Monthly Archives: September 2017

జ్ఞానసారము 12

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 11

krishna-tied-to-grinding-mortar

అవతారిక

అన్యప్రయోజనములను ఆశించు భక్తులు ఎంత గొప్ప కానుకలను సమర్పించినా భగవంతుడికి ప్రీతి కారకము కాదు ‘ అని ఈ పాశురములో చెపుతున్నారు.

మాఱాయిణైంద మరుత మిఱ్ తవళ్ంద

శేఱార్ అరవింద శేవడియై వేఱాగ

ఉళ్ళాతా రెణ్ణితియై యీందిడినుం తానుగందు

కొళ్ళాన్ మలర్ మడందై కోన్

ప్రతిపదార్థము

మలర్ మడందై కోన్ = శ్రీమహాలక్ష్మి ధవుడు

మాఱాయిణైంద = తన మీద  పగతో జంటగా

మరుతం = మద్ది చెట్ల రూపములో వున్న రాక్షసుల జంట

ఇఱ  = విరిగి పడునట్లుగా

తవళ్ంద = పాకుతూ వెళ్ళిన శ్రీకృష్ణుడు

శేఱార్  = బురద పూసుకొన్న

అరవింద శేవడియై= ఎఱ్ఱ తామరల వంటి  శ్రీ పాదములున్న( శ్రీ కృష్ణుని )

వేఱాగ = తలచుటే ప్రయోజనముగా

ఉళ్ళాతార్ = భావించని వారు

రెణ్ణితియై  = గొప్ప సంపదను

యీందిడినుం = తనకు కానుకగా సమర్పించినా

తాన్ = పరిపూర్ణుడైన పరమాత్మ

ఉగందు కొళ్ళాన్ = ఆనందముగా  స్వీకరించడు

భావము

మాఱాయిణైంద మరుతం :   తన మీద పగ పట్టి , జంట మద్ది చెట్ల రూపములో వున్న యమళార్జునులనే రాక్షసులు చావ కుండా విరిగి పడేటట్లుగా వాటి మధ్యగా పాకుతూ వెళ్ళాడు అని అర్థము.

ఒక సారి యశోద బండికి ఉయ్యాల కట్టి అందులో కృష్ణుడిని పడుకోబెట్టివెళ్ళింది. అప్పుడు కృష్ణుడు ఆకలికి ఏడ్చాడు. తల్లి కనపడక కోపము వచ్చి పాదములతో బండిని తన్నాడు. ఆ బండి ముక్కలు ముక్కలుగా విరిగి పోయింది. ఆ పసి బాలుడికి ఆపద తలపెట్టతలచి అప్పటికే ఆ బండిని ఆవేశించిన అసురుడు కూడా చనిపోయాడు.

అలాగే ఇక్కడ   ఊరి వారందరూ కృష్ణుడు వెన్న దొంగిలించాడని యశోదతో చెప్పగా అవమాన భారముతోను, కోపముతోను కన్నయ్యను రోటికి కట్టివేసింది యశోద . కృష్ణుడు పిల్ల చేష్టగా తాటిని లాగుతూ పాకుతూ  ఆ మద్ది చెట్ల మధ్య నుండి వెళ్ళగా ,అక్కడ  శాప వశమున జంట మద్దిచెట్లుగా ఉండి , కంసుని కోరిక నెరవేర్చటము కోసము కృష్ణుడికి ఆపద తలపెట్టిన  యమళార్జునులు ఆ కృష్ణుడి శరీర ఒరిపిడికి విరిగి పడిపోయారు. ఎవరికి ఆపద తలపెట్టారో వారిచేతిలోనే శిక్షింపబడ్డారు. దీని వలన శతృవులు ఏ కారణము చేత ఎదిరించినా వారు శిక్ష అనుభవించక తప్పదని  బోధపడుతున్నది.

శేవడి—-సహజముగా తామర కొలనులో వికసించిన  ఎర్ర తామరను పోలిన శ్రీపాదములు గలవాడు. ఇంకా చల్లని, అందమైన, సువాసన భరితమైన, చక్కగా వికసించిన తామరను పోలిన శ్రీపాదములు . పరాశర ముని ఈ కథను చెపుతూ ఆ మధ్దిచెట్లు విరిగి పడగా , ఆ శబ్దము విని కృష్ణుడు వెనకకు తిరిగి చూసినప్పటి ఎర్రని కన్నులను ఇంపుగా పాడారు. ఈ పాసురములో అరుళాళ  మహామునులు చెట్ల మధ్యకు పాకిన ఆ ఎర్రని పాదముల అందమును వివరిస్తున్నారు అని మామునుల  ‍వ్యాఖ్యాన  సారము.

‘” పోరుందియ మామారు తిన్నిడై పోయవెం

పెరుం తగాయ్ , ఉన్ కళల్  కాణియే పేదుత్తు

వరుంది  నాన్ వాశగమాలై  కొండు ఉన్నైయే

ఇరున్దిరు దేత్తనై కాలం పులంబువనో “ ( తిరువాయ్ మొళి 3-8-10 )

“ పోనాయ్ మామరుదిన్ నడువే ఎన్ పొల్లా మణియే “ (మద్ది చెట్ల నడుమకు పాకిన నా కొంటె కన్నయ్యా  ) అని ఆళ్వార్లు అనుభవించ దలచినది మద్ది చెట్ల నడుమ పాకిన ఆశ్రీపాదములనె కదా !

“ వేరాగ ఉళ్ళా దార్    -వేరు పడుత్తి ఎణాదవర్గళ్ “ ( వేరుగా తలచని వారు –వేరుగా ఉండని వారు )

ఇతరమైన కోరికలు లేక పరమాత్మ శ్రీపాదములే  ఉత్తారకమని విశ్వసించిన వారు అని అర్థము . ‘మద్ది చెట్లలో దాగిన యమళార్జునల చేతికి చిక్కక తనను తాను రక్షించుకొని మనకు తన శ్రీపాదములను చూపి, తనను అనుభవించే అవకాశము మనకు ఇచ్చుటే ఉన్నతమైన ఫలితము ‘ అని భావించుటే కదా దాసులైనవారికి తగినది.  అలా కాక అన్యప్రయోజనములను ఆశించువారు అని అర్థము .

ఒణ్ నిధియై ఈందిడినుమ్ – ఒణ్మై  -అర్థాత్ అంతులేని సంపదను ఇచ్చినా

తాన్ ఉగందు కొళ్ళాన్ మలర్ మడందై కోన్ –తాను శ్రీదేవికే  శ్రీ అగుట వలన సకల సంపన్నుడు . కోరతయే లేని వాడు. అందువలన ముందు పెర్కొన్నవారు ఎంతటి సంపదనిచ్చినా స్వీకరించడు. ఆయన ఏదైనా కొరత ఉన్నవాడైతే కదా ఇతరులు ఇచ్చే వాటిని ఆశిస్తాడు? పైగా ఇచ్చేవారి మనసు తెలుసుకొని గ్రహించు వాడు కదా! కావున తన మీద భక్తి లేకుండా అన్య ప్రయోజనములను ఆశించి ఇచ్చు వారి వద్ద ఆనందముగా కాక తప్పదని స్వీకరిస్తాడు. ఆయన అందరికి ఆశ్రయణపాడుదు కావున ఎవరిచ్చినా స్వీకరించక తప్పదు. తల్లిదండ్రులు తమ సంతానములో మంచి వాడు ఇచ్చినా ,చెడ్డ వాడు ఇచ్చినా స్వీకరించక తప్పదు కదా! అలాగే పరమాత్మ తనను కాక అన్య ప్రయోజనములను ఆశించి ఇచ్చు వారి వద్ద కూడా స్వీకరిస్తాడు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-12-maray-inaindha/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 5.9.11 – nAmangaL Ayiram

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Ninth decad

Previous pAsuram

 

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the end, AzhwAr says “Those who are experts of this decad, are best among everyone even while being in samsAram (material realm)”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

In the end, AzhwAr explains the result of this decad as those who can recite this decad are born with qualification to enjoy bhagavAn.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

nAmangaL Ayiram udaiya namperumAn adi mEl
sEmam koL then kurugUrch chatakOpan therindhuraiththa
nAmangaL AyiraththuL ivai paththum thiruvallavAzh
sEmam koL thennagar mEl seppuvAr siRandhAr piRandhE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

nAmangaL Ayiram udaiya – having thousand names (which are amSam (representation) of the priamary name “nArAyaNan”, as said in “pErAyiram koNdadhOr pIdudaiyan nArAyaNan“)
nam perumAn – sarvESvaran who can be surrendered by everyone claiming “our lord”, his
adi mEl – on divine feet

(while AzhwAr could not enjoy him as desired)
sEmam – the firm faith in the form of intelligence of being the bestower of tranquillity
koL – having
then – orderly
kurugUr – the leader of AzhwArthirunagari
satakOpan – nammAzhwAr
therindhu – analysed and determined (that “these divine feet are the refuge”)
uraiththa – mercifully spoke
nAmangaL – like divine names which describe him
AyiraththuL – among the thousand pAsurams
ivai – these
paththum – ten pAsurams
thiruvallavAzh – thiruvallavAzh
sEmam koL – protective
then – beautiful
nagar mEl – on this town
seppuvAr – those who can recite
piRandhu – being connected with the material body
siRandhAr – having the greatness of being able to enjoy bhagavAn

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

sarvESvaran who is having thousand names, can be surrendered to by everyone claiming “our lord”. nammAzhwAr, the leader of the orderly AzhwArthirunagari, having firm faith in the form of intelligence of such sarvESvaran’s divine feet being the bestower of tranquillity, analyzed, determined and mercifully spoke the thousand pAsurams which resemble the [thousand] divine names which describe him. Those who can recite these ten pAsurams which are on the protective and beautiful town thiruvallavAzh, will have the greatness of being able to enjoy bhagavAn even while being connected with the material body.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • nAmangaL … – As said in mahAbhAratham “dhEvO nAma sahasravAn” (The shining emperumAn who has thousand names), as he is having many divine names which describe his qualities and activities, he is well known as sarvESvaran. nam – familiarity. perumAn – sarvESvaran.
 • adi mEl sEmam koLAzhwAr who gave up all other bondage and held emperumAn’s divine feet as his refuge.
 • therindhuraiththa nAmangaL AyiraththuL ivai paththum – Analysed and spoken from the thousand pAsurams which reveal his qualities and activities as revealed by his divine names. Just as one will experience the divine qualities when reciting the thousand names, these pAsurams will also give the same experience. For those who recite this decad which is on the noble town of thiruvallavAzh. thennagar – beautiful town.
 • siRandhAr piRandhE – For an AthmA, accepting birth is the lowest point [since he is forced into it by his karma (deeds)], but for emperumAn, his birth leads to increasing his radiance; similarly since these devotees are engaged in enjoying bhagavAn right here, they too are the best. Is it not said in thiruviruththam 79 “sIdhanaiyE thozhuvAr viNNuLArilum sIriyarE” (those who worship the cool emperumAn, are greater than the nithyasUris)? Those who can practice this decad, will enter the dhivya dhESams and enjoy emperumAn unlike me who set out to go to his dhivya dhESam and suffered enroute due to lack of strength. Though their birth is due to their karma, since they are meant for him, their bodies are greater than that of mukthAthmAs (liberated souls). They are as great as bhagavAn’s incarnations which are meant for his devotees.

AzhwAr thiruvadigaLE SaraNam
emperumAnAr thiruvadigaLE SaraNam
piLLAn thiruvadigaLE SaraNam
nanjIyar thiruvadigaLE SaraNam
nampiLLai thiruvadigaLE SaraNam
vadakkuth thiruvIdhip piLLai thiruvadigaLE SaraNam
periyavAchchAn piLLai thiruvadigaLE SaraNam
vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar thiruvadigaLE SaraNam
jIyar thiruvadigaLE SaraNam

In the next article we will enjoy the next decad.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mudhal thiruvandhAdhi – 95 – nAvAyil uNdE

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

< Previous

thirumanthra upadhESam by nArayaNa rishi to nara rish (both are incarnations of emperumAn)

avathArikai

In the previous pAsuram, AzhwAr mentioned that his tongue will not praise anyone other than emperumAn. In this pAsuram, he shows his amazement at samsAris (dwellers of this materialistic realm) who are using such parts of their body (as their tongues etc) as implements for nurturing samsAram (materialistic life).

Let us go through the pAsuram and its meanings:

nA vAyil uNdE namO nAraNA enRu
ovAdhu uraikkum urai uNdE mUvAdha
mAkkadhikkaN sellum vagai uNdE en oruvar
thIkkadhikkaN sellum thiRam

Word by Word Meanings

nA – tongue (which is the implement for praising emperumAn)
vAyil uNdE – is inside the mouth (without the need for searching for it outside)
OvAdhu – many times (without getting tired)
uraikkum – apt to say
namO nAraNA enRu urai – thirumanthram
uNdE – is available
mUvAdha – not coming back
mA gadhikkaN – in paramapadham (SrIvaikuNtam) which is the goal to be attained
sellum vagai uNdE – archirAdhi mArga, the path to go [to SrIvaikuNtam] is ready

(when things are like this)
thI gadhikkaN – in the path to naragam (hell)
oruvar – some people
sellum thiRan – why are they going?

vyAkyAnam

nA vAyil uNdE – Is there a need to search outside for the tongue which is to be used for reciting the divine names of emperumAn! ISvaran (emperumAn) has already created tongue! Just as sumithrA tells lakshmaNa in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 40-5”srushtathva vanavAsAya” (you have been created only for dwelling in forests), hasn’t the tongue been created only for praising emperumAn?

namO nAraNA enRu OvAdhu uraikkum urai uNdE – Hasn’t emperumAn given us the manthram (incantation) which is so simple that it can be recited ten times in a breath, instead of some manthrams such as sahasrAksharImAlAmanthram (a manthram which is made up of thousands of letters) which cannot be recited even within a day! Just as the tongue has been given by emperumAn, hasn’t this manthram been given by the same emperumAn! As said in “kim thathra bahubhirmanthrai: kim thathra bahubhirvrathai: namO nArAyAnEthi manthra: sarvArtha sAdhaka: ” (what is the purpose of other manthrams and other vrathams (vows)? The incantation namO nArayaNAya will give all benefits), hasn’t it been stated that even other incantations of emperumAn are purposeless!

mUvAdha mAkkadhikkaN sellum vagai uNdE – hasn’t emperumAn created mOksham (SrIvaikuNtam) by reaching which one does not have to return again, unlike other worlds such as swargam (heaven) from where one will be toppled after enjoying for a few days!

ennoruvar thIkkadhikkaN sellum thiRam – when such entities [tongue, thirumanthram, mOksham etc] are available without any shortcoming, how strange are the ways in which the worldly people repeatedly attain samsAram (materialistic realm)! When there is an easy, straightforward path available for getting uplifted, how are people going to difficult paths for getting destroyed and attaining meaninglessness! Hasn’t it been stated in SrI vishNu purANam 6-7-11 “anAthmanyAthmabudhdhir yA cha asvE svamithi yA mathi: samsAra tharu sambhUthi bhIjamEthath dhvithA sthitham”(the thought that something (body) is AthmA (soul) when it is not, and the thought that something is one’s own when it is not, are the seed with two parts which nurture the tree called samsAram)!

We shall move on to the 96th pAsuram next.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

జ్ఞానసారము 11

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 10

10341639_946710622009229_2282824162362598681_n

అవతారిక

‘ ఆసిలరుళాల్ ‘ అన్న పాశురములో శ్రీమన్నారాయణుని తప్ప అన్య ప్రయోజనములను ఆశించని భక్తుల హృదయములో శ్రీమన్నారాయణుడు ఆనందముగా ఉండుట గురించి చెప్పారు. ‘నాళుం ఉలగుం ‘ అన్న పాశురములో  శ్రీమన్నారాయణుని ఆశ్రయిస్తూనే  అన్య ప్రయోజనములను ఆశించే భక్తుల హృదయములో   ఉండుటము ఎంత కష్టమో  చెప్పారు. ప్రస్తుత పాశురములో భగవంతుని తప్ప మరేదీ కోరని భక్తుడు చిన్న వాడైనా ప్రేమతో అర్పించేది చిన్న వస్తువే అయినా ఎంత ప్రీతితో పెద్ద బహుమానముగా భావించి స్వీకరిస్తాడో తెలియ జేస్తున్నారు.  ‘….. పొయ్యమొళి ‘అన్న పాశురములో “తినై తుణై నన్ఱి సెయ్యినుం పనై త్తుణైయగ కొళ్వార్ పయన్ తెరివార్ ”  ఇదే విషయాన్ని తెలుస్తున్నది. ఈ సందర్భములో ‘ సమస్త లోకములను కొలిచిన సందర్భములో ” ఉయర్దవర్రుక్కు ఉదవియ ఉదవియొప్పవే ” అన్నారు కంబర్.

పాశురము 11

తన్ పొన్నడి అన్ఱి మఱ్ఱొన్రిల్ తాళ్వు సెయ్యా

అన్బర్ ఉగందిట్టతు అణు వెనిలుం- పొన్ పిఱళుం

మేరువై కొళ్ళుం విరయార్ తుళాయ్ అలంగల్

మారిమా  కొండల్ నిగర్ మాల్

ప్రతి పదార్థము

విరయార్  = సువాసనతో నిండిన

తుళాయ్ అలంగల్ = తులసి మాలలుధరించిన వాడైన

మారిమా కొండల్ నిగర్ = ఘనమేఘముల వంటి శ్యామల వర్ణము కలవాడు

మాల్ = భక్తులపై పిచ్చి ప్రేమ గల శ్రీయఃపతి

తన్ పొన్నడి అన్ఱి = తన అందమైన బంగరు పాదములను తప్ప

మఱ్ఱొన్రిల్ = ఇతరములపై

తాళ్వు సెయ్యా = మనసు లయించని

అన్బర్ = భక్తులు

ఉగందిట్టతు = ప్రేమతో ఇచ్చే

అణు వెనిలుం- = అణువునైనా

పొన్ పిఱళుం = బంగారు (వెలలేని)

మేరువై = మేరు పర్వతముగా భావించి

కొళ్ళుం = స్వీకరిస్తాడు

వ్యాఖ్యానము

తన్ పొన్నడి అన్ఱి -ఇక్కడ  తన్ ‘ అంటే పరమాత్మ నిర్హేతుకముగా, సహజముగా సమస్త జీవాత్మలకు నాయకుడని స్పష్టమవుతున్నది. ‘ పొన్నడి’ అనటము వలన  జీవాత్మలకు కోరతగినవి , అందమైనవి అని బోధపడుతున్నది. ‘ తన్ పొన్నడి ‘ అనటములో భగవంతుడి శ్రీపాదములు, సకల జీవులు పొందుటకు  అధికారము గలవి , ఉన్నతమైనవి అని అర్థము.

‘ మఱ్ఱొన్రిల్ తాళ్వు సెయ్యా అన్బర్ ‘ ఆ పాదములను పొందు  అందరికీ అధికారము గలదు.  అందరూ కోరతగినవి , అందమైనవి. మఱ్ఱొన్రిల్-అనగా ఇతరములందు …సంపద, ఆత్మానుభవము, మొదలైనవి . ”  లయించుట- అనగా  ఇతరములందు లయించక పోవుట అని చెపుతున్నారు. ‘ శదిరమడవాళ్ తాళ్చియయై మదియాదు. ‘అన్న పాశురములొ ‘ తాళ్చి ‘ (తక్కువ తనము ) లాగానే ఇక్కడ ‘తాళ్వు ‘ ప్రయోగించారు.

ఉగందిట్టతు — ఆనందము… ఇచ్చినదానితో తృప్తిని పొందుట. దాస్యములో రెండు విధములు కలవు. శాస్త్ర  విహితముగా నడచుకొనుట ఒకటి , అనగా శాస్త్రములో చెప్పినందు వలన   దాసుడై వుండుట . ఉదా: భార్య శాస్త్రములో చెప్పినందు వలన భర్త పట్ల పాతివ్రతము పాటించుట , సేవలు చేయుట .’ తర్కాత్తు తర్కొండాన్ పేణి’  అని వళ్ళువర్ ఈ విషయముగా అన్నరు. రెండవది ప్రేమతో దాస్యము చేయుట , ప్రేమ వలన భర్త భార్యకు సేవలు చేయుట . శాస్త్రములో చెప్పినందు వలన కాక ప్రేమతో కైంకర్యము చేయాలని పెద్దలు చెపుతారు.దీనిని ‘ ఉగందు పణి సెయ్వదు ‘ (ప్రేమతో చేయుట  ) అంటారు.

‘ఉఱ్ఱేన్ ఉగందు పణీ సెయ్దు ఉనపాదం

పెఱ్ఱేన్ ,ఈతేఇన్మై వేండువదెంతాయ్ ‘ (తిరువాయిమొళి-10-8-10)

ఇక్కడ ‘ ఉగందు పణి సెయ్వదు ‘ (ప్రేమతో చేయుత ) అని నమ్మాళ్వార్లు అన్నరు.

ఈ విధముగా దాసులు ప్రేమతో అర్పించునవి అణువంత అయినా ……….

పొన్ పిఱళుం మేరువాయి కొళ్ళుం—అన్నారు. అనగా భక్తుడు సమర్పించే స్వల్పమైన కానుకలను మేరువంత పెద్దదిగా , గొప్పదిగా భావిస్తాడని అర్థము. దాసుడు సమర్పించే స్వల్ప వస్తువులను కాక అతడిలోని అపారమైన  ప్రేమను చూస్తాడు. దానితో భగవంతుడికి సంతుష్టీ ఏర్పడుతుంది. ఈయన ఎలాంటి వాడంటే….

విరైయార్ తుళాయలంగల్ మారిమా కొండల్ నిగర్ మాల్—సువాసనగల తులసి మాలలను ధరించి శోభిల్లువాడు.  నీలమేఘశ్యామలవర్ణుడు .

భావము: ఇంతటి నిండు మనసు కలవాడని చెప్పుట వలన ‘అన్య ప్రయోజనములను ఆశించని తన భక్తులకు తను నిండైన నీలమేఘవర్ణ రూపమును కటాక్షించి వారు ఎల్లప్పుడు ఆరూపమును చూసి తరించేందుకు వారిలో భక్తిని అభివృధ్ధి చేస్తాడు.

విరైయార్ తుళాయ్ అలంగల్, మామిమాకొండల్ నిగర్మాల్ ,తన్ పొన్నడి యన్రి మత్తొన్రిల్ తాళ్వు సెయ్య అన్బర్ ఉగందిట్టు అణువెనినుం పొన్ పిఱళుం మేరువాయ్ కొళ్ళుం ( సువాసనగల తులసి మాలలను ధరించినవాడు, నీలమేఘశ్యామలవర్ణుడు, తన భక్తులు ప్రేమతో సమర్పించే అణువంత వస్తువైనా మేరు సమానముగా ఆనందముగా స్వీకరిస్తాడు)అని అర్థము చేసుకోవాలి .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-11-than-ponnadi/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

thirunedunthANdakam – 6 – Part 1

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous – 5 – oNmidhiyil punaluruvi

Introduction

(sangathi -> review of/connection with previous pAsurams)

Not just seeing thirumanthram (that is, sarvESvaran) through authoritative references as said in ‘manthiraththai manthiraththAl maRavAdhenRum vAzhudhiyEl’, but to be seen by eyes and enjoyed He incarnated and kept His divine feet on everyone’s head and suggested about the relationship; thinking of that, and, of His blossoming divine feet at that time, AzhvAr became sad for not being able to enjoy that incarnation because of living later than that time;

So, emperumAn said, “It is only for getting those to experience me, those who are living at a later time than my incarnation, have I come and stood with elegance in thirukkOvalUr”, and so showed AzhvAr the place that He is fondly present (ugandhu aruLina nilam); and so AzhvAr is saying ‘Oh mind! go there to enjoy that opportunity of us’.

These ugandharuLina nilam (dhivya dhESams) are the frontier of the meaning of thirumanthram (that He is of at most saulabhyam (easy to attain / kind). When mentioning thirumanthram first (in the very first pAsuram of this AzhvAr), and when in the stage of experiencing its meaning, AzhvAr enjoyed that as only ‘sUzh punal kudanthaiyE thozhudhu [periya thirumozhi – 1.1.2]’ (~worship the dhivya dhESam of thirukkudanthai) (So the meaning of thirumanthram is dhivya dhESam).

But, would it not be sufficient to say (about the dhivya dhESam, as in) ‘pulam parandhu pon viLaikkum poigai vElip pUnkOvalUr thozhudhum?’ Why (describe emperumAn by) saying other prior words? It is saying the history of the place due to emperumAn being present with eagerness. Both supremacy (so, talks about this) and kindness are in the meaning of the word nArAyaNan.

alampurindha nedum thadakkai amarar vEndhan
  anjiraippuL thanippAgan avuNarkkenRum
salam purindhu angu aruL illAth thanmaiyALan
  thAnugandha UrellAm than thAL pAdi
nilam parandhu varum kaluzhip peNNai eerththa
  neduvEygaL padu muththam undha undhip
pulam parandhu pon viLaikkum poigai vElip
  pUnkOvalUr thozhudhum pOdhu nenjE.                        6

Word by word meaning

manamE – Oh mind!
alam purindha nedum thadakkai amarar vEndhan – One having long and huge divine hand that gives until (the one asking) saying enough, head of the nithya sUris (eternal residents of SrIvaikuNtam ),
am siRai puL thani pAgan – being the unmatched rider of garudAzhvAn having beautiful wings,
enRum salam purindhu – (and emperumAn) always creating problems
avuNarkku – for the asuras,
angu aruL illA thanmaiyALan thAn – not having any kindness towards them (angu) as His nature, such emperumAn who is sarvESvaran (lord of all),
ugandha – presiding in
Ur ellAm – all the dhivya dhESams,
than thAL pAdi – praising His divine feet
nilam parandhu vaum kaluzhi peNNai – river then-peNNai is growing spanning all of the world, and having muddled (water),
eerththa nedu vEygaL padu muththam undha – and pushing (into the fields) the  pearls that are in the bamboo sticks that it pulls along with it,
undhi – and (such pearls) are pushed aside  (as weeds, by the farmers),
pulam parandhu – spreading into the fields
pon viLaikkum – and growing gold
vEli – having wall on four sides
poigai – the water tanks,
pUnkovalUr – the beautiful thirukkOvalUr
thozhudhum – let us enjoy it,
pOdhu – you shall come (Oh mind!).

vyAkyAnam

alam purindha nedum thadakkai – Arm that is long due to giving, says AzhvAr. Giving such that the receivers say ‘enough’ (alam);  giving such that one does not have to go to another person’s house seeking. By this it says – one who has taken the shelter of emperumAn, is not interested in other matters.

Or, alam purindha –  As He engages into generosity, He would take back His hand only when the receiver says ‘enough’, and not due to any limit in His generosity. He stops only because it is not possible to pour from ‘padhakku’ in to ‘uzhakku’ (these are measuring containers of different sizes; this says that He would stop only due to the limit of the receiver). When seeing His generosity, the receiver’s expectation is like the water in the sand of a foot step compared to water in the sea (kadalil kuLappadi).

puri -> giving and withdrawing the hand (after them saying enough).

Giving till saying enough is – giving such that one does not have to go to anybody else seeking more/anything.

{From SrI. u.vE. bhUvarAchAryar swami’s kAlakshEpam} – Poet kambar describes dhaSarathan’s generosity, in kamba rAmAyaNam – a person would ask for some wealth from dhaSarathan; dhaSarathan would give so much of it that have to be loaded in to several carts. When that person would return with these gifts, he would see another person who is on his way to the king asking for help. The first receiver would say that there was no need to go to the king since he himself could share from the carts. Then the 2nd receiver would do similarly to a 3rd person and so on; so ultimately, there was only one person who would have gone to dhaSarathan seeking wealth. dhaSarathan gave so much that the receiver not only would not have to go to another person’s house seeking, but he himself would be able to give enough to other people. Since rAmAn is such dhaSarathan’s son, He too got this quality of generosity – ‘piRandhu padaiththa audhAryam}.

For one who is ananya prayOjanan (one who does not ask Him for anything else), He has given Himself and His belongings, and there is no need for giving anything else. Such recipient also would not ask Him anything. Such recipient will be immersed in experience of Him, and He would stay with the eagerness of – what more shall we do for this devotee (‘en seyvan enRE [periya thiruvanthAdhi – 53]’ (what more shall I do (for my devotees)).

nedum thadakkai – arm/hand that grew watered by that generosity;  growth of protector is due to getting time/opportunity to engage in the path of protecting.  (long and wide) arm such that it is not possible to limit the generosity;  also, arm that extends up to the presence of all those seeking (other things / Himself);

thadak kai – As said in ‘bAhuchchAyAm avashtabdha:’ [SrI rAmAyaNam – sundhara kANdam 34-31] (world is under the shadow of the shoulders of supreme rAmA (says hanuman to seethA)),  shoulders having more space even if whole world is sheltered under them. Arm/hand that is for everyone,  apt to be a shelter, and being in itself the purpose;  thadak kai – hand that is wide.

amarar vEndhan – is talking about those (nithyasUris) who live based on this generosity. amarar – those who do not have death. If asking whether nithyasUris have the applicability of death: since they would lose their breath if they don’t get the experience of togetherness with emperumAn; but since there is no actual death, it says ‘amarar’. As their experience of Him is eternal, they also are being eternal.

vEndhan’He who is having heads down focused on getting their subservience to Him. vEndhan –  king. (Do they not also have the crown, as said in ‘mudi udai vAnavar [thiruvAimozhi – 10.9.8]’ (nithyasUris wearing crown)) – when He is getting them to serve Him He would be having such crown; they, as said in ‘aham sarvam karishyAmi [SrI rAmAyaNam – ayOdhyA kANdam – 31.27]’ ((iLaiyAzhwAr to perumAL) – I would do all services to you (while You are awake or asleep)), they would be having crown of subservience. Coronation is applicable for both.  It is said too, as ‘arasamarndhAn adi sUdum arasu’ [perumAL thirumozhi – 10.7]’ (~the kingdom of wearing the divine feet of perumAL in his head (for bharathan)).

anjiraippuL thanip pAgan – (AzhvAr) is talking about one nithyasUri as an example of how emperumAn accepts the subservience of all nithyasUris – unmatched rider / protector of periya thiruvadi (garudan) having beautiful wings.  Isn’t there a need for a ride/transport only when there is some war (வினை) to do? (there is no war in paramapadham) – even when there is no war, kings would carry flower bouquet in their hands and go around in a ride during festivals. It is said too, as ‘Odum puLLERi [thiruvAimozhi – 1.8.1]’ (climbing on garudAzhwAr wander around (fulfilling his desire to serve him));  since periya thiruvadi cannot sustain himself and emperumAn also cannot sustain Himself if there is no such ride, and also to give divine experience to the nithyasUris, there would be this riding (‘garuda sEvai’) in SrIvaikuNtam also.  It is said too, as ‘sezhum paRavaith thAn ERith thirivAn [thiruvAimozhi – 10.6.5]’ (~would climb on the beautiful bird (garudAzhwAn) and roam around).

am siRai – beautiful wings. When He is flying on periya thiruvadi, the wings would be a decoration like a beautifully folded 2nd cloth (angavasthram) on Him. Or, when going around with flower bouquet, for removing the tiredness, like fanning (Alavattam), he is the one having wings as fan for emperumAn. It is said too, as ‘vyajanam thrayeemaya: [sthOthra rathnam – 41]’ (periya thiruvadi performs services also as a fan). Or, we can consider him as having wings that are having the beauty of helping to bring emperumAn to His devotees.

puL – (bird) – Do nithyasUris have bad karmas due to which they could be born as a bird [It is said that when one commits an offense by speech, they are born as a bird/animal]? When pirAtti and sarvESvaran are inside the divine screen (privacy), their togetherness would be such that moon, and breeze would also have to back off in their movement;  like when emperor and queen are alone, old people and eunuchs would be allowed inside for serving them, the nithyasUris would take on appropriate form of body for performing personal services. They would take on different forms whether it is of snake, bird, or plant (Adhi SEshan, garudAzhvAn, thiruththuzhAy);  while a worldly person would take on body based on karmas, they would take on these forms for the states of services to emperumAn and pirAttiyAr.

thanip pAgan – (pAgan -> mahout) – by this it suggests that He is being under the guard of him, and he being under the guard of Him; mahout would control the elephant through his mind, and he would be serving the elephant as well; identity of sarvESvaran is to be present well in the back of periya thiruvadi and conduct him; it is ‘thani’ (matchless), because there is nowhere else this is seen (with other demi-gods, etc).

Or, thanip pAgan – unique/matchless conductor for all the nithyasUris. It is said too, as, ‘ayarvaRum amarargaL adhipathi [thiruvAimozhi – 1.1.1]’ (lord of nithyasUris).

avuNarkku, etc. – by this – since there is no question of enemies in that abode (SrIvaikuNtam), it talks about Him incarnating as rAma, krishNa, etc., for saving the devotees, and to remove their enemies. Removing the enemies is also one use of His incarnations (as said in SrI bhagavath gIthA, etc).  Why does it talk here only about removal of enemies (and not about grace to devotees, etc)? Since removal of enemies is done first (for getting  the services of devotees), it talks about that.  It is said too, as ‘sarva pApEbhyO mOkShayishyAmi [SrI bhagavath gIthA – 18-66]’ (~would liberate (you) from all sins) (where it talks about removal of the unwanted, to imply goodness that would go with it); for jeevAthmA which by nature there is sense of service, if sins are removed, then servitude would automatically flourish; removal of enemy/hurdle (sins) is the one to be achieved. That is why this is said as a representative of the subsequent result as well.

avuNar – by this – it is not talking about asuras. it is talking about those having ahankAram (ego, I) and mamakAram (possessiveness, mine) and being as said in ‘na namEyAm [SrI rAmAyaNam – yudhdha kANdam – 36-11]’ (would not prostrate in front of anyone; would rather be split into two and fall (sideways), said rAvaNan); since, while SrIprahlAdhan being in that birth (of asuras), he is praised as ‘upamAnamaSEshANam sAdhUnAm [SrI vishNu purANam – 1-15-156]’ (prahlAdhan is always being an example for noble people), and since while being a rAkShasa by birth, SrIvibheeshaNAzhvAn is praised as ‘vibheeshaNasthu dharmAthmA [SrIrAmAyaNam – AraNya kANdam – 17-23]’ (vibheeshNanan is of noble character (sUrapaNaka to SrI rAman about her family)), and while being in the birth of dhEvas, jayanthan (kAkAsuran) became the target of brahmAsthram, this is not based on caste/descent. It is based on nature of them as having asura character.  It is said too, as, “vishNu bhakthi parO dhEvO vipareethasthathA’’ura: [vishNu dharmam – 109-74]” (In this world there are two types of births, as dhEvas and asuras. One who is having devotion towards SrIman nArAyaNan is said as dhEva; one who is in other ways is said as asura).

enRum salam purindhu – like how it is a constant for them to be as ‘na namEyam’,  for Him also causing trouble to them out of anger, is a constant.   purindhu – those who go to emperumAn do not have to return empty handed, you see. It would not be void of benefit but rather they would get His grace or His anger. Is it a benefit for them if they are getting destroyed? Even though they may not consider it so, it would end up being the good thing for them – like how when someone tries to cut his head with a sword, it is beneficial to remove that sword,  it is beneficial for emperumAn to remove the body that is trouble for emperumAn and His devotees. Since all the acts of emperumAn would be regarding protection, doing those things also would be of protection. It is said too, as, ‘rAma bANA sanakShipthamAvahath paramam gathim [SrI rAmAyaNam – kishkinthA kANdam 17:8]’ (The arrow that is shot by the valiant rAmapirAn, and which would put one into paramapadham, gave to valiant vAli that paramapadham), ‘thalaiyai AngE aRuppadhE karumam kaNdAy [thirumAlai – 8]’ ((for such asura characters) such things are required (because that would be good for them));

salam purindhu –  is – doing the destruction due to anger. thamizh pundits would give meaning for ‘purindhu’ as ‘doing’.  Doing (getting) ‘salam’ (anger) – is the meaning.  Meaning of ‘purindhu’ is about doing or giving.

angu aruL illAth thanmaiyALan – Like how it is a constant for Him to show grace to His devotees, it is a constant for Him to not show grace towards those others. Anger and kindness are opposite qualities, but it can be present in one place due the difference of where they are applied. We see how the same stone (called chandhrakAntham), which is a non-sentient, is being as water in the presence of moon, and is solid in its absence (so it is not a wonder for such quality to exist in sarvESvaran). thanmaiyALan –  having His nature as being so. It is always His nature to be generous and kind towards devotees, and be angry and strict towards their enemies.

(to be continued in pAsuram 6 – part 2).

– – – – – –

Translation by raghuram SrInivAsa dAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 5.9.10 – thol aruL

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Ninth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the tenth pAsuram, parAnguSa nAyaki says “Will I be able to see emperumAn and recite his divine names out of love, by his natural mercy?”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, parAnguSa nAyaki says “Will it be possible for us to recite the divine names of nArAyaNa who is naturally related to us and is residing in thiruvallavAzh which is the abode of distinguished personalities, by his mercy?”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

thol aruL nal vinaiyAl solak kUdum kol? thOzhimIrgAL!
thol aruL maNNum viNNum thozha ninRa thirunagaram
nal aruL Ayiravar nalan Endhum thiruvallavAzh
nal aruL nam perumAn nArAyaNan nAmangaLE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thol – natural
aruL – his benefactorship
maNNum – residents of samsAram (material realm)
viNNum – residents of paramapadham (spiritual realm)
thozha – to worship and enjoy
ninRa – where he descended to and stood in
thiru – having prosperity
nagaram – town
nal – caring towards his devotees even more than himself
aruL – having mercy
Ayiravar – thousand devotees
nalan – goodness in the form of knowledge about him, love towards him etc
Endhum – beholding
thiruvallavAzh – in thiruvallavAzh
nal – well
aruL – having mercy
nam – making us enjoy
perumAn – being lord
nArAyaNan – nArAyaNan who is with all auspicious qualities and wealth, his
nAmangaL – divine names which express those qualities, wealth etc
thOzhimIrgAL – Oh friends (who are joyful to recite such divine names)!

(his)
thol – natural
aruL – mercy
nal vinaiyAl – virtuous aspects
solak kUdum kol – will we be able to recite?

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

sarvESvaran descended to and stood in prosperous thiruvallavAzh to have the residents of both samsAram and paramapadham worship and enjoy his natural benefactorship. There are thousand devotees who are caring towards his devotees even more than himself, who behold the goodness in the form of knowledge about him, love towards him etc. He is nArAyaNan who is with all auspicious qualities and wealth, having mercy and letting us enjoy him. Oh friends! will we be able to recite his divine names which express those qualities, wealth etc, by the virtuous aspects which are his natural mercy? Also explained as – aruL also implies his favour. Will we be able to praise him by his virtuous deeds out of his mercy?

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • thol aruL – By his natural mercy.
 • nal vinaiyAl – That is, by seeing him and as a result of that joy, will we be able to recite [his divine names]? Explained as – seeing him by his natural mercy, and being pleased with that, will we be able to recite his divine names; nalvinai – joy. Alternative explanation – By the virtuous deeds which are a result of his natural mercy, will we see him and recite his names? ammangi ammAL (an AchArya) would explain the meaning of the whole sentence as – “due to one’s sin, one’s tongue will be dry; parAnguSa nAyaki is saying ‘will we be fortunate to have saliva in our tongue and be able to recite his divine names?'”.
 • thol aruL – The great town where he stood to have his unblemished mercy be worshipped by the residents of both samsAram and paramapadham.
 • nal aruL Ayiravar – Those who are even more caring than emperumAn in protecting the citizens/children.
 • nalan … – The town which lives by praising his auspicious qualities; the town which lives by performing mangaLASAsanam [benediction] out of love towards him.
 • nal aruL nam perumAnemperumAn who is having good mercy and is being our lord. good mercy – vAthsalyam (motherly care). The meaning of the word nArAyaNa includes vAthsalyam [his motherly care of being the antharyAmi of every entity] and svAmithvam [his supremacy of being the support for every entity]. First AzhwAr explains the meaning of the word nArAyaNa and then recites the word “nArAyaNa”.
 • nArAyaNan nAmangaLE – The word “nArAyaNa” ascertains bhagavAn [his true nature of being the antharyAmi and the support for all entities]. All other names explain the qualities and activities of such emperumAn who is established by such specific aspects [of being the antharyAmi and the support for all entities].

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mudhal thiruvandhAdhi – 94 – seRRezhundhu

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

< Previous

avathArikai

AzhwAr, who was thinking of the danger from iraNiyan (hiraNya kashyap) [in the previous pAsuram] now thinks of the danger from dhuryOdhana’s group. In this pAsuram, AzhwAr is mercifully saying about the viSvarUpam that emperumAn manifested before mahAbhAratha war to bhIshma and others or as an alternative explanation, how he showed to rishi (sage) mArkaNdEya, the worlds that he had swallowed during deluge. It would be appropriate to consider the first two words in this pAsuram “seRRezhundhu thIvizhiththu”  together with the incarnation as narasimha in the previous pAsuram or with emperumAn’s act as in this pAsuram.

Let us go through the pAsuram and its meanings:

seRRezhundhu thIvizhiththuch chenRa indha Ezhulagum
maRRivaiyA enRu vAy angAndhu muRRum
maRaiyavarkkuk kAttiya mAmEniyanai allAl
iRaiyEnum EththAdhu en nA

Word by Word Meanings

 • first explanation when he showed his viSvarUpam to bhIshma and others

seRRu ezhundhu – getting up angrily
thI vizhiththu – looking with fiery eyes (at dhuryOdhana and others)
senRa indha Ezhu ulagaum maRRu ivai – these are the seven worlds which keep going about

(saying so)
A enRu vAy angAndhu – opening his divine mouth wide open
muRRUm – all the worlds
maRaiyavarkku – to bhIshma, dhrONa and other vaidhikas (those who believe in vEdhams)
kAttiya – showed (in his mouth)
mAyavanai allAl – other than krishNa who showed amazing power (no one else)
en Na – my tongue
iRaiyEnum – even a little bit
EththAdhu – will not praise

 • second explanation when he showed the worlds that he had swallowed to mArkaNdEya

ezhundhu – getting up angrily (to destroy the worlds)
thI vizhiththu – looking with fiery eyes
seRRu – destroying (all the worlds)
senRa indha Ezh ulagum maRRu ivai – (saying) these are the seven worlds that went (inside my stomach)
AvenRu vAy angAndhu – opening his divine mouth wide open
muRRum – all the worlds
maRaiyavarkku – to mArkaNdEya rishi (sage), a vaidhika (one who believes in vEdhams)
kAttiya – one who showed mercifully
mAyavanai allAl – other than emperumAn who has agatithagatanA sAmarthyam (the ability to bind together those which cannot be bound)

(another person)
en nA – my tongue
iRaiyEnum – even a little bit
EththAdhu – will not praise

vyAkyAnam

When the reference is to dhuryOdhana and others

[Just before the mahAbhAratha war, krishNa had gone to the court of dhritharAshtra as a messenger from yudhishtra and other pANdavas. dhuryOdhana, desiring to kill krishNa, had put a false seated throne for him when he visited the court. As soon as krishNa sat on that throne, the throne got pulled down and krishNa went down where dhuryOdhana had arranged for wrestlers to kill krishNa. But krishNa took his viSwarUpam (a form which encompasses the whole universe with all its galaxies) and showed it to bhIshma, dhrONa and such other vaidhikas, who follow vEdhams (sacred texts)]

seRRezhundhu thIvizhiththu – getting angry on dhuryOdhana et al who said “your coming here as a messenger is a mistake; pANdavas sending you as a messenger is mistake”, who laid out a false throne for him, who abused vidhura and who carried out contemptuous deeds to emperumAn and his followers, and looking at them with fiery eyes.

senRa indha Ezhulagum maRRivai A enRu vAy angAndhu – opening his divine mouth widely and telling them to see the worlds which are in the universe, inside his divine mouth

muRRum maRaiyvaRku kAttiya mAyavanai – the amazing entity [emperumAn] who showed all the worlds to vaidhikas such as bhIshma, dhrONa et al.

mAyavanai – this indicates the agatithagatanA Sakthi (the ability to bind entities which cannot be bound) of emperumAn, when he showed inside his mouth, the worlds which are floating in the universe outside.

mAyavanai allAl iRaiyEnum eththAdhu en nA – my tongue will not praise anyone other than that amazing benefactor vatathaLasAyi (one who lies on the banyan leaf). Here the reference [to not praising others is not to other dhEvathas, but] is to the other forms of emperumAn such as param (supreme being in SrIvaikuNtam), vyUha (his form in milky ocean) and other vibhava forms (incarnations).

en nA – my tongue which is unable to eat because it is not praising emperumAn.

en Na EththAdhu – since AzhwAr has said in the 64th pAsuram of this prabandham ‘thirumAlai alladhu dheyvam enrEththEn” (I will not worship anyone other than the consort of SrI mahAlakshmi) he has already confirmed that he will not praise other deities. Hence there is no need for him to convey the same message here. Instead, he is saying that he will not praise other forms of emperumAn [as mentioned above].

When the reference is to mArkaNdEya maharishi

ezhundhu – just as a mother throws out a stick that her child is playing with when the child tries to poke itself with that stick, emperumAn, desiring to put an end to the world when he sees the samsAris (dwellers of materialistic realm) utilising the sensory perceptions that he had given them in the wrong ways as this would disable them from harming themselves more and more, gets up angrily.

thI vizhiththu – looking at the samsAris with fiery eyes such that they will get annihilated by his mere look, manifesting in his eyes, the anger in his heart, at their improper deeds.

senRa indha Ezhulagum seRRu – destroying the seven worlds such that they (the inhabitants of these worlds) will be without a form and name, and keeping them within himself

Ezh ulagum – mentioning seven worlds implies all the worlds

maRRu – more than that

ivaiyAvenRu – aren’t the destroyed entities these

vAyangAndhu – opening his divine mouth widely

muRRum – as mentioned in mahAbhAratham AraNya kANdam 191-123 “yachcha kinchin mayA lOkE dhrushtam sthAvarajangamam, thatha: paSyamaham sarvam thasya kukshau mahAthmana:” (whatever entities in the world which were seen seen by me, whether mobile or immobile, I have seen them in that supreme being’s divine stomach), all the destroyed worlds

maRaiyavaRkuk kAttiya mAyavanani – the amazing emperumAn who showed to mArkaNdEya bhagavAn (great sage mArkaNdEya) all the worlds as they were before [annihilation].

mAyavanai – how amazing is this! It is amazing that even after destroying all the entities leaving them as they were for mArkaNdEya to see! It is amazing that even after removing their names and forms, leaving them as before, for mArkaNdEya to see! The opinion here is that no one else can demonstrate such an agatithagatanA Sakthi (power to bind those entities which cannot be bound together)

mAyavanai allAl iRaiyEnum EththAdhu en nA – my tongue will not praise anyone other than that amazing benefactor vatathaLasAyi (one who lies on the banyan leaf). Here the reference is to the other forms of emperumAn such as param (supreme being in SrIvaikuNtam), vyUha (his form in milky ocean) and other vibhava forms(incarnations).

en nA – my tongue which is unable to eat because it is not praising emperumAn.

en Na EththAdhu – since AzhwAr has said in the 64th pAsuram of this prabandham ‘thirumAlai alladhu dheyvam enrEththEn” (I will not worship anyone other than the consort of SrI mahAlakshmi) he has already confirmed that he will not praise other deities. Hence there is no need for him to convey the same message here. Instead, he is saying that he will not praise other forms of emperumAn [as mentioned above].

We shall take up the 95th pAsuram next.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

జ్ఞానసారము 10

Published by:

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 9

998931_10153082622610375_989954565_n

అవతారిక

భగవంతుడిని తప్ప ఇతరములేవీ కోరని భక్తుని హృదయములో ఉండుట చాలా ఆనందదాయకమని ముందటి పాశురములో చెప్పారు. ఇక్కడ అది కూడా చాలా ధుఃఖ దాయకమని ఇక్కడ చెపుతున్నారు. అన్య ప్రయోజనములను ఆశించని చోట ఉండటము చాలా కష్టమైన పని అని ఈ పాడురములో చెపుతున్నారు.

పాశురము – 10

నాళుం ఉలగై నలిగిన్ర  వాళరక్కన్

తోళుం ముడియుం తుణిత్తవన్ తన్ -తాలిల్

పొరుందాదార్ ఉళ్ళ్త్తు పూమడందై కేళ్వన్

ఇరుందాలుం ముళ్ మేల్ ఇరుప్పు

ప్రతిపదార్థము

నాళుం = ప్రతి రోజు

ఉలగై = లోకమునంతా

నలిగిన్ర  = ఇడుముల పాలు చేస్తున్న

వాళరక్కన్ = కడ్గమునే ఆయుధముగా ధరించిన వాడు (రావణుడు)

తోళుం = ఇరవై  భుజములును

ముడియుం = పది తలలను

తుణిత్తవన్ = ఉత్తరించిన వాడు

పూమడందై = పద్మోద్భవి

కేళ్వన్ తన్ = ప్రియుడి

తాలిల్ = శ్రీపాదములను

పొరుందాదార్ = ఆశ్రయించని వారి

ఉళిల్ = హృదయములో

ఇరుందాలుం = ఉన్నా

ముళ్ మేల్ ఇరుప్పు  = ముళ్ళ మీద ఉన్నట్టు ఉంటుంది.

భావము

నాళుం ఉలగై నలిగిన్ర  : అవసరార్థమో, ఆకలికో కాక ఇతరులను హింసించడమే నిత్యకృత్యముగా గల వాడు, అది కూడా ఎవరో ఒకరిని కాక లోకులందరినీ ఇడుముల పాలు చేయుట , అది కూడా కొంచము కూడా వ్యవధానము లేకుండా చేయుట . పర హింసయే వృత్తిగా గల వాడు అని అర్థము.

వాళరక్కన్ : కడ్గమునే ఆయుధముగా గల వాడు. సివుడి వరము చేత   పొందిన కడ్గమును ఆయుధముగా ధరించిన  రావణాసురుడు . ” శంగరన్ కొడుత్త వాళుం ‘ అని కంబ రామాయణములో చెప్పబడింది.

తోళుం ముడియుం తుణిత్తవన్ తన్ – అలాంటి రావాణాసురుని ఇరవై భుజములను, పది తలలను ఉత్తరించిన వాడు. ” న్నిళ్ కడల్ సూళిలగై కోన్ తోళ్గళ్ తలై తుణి సెయ్దాన్. తాళ్గళ్ తలై వణంగి , నాళ్ కడలై అళిమినే” ( నీటిచే ఆవరింపబడిన లంకకు అధిపతి , ఇరవై భుజములు, పది తలలు గలవాడిని సమ్హరించిన వాడి శ్రీపాదముల మీద తలనుంచి కాలమనే సముద్రాన్ని దాటండి)అన్నారు నమ్మళ్వార్లు. దీని భావమేమంటే శతృవు దొరికాడు కదా సమ్హరించి పారేద్దామనుకోకుండా ఇంకా బుధ్ధి వస్తుందేమే నని ముందుగా ఇరవై చేతులును, తరవాత పది తలలను ఉత్తరించాడు.

“తాన్ పోలుమెన్రెళుందాన్ ధరణియాళన్

అతు కండు తరిత్తిరుప్పనరక్కర్ తంగళ్

కోన్ పోలుం ఎన్రెళుందాన్ కున్ర మన్నన్

ఇరుపదు తోళుడన్ తుణింద ఒరువన్ కండీర్ ” (పెరియ తిరుమొళి 4-4-6)

తలైగళ్ పత్తైయుం వెట్టి తళ్ళి పొళుదు పోగ

విళైయాడినార్పోల కొన్రవన్

చరంగలై తురందు విల్ వళైందందు ఇలగై మన్నన్

సిరంగళ్ పత్తరుత్తు తిరంద సెల్వర్ మన్ను పొన్నిడం ” ( తిరుచ్చంద విరుత్తం-802)

పూమడందై కేళ్వన్ : పద్మోద్భవి, నిత్య యవ్వనవతి అయిన శ్రీమహాలక్ష్మికి భర్త అయిన శ్రీమహావిష్ణువు. ఇక్కడ ఈ ప్రయోగము చేయుటలో అంతరార్థము, రావాణాసురుని  సమ్హరించింది లోక కంటకుడని మాత్రమే కాదు శ్రీమహాలక్ష్మి అంశ అయిన సీతా దేవిని చెరపట్టడము కారణము  అని అంటున్నారు.

సురికుళల్ కని వై తిరువినై పిరింద

కొడుమైర్ కడు విసై అరక్కన్

ఇలంగై పాళ్పడుప్పదర్కెణ్ణి” ( పెరియ తిరుమొళి 5-5-7)

ఇక్కడ కూడా తిరుమగై ఆళ్వార్లు సమ్హార రహస్యము అమ్మవారిని వాడు అపహరించతమేనని చెప్పారు. అమ్మ స్వామి అన్యోన్నత ఇక్కడ అవగతమవుతున్నది.

తన్ -తాలిల్ పొరుందాదార్ ఉళ్ళ్త్తిల్ : తన శ్రీపాదములను పట్టుకొన్నా ఇతర ప్రయోజనములను ఆశించియే పట్టుకున్న వాడి మనసు ఇక్కడ నిలవదు. అలాంటి వారిని “పొరుందాదార్ ” అంటున్నారు. వెలయాలు ఒక పురుషుడితో ఉంటూనే మరొకడిని మనసులో తలచినట్లు….

ఇరుందాలుం : అలాంటి వారి హృదయములో ఉండడు. ఒకవేళ ఉన్నా అదేలా వుంటుంది

ముళ్ మేల్ ఇరుప్పు : ముళ్ళ మీద ఉన్నట్లుగా వుంటుంది. కష్టముగా వుంటుంది అని అంటున్నారు.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-10-nalum-ulagai/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

 

thiruvAimozhi – 5.9.9 – kazhal vaLai

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full series >> Fifth Centum >> Ninth decad

Previous pAsuram

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the ninth pAsuram, parAnguSa nAyaki says “Will it be possible to receive his mercy to worship him, to retain the bangles which are slipping from my hands?”

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, parAnguSa nAyaki says “Will we be able to enjoy him, by the mercy of sarvESvaran who is having the divine chakra in his hand, in thiruvallavAzh where the beetles who have drunk the honey, are swaying?”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

See nanjIyar‘s introduction.

pAsuram

kazhal vaLai pUrippa yAm kaNdu kai thozhak kUdum kolO?
kuzhalenna yAzhumennak kuLir sOlai uL thEnarundhi
mazhalai vari vaNdugaL isai pAdum thiruvallavAzh
suzhalin mali chakkarap perumAnadhu thollaruLE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

kuLir – cool
sOlaiyuL – in the garden
thEn – honey
arundhi – drink
mazhalai – young
vari – having stripes
vaNdugaL – beetles
kuzhalenna – to be said as flute
yAzhumenna – to be said as yAzh (a string instrument)
isai – music
pAdum – sing
thiruvallavAzh – one who is standing in thiruvallavAzh
suzhalil – due to radiance of self
mali – greatly shining
chakkaram – one who is having the divine chakra (disc)
perumAnadhu – sarvESvaran’s
thol – natural
aruL – mercy
kazhal – slipping from hands
vaLai – bangles
pUrippa – to become complete (and remain on the hands)
yAm – us
kaNdu – see him
kai thozha – to worship him with our hands
kUdum kolO – will it be possible?

Simple translation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thiruvallavAzh is having cool gardens where young beetles which are having stripes, have drunk honey and are singing music which can be said as the sound of flute and yAzh. sarvESvaran is standing in such thiruvallavAzh, having divine chakra which is greatly shining due to radiance of self. Will it be possible that his natural mercy will make us see him and worship him with our hands to make my bangles complete and stop them from slipping from my hands?

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • kazhal vaLai – Like “veL vaLai” (white bangles), here it is said as “kazhal vaLai” (bangles which are slipping from hands). “Slipping from hands” has become the adjective for the bangles. It is because of his abandoning of her, this slipping from hands is said as adjective for the bangles. pUrippa – to become complete. If he arrives, these bangles can be seen on her hands.
 • yAm kaNdu kai thozhak kUdum kolO – Subsequently comes the verb [her action].
 • yAm – [Reason for saying yAm in plural instead of yAn] Though only her bangles are slipping during separation, the situation is common for all.
 • kuzhalenna yAzhumenna – The sound of the beetles can be compared to that of flute and yAzh. One would feel that they heard everything that is sweet in the world. As said in SrI rAmAyaNam bAla kANdam 1.18 “vishNunA sadhruSO vIryE sOmavath priya dharSana:” (SrI rAma is similar to vishNu in his valour and in his looks he is attractive to see like the moon).
 • kuLir sOlaiyuL thEn arundhi – [The beetles] drinking the honey to warm them up in the cool and invigorating gardens.
 • mazhalai vari vaNdugaL – thiruvallavAzh where young and attractive beetles, singing to express their joy. One who is standing there [emperumAn].
 • isai pAdum – Just as those prideful and tender persons [sons of very rich persons] would wander around discarding sandalwood as waste wood and applying fragrant essences, these beetles will discard prose and will only sing the music.
 • suzhal … – sarvESvaran who is having the divine disc which is rotating fiercely with the intent of destroying the enemies.
 • suzhalin mali chakkaram – Also explained as the disc which is shining like rotating.
 • thol aruL – Due to the natural mercy – will it be possible for me to worship him with my hands and have my bangles be complete [that is, remaining in my hands].

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

mudhal thiruvandhAdhi – 93 – vayiRazhala vALuruvi

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

< Previous

avathArikai

The previous pAsuram mentioned about the partiality that emperumAn shows towards his followers. emperumAn asks AzhwAr “is there such a partiality in me? I have not known of such partiality within me”. AzhwAr responds through this pAsuram “if it weren’t there, did the rage that you showed against iraNiyan (hiraNya kashyap) an act?”. Did you show your anger because he was an apt enemy for you? In the previous pAsuram, emperumAn’s quality of vAthsalyam (motherly love) was mentioned. This pAsuram mentions the rage born out of that vAthsalyam.

Let us enjoy the pAsuram and its meanings:

vayiRu azhala vALuruvi vandhAnai anja
eyiRu ilaga vAy maduththadhu en nI poRi ugirAl
pU vadivai Idu azhiththa pon Azhik kaiyA nin
sEvadimEl  Idazhiyach cheRRu

Word by Word Meanings

pU vadivai – the beauty of flowers
Idu azhiththa – lowering their esteem very much
pon Azhi kaiyA – having a divine hand which holds the divine chakkaram (divine disc)
vayiRu azhala – (followers) to grieve with sorrow
vAL uruvi vandhAnai – iraNiyan who came  wielding his sword
anja – to become fearful (of your divine form)
nin sEvadimEl – (keeping) on your reddish divine feet
poRi ugirAl – with multi coloured finger nails
Idu azhiyach cheRRu – even after destroying to smithereens
eyiRu ilaga – showing brightly your teeth
nI vAy maduththadhu en – why did you fold your tongue?

vyAkyAnam

vayiRu azhala vAL uruvi vandhAnai – after seeing the way iraNiyan came wielding his sword, emeprumAn’s followers were grieving as to what harm will befall him. Just as thirumangai AzhwAr says in periya thirumozhi 5-7-5 “enganE uyvar dhAnavar ninaiththAl” (how will the demons sustain themselves when they think [of what happened to hiraNya kashyap]?), emperumAn’s followers also were afraid after seeing the divine form of narasimha (combination of lion face and human torso).

vayiRu azhala – to grieve with sorrow. Who is grieving with sorrow? It is AzhwAr. AzhwAr is thinking that iraNiyan is wielding his sword now, against narasimha, instead of thinking that he had done like that several yugas (eons) back. This is similar to periyAzhwAr saying with the emotional stance of yaSOdhA in periyAzhwAr thirumozhi 3-3-7 “enRum en piLLaikkuth thImai seyvArgaL anganam AvArgaLE” (those who harm my son (krishNa) will suffer the same way). This is also similar to sugrIva telling SrI rAma in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 17-5 “asmAn hanthum na samSaya:” (without doubt he (vibhIshaNa) has come only to kill us” [such is their fear for the safety of emperumAn].

anja eyiRu ilaga vAy maduththadhu en nI – why did you fold you tongue to display your teeth, in such a way that iraNiyan was scared? Isn’t this ostentatious laughter appearing sweet to pirAttis (consorts of emperumAn) also? This act has not been done because there was no other way! This laughter, with your teeth visible, is more liked by pirAttimArs than the gentle smile that you show when you are together with them.

poRi ugirAl – with the finger nails, made of many colours

pU vadivai Idu azhiththa pon Azhik kaiyA – Oh emperumAn who are holding in your hand, the divine disc which has won over even flowers by its softness and beauty! The word ponnAzhi could also be construed to refer to the special ring on his hand.

nin sEvadi mEl Idazhiyach cheRRu – keeping iraNiyan on his divine feet which is used by his pirAttimArs (consorts) to recline; keeping iraNiyan on his divine feet which his followers, like ourselves, desire; blowing iraNiyan to smithereens such that he cannot be stuck together again, and then…

eyiRu ilaga vAy madiththadhu en nI – why did you fold your tongue and remain angry without controlling it, even after killing iraNiyan with your divine nails, instead of killing him either through your vow or through your divine disc? Isn’t the reason for this due to your love for your devotee prahlAdha! Even after killing iraNiyan, didn’t you take your own time to reduce your rage! emperumAn himself remains in a way similar to that mentioned by SrI rAma in SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam 114-10 “maraNAnthAni vairANi” (enmity ceases with the occurrence of death). When a danger befell his follower sugrIva in SrI rAmAyaNam yudhdha kAndam 41-4 did he not say “thvayi kinchith samApannE kim kAryam sIthayA mama” (what is the benefit for me with sIthA if any danger comes your way)? The term vAthsalyam does not refer to the cow suckling its calf. It is pushing out its earlier born calf with its horn, in order to protect the calf that it gave birth to on that day! Just as thirumangai AzhwAr mentioned in periya thirumozhi 5-8-3 “koNda sIRRam  uNduLadhu” (there is an anger that you took upon yourself), it is this rage that he takes against his enemies which provides the refuge to his followers when his followers are threatened. Is there any limit to the rage that SrI rAma had when his devotee hanuman was injured by rAvaNa when rAvaNa shot his arrows? SrI rAmAyaNam yudhdha kANdam describes this in its SlOka 59-136 “thathO rAmO mahA thEjA:” (SrI rAma was radiant then). rAvaNa who was looking at this could not look SrI rAma in his face. Is it possible to control an ocean if it starts burning? “rAvaNEna krutham vraNam” (the injury created by rAvaNa) – rAvaNa created an insignificant problem for hanuman as much as a mosquito will create for a lion. Is this injury (created by rAvaNa) anywhere near that which hanuman experienced when he tried to pluck sun thinking that it was a fruit, when he was wandering in the sky? SrI rAma became angry because he could not tolerate even this small injury to his follower hanuman. “dhrustvA kOpasya vaSamEyivAn” (on seeing, he came under the control of anger). After seeing the injury to hanuman, SrI rAma could not be seen. He forgot himself. He forgot hanuman. hanuman had earlier said “na rAvaNa sahasram mE” (even if a thousand rAvaNas come, they cannot equal me). But rAma thought of hanuman as a monkey [and not as a mighty warrior when rAvaNa showered his arrows on hanuman]. “kOpaysa vaSamEyivAn” (he came under the control of anger). Just as hanuman appeared to lose to someone who is not his equal, SrI rAma lost to his anger which was not up to his standard. It was that SrI rAma who became enraged who was described as in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam 20-4 “nakrudhyathyapiSabdhOpi krOdhanIyAni varjayan” (since he avoids giving space for anger, even if he is abused he does not become angry) and as said in SrI rAmAyaNam ayOdhyA kANdam  1-10 “sa cha nithyam prASAnthAthmA mrudhupUrvam cha bhAshathE uchyamAnOpi parusham nOththaram prathipadhyathE ” (always having a soft heart, he talks softly. Even if others use harsh words, he does not respond to that)!

We shall take up the 94th pAsuram next.

adiyEn krishNa ramanuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org