తిరుమాలై – పాసురం 1 – భాగము 2

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుమాలై <<పాసురం 1 – భాగము 1 పాశురము-1 కావలిల్ పులనై వైత్తు| క్కలి దన్నై క్కడక్కప్పాయ్ న్దు | నావలిట్టురు దరిగిన్రోంమ్ |నమన్ తమర్ తలైగళ్ మీదే | మూవులగుణ్డు ఉమిళ్ న్ద| ముదల్వ నిన్నామమ్ కత్త| ఆవలి ప్పుడమై కండాయ్ | అరజ్ఞమానగరుళానే|| 1           కిందటి భాగంలో ఆళ్వార్లు భగవన్నామ స్మరణ బలం చేత యముడి తల మీద మరియు యమ భటుల తలల మీద కాళ్ళు పెట్టగలమని భావించడం, భగవన్నామ స్మరణ … Read more

తిరుమాలై – పాసురం 1 – భాగము 1

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుమాలై << అవతారిక 2 అవతారిక : చేతనులు ఇప్పటికే చేసిన, ఇప్పటకీ చేస్తున్న పాపాల వలన, యమధర్మరాజు ఆధీనంలో ఉంటారు. అంటే నరకాన్ని, స్వర్గాన్ని, అనుభవించి మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ చస్తూ కర్మలను అనుభవించాల్సిందే. కానీ, భగవంతుడి నామాలను సంకీర్తన చేసినంత మాత్రాన మనం పునీతులమై యముడి బారి నుండి బయట పడగలము అని ఈ పాశురములో తోరడిపొడి ఆళ్వార్లు చెపుతున్నారు. కావలిల్ … Read more

తిరుమాలై – అవతారిక 2

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుమాలై << అవతారిక 1  గతభాగంలో పంచాగ్ని విద్య ద్వారా జీవాత్మ జనన మరణ చక్రంలో తిరగడాన్ని గురించి చూసాము. పరమాత్మ కృప వలన మాత్రమే జీవాత్మ ఈ చక్రం నుండి బయట పడగలడని, దీనికోసం జీవాత్మకు నామ సంకీర్తన అనే ఒక మార్గాన్ని కూడా తెలియజేసారని చూసాము.                 దీనికి ప్రమాణం ఏమిటి? భీష్మాచార్యుడిని యుధిష్ఠిరుడు “ కిం జపం ముచ్యతే జంతుర్ జన్మ సంసార బంధనాత్? “ అని శ్రీవిష్ణు … Read more

తిరుమాలై – అవతారిక 1

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుమాలై << తనియన్ వ్యాఖ్యానచక్రవర్తి పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఈ ప్రబంధానికిచేసిన వ్యాఖ్యానములో విపులమైన  అవ తారికను రాసారు. లీలావిభూతిలో ఉన్న వారైనా సరే నిత్యవిభూతిలో ఉన్నవారైనా సరే చేతనులందరికి శ్రీమన్నా రాయనుడే పురుషార్దము. నిత్యవిభూతిలో ఉన్న నిత్యశూరులు ఈ విషయాన్ని బాగా తెలిసినవారవటం చేత నిరం తరం పరమాత్మ అనుభవాన్ని పొందుతుంటారు, కానీ లీలావిభూతిలో ఉన్నవారు మాత్రం ఈ సత్యాన్ని మరచిపో యి దేహమేఆత్మ … Read more

తిరుమాలై – తనియన్

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుమాలై సంపూర్ణ క్రమం తొండరడిపొడి ఆళ్వార్లు తిరుమాలై ప్రబంధాన్ని అనుగ్రహించారు . అందులో 45 పాశురాలు ఉన్నాయి. ముందుగా ఈ ప్రబంధానికి తిరువరంగ పెరుమాళ్ అరయర్ అనుగ్రహించిన తనియన్ వ్యాఖ్యానాన్ని చూద్దాం . తిరువరంగపెరుమాళ్ అరయర్ అనుగ్రహించిన తనియన్: మత్తోన్ఱుమ్ వేణ్డామనమే|మదిళరజ్ఞర్ | కత్తినమ్ మేయ్ త్త | కళలిణైకీళ్ |ఉత్త తిరుమాలై పాడుమ్ శీర్ | తొండరడిపొడి ఎన్నుమ్ బెరుమానై|ఎప్పోళుదుమ్ పేశు|| ప్రతిపదార్థము: మనమే … Read more

తిరుమాలై

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః శ్రీరంగనాథుడు తొండరడిప్పొడి ఆళ్వార్ తొండరడిపొడి ఆళ్వార్లు భగవత్కైంకర్యం కంటే భాగవత కైంకర్యం ఉన్నతమైనదిగా భావించారు. వారి తిరునామంలోని  తొండర్ –అడి-పొడి అన్న మాటల అర్థాలను చూస్తె వారి భాగవత భక్తి ఎంతటిదో బోధపడుతుంది. తొండర్ – అంటే భాగవతులు, అడి- అంటే వారి శ్రీపాదాలు , పొడి- అంటే ధూళి …అర్తాత్ భాగవత శ్రీపాద ధూళి. సంప్రదాయంలో దీనినే చరమపర్వనిష్ట అని అంటారు. వీరు … Read more

thirumAlai – sangathi (Connection)

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series << Previous The vyAkhyAtha (commentator) has given the connection of each pAsuram with the previous pAsuram, for all the 45 pAsurams in this prabandham. Instead of aiming for a benefit at random, the thirunAma sankIrthanam that he composed with reciting itself being the … Read more

thirumAlai – 45 – vaLavEzhum thavaLa mAda

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series << Previous avathArikai (introduction) In the  last pAsuram of this prabhandham, AzhwAr says that just as emperumAn destroyed kuvalayApIda yAnai (the royal elephant of krishNa’s uncle, kamsa), he destroyed those sins which were hurdles for AzhwAr to reach him and further says that … Read more