upadhESa raththina mAlai – 58

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thEsikar pAl kEtta) pAsuram 58 sachchampiradhAyam thAm udaiyOr kEttakkAl mechchum viyAkkiyai(gal) [thAn] uNdAgil – nachchi adhikariyum neer vachana bhUdaNaththukku aRRa madhi udaiyeer maththiyaththarAy.                                        58 Listen Word by word meaning uNdAgil – If available viyAkkiyai thAn – that is, the vyAkyAnams (for … Read more

upadhESa raththina mAlai – 55

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (munnam kuravOr mozhindha) pAsuram 55 Ar vachana bhUdaNaththin Azh poruL ellAm aRivAr Ar adhu sonnEril anuttippAr – Ororuvar uNdAgil aththanai kAN uLLamE ellArkkum aNdAdhadhu anRO adhu.                                                              55 Listen Word by word meaning uLLamE – Oh the mind! aRivAr – those who … Read more

upadhESa raththina mAlai – 47

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (periyavAchchAn piLLai pinbuLLavaikkum) pAsuram 47 nanjeeyar seydha viyakkiyaigaL nAliraNdukku enjAmai yAvaikkum illaiyE – tham seerAl vaiya kuruvin thambi mannu maNavALamuni seyyumavai thAmum sila.                                         47 Listen Word by word meaning nanjeeyar seidha – divined viyAkkiyaigaL – vyAkyAnams (commentary / meanings) nAliraNdukku – … Read more

upadhESa raththina mAlai – 45

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (theLLiyadhA nampiLLai) pAsuram 45 anbOdu azhagiya maNavALach cheeyar pinbOrum kaRRu aRindhu pEsugaikkA – tham periya pOdhamudan mARan maRaiyin poruL uraiththadhu Edhamil panneerAyiram.                                                           45 Listen Word by word meaning anbOdu – With love azhagiya maNavALach cheeyar – vAdhikEsari azhagiya maNavALa jIyar pinbOrum … Read more

upadhESa raththina mAlai – 36

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (AzhvArgaLaiyum aruLichcheyalgaLaiyum) pAsuram 36 theruLuRRa AzhvArgaL seermai aRivArAr aruLichcheyalai aRivArAr – aruL peRRa nAthamuni mudhalAm nam thEsikarai allAl pEthai manamE uNdO pEsu.                                           36 Listen Word by word meaning aRivAr Ar – Who knows seermai – the greatness of AzhvArgaL – AzhvArs … Read more