upadhESa raththina mAlai – 58

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thEsikar pAl kEtta) pAsuram 58 sachchampiradhAyam thAm udaiyOr kEttakkAl mechchum viyAkkiyai(gal) [thAn] uNdAgil – nachchi adhikariyum neer vachana bhUdaNaththukku aRRa madhi udaiyeer maththiyaththarAy.                                        58 Listen Word by word meaning uNdAgil – If available viyAkkiyai thAn – that is, the vyAkyAnams (for … Read more

upadhESa raththina mAlai – 49

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (seerAr vadakkuth thiruveedhip piLLai) pAsuram 49 Angavar pAl peRRa siRiyAzhvAn appiLLai thAm koduththAr tham maganAr tham kaiyil – pAngudanE nAlUr piLLaikku avar thAm nalla maganArkku avar thAm mElOrkku eendhAr avarE mikku.                                                     49 Listen Word by word meaning Angu – In that … Read more

upadhESa raththina mAlai – 48

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (nanjeeyar seidha) pAsuram 48 seerAr vadakkuth thiruveedhip piLLai ezhudhu ErAr thamizh vEdhaththu eedu thanai – thArum ena vAngi mun nampiLLai eeyuNNi mAdhavarkkuth thAm koduththAr pin adhanaith thAn.                                         48 Listen Word by word meaning vadakkuth thiruveedhip piLLai, seer Ar – who is … Read more

upadhESa raththina mAlai – 47

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (periyavAchchAn piLLai pinbuLLavaikkum) pAsuram 47 nanjeeyar seydha viyakkiyaigaL nAliraNdukku enjAmai yAvaikkum illaiyE – tham seerAl vaiya kuruvin thambi mannu maNavALamuni seyyumavai thAmum sila.                                         47 Listen Word by word meaning nanjeeyar seidha – divined viyAkkiyaigaL – vyAkyAnams (commentary / meanings) nAliraNdukku – … Read more

upadhESa raththina mAlai – 46

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (anbOdu) pAsuram 46 periyavAchchAn piLLai pinbuLLavaikkum theriya viyakkiyaigaL seyvAL – ariya aruLichcheyal poruLai Ariyargatku ippOdhu aruLichcheyalAyththu aRindhu.                                           46 Word by word meaning periyavAchchAn piLLai seyvAl – Since periyavAchchAn piLLai authored viyAkkiyaigaL – vyAkyAnams (commentary explanation of meanings) pinbuLLavaikkum – for other … Read more

upadhESa raththina mAlai – 44

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (nampiLLai thammudaiya) pAsuram 44 theLLiyadhA nampiLLai cheppu neRi thannai vaLLal vadakkuth thiruveedhip – piLLai indha nAdu aRiya mARan maRaip poruLai nangu uraiththadhu eedu muppaththARayiram.                                                                     44 pAsuram 44 Word by word meaning theLLiyadhu A – With clarity (what) nampiLLai cheppum – divined … Read more

upadhESa raththina mAlai – 43

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (tham seerai gyAniyargaL) pAsuram 43 nampiLLAi thammudaiya nal aruLAl Eviyidap pin periyavAchchAn piLLai adhanAl – inbA varu paththi mARan maRaip poruLaich chonnadhu irupaththu nAlAyiram.                                                                       43 Listen Word by word meaning nampiLLai thammudaiya – by his nal aruLAl – good grace Eviyida … Read more

upadhESa raththina mAlai – 39

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (emperumAnAr tharisanam) pAsuram 39 piLLAn nanjIyar periyavAchchAn piLLai theLLAr vadakkuth thiruveedhip piLLai maNavALa yOgi thiruvAimozhiyaik kAththa guNavALar enRu nenjE kURu.                                39 pAsuram 39 Word by word meaning nenjE – Oh mind, kURu – you shall say, thatn piLLAn – thirukkurugaip pirAn … Read more

upadhESa raththina mAlai – 36

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (AzhvArgaLaiyum aruLichcheyalgaLaiyum) pAsuram 36 theruLuRRa AzhvArgaL seermai aRivArAr aruLichcheyalai aRivArAr – aruL peRRa nAthamuni mudhalAm nam thEsikarai allAl pEthai manamE uNdO pEsu.                                           36 Listen Word by word meaning aRivAr Ar – Who knows seermai – the greatness of AzhvArgaL – AzhvArs … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 13

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thaiyil magam inRu) pAsuram 13 mAsip punarpUsam kANmin inRu maNNulagIr thEsu iththivasaththukku Edhennil – pEuginREn kolli nagark kOn kulasEkaran piRappAl nallavargaL koNdAdum nAL                                           13 Listen Word by word meaning maNNulagIr – Oh residents of this earth! kANmin – Realize that inRu … Read more