upadhESa raththina mAlai – 58

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thEsikar pAl kEtta) pAsuram 58 sachchampiradhAyam thAm udaiyOr kEttakkAl mechchum viyAkkiyai(gal) [thAn] uNdAgil – nachchi adhikariyum neer vachana bhUdaNaththukku aRRa madhi udaiyeer maththiyaththarAy.                                        58 Listen Word by word meaning uNdAgil – If available viyAkkiyai thAn – that is, the vyAkyAnams (for … Read more

upadhESa raththina mAlai – 54

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (anna pugazh mudumbai) pAsuram 54 munnam kuravOr mozhindha vachanangaL thannai migak koNdu kaRROr thammuyirkku – minnaNiyAch chErach chamaiththavarE seer vachana bhUdaNamen(num) pEr ikkalaikku ittAr pin.                                                           … Read more

upadhESa raththina mAlai – 52

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thunnu pugazh kandhAdai) pAsuram 52 pinnai vadakkuth thiruveedhip piLLai anbAl anna thirunAmaththai Adhariththu – mannu pugazh maindharkkuch chARRugaiyAl vandhu parandhadhu engum indhath thirunAmam ingu.                           52 Listen Word by word meaning pinnai – later vadakkuth thiruveedhip piLLAi – vadakkuth thiruveedhip piLLAi … Read more

upadhESa raththina mAlai – 47

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (periyavAchchAn piLLai pinbuLLavaikkum) pAsuram 47 nanjeeyar seydha viyakkiyaigaL nAliraNdukku enjAmai yAvaikkum illaiyE – tham seerAl vaiya kuruvin thambi mannu maNavALamuni seyyumavai thAmum sila.                                         47 Listen Word by word meaning nanjeeyar seidha – divined viyAkkiyaigaL – vyAkyAnams (commentary / meanings) nAliraNdukku – … Read more