తిరుప్పావై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురములు 16 – 20

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుప్పావై << పాశురములు 6 – 15 పదహారు మరియు పదియేడవ పాశురములలో, అండాళ్ ఈ సంసారమును, నిత్యసూరుల ప్రతినిధులైన క్షేత్రపాలకులను, ద్వారపాలకులను, ఆదిశేషుని మొదలైనవారిని మేల్కొలుపుతుంది. పదహారవ పాశురము: ఇందులో నందగోపుని విశాల భవనం యొక్క ద్వారపాలకులను మరియు వారి గది యొక్క భటులను మేల్కొలుపుతుంది. నాయగనాయ్ నిన్ఱ నన్దగోపనుడైయ కోయిల్ కాప్పానే  కొడిత్తోన్ఱుమ్ తోరణ వాశల్ కాప్పానే మణిక్కదవమ్ తాళ్ … Read more

తిరుప్పావై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురములు 6 – 15

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుప్పావై << తనియన్లు ఇప్పుడు, ఆరవ పాశురము నుండి పదిహేనవ పాశురము వరకు, తిరువాయ్ ప్పాడి (శ్రీ గోకులం) లోని ఐదు లక్షల గొల్ల భామలను మేల్కొలపడానికి ప్రతినిధులుగా ఆండాళ్ పది మంది గోపికలను మేల్కొల్పుతుంది. ఆమె వేదలో  నైపుణ్యము ఉన్న పది మంది భక్తులను మేల్కొలిపే విధానము బట్టి ఈ పాశురములు అమర్చబడ్డాయి. ఆరవ పాశురము: ఇందులో, ఆమె కృష్ణానుభవానికి క్రొత్తదగుటచే … Read more

తిరుప్పావై – సరళ వ్యాఖ్యానము – పాశురములు 1 – 5

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుప్పావై <<తనియన్లు మొదటి పాశురము: ఆండాళ్  గొల్ల భామలను, కాలాన్ని ప్రశంసిస్తూ, భగవాన్ మాత్రమే   మన అంతిమ లక్ష్యమని మరియు సాధనమని ప్రశంసిస్తూ, కృష్ణానుభవం పొందాలనే సంకల్పముతో మార్గళి నోముని పాటించాలని నిశ్చయించుకుంది. మార్గళి త్తింగల్ మది నిఱైన్ద నన్నాళాల్ నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిళైయీర్ శీర్ మల్గుమ్ ఆయ్ ప్పాడి శెల్వచ్చిఱు మీర్గాళ్ కూర్వేల్ కొడుం తొళిలన్ నన్దగోపన్ కుమరన్ ఏర్ ఆర్ … Read more

తిరుప్పావై – సరళ వ్యాఖ్యానము – తనియన్లు

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః తిరుప్పావై నీళాతుంగ స్తనగిరితటీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం   పారార్థ్యం స్వం శ్రుతి శత శిర సిద్ధ మధ్యాపయంతీస్వోచ్ఛిష్టాయాం స్రజి నిగళితం  యా బలాత్కృత్య భుంక్తే గోదా తస్యై నమ ఇద మిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః   నీళాదేవి (భగవానుడి పత్నులలో ఒకరు) అవతారమైన నప్పిన్నై పిరాట్టి యొక్క స్తనములపైన శ్రీ కృష్ణుడు నిద్రిస్తున్నాడు. ఆమె స్తనము పర్వతము యొక్క లోయలా ఉంది. ఆండాళ్ … Read more

తిరుప్పావై – సరళ వ్యాఖ్యానము

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః ముదలాయిరము శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 22వ పాశురము లో  ఆండాళ్ గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు. ఇన్ఱో తిరువాడిప్పూరం ఎమక్కాగ అన్ఱో ఇంగు ఆండాళ్ అవదరిత్తాళ్ – కున్ ఱాద వాళ్వాన వైగుంద వాన్ బోగం తన్నై ఇగళ్ న్దు ఆళ్వార్ తిరుమగళారాయ్ ఈ రోజు తిరువాడిప్పూరమా? (జేష్ఠ మాసంలో పూర్వఫాల్గుని నక్షత్రం రోజు). ఒక తల్లి తన … Read more

thiruppAvai – Simple Explanation – pAsurams 21 to 30

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: thiruppAvai << pAsurams 16 to 20 nappinaip pirAtti joins the group of ANdAL saying “I am one among you in enjoying emperumAn” Twenty first pAsuram. In this, she celebrates kaNNa’s birth in the clan of nandhagOpa, his supremacy and his quality realised through the stable … Read more

thiruppAvai – Simple Explanation – pAsurams 16 to 20

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: thiruppAvai << pAsurams 6 to 15 In the sixteenth and seventeenth pAsurams, ANdAL is waking up in samsAram, representatives of nithyasUris such as kshEthrapAlas (guards of the town), dhvArapAlas (guards at the entrance), AdhiSEshan et al. In the sixteenth pAsuram, she wakes up the guards … Read more

thiruppAvai – Simple Explanation – pAsurams 6 to 15

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: thiruppAvai << pAsurams 1 to 5 Now, from  the sixth to fifteenth pAsuram, ANdAL nAchchiyAr wakes up ten cow-herd girls as representative of waking up the five lakh cow-herd girls in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam). These pAsurams have been organised in such a way that she … Read more

thiruppAvai – Simple Explanation – pAsurams 1 to 5

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: thiruppAvai << thaniyans First pAsuram. Praising time, cow-herd girls and emperumAn, who is both the means and the end result, ANdAL resolves that she will observe mArgazhi nOnbu (a fasting or religious penance observed in the thamizh month of mArgazhi) so that she could have … Read more

thiruppAvai – Simple Explanation – thaniyans

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: thiruppAvai nILA thunga sthanagiri thatIsuptham udhbOdhya krishNampArArthyam svam Sruthi Satha Siras sidhdham adhyApayanthIsvOchchishtAyAm sraji nigaLitham yA balAth kruthya bhungthEgOdhA thasyai nama idham idham bhUya Ev’sthu bhUya kaNNa (SrI krishNa) sleeps on the bosom of nappinnaippirAtti, who is the incarnation of nILA dhEvi (one of the … Read more