ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 14 – దినచర్యామిమాం

శ్రీ:శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 13 శ్లోకము దినచర్యామిమాం దివ్యాం రమ్యజామాతృయోగినః ! భక్త్యా నిత్యమనుధ్యాయన్ ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ !! ప్రతిపదార్థము: ఇమాం = “ ప్రేత్యుః ప్రసిద్దయామే ( పూర్వ దినచర్య-14) అని ప్రారంభంచేసి  ‘స్నానం సంస్మరామి తమ్ ‘ అనే శ్లోకం వరకు అనుసంధానం చేయబడింది, దివ్యాం రమ్యజామాత్రుయోగిన దినచార్యాం – అళగియమణవాళ జీయర్ల  నిత్యనుష్టానాన్ని తెలిపే ఈ కృతిని నిత్యం = … Read more

ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 13 – అథ భృత్యా

శ్రీ:శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 12 శ్లోకము అథ భృత్యా ననుజ్ఞాప్య కృత్వా చేత శ్శుభాశ్రయే ! శయనీయం పరిష్కృత్య శయానం సంస్మరామి తమ్ !! ప్రతిపదార్థము: అథ = శిష్యులకు తత్వోపదేసములు చేయటంలో పగలు రెండు ఝాములు గడచిన తరువాత భృత్యాన్  = మునుపు పేర్కొన్న ప్రియ శిష్యులకు  అనుజ్ఞాప్య = సందేహ నివృత్తి చేసిన తరువాత శ్శుభాశ్రయే = కన్నులకు,మనసుకు ఆనందాన్ని,కలిగించే పరమాత్మ శుభకరమైన … Read more

ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 12 – ఇతి స్తుతి

శ్రీ:శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 11 శ్లోకము  ఇతి స్తుతి నిబన్దేన సూచిత స్వమనిషితాన్ ! భృత్యాన్ ప్రేమర్ధయా దృష్ట్యా సిఞిన్తం చిన్తయామి తమ్  !! ప్రతిపదార్థము: ఇతి = పైన చెప్పిన ఆరు శ్లోకాల ప్రకారం    స్తుతి నిబన్దేన = స్తోత్రముగా కూర్చబడిన ప్రబందము   సూచిత స్వమనిషితాన్ = తాము కోరుకున్నపురుషార్థాలను కలిగియుండి భృత్యాన్ = అమ్మను కొనను అర్హతగల వస్తువులాగా ఉన్న … Read more

ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 11 – అపగత

శ్రీ:శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 10 శ్లోకము అపగత మదమానైః, అన్తిమోపయనిష్ఠై: అధిగత పరమార్థైః , అర్థ కామానపేక్షైః ! నిఖిల జన సుహృద్భిః నిర్జిత క్రోధలోభైః వరవరముని భృత్యైః , అస్తు మే నిత్యయోగః  !! ప్రతిపదార్థము: మే = ఇప్పటి దాకా చెడ్డవారితో చేరి కానిపనులు చేసిన దాసుడు అపగత మదమానైః = నేనే పెద్దవాడిని అన్న గర్వము లేని వారు లేక అహంకారంతో … Read more

ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 10 – యా యా

శ్రీ:శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 9 శ్లోకము  యా యా వృత్తిః మనసి మమ సా జాయతాం సంస్మృతి స్తే  యో యో జల్ప స్స  భవతు విభో నామ సంఙీర్తనం తే  !  యా యా చేష్టా వపుషి భగవన్ ! సా భవేత్ వందనం తే  సర్వం భూయాత్ వరవరమునే ! నైన సంయగారాధనం తే !! ప్రతిపదార్థము: హే వరవరమునే = స్వామి వరవరముని ! … Read more

ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 9 – కర్మాధీనే

శ్రీ:శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 8 శ్లోకము  కర్మాధీనే వపుషి కుమతిః కల్పయన్నాత్మభావం  దుఃఖే మగ్నః కిమతి సుచిరం దూయతే జంతు రేషః  ! సర్వం త్యక్త్వా వరవరమునే ! సంప్రతి త్వత్ప్రసాదాత్  దివ్యం ప్రాప్తుం తవ పదయుగం దేహి మే సుప్రభాతమ్ !! ప్రతిపదార్థము: హే వరవరమునే = వరవరముని స్వామి  ఏషః జంతుః = మీ  దాసుడైన ఈజీవాత్మ  కర్మాధీనే = కర్మవశమున  వపుషి = తన … Read more

ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 8 – అగ్రే పశ్చాదుపరి

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 7 శ్లోకము అగ్రే పశ్చా దుపరి పరితో భూతలం పార్శ్వతో మే  మౌళౌ వక్త్రే వపుషి సకలే మానసామ్భోరుహే చ ! పశ్యన్ పశ్యన్ వరవరమునే ! దివ్యమంఘ్రిద్వయం తే  నిత్యం మజ్జన్నమృత జలధౌ నిస్తరేయం భవాబ్ధిమ్ !! ప్రతిపదార్థము: హే వరవరమునే ! = స్వామి వరవరముని  తే = తమరి  దివ్యం = దివ్యమైన  … Read more

ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 7 – త్వం మే

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 6 శ్లోకము  త్వం మే బన్దు: త్వమసి జనకః త్వం సఖా ,దేశికస్త్వం విద్యా వృత్తం సుకృత మతులం విత్తమ ప్యుత్తమం త్వమ్ ! ఆత్మా శేషీ భవసి భగవన్నాన్తర శ్శాసితా త్వం యద్వా సర్వం వరవరమునే ! యద్య దాత్మానురూపమ్ !!  ప్రతి పదార్థము: హే వరవరమునే = స్వామి వరవరముని  త్వం = తమరు … Read more

ఉత్తర దినచర్య శ్లోకం 6 – ఉన్మీల

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 4 & 5 శ్లోకం 6 శ్లోకము “ ఉన్మీలత్ పద్మగర్భ ద్యుతితల ముపరి క్షీరసంగాత గౌరం రాగ చంద్ర ప్రకాశ ప్రచురనఖమణి ద్యోత విద్యోత మానమ్ ! అజ్ఞుల్యగ్రేషు కిఞ్చిత్ నతమతి మృదులం రమ్యజామాతృయోగీ దివ్యం తత్పాదయుగ్మం దిశతు శిరసి మే దేశికేంద్రో దయాళుః !! ప్రతిపదార్థము : దయాళుః = కరుణ పొంగు గుణము … Read more

ఉత్తరదినచర్య – స్లోకం – 4 మరియు 5

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << స్లోకం 3 శ్లోకం 4 & 5 తతః కనక పర్యంకే తరుణధ్యుమణిధ్యుతౌ | విశాలవిమల స్లక్ష్ణ తుంగతూలాసనోజ్జ్వలే || (4) సమగ్రసౌరభోద్గార నిరంతర దిగంతరే | సోపదానే సుఖాసీనం సుకుమారే వరాసనే || (5) ప్రతి పదార్థం: తతః = తరువాత తరుణధ్యుమణిధ్యుతౌ = బాల సూర్యునిలాంటి కాంతితో విశాల విమల శ్లక్ష్ణ తుంగతూలాసనోజ్జ్వలే = విశాలమైన , … Read more