upadhESa raththina mAlai – 63

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (uyya ninaivuNdAgil) pAsuram 63 AchAryan sey(dha) upakAramAnavadhu thUydhAga nenju thannil thOnRumEl – thEsAn tharaththil irukka manam thAn porundha mAttAdhu iruththal ini EdhaRiyOm yAm.                                                   63 Listen Word by word meaning thUydhu Aga – If without any blemishes nenju thannil – in the … Read more

upadhESa raththina mAlai – 61

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (than guruvin thAL iNaigaL) pAsuram 61 (main pAsuram of this prabandham). gyAnam anuttAnam ivai nanRAgavE udaiyanAna guruvai adaindhakkAl – mAnilaththeer thEnAr kamalath thirumAmagaL kozhunan thAnE vaikuntham tharum.                                           61 Listen Word by word meaning mAnilaththeer – Oh those in this big earth! … Read more

upadhESa raththina mAlai – 60

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (seer vachana bhUdaNaththin) pAsuram 60 than guruvin thALiNaigaL thannil anbu onRillAdhAr anbu than pAl seydhAlum ambuyai kOn – inbamigu viNNAdu thAn aLikka vENdiyirAn AdhalAl naNNAr avargaL thirunAdu.                                                 60 Listen Word by word meaning anbu onRu illAdhAr – (For) those not having … Read more

upadhESa raththina mAlai – 59

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (sachchampiradhAyam) pAsuram 59 seer vachana bhUdaNaththin semporuLaich chindhai thannAl thERilumAm vAy koNdu cheppilumAm – AriyargAL enthanakku nALum inidhAgA ninRadhu aiyO unthamakku evvinbam uLadhAm                                                          59 Listen Word by word meaning AriyargAL – Oh AchAryas! thERilumAm – knowing/exploring (sindhai thannAl) – in mind … Read more

upadhESa raththina mAlai – 58

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thEsikar pAl kEtta) pAsuram 58 sachchampiradhAyam thAm udaiyOr kEttakkAl mechchum viyAkkiyai(gal) [thAn] uNdAgil – nachchi adhikariyum neer vachana bhUdaNaththukku aRRa madhi udaiyeer maththiyaththarAy.                                        58 Listen Word by word meaning uNdAgil – If available viyAkkiyai thAn – that is, the vyAkyAnams (for … Read more

upadhESa raththina mAlai – 57

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (uyya ninaivudaiyeer) pAsuram 57 thEsikar pAl kEtta sezhum poruLai sindhai thannil mAsaRavE UnRi(a) mananam seydhu – Asarikka vallArgaL thAm vachana bhUdaNaththin vAn poruLaik kallAdhadhennO kavarndhu.                                                         57 Listen Word by word meaning Asarikka vallArgaL thAm – Those who can follow sezhum – … Read more

upadhESa raththina mAlai – 56

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (Ar vachana bhUdaNaththin) pAsuram 56 uyya ninaivu udaiyeer ungaLukkuch cholluginREn vaiya guru munnam vAy mozhindha – seyya kalaiyAm vachana bhUdaNaththin Azh poruLai kaRRadhanukku Am nilaiyil nillum aRindhu.                                                               56 Listen Word by word meaning ninaivu udaiyeer – Oh those who are having … Read more

upadhESa raththina mAlai – 55

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (munnam kuravOr mozhindha) pAsuram 55 Ar vachana bhUdaNaththin Azh poruL ellAm aRivAr Ar adhu sonnEril anuttippAr – Ororuvar uNdAgil aththanai kAN uLLamE ellArkkum aNdAdhadhu anRO adhu.                                                              55 Listen Word by word meaning uLLamE – Oh the mind! aRivAr – those who … Read more

upadhESa raththina mAlai – 54

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (anna pugazh mudumbai) pAsuram 54 munnam kuravOr mozhindha vachanangaL thannai migak koNdu kaRROr thammuyirkku – minnaNiyAch chErach chamaiththavarE seer vachana bhUdaNamen(num) pEr ikkalaikku ittAr pin.                                                           … Read more

upadhESa raththina mAlai – 53

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (pinnai vadakkuth thiruveedhip piLLai) pAsuram 53 anna pugazh mudumbai aNNal ulagAsiriyan innaruLAl seydha kalai yAvaiyilum – unnil thigazh vachana bhUdaNaththin seermai onRukkillai pugazhalla ivvArththai mey ippOdhu.                                               53 Listen Word by word meaning pugazh – Having greatness anna – of such nature, … Read more