upadhESa raththina mAlai – 58

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thEsikar pAl kEtta) pAsuram 58 sachchampiradhAyam thAm udaiyOr kEttakkAl mechchum viyAkkiyai(gal) [thAn] uNdAgil – nachchi adhikariyum neer vachana bhUdaNaththukku aRRa madhi udaiyeer maththiyaththarAy.                                        58 Listen Word by word meaning uNdAgil – If available viyAkkiyai thAn – that is, the vyAkyAnams (for … Read more

upadhESa raththina mAlai – 54

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (anna pugazh mudumbai) pAsuram 54 munnam kuravOr mozhindha vachanangaL thannai migak koNdu kaRROr thammuyirkku – minnaNiyAch chErach chamaiththavarE seer vachana bhUdaNamen(num) pEr ikkalaikku ittAr pin.                                                           … Read more

upadhESa raththina mAlai – 51

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (namperumAL nammAzhvAr) pAsuram 51 thunnu pugazhk kandhAdai thOzhappar tham ugappAl enna ulagAriyanO enRu uraikkap – pinnai ulagAriyan ennum pEr nampiLLaikku Ongi vilagAmal ninRadhu enRum mEl                                                 51 Listen Word by word meaning kandhAdai thOzhappar, thunnu – of fitting pugazh – greatness, tham … Read more