upadhESa raththina mAlai – 47

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (periyavAchchAn piLLai pinbuLLavaikkum) pAsuram 47 nanjeeyar seydha viyakkiyaigaL nAliraNdukku enjAmai yAvaikkum illaiyE – tham seerAl vaiya kuruvin thambi mannu maNavALamuni seyyumavai thAmum sila.                                         47 Listen Word by word meaning nanjeeyar seidha – divined viyAkkiyaigaL – vyAkyAnams (commentary / meanings) nAliraNdukku – … Read more