Glossary/Dictionary by Word – periya thirumozhi – 2nd centum

Sorted by pAsuram Word Meaning pAsuram  achcham ilar   being fearless periya-thirumozhi-2-4-8-pichchach chiRu peeli   adaindhu   holding on (to them) periya-thirumozhi-2-5-2-pUNdavaththam   adaiththavan   one who stopped (built bridge) periya-thirumozhi-2-9-8-kudaith thiRal   adaiyAmai   to be not reached periya-thirumozhi-2-4-8-pichchach chiRu peeli   Adaiyar   having cloth periya-thirumozhi-2-1-6-thuvariyAdaiyar   adakki   placed periya-thirumozhi-2-10-1-manjAdu   adal   set to battle periya-thirumozhi-2-4-3-alamannu madal   adal   set to battle periya-thirumozhi-2-4-3-alamannu madal   adal  … Read more

Glossary/Dictionary by pAsuram – periya thirumozhi – 2nd centum

Sorted by word pAsuram Word Meaning periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar thangaL   en nenjamE   Oh favourable mind! periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar thangaL   mA   great periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar thangaL   thavam   having thapas (penance) periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar thangaL   mAnavar thangaL   men, their periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar thangaL   sindhai   in the heart periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar thangaL   amarndhu   firmly remaining periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar thangaL   uRaiginRa   one who is eternally residing periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar thangaL   endhai   being my lord periya-thirumozhi-2-1-1-vAnavar … Read more

periya thirumozhi – 2.10.10 – vAraNam koL

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram vAraNam koL idar kadindha mAlai neela maradhagaththai mazhai mugilE pOlvAn thannai sIraNangu maRaiyALar niRaindha selvath thirukkOvalUr adhanuL kandEn enRu vAraNangu mulai madavAr mangai vEndhan vAL kaliyan oli aindhum … Read more

periya thirumozhi – 2.10.9 – thUvadivil

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram thUvadivil pArmagaL pUmangaiyOdu sudar Azhi sangu irupAl polindhu thOnRak kAvadivil kaRpagamE pOla ninRu kalandhavargatku aruL puriyum karuththinAnai sEvadi kai thiruvAy kaN sivandha Adai sempon sey thiru uruvam AnAn … Read more

periya thirumozhi – 2.10.8 – pArERu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram pArERu perum bAram thIrap paNdu bAradhaththuth thUdhu iyangi pArththan selvath thErERu sAradhiyAy edhirndhAr sEnai seruk kaLaththuth thiRal azhiyach cheRRAn thannai pOrERu onRu udaiyAnum aLagaik kOnum purandharanum nAnmuganum porundhum … Read more

periya thirumozhi – 2.10.7 – irungaimmA

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram irungai mA kari munindhu pariyaik kIRi*ina vidaigaL Ezhadarththu marudham sAyththuvarum sagadam iRa udhaiththu mallai attuvanjam sey kanjanukku nanju AnAnaikkarungamugu pasum pALai veNmuththu InRukAy ellAm maragadhamAyp pavaLam kAttaserundhimiga mottu … Read more

periya thirumozhi – 2.10.6 – uRiyArndha

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram uRiyArndha naRuveNNey oLiyAl senRu angu uNdAnaik kaNdu Aychchi uralOdu Arkka thaRiyArndha karungaLiRE pOla ninRu thadangaNgaL pani malgum thanmaiyAnai veRiyArndha malarmagaL nAmangaiyOdu viyan kalai eNthOLinAL viLangu selvach cheRiyArndha maNimAdam … Read more

periya thirumozhi – 2.10.5 – kaRai vaLar

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kaRai vaLar vEl karan mudhalAk kavandhan vAli kaNai onRinAl madiya ilangai thannuL piRai eyiRRu vAL arakkar sEnai ellAm perundhagaiyOdu udan thuNiththa pemmAn thannai maRai vaLarap pugazh vaLara mAdandhORum … Read more

periya thirumozhi – 2.10.4 – thAngarum pOr

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram thAngarum pOr mAli padap paRavai Urndhu tharAdhalaththOr kuRai mudiththa thanmaiyAnai Angu arumbik kaNNIr sOrndhu anbu kUrum adiyavargatku Aramudham AnAn thannai kOngarumbusura punnai kuravAr sOlaik kuzhAvari vaNdu isai pAdum … Read more

periya thirumozhi – 2.10.3 – kozhundhalarum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kozhundhalarum malarch chOlaik kuzhAngoL poygaik kOL mudhalai vAL eyiRRuk koNdaRku eLgi azhundhiya mAkaLiRRinukku anRu Azhi Endhi andharam Evarath thOnRi aruL seydhAnai ezhundha malark karuneelam irundhil kAtta irumpunnai muththarumbich … Read more