upadhESa raththina mAlai – 32

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (thoNdaradippodiyAr) pAsuram 32 mannu thirumazhisai mAdath thiruk kurugUr minnu pugazh villipuththUr mEdhiniyil – nanneRiyOr Eyndha paththi sArar ezhil mARan pattar pirAn vAyndhu udhiththa UrgaL vagai                                                                      32 Listen Word by word meaning mEdhiniyil – In the world nal neRiyOr – those in … Read more

upadhESa raththina mAlai – 26

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (ErAr madhurakavi) pAsuram 26 vAyththa thirumanthiraththin maththimamAm padham pOl seerththa madhurakavi sey kalaiyai – Arththa pugazh AriyargaL thAngaL aruLichchyal naduvE sErviththAr thARpariyam thErndhu.                                                       26 Listen Word by word meaning maththimam Am padham pOl – Like the ‘nama’ word in the middle … Read more

upadhESa raththina mAlai – 24

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (periyAzhvAr peN piLLaiyAy) pAsuram – 24 anju kudikku oru santhathiyAy AzhvArgaL tham seyalai vinji niRkum thanmaiyaLAi – pinjAip pazhuththALai ANdALaip paththiyudan nALum vazhuththAi manamE magizhndhu.                                                   24 Listen Word by word meaning ANdALai – sUdik koduththAL, oru – (who incarnated as an) … Read more

upadhESa raththina mAlai – 23

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (AzhvAr thirumagaLAr) pAsuram 23 periyAzhvAr peN piLLaiyAy ANdAL piRandha thiruvAdip pUraththin seermai – oru nALaikku uNdO manamE uNarndhu pAr ANdALukku uNdAgil oppu itharkum uNdu                                       23 Listen Word by word meaning uNdO – Is there seermai – greatness oru nALaikku – in … Read more

upadhESa raththina mAlai – 22

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (AzhvAr thirumgaLAr) pAsuram 22 inRO thiruvAdippUram emakkAga anRo ingu ANdAL avathariththAL – kunRAdha vAzhvAga(na) vaikuntha vAn pOkam thannai igazhndhu AzhvAr thirumagaLArAi                                                                  22 Liten Word by word meaning thiru AdippUram … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 20

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (kOdhilavAm AzhvArgaL) pAsuram 20 uNdO thiruppallANdukku oppadhOr kalai thAn uNdO periyAzhvArkku oppu uruvar – thaN thamizh nUl seydhu aruLum AzhvArgaL thammil avar sey kalaiyil paidhal nenjE nee uNarndhu pAr                                             20 Listen Word by word meaning uNdO – Is there oppadhu – … Read more

upadhESa raththina mAlai – 19

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (mangaLAsAsanaththil) pAsuram – 19 kOdhilavAm AzhvArgaL kURu kalaikkellAm Adhi thiruppallANdu Anadhuvum – vEdhaththukku Om ennum adhu pOl uLLadhukkellAm surukkAyth thAn mangalamAdhalAl                                                         19 Listen Word by word meaning kalaikku ellAm – Among all the dhivya prabandhams, kOdhu ilavAm – (all of which … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 18

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (mAnilaththil mun) pAsuram 18 mangaLAsAsanaththil maRRuLLa AzhvArgaL thangaL Arvaththu aLavu thAN anRi – pongum parivAlE villipuththUr pattar pirAn peRRAn periyAzhvAr ennum peyar                                                     18 Listen Word by word meaning mangaLAsAsanaththil – In doing mangaLASAsanam (wishing long live) maRRuLLa AzhvArgaL thangaL – the … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 17

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (inRaip perumai) pAsuram 17 mAnilaththil mun nam periyAzhvAr vandhu udhiththa Ani thannil sOthi enRAl Adharikkum – gyAniyar(u)kku opporuvar (oppOr) illai ivvulagu thanil enRu nenjE eppozhudhum (eppOdhum) sindhiththu iru.                              17 Listen Word by word meaning mAnilaththil – In the big earth mun … Read more

upadhEsa raththina mAlai – 16

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (uNdO vaikAsi) pAsuram 16 inRaip perumai aRindhilaiyO Ezhai nenjE inRaikku en ERRam enil uraikkEn – nanRi punai pallANdu pAdiya nam pattar pirAn vandhu udhiththa nal Anilyil sOdhi nAL                                                                      16 Listen Word by word meaning Ezhai – (Oh) the ignorant nenjE – … Read more