upadhESa raththina mAlai – 26

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous (ErAr madhurakavi) pAsuram 26 vAyththa thirumanthiraththin maththimamAm padham pOl seerththa madhurakavi sey kalaiyai – Arththa pugazh AriyargaL thAngaL aruLichchyal naduvE sErviththAr thARpariyam thErndhu.                                                       26 Listen Word by word meaning maththimam Am padham pOl – Like the ‘nama’ word in the middle … Read more