జ్ఞానసారము 25

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 24 అవతారిక కిందటి పాశురములో శరణాగతి చేసిన తన భక్తులు తెలియక చేసిన తప్పులను గ్రహించడని స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్లు వివరించారు కదా! దానికి కారణము  భగవంతుడు  “వాత్సల్య పరిపూర్ణుడు”. అందు వలన   “వత్సలుడు ” అని పిలువబడతాడు. తన భక్తులు తెలియక చేసిన తప్పులను గణించక పోగా వాటిని దీవెనలుగా స్వీకరిస్తాడు, ఆనందిస్తాడు . అందువలన … Read more

thiruvAimozhi – 5.10.11 – nAgaNai misai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the end, AzhwAr says “Those who learn this decad will reach SrIvaikuNtam and will eternally enjoy emperumAn there”. … Read more

జ్ఞానసారము 24

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 23 అవతారిక కిందటి పాశురములో సంచిత, ఆగామి, ప్రారబ్దమనే  మూడు విధముల కర్మలలో మొదటి రెంటిని  గురించి చెప్పారు. స్వామి అరుళాళ పెరుమాళ్ ఎంబెరుమానార్ ఈ పాశురములో  శ్రీమన్నారాయణుడు తనను శరణాగతి చేసిన భక్తులు తెలియక చెసే పాపాలను చూడడు , గణించడు అని వివరిస్తున్నారు. “వణ్డు పడి తుళబ మార్బినిడై సెయ్ద పిళై ఉణ్డు పల ఎన్ఱు … Read more

iraNdAm thiruvandhAdhi – 5 – adi mUnRil

 SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series < Previous avathArikai In the earlier pAsuram, AzhwAr called bhakthi as lamp and town as temple. In this pAsuram, he is talking only about bhakthi. Or, we can say that he is speaking about how emperumAn remains very simple for people with bhakthi. … Read more

thiruvAimozhi – 5.10.10 – kUdi nIrai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the tenth pAsuram, AzhwAr prays to emperumAn saying “I become weakened thinking about your amusing activity of churning … Read more

iraNdAm thiruvandhAdhi – 4 – nagar izhaiththu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series < Previous avathArikai In the earlier pAsuram AzhwAr mentioned about the bhakthi (devotion) that was created in him. Or, it could be construed as how emperumAn taught him to be subservient to him. In this pAsuram, he thinks of emperumAn’s simplicity and worships … Read more

జ్ఞానసారము 23

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 22 అవతారిక జన్మకర్మల చక్రభ్రమణములో పడి కొట్టుకుపోతామేమో అని భయపడేవారికి ఈ పాశురములో ఒదార్పు లభిస్తుంది . శరణాగతి చెసిన వారికి కష్టాలు ఉండవు అనినొక్కి చెపుతున్నారు. “ఊళి వినైక్ కుఱుంబర్ ఒట్టరువర్ ఎన్ఱంజ్చి ఏళై మనమే! ఇనిత్తళరేల్ – ఆళి వణ్ణన్ తన్నడి క్కీళ్ వీళ్దు శరణ్ ఎన్ఱు ఇఱంతొరుకాల్ సొన్నదఱ్ పిన్ ఉణ్దో? తుయర్” ప్రతి … Read more

thiruvAimozhi – 5.10.9 – adiyai mUnRai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Fifth Centum >> Tenth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the ninth pAsuram, AzhwAr says “I have become very weak thinking about your incarnation of thrivikrama. When will … Read more

iraNdAm thiruvandhAdhi – 3 – parisu naRumalarAl

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series < Previous avathArikai In the previous pAsuram, AzhwAr said “vAnaththaNiyamarar Akkuvikkum” (samsAris would be made equivalent to nithyasUris). In this pAsuram, he is amazed that samsAris of this world, using the flowers available in this world and worshipping his divine feet here, would reach … Read more

జ్ఞానసారము 22

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 21 అవతారిక జీవుడు తాను చేసిన  కర్మ మంచిదైనా చెడ్దదైనా దాని ప్రభావమును అనుభవించే తీరాలి.  నీది నూల్ లో  “ఉరఱ్పాల నీక్కల్ ఉఱువర్కుం ఆగా” అని చెప్పబడింది.  కర్మ అగేది కాదు. వర్షము కురవక పోతే ఎవ్వరూ ఏమీ చేయ లేరు. ఒక వేళ ఉధృతముగా కురిసినా ఆపలేరు. అలాగే జీవుడి కర్మ ఫలమును ఎవరూ ఆపలేరు. శ్రీమన్నారాయణుడే వీటిని సృష్టించాడు. పురాకృత పాప … Read more