upadhESa raththina mAlai – 55

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (munnam kuravOr mozhindha) pAsuram 55 Ar vachana bhUdaNaththin Azh poruL ellAm aRivAr Ar adhu sonnEril anuttippAr – Ororuvar uNdAgil aththanai kAN uLLamE ellArkkum aNdAdhadhu anRO adhu.                                                              55 Listen Word by word meaning uLLamE – Oh the mind! aRivAr – those who … Read more

upadhESa raththina mAlai – 33

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (mannu thirumazhisai) pAsuram 33 seerArum villipuththUr selvath thirukkOLUr ErAr perumbUthUr ennum ivai – pAril madhiyArum ANdAL madhurakavi AzhvAr ethirAsar thOnRiya Ur ingu                                         33 Listen Word by word meaning Arum – having (porundhiya) seer – greatness, (that is) villipuththUr – SrIvillipuththUr and … Read more

upadhESa raththina mAlai – 26

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (ErAr madhurakavi) pAsuram 26 vAyththa thirumanthiraththin maththimamAm padham pOl seerththa madhurakavi sey kalaiyai – Arththa pugazh AriyargaL thAngaL aruLichchyal naduvE sErviththAr thARpariyam thErndhu.                                                       26 Listen Word by word meaning maththimam Am padham pOl – Like the ‘nama’ word in the middle … Read more

upadhESa raththina mAlai – 25

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (anju kudikkoru) pAsuram 25 ErAr madhurakavi ivvulagil vandhu udhiththa seerArum chiththiraiyil chiththirai nAL – pArulagil maRRuLLa AzhvArgaL vandhu udhiththa nALgaLilum uRRadhu emakku enRu nenjE Or.                                                 25 Listen Word by word meaning Er Ar – Full of beauty (that is) madhurakavi – … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 21

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (uNdO thiruppallANdukku) pAsuram 21 AzhvAr thirumagaLAr ANdAL madhurakavi AzhvAr ethirAsarAm ivargaL – vAzhvAga vandhu udhiththa mAthangAL nALgaL thammin vAsiyaiyum indha ulagOrkku uraippOm yAm                                                           21 Listen Word by word meaning AzhvAr – periyAzhvAr’s thirumagaLAr – divine daughter, that is, ANdAL – sUdikkoduththa … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 13

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thaiyil magam inRu) pAsuram 13 mAsip punarpUsam kANmin inRu maNNulagIr thEsu iththivasaththukku Edhennil – pEuginREn kolli nagark kOn kulasEkaran piRappAl nallavargaL koNdAdum nAL                                           13 Listen Word by word meaning maNNulagIr – Oh residents of this earth! kANmin – Realize that inRu … Read more