upadhESa raththina mAlai – 57

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (uyya ninaivudaiyeer) pAsuram 57 thEsikar pAl kEtta sezhum poruLai sindhai thannil mAsaRavE UnRi(a) mananam seydhu – Asarikka vallArgaL thAm vachana bhUdaNaththin vAn poruLaik kallAdhadhennO kavarndhu.                                                         57 Listen Word by word meaning Asarikka vallArgaL thAm – Those who can follow sezhum – … Read more