పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 27 – తత్వం దివ్య

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << శ్లోకం 26 శ్లోకం 27 తత్వం దివ్యప్రబంధానాం సారం సంసారవైరిణామ్ । సరసం సరహస్యానాం వ్యాచక్షాణం నమామి తం ।। ప్రతి పదార్థం: సంసారవైరినాం = శరీర బంధ రూపమైన సంసారం నిరసించు సరహస్యానాం = తిరు మంత్రము, ద్వయము , చరమ శ్లోకలు అర్థ సహితముగా దివ్యప్రబంధానాం = దివ్యప్రబంధము సారం = సారం తత్వం = జీవాత్మ స్వరూపమైన ఆచార్య … Read more

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 26 – అథ శ్రీశైలనాథా

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << శ్లోకం 25 శ్లోకం 26 అథ శ్రీశైలనాథార్య నామ్ని శ్రీమతి మండపే | తదంఘ్రి పంకజద్వంద ఛ్ఛాయామధ్యనివాసినం || ప్రతి పదార్థం: అథ = మఠమునకు వేంచేసిన తరువాత శ్రీశైలనాథార్య నామ్ని = శ్రీశైలనాధులన బడే తమ ఆచార్యులైన తిరువాయిమొళి పిళ్ళై తిరునామము గల శ్రీమతి = మిక్కిలి ప్రకాశము గల మండపే = మంటపములో తదంఘ్రి పంకజద్వంద ఛ్ఛాయామధ్య … Read more

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 25 – మంగళాశాసనం

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << శ్లోకం 24 శ్లోకం 25 మంగళాశాసనం కృత్వా తత్ర తత్ర యథోోచితం । ధామ్నస్తస్మాద్వినిష్టక్రమ్య  ప్రవిశ్య స్వం నికేతనం ।। ప్రతిపదార్థము: తత్ర తత్ర = ఆండాళ్ మొదలు కొని పరమపద నాథుని వరకు గల అర్చా మూర్తులను మంగళాశాసనం = (ఉన్న లోపాలన్ని తొలగి)అన్నీ మంగళములే జరగాలని ప్రార్థించుట యథోోచితం = ఆ విషయాలలో తమ ప్రీతికి తగినట్లుగా … Read more

thiruvAimozhi – 3.9.11 – ERkum perum pugazh

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Third Centum >> Ninth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In the end – AzhwAr says “Even for those who simply memorize and recite this decad, there is no … Read more

ఆర్తి ప్రబంధం – 4

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ఆర్తి ప్రభందం << ఆర్తి ప్రభందం – 3 ప్రస్తావన ఈ భౌతిక శరీరమును అవరోధముగా క్రింది పాశురములో చెప్పబడినది. ప్రస్తుత పాశురములో ఈ దేహమును జీవాత్మ కట్టుబడియుండు చెరసాలగా వర్ణిoచబడెను. మణవాళ మామునులు శ్రీ రామానుజులను ఈ చెరసాల నుండి విముక్తి ఇవ్వవలెనని ప్రార్ధించుచుండెను. ఈ పాశురమున, వారు రామునుజులు ఒక్కరే ముక్తి ప్రసాదించగలరని తెలియజేస్తున్నారు. పాశురం 4 ఇంద ఉడఱ్చిఱై విట్టు ఎప్పొళుదు యాన్ … Read more

పూర్వ దినచర్య – శ్లోకం 24 – దేవిగోదా యతిపతి

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ వరవరముని దినచర్య << శ్లోకం 23 శ్లోకం 24 దేవిగోదా యతిపతిశఠద్వేషిణౌ రంగశృంగం సేనానాథో విహగవృషభః  శ్రీనిధిసింధుకన్యా | భూమానీళాగురుజనవృతః  పురుష  శ్చేత్యమీషాం అగ్రే నిత్యం వరవర మునే అంఘ్రియుగ్మం ప్రపద్యే || ప్రతి పదార్థము: దేవిగోదా = దైవ స్వరూపమైన గోదా దేవి యతిపతిశఠద్వేషిణౌ = యతిపతులైన శ్రీమద్రామానుజులు,శఠకోపులైన నమ్మాళ్వార్లు రంగశృంగం = శ్రీరంగమని పేరు గాంచిన గర్భగృహము యొక్క ఉత్తర … Read more

thiruvAimozhi – 3.9.10 – ninRu ninRu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full series >> Third Centum >> Ninth decad Previous pAsuram Introduction for this pAsuram Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction No specific introduction. Highlights from nanjIyar‘s introduction In tenth pAsuram – AzhwAr says “For me who is sarvESvaran kavi (poet who exclusively glorifies the supreme lord), … Read more