upadhESa raththina mAlai – 55

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (munnam kuravOr mozhindha) pAsuram 55 Ar vachana bhUdaNaththin Azh poruL ellAm aRivAr Ar adhu sonnEril anuttippAr – Ororuvar uNdAgil aththanai kAN uLLamE ellArkkum aNdAdhadhu anRO adhu.                                                              55 Listen Word by word meaning uLLamE – Oh the mind! aRivAr – those who … Read more

upadhESa raththina mAlai – 49

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (seerAr vadakkuth thiruveedhip piLLai) pAsuram 49 Angavar pAl peRRa siRiyAzhvAn appiLLai thAm koduththAr tham maganAr tham kaiyil – pAngudanE nAlUr piLLaikku avar thAm nalla maganArkku avar thAm mElOrkku eendhAr avarE mikku.                                                     49 Listen Word by word meaning Angu – In that … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 11

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (kArththikaiyil rOgiNi nAL) pAsuram 11 manniya seer mArgazhiyil kEttai inRu mAnilaththeer en idhanukku ERRam enil uraikkEn – thunnu pugazh mAmaRaiyOn thoNdaradippodi AzhvAr piRappAl nAnmaRaiyOr koNdAdum nAL.                                                   11 Listen Word by word meaning mAnilaththeer – Oh who are in this big world! … Read more