upadhESa raththina mAlai – 50

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (Angavar pAl peRRa) pAsuram 50 namperumAL nammAzhvAr nanjeeyar nampiLLai enbar avaravar tham ERRaththAl – anbu udaiyOr sARRu thiru nAmangaL thAn enRu nannenjE Eththu adhanaich chollu(i) nee inRu.                                                     50 Listen Word by word meanings namperumAL nammAzhvAr nanjeeyar nampiLLai enbar – are called … Read more

upadhESa raththina mAlai – 39

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (emperumAnAr tharisanam) pAsuram 39 piLLAn nanjIyar periyavAchchAn piLLai theLLAr vadakkuth thiruveedhip piLLai maNavALa yOgi thiruvAimozhiyaik kAththa guNavALar enRu nenjE kURu.                                39 pAsuram 39 Word by word meaning nenjE – Oh mind, kURu – you shall say, thatn piLLAn – thirukkurugaip pirAn … Read more