జ్ఞానసారము 9

శ్రీః శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః జ్ఞానసారము << పాశురము 8 అవతారిక కిందటి పాశురములో భగవంతుడి దగ్గర ఇతర ప్రయోజనాలేవీ ఆశించక కేవలము కైంకర్యము చేయు భాగ్యమును కోరే భక్తుల నిబధ్ధతను గురించి తెలిపారు. ఈపాశురములో  భగవంతుడు తన భక్తుల హృదయమును శోధించి దానిని తన నివాస స్థానముగా చేచుకునే విధమును తెలియజేస్తున్నారు. ‘ ఈ హృదయమును మనలనే కోరుతున్నదా? ఇతర ప్రయోజనాలేవీ ఆశించక కేవలము మన కైంకర్యమునే కోరుతున్నాడా? ‘ అని శోధించి అలాంటి హృదయమును తన ఆవాస స్థానముగా … Read more

mudhal thiruvandhAdhi – 92 – vAnAgith thIyAy

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series < Previous avathArikai The earlier pAsuram mentioned about emperumAn protecting his followers. In this pAsuram, it is mentioned that  even though emperumAn has attained everything, he still considers those materials which have been touched by his followers as the ones sustaining him. In … Read more

thiruvAsiriyam – 3 – kuRippil koNdu

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series Previous avathArikai In the first pAsuram AzhwAr describes and celebrates emperumAn’s saundharyam (bodily beauty); and in the second pAsuram he says that the devotion towards emperumAn (which emerges from these auspicious qualities of Him) is so sweet , since this can be enjoyed … Read more

thiruvAimozhi – 5.9.8 – nAdoRum vIdinRiyE

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Fifth Centum >> Ninth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the eighth pAsuram, parAnguSa nAyaki says “Will it be possible to serve him eternally?”. Highlights from vAdhi kEsari … Read more

thiruvAimozhi – 5.9.7 – pAdhangaL mElaNi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Fifth Centum >> Ninth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the seventh pAsuram, parAnguSa nAyaki says “Would we eternally pray by placing flowers at the divine feet of … Read more

thiruvAimozhi – 5.9.6 – kANbadhu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Fifth Centum >> Ninth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the sixth pAsuram, parAnguSa nAyaki says “When will I see the very attractive divine feet of SrI vAmana … Read more

mudhal thiruvandhAdhi – 90 – varaththAL vali ninaindhu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series < Previous avathArikai In the previous pAsuram, AzhwAr pointed out to entities which are like emperumAn and how he sustained himself. In this pAsuram, he mentions about how emperumAn removed the enemy of his devotee prahlAdha through his physical form and how he … Read more

mudhal thiruvandhAdhi – 89 – enakkAvAr Ar oruvarE

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series < Previous avathArikai AzhwAr recounts the happiness that he had mentioned in the previous pAsuram. Just as it is rare for samsAris to think of emperumAn, it is rare for AzhwAr to forget him. Let us go through the pAsuram and its meanings: … Read more

thiruvAimozhi – 5.9.5 – nannalath thOzhimIrgAL

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Fifth Centum >> Ninth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the fifth pAsuram, parAnguSa nAyaki says “Whatever I may be doing, when will my eyes see emperumAn to … Read more