పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 30 – తతః

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ వరవరముని దినచర్య

<< శ్లోకం 29

శ్లోకం 30

తతఃశ్చేత స్సమాధాయ పురుషే పుష్కరేక్షణే ।

ఉత్తంసిత్  కరద్వందం ఉపవిష్ఠముపహ్వరే ।।

ప్రతిపదార్థము:

తతః = సాపాటు తరువాత

పుష్కరేక్షణే = తామరకన్నులవారైన

పురుషే = పరమ పురుషుడైన శ్రీరంగనాథుని వద్ద

శ్చేఅతః = తమ అభీష్టమును

స్సమాధ్యాయ = విన్నవించి

ఉత్తంసిత్కరద్వందం = చేతులు జోడించి నమస్కరించి

ఉపహ్వరే = ఏకాంతముగా

ఉపవిష్ఠం = పద్మాసనములో కూర్చొని వున్న మణవాళ మామునులను సేవించుకుంటున్నాను అని ఈ శ్లోకములో చెపుతున్నారు.

భావము:

తదీయారధన తరువాత భగవధ్యానము చేయాలని శాస్త్రము తెలుపుతున్నది.  యోగము ఆరాధాన వంటిది.  మూడు వేళల తప్పక చేయ వలసినది అని చెపుతున్నారు.. యోగులు తమ హృదయములో వేంచేసి వున్న పరమాత్మను , చంచలము లేని నిశ్చల మనసుతో ధ్యానించుటే యోగమవుతుంది.  పరమాత్మ   దేవతలు, మనుష్యులు, జంగమములు,  స్థావరములు మొదలగు సకల జీవరాసులలోను వ్యాపించివున్నాడు. ఆ స్థితినే శ్రీ మాహా విష్ణువు యొక్క అంతర్యామి స్థితి అంటారు. ఇటువంటి స్వరూపములోనే  యోగుల  హృదయములో వేంచేసి వున్నాడని పరాశరులు చెప్పారు.  యోగుల  హృదయములో వేంచేసి వున్న పరమాత్మ ,  సూర్యమండలములో ఉన్న పరమాత్మ ఒక్కరే అని తైత్తరీయోపనిషత్తులో  పేర్కొన బడింది.  సూర్యమండలములో ఉన్న పరమాత్మకు పుండరీకాక్షత్వము ఉన్నదని చాందోద్యోగము చెపుతున్నది.   అందువలననే ఇక్కడ ‘ పురుషే పుష్కరేక్షణే  ‘   యోగులైన మామునుల హృదయములో వేంచేసివున్న పరమపురుషునకు పుండరీకాక్షత్వము చెప్పబడింది. పురిసేతే—–యోగి శరీరములో వసించు వాడు అనే వ్యుత్పత్తి వలన పురుష శబ్దము పరమ పురుషుడైన విష్ణువునే సూచిస్తున్నది.  యుజి-సమాతౌ-అనే ధాతువు చేత వచ్చిన యోగ శబ్దము సమాది అవుతున్న పరమాత్మ ధ్యానమును తెలుపుతున్నది.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/09/purva-dhinacharya-tamil-30/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment