జ్ఞానసారము 16

శ్రీః
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

జ్ఞానసారము

<< పాశురము 15

I_Intro2

అవతారిక

ఆత్మ స్వరూపము తెలిసిన వారు తమ స్వరూపమును ,ప్రస్తుత స్థితిని తెలిపే విధానాన్నిప్రబంధకర్త  ఈ పాశురములో తెలియ జేస్తున్నారు.

పాశురము

“ తేవర్ మనిశర్ తిరియక్కు తావరమాం

యవైయుం అల్లేన్ ఇలగు ముయిర్ –పూవిన్ మిశై

ఆరణంగిన్ కేళ్వన్ అమలన్ అరివే వడివాం

నారణన్ తాట్కే  అడిమై నాన్  “

ప్రతి పదార్థము

నాన్ = జీవుడైన దాసుడు

తేవర్ = ఇంద్రాది దేవతలు

మనిశర్ = బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు మొదలైన

తిరియక్కు = పశు పక్ష్యాదులు

తావరమాం = చెట్లు, పుట్టలు, కొండల వంటి స్థావరములు

యవైయుం అల్లేన్ = ఏవియు కాను .( పైవన్నీ నిత్యములు కావు .కొద్ది కాలము ఆత్మను ఆశ్రయించి వుండేవి. కావున వాటి ఆత్మకు ఉదాహరణముగా గ్రహించ తగదు )

నాన్ = దాసుడు

పూవిన్ మిశై = తామరలో పుట్టిన

ఆరణంగిన్ = దైవ స్వరూపిణి అయిన శ్రీమహాలక్ష్మికి

కేళ్వన్ = వల్లభుడైన

అమలన్ = దోషరహితుడైన

అరివే వడివాం  = జ్ఞాన స్వరూపుడై ప్రకాశించే

నారణన్ = నారాయణుని

తాట్కే  = శ్రీపాదములకే

ఇలగుమ్ =  జ్ఞానందములుగా వెలిగే

ఉయిర్ –=జీవులకు

అడిమై = దాసుడనవుతాను

జీవులన్నీ నారాయణుని దాసులవుతాయి. దాసత్వము వాటికి సహజ గుణము .

భావము

జ్ఞానాందమయమై ప్రకాశించు ఆత్మఅయిన నేను ,దేవతను కాను ,మనిషిని కాను, జంతువును కాను, చెట్టు,గుట్ట స్థావరము, ఇతరములెవీ  కాను, తామరలో పుట్టిన స్వరూప,రూప గుణ విభవములు గల శ్రీదేవికి వల్లభుడైన, దోషములను సహించలేని వాడైన,  సకల వస్తువులకు ఆధార భూతుడైన , సకల వస్తువులలోను ఉన్న నారాయణునికే దాసుడను అని భావము .

వివరణ

తేవర్ మనిశర్ తిరియక్కు తావరమాం……దేవతలు, మనుష్యులు ,తిర్యక్కులు, జంగమములు, స్థావరములు మొదలగు సమస్త చేతనాచేతనములన్నింటిని  ఆత్మలంటారు.  ఆత్మతాను చేసిన మంచి చెడు పనుల ఫలితముగా దేవశరీరము , మనుష్య శరీరము , తిర్యక్కులు, జంగమములు,స్థావర రూపములుగా జన్మిస్తాయి . వీటి ప్రస్తావన తిరుక్కురళ్ లో చూడవచ్చు.

‘ఊర్వై పదినోన్ఱామ్  ,ఒంబదు మానిడం , నీర్, పరవై నాల్ కాల్ ,ఓర్పప్పట్టు, సీరియపందమా దేవర్ పదినాలు,ఆయన్  పడైత్త అందమిల్ సీర్త తావరం నాలైందు ,మక్కళ్ విలంగు ,పరవై, ఊర్వన్, నీరున్దిరివన్ , పరుప్పదుమ ఎనవినై యేళు పిరప్పాగుమేన్బ “(పదకొండు రకముల సరీసృపాలు, తొమ్మిది రకముల మనుషు లు , జలచరములు, పక్షులు, నాలుగు కాళ్ళ జంతువులు ఓ పది రకములు, పదునాలుగు రకముల దేవతలు , అనేక రకముల చెట్లు.. అన్నింటిని బ్రహ్మ సృజించాడు. మనుషు లు , జంతువులు, , పక్షులు, జలచరములు , సరీసృపాలు, జంగమములు,స్తావరములు అని జీవులకు జన్మలు ఏడు ) అన్న తిరుక్కురళ్ వలన ఆత్మలు ఎన్ని విధముల జన్మలేత్తుతాయో తెలుస్తున్నది. పై విధముగా ఆత్మ పలు జన్మలెత్తినప్పుడు ఆయా శరీరములను బట్టి నేను దేవతను , నేను మనిషిని, నేను జంతువును నేను స్తావరము, నేను జంగమము, నేను తిర్యక్కును అని భావిస్తుంది. ఆత్మ యొక్క నిజమైన స్థితిని తెలుసుక్కున్న వాడు నేను ఇవేవి కాను ,నేను భగవంతుడి దాసుడను అని భావిస్తాడు.

ఇలగు ముయిర్ నాన్…… నేను ప్రాణమును  జ్ఞానానందముల సంకేతమైన గొప్ప కాంతిని నేను. ఇక్కడ           “ ఇలగు” అన్న ప్రయోగానికి జ్ఞానానందములని, గొప్ప కాంతి అని ,అర్థము . అచేతన వస్తువుల కంటే భిన్నమైన జ్ఞానానందములకు సంకేతముగా, జ్ఞానస్వరూపముగా ఉండేది ఆత్మ స్వరూపము అని తెలియజేస్తున్నారు . తత్వత్రయములో చిత్ ప్రకరణములో ఆత్మ స్వరూపమును చక్కగా వివరించారు. ఆత్మ స్వరూపము “ సెన్రు సెన్రు పరంపరమాయ్ ఎన్ కిరపడియే దేహేంద్రియ, మనఃప్రాణబుద్ది విలక్షణమాయ్ ,అజడమాయ్, ఆనందరూపమాయ్ , నిత్యమాయ్ , అణువాయ్ , అవ్య క్తమాయ్ , అచింత్య మాయ్ ,  నిరవయ మాయ్ ,  జ్ఞానాశ్రయ మాయ్ ,  ఈశ్వరునుక్కు  నియామ్య మాయ్ ,  ధార్య మాయ్ ,  శేష మాయ్ ఇరుక్కుం “,  ( ఆత్మ స్వరూపము అనేక పరంపరలుగా  దేహేంద్రియ, మనఃప్రాణ బుద్ది విలక్షణమై,అజడమై , ఆనందరూపమై ,నిత్యమైన, అణువై , అవ్య క్తమై, అచింత్యమై, నిరవయమై,  జ్ఞానాశ్రయమై,ఈశ్వరునకు నియామ్యమై, ధార్యమై, శేషమై ఉంటుంది.”అని చెప్పారు.)

పూవిన్ మిశై ఆరణంగిన్ కేళ్వన్…..”మలర్ మేల్ ఉరైవాళ్ “ (తిరువయిమొళి4-5-2) పుష్పముపై నివాసముండేది అని నమ్మాళ్వార్ చెప్పినట్లుగా తామర పూవుపై నివసించేది, అందమైన రూపము గలది అయిన అమ్మవారికి వల్లభుడు అయిన వాడు అని అర్థము. దైవీక  స్వరూప,రూప గుణ విశేషములు అన్ని ఉన్న శ్రీదేవికి  ప్రియుడు. ఆమెకు వల్లభుడు అని అర్థము .

అమలన్…..దుష్ట గుణములను ఎదురించువాడు.

అరివే వడివాం నారణన్ ……  జ్ఞానాందములే స్వరూపముగా గలవాడు నారాయణుడు

నారణన్ తాట్కే  అడిమై….. నారాయణుని శ్రీపాదములకే నేను దాసుడను . నారాయణుడు అంటే నారముల  న్నింటిని ధరించిన వాడు, నారములన్నింట ఉన్నవాడు అని అర్థము .

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

మూలము: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/gyana-saram-16-dhevar-manisar/

పొందుపరిచిన స్థానము: http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

Leave a Comment