upadhESa raththina mAlai – 58

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thEsikar pAl kEtta) pAsuram 58 sachchampiradhAyam thAm udaiyOr kEttakkAl mechchum viyAkkiyai(gal) [thAn] uNdAgil – nachchi adhikariyum neer vachana bhUdaNaththukku aRRa madhi udaiyeer maththiyaththarAy.                                        58 Listen Word by word meaning uNdAgil – If available viyAkkiyai thAn – that is, the vyAkyAnams (for … Read more

upadhESa raththina mAlai – 49

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (seerAr vadakkuth thiruveedhip piLLai) pAsuram 49 Angavar pAl peRRa siRiyAzhvAn appiLLai thAm koduththAr tham maganAr tham kaiyil – pAngudanE nAlUr piLLaikku avar thAm nalla maganArkku avar thAm mElOrkku eendhAr avarE mikku.                                                     49 Listen Word by word meaning Angu – In that … Read more