ మద్దిమమాం పదంపోల్ శీర్ త్త మధురకవి శెయ్  కలైయై – ఆర్త పుగళ్ ఆరియర్గళ్ తాంగళ్ అరుళిచ్చెయళ్ నడువే శేర్విత్తార్ తార్పరియం తేర్ న్దు తిరుమంత్రం అని కూడా పిలువబడే అష్టాక్షరము, పదాలు మరియు అర్థ … Read more

ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಸಿರುತ್ತಾಬು – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ ಮುದಲಾಯಿರಮ್ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನಮಾಲೈಯ ೩೬ನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ, ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರು ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಶಿರುತ್ತಾಂಬಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ. “ವಾಯ್ತ ತಿರುಮಂ ತಿರತ್ತಿನ್ ಮದ್ಧಿಮಮಾಂ ಪದಂಪೋಲ್ಶೇರ್ತ ಮಧುರಕವಿ ಶೈ ಕಲೆಯೈ ಆರ್ಥ ಪುಗಳ್ಆರಿಯರ್ಗಳ್ ತಾಂಗಳ್ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಲ್ ನಡುವೆ.ಶೇರ್ವಿತ್ತಾರ್ ತಾರ್ಪರಿಯಮ್ ತೇರ್ನ್ದು.” ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೋರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿರುವ ‘ತಿರುಮಂತ್ರಂ’ ಎಂಬುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ನಮಃ” ಶಬ್ದ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ … Read more

कण्णिनुण् चिऱुत्ताम्बु – सरल व्याख्या

। । श्रीः  श्रीमते शठःकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमत् वरवरमुनये नमः । । मुदलयिरं नम्माळ्वार् और् मधुरकवि आळ्वार् श्री मणवाळ मामुनिगळ् अपनी उपदेश रत्न मालै के २६ वे पाशुर में “कण्णिनुण् चिऱुत्ताम्बु” का महत्त्व बतला रहे है । वाय्त्त तिरुमन्दिरत्तिन् मद्दिममाम् पदम्पोल् सीर्त्त मदुरकवि सेय् कलैयै – आर्त्त पुगळ्। आरियर्गळ् तान्गळ् अरुळिच् चेयल् नडुवे सेर्वित्तार् ताऱ्परियम् तेर्न्दु । । हमारे श्रीसम्प्रदाय का तिरुमंत्र (अष्टाक्षर) मंत्र, अपने आप में सम्पूर्णता … Read more

kaNNinuN chiRuth thAmbu – Simple Explanation

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: mudhalAyiram nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr SrI maNavALa mAmunigaL reveals the greatness of kaNNinuN chiRuththAmbu in the 26th pAsuram of upadhEsa raththina mAlai. vAyththa thirumandhiraththin madhdhimamAm padhampOlsIrththa madhurakavi sey kalaiyai – Arththa pugazhAriyargaL thAngaL aruLich cheyal naduvEsErviththAr thARpariyam thErndhu In ashtAksharam, also known as thirumanthram, which … Read more

கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு – எளிய விளக்கவுரை

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம: முதலாயிரம் நம்மாழ்வாரும் மதுரகவி ஆழ்வாரும் ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பின் பெருமையை உபதேச ரத்தின மாலை 26ஆம் பாசுரத்தில் அழகாக வெளியிடுகிறார். வாய்த்த திருமந்திரத்தின் மத்திமமாம் பதம் போல் சீர்த்த மதுரகவி செய் கலையை – ஆர்த்த புகழ் ஆரியர்கள் தாங்கள் அருளிச்செயல் நடுவே சேர்வித்தார் தாற்பரியம் தேர்ந்து  சொற்களின் பூர்த்தியும் பொருளின் பூர்த்தியும் நிரம்பப் பெற்றதான பெரிய திருமந்த்ரம் என்று … Read more

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – 11 – అంబన్ తన్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 10 పాశుర అవతారిక: నంజీయర్ వ్యాఖ్యానం చివరగా ఈ ప్రబంధము నేర్చిన వారు నమ్మాళ్వార్ల ఆధీనములోని శ్రీవైకుంఠములో స్థిరముగా ఉంటారు అని  మధురకవులు ఈ ప్రబంధము  యొక్క ఫలశ్రుతి చెపుతున్నారు. నంపిళ్ళై,  పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై,  అళగియ మణవాళ  పెరుమళ్  నాయనార్  కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పారు. మధురకవులు ముందటి పాశురాలలో చెప్పిన ముఖ్యాంశాలను చూద్దాము: * పాశురము -1  … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు -10 – పయన్ అన్ఱాగిలుం

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 9 నమ్మాళ్వార్ల – ఎమ్పెరుమానార్ పాశుర అవతారిక:   నంజీయర్ భగవంతుడే తన భక్తులకు ఆచార్యులను ఇస్తాడు. శిష్యుడికి ఆయన మరొక భగవంతుడితో సమానము. అందుకే శిష్యుడు ఆచార్యులకు ఎన్ని సేవలు చేసినా తృప్తి చెందడు, అలా   నమ్మాళ్వార్ల పట్ల మధురకవులు తన కృతఙ్ఞతను చూపుతున్నారని నంజీయర్ అంటున్నారు.  నంపిళ్ళై    “విష్ణు ధర్మమం 70.78 “…కృత్స్నాం వా పృథివీం … Read more