upadhESa raththina mAlai – 55

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (munnam kuravOr mozhindha) pAsuram 55 Ar vachana bhUdaNaththin Azh poruL ellAm aRivAr Ar adhu sonnEril anuttippAr – Ororuvar uNdAgil aththanai kAN uLLamE ellArkkum aNdAdhadhu anRO adhu.                                                              55 Listen Word by word meaning uLLamE – Oh the mind! aRivAr – those who … Read more

upadhESa raththina mAlai – 42

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (theLLArum gyAna) pAsuram 42 thanjeerai gyAniyargaL thAm pugazhum vEdhAnthi nanjeeyar thAm bhattar nal aruLAl – enjAdha Arvamudan mARan maRip poruLai Ayndhu uraiththadhu Er onbadhinAyiram.                                                                             42 Listen Word by word meanings gyAniyargaL thAm – Those having knowledge of thathvam (truth of existence) … Read more

upadhESa raththina mAlai – 32

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thoNdaradippodiyAr) pAsuram 32 mannu thirumazhisai mAdath thiruk kurugUr minnu pugazh villipuththUr mEdhiniyil – nanneRiyOr Eyndha paththi sArar ezhil mARan pattar pirAn vAyndhu udhiththa UrgaL vagai                                                                      32 Listen Word by word meaning mEdhiniyil – In the world nal neRiyOr – those in … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 16

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (uNdO vaikAsi) pAsuram 16 inRaip perumai aRindhilaiyO Ezhai nenjE inRaikku en ERRam enil uraikkEn – nanRi punai pallANdu pAdiya nam pattar pirAn vandhu udhiththa nal Anilyil sOdhi nAL                                                                      16 Listen Word by word meaning Ezhai – (Oh) the ignorant nenjE – … Read more