upadhEsa raththina mAlai – 20

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (kOdhilavAm AzhvArgaL) pAsuram 20 uNdO thiruppallANdukku oppadhOr kalai thAn uNdO periyAzhvArkku oppu uruvar – thaN thamizh nUl seydhu aruLum AzhvArgaL thammil avar sey kalaiyil paidhal nenjE nee uNarndhu pAr                                             20 Listen Word by word meaning uNdO – Is there oppadhu – … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 16

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (uNdO vaikAsi) pAsuram 16 inRaip perumai aRindhilaiyO Ezhai nenjE inRaikku en ERRam enil uraikkEn – nanRi punai pallANdu pAdiya nam pattar pirAn vandhu udhiththa nal Anilyil sOdhi nAL                                                                      16 Listen Word by word meaning Ezhai – (Oh) the ignorant nenjE – … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 3

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (kaRROrgaL thAm ugappar) pAsuram – 3 AzhvArgaL vAzhi aruLichcheyal vAzhi thAzhvAdhumil kuravar thAm vAzhi – Ezh pArum uyya avargaL uraiththavaigaL thAm vAzhi seyya maRai thannudanE sErndhu                             3 Listen Word by word meaning AzhvArgaL – the ten AzhvArs vAzhi – shall live … Read more