Category Archives: kaNNinuN chiRuth thAmbu

കണ്ണിനുണ് ചിറുത്താമ്പു – ലളിത വ്യാഖ്യാനം

Published by:

ശ്രീഃ ശ്രീമതേ ശഠകോപായ നമഃ  ശ്രീമതേ രാമാനുജായ നമഃ  ശ്രീമത് വരവരമുനയേ നമഃ

മുഥലായിരമ്

ശ്രീ മണവാള മാമുനികള്‍ ‘കണ്ണിനുണ്‍ ചിറുത്താമ്പു’ വിന്റെ മഹത്വത്തെ ഉപദേശ രത്നമാലയിലെ 26-മത് പാസുരത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

“വായ്ത്ത തിരുമന്തിരത്തിന്‍ മധ്ധിമമാം പദംപോൽ ചീർ‍ത്ത മധുരകവി ചെയ് കലൈയായ് ആര്‍ത്ഥ പുകഴ് ആറിയര്‍കള്‍ താങ്ങള്‍ അരുളിച്ചെയൽ‍ നടുവേ ചേര്‍ത്താര്‍ താര്‍പര്യം തേര്‍ന്തു് “

തിരുമന്ത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന പദത്താലും അര്‍ത്ഥത്താലും പരിപൂര്‍ണ്ണമായ അഷ്ടാക്ഷരത്തില്‍ മധ്യമ പദമായ ‘നമഃ’ ശബ്ദത്തിന് പ്രത്യേക മഹിമയുണ്ട്. മധുരകവി ആഴ്വാരുടെ അതിശയകരമായ രചനയായ കണ്ണിനുണ്‍ ചിറുത്താമ്പുവിനും ഇതേ മഹത്വമുണ്ട്. ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം ഗ്രഹിച്ചതിനാല്‍ നമ്മുടെ സമാദരണീയരായ (സമ്പ്രദായ പൂര്‍വ്വസൂരികള്‍) ഇതിനെ അരുളിച്ചെയലുകളുടെ (നാലായിരം ദിവ്യപ്രബന്ധ പാഠത്തിന്റെ) കൂടെ ചൊല്ലുന്നതിലേക്ക് ഉള്‍പ്പെടുത്തി.

മധുരകവി ആഴ്വാര്‍ നമ്മാഴ്വാരല്ലാതെ മറ്റൊരു ദേവതയെ അറിയാത്ത വിധം നമ്മാഴ്വാരുടെ പ്രധാന ഭക്തനും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് കണ്ണിനുണ്‍ ചിറുത്താമ്പു എന്ന രചന. ഈ പ്രബന്ധം നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രധാന തത്വമായ, ആചാര്യന്‍ ഈശ്വരന്‍ തന്നെ എന്നത് വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.  നമ്മാഴ്വാരുടെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രബന്ധം,  നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് സവിശേഷ സ്ഥാനമുള്ളതാണ്.

ഈ പ്രബന്ധത്തിന്റെ ലളിത പരിഭാഷ നമ്മുടെ പൂര്‍വ്വാചാര്യന്മാരുടെ ഭാഷ്യത്തെ അവലംബിച്ചുള്ളതാണ്. 

ധ്യാനശ്ലോകങ്ങള്‍ (തനിയന്‍)

അവിദിത വിഷ്യാന്തരഃ ശഠാരേര്‍ ഉപനിഷദാം ഉപഗാനമാത്രഭോഗഃ /  അപി ച ഗുണവശാത് തദേക ശേഷി മധുരകവൈര്‍ ഹൃദയേ മമാവിരസ്തു //

ആരാണോ നമ്മാഴ്വാരെ മാത്രം അറിയുന്നവനും, നമ്മാഴ്വാരുടെ ദിവ്യ കാവ്യങ്ങളുടെ മഹിമയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ആനന്ദിച്ചവനും, നമ്മാഴ്വാരുടെ ഗുണങ്ങളിൽ മുഴുകിയതിനാൽ നമ്മാഴ്വാരെ മാത്രം യജമാനൻ ആയി കണ്ടിരുന്നവനുമായിരുന്നോ, ആ മധുരകവി ആഴ്വാർ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്നും വസിക്കട്ടെ.

വേറൊന്റും നാന്‍ അറിയേന്‍ വേദം തമിഴ് ചെയ്ത മാറന്‍ ശഠകോപന്‍ വണ്‍ കുരുകൂര്‍ ഏറു എങ്കള്‍                   വാഴ്വാം എന്റേത്തും മധുരകവിയാര്‍ എമ്മൈ ആള്‍വാര്‍ അവരേ അരൺ

“ വേദാർത്ഥങ്ങൾ ദയാപൂര്‍വ്വം തമിഴില്‍ രചിച്ച, കുരുകൂര്‍ എന്ന മനോഹര ദേശത്തെ നായകനും നമ്മുടെ എല്ലാം ഉദ്ധാരകനുമായ നമ്മാഴ്വാരെയല്ലാതെ, ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല “എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മധുരകവി ആഴ്വാര്‍ മാത്രമാണ് പ്രപന്നരായ നമുക്ക് ശരണം.  

ആദ്യപാസുരത്തില്‍ മധുരകവി ആഴ്വാര്‍, നമ്മാഴ്വാരെക്കുറിച്ച് പാടവെ നമ്മാഴ്വാര്‍ക്ക് പ്രാണപ്രിയനായ ഭഗവാന്‍ കണ്ണന്റെ(ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ) മഹിമയെയും സ്മരിക്കുന്നു.

1.കണ്ണിനുൺ ചിറുത്താമ്പിനാല്‍ കട്ടു ഉണ്ണപ്പണ്ണിയ പെരുമായന്‍‍ എന്‍ അപ്പനില്‍                                                 നണ്ണിത്തെന്‍ കുരുകൂര്‍ നമ്പി എന്റക്കാല്‍ അണ്ണിക്കും അമുതു ഊറും എന്‍ നാവുക്കേ

കണ്ണന്‍ എന്ന എന്റെ സ്വാമിയും സര്‍വ്വേശ്വരനുമായ ഭഗവാന്‍, (ഭക്തവാത്സല്യം മൂലം) യശോദാമ്മയാല്‍ കെട്ടപ്പെടുവാന്‍ അനുവദിച്ചു, തീരെ ചെറിയ കണ്ണികളുള്ള കയറിനാല്‍! – ആ ഭഗവാന്റെ മാധുര്യലീലകളെ വര്‍ണ്ണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ദക്ഷിണ ദിശയിലുള്ള തിരുക്കുരുകൂറിലെ നമ്മാഴ്വാരുടെ നാമം സ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ  നാവിന് ലഭിക്കുന്ന മധുരാമൃതം. 

രണ്ടാം പാസുരത്തില്‍ മധുരകവി ആഴ്വാര്‍, നമ്മാഴ്വാരുടെ പാസുരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് തനിക്ക് മധുരപ്രദം എന്നും തന്റെ നിലനില്‍പ്പുപോലും അവയുടെ ആവര്‍ത്തനത്തിലാണ് എന്നും വിശദമാക്കുന്നു.

2.നാവിനാല്‍ നവിറ്റു ഇമ്പം എയ്തിനേന്‍ മേവിനേന്‍ അവന്‍ പൊന്നടി മെയ്മ്മൈയേ                                                  തേവു മറ്റു അറിയേന്‍ കുരുകൂര്‍ നമ്പി പാവിന്‍ ഇന്നിസൈ പാടിത്തിരിവനേ

ഞാന്‍ ആഴ്വാരുടെ പാസുരങ്ങളെ നാവിനാല്‍ ആലപിച്ച് തന്നെ കൃതാര്‍ത്ഥനായി. ഞാനിതാ ആഴ്വാരുടെ തൃപ്പാദങ്ങളില്‍ ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഴ്വാരല്ലാതെ ഒരു ദേവതയെ എനിക്ക് അറിവില്ല, കല്യാണ ഗുണങ്ങളാല്‍ പരിപൂര്‍ണ്ണനും തിരുക്കുരുകൂറിന്റെ നാഥനുമാണ് അവിടുന്ന്. ആഴ്വാരുടെ പാസുരങ്ങള്‍ സംഗീതാത്മകമായി ആലപിച്ച് ഞാന്‍ ദേശാടനം നടത്തും. 

മൂന്നാം പാസുരത്തില്‍ മധുരകവി ആഴ്വാര്‍, നമ്മാഴ്വാരുടെ ദാസനെന്ന യോഗ്യതമാത്രം പരിഗണിച്ച്, ഭഗവാന്‍ തനിക്ക് എപ്രകാരം തന്റെ ദര്‍ശനം(ദിവ്യരൂപത്തില്‍) നല്കി എന്നത് ആനന്ദപൂര്‍വ്വം വര്‍ണ്ണിക്കുന്നു.

3.തിരിതന്തു ആകിലും തേവപിരാന്‍ ഉടൈ കരിയ കോലത്തിരുവുരുക്കാണ്പന്‍ നാന്‍                           പെരിയ വണ്‍ കുരുകൂര്‍ നഗര്‍ നമ്പിക്കു ആള്‍ ഉരിയനായ് അടിയേന്‍ പെറ്റ നന്മൈയേ

ആഴ്വാരുടെ ദാസന്‍ മാത്രമായ ഞാന്‍ ആ പദത്തില്‍ നിന്ന് ഭ്രംശനം വന്ന് ഭഗവാന്‍ ശ്രീമന്നാരായണനെ ദര്‍ശിച്ചു. ആഴ്വാരാണ് ശ്യാമവര്‍ണ്ണനും നിത്യസൂരികളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ കാട്ടിത്തന്നത്. തിരുക്കുരുകൂറില്‍ അവതരിച്ച ദയാനിധിയായ ആഴ്വാരുടെ ദാസ്യത്താല്‍ മാത്രം എനിക്ക് ലഭിച്ച മഹാഭാഗ്യം കാണുക. 

നാലാം പാസുരത്തില്‍, നമ്മാഴ്വാര്‍ തനിക്ക് മേല്‍ ചൊരിഞ്ഞ ദയാവായ്പിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മധുരകവി ആഴ്വാര്‍ പറയുന്നു, താന്‍ നമ്മാഴ്വാര്‍ എന്ത് ആശിക്കുന്നുവോ അതേ ആശിക്കുന്നുള്ളൂ, തുടര്‍ന്ന്, തന്റെ നിസ്സാരതയും തന്നെ എപ്രകാരം നമ്മാഴ്വാര്‍ കൈക്കൊണ്ടു എന്നതും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 

4.നന്മൈയാല്‍ മിക്ക നാന്‍മറൈയാളര്‍കള്‍ പുന്‍മൈ ആകക്കരുതുവര്‍ ആതലിന്‍                                                അന്നൈയായ് അത്തനായ് എന്നൈ ആണ്ടിടും തന്മൈയാന്‍ ശഠകോപന്‍ എന്‍ നമ്പിയേ

നാലുവേദങ്ങളിലും പ്രവീണരായവര്‍ ജ്ഞാനമാര്‍ഗ്ഗികള്‍ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു, കാരണം ഞാന്‍ അങ്ങേയറ്റം താഴ്ന്നവനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നമ്മാഴ്വാര്‍ എന്നെ കൈക്കൊണ്ട് അഭയം നല്കി. എനിക്ക് മാതാവും പിതാവുമായി. അവിടുന്നാണ് എന്റെ സ്വാമി.

അഞ്ചാം പാസുരത്തില്‍ മുന്‍ പാസുരത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയ തന്റെ താഴ്മയെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് താന്‍ ഇപ്പോള്‍ എങ്ങനെ നമ്മാഴ്വാരുടെ അഹൈതുക കൃപയാല്‍ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആഴ്വാരോടുള്ള നന്ദി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.

5.നമ്പിനേന്‍ പിറര്‍ നന്‍പൊരുള്‍ തന്നൈയും നമ്പിനേന്‍ മടവാരൈയും മുന്‍ എലാം                                                ചെമ്പൊന്‍ മാടത്തിരുക്കുരുകൂര്‍ നമ്പിക്കു അന്‍പനായ് അടിയേന്‍ സതിര്‍ത്തേന്‍ ഇന്റേ

കഴിഞ്ഞ നാളുകളില്‍ ഞാന്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തിനെയും സ്ത്രീകളെയും ആശിച്ചവനായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ നമ്മാഴ്വാരുടെ ദയയാല്‍ തിരുത്തപ്പെട്ടു, അവിടുത്തെ സേവകനായതോടെ ഞാന്‍ അവയില്‍ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കുന്നു. ആ നമ്മാഴ്വാരാണ് സ്വര്‍ണ്ണഗോപുരങ്ങളുള്ള തിരുക്കുരുകൂറിന്റെ നാഥന്‍.

ആറാം പാസുരത്തില്‍ എങ്ങനെ താന്‍ വിമുക്തനായി എന്നതിന്റെ ഉത്തരമായി അത് നമ്മാഴ്വാരുടെ ദയയാല്‍ മാത്രമാണെന്നും നമ്മാഴ്വാരുടെ ദയയെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ പതനത്തിന് ഇനി സാധ്യതയേയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.

6.ഇന്റു തൊട്ടും എഴുമൈയും എമ്പിരാന്‍ നിന്റു തന്‍ പുകഴ് ഏത്ത അരുളിനാന്‍                                                   കുന്റ മാടത്തിരുക്കുരുകൂര്‍ നമ്പി എന്റും എന്നൈ ഇകഴ്വു ഇലന്‍ കാണ്മിനേ

തിരുക്കുരുകൂറിന്റെ നാഥനെന്ന നിലയില്‍ എന്റെ സ്വാമി നമ്മാഴ്വാര്‍ തന്റെ ദയ എന്നില്‍ ചൊരിഞ്ഞു, അങ്ങനെ ഞാന്‍ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തുവാന്‍ പ്രാപ്തനായി. അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുകയേയില്ല എന്ന് നിങ്ങള്‍ക്കും കാണാനാകും. 

ഏഴാം പാസുരത്തില്‍, മധുരകവി ആഴ്വാര്‍ പറയുന്നു, നമ്മാഴ്വാരുടെ കൃപ ലഭിച്ചതോടെ താന്‍ ലൗകിക ദുഃഖങ്ങളില്‍ മുഴുകിയവരോടെല്ലാം നമ്മാഴ്വാരുടെ മഹിമയെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ്, കാരണം അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹിമ അറിയാത്തതും അവിടുത്തെ കൃപ ലഭിക്കാത്തതുമാണ് അവരുടെ ഐശ്വര്യ ഹീനതയുടെ കാരണം.

7.കണ്ടുകൊണ്ടു എന്നൈക്കാരിമാറപ്പിരാന്‍ പണ്ടൈ വല്വിനൈ പാറ്റി അരുളിനാന്‍                                                    എണ്‍ തിശൈയും അറിയ ഇയമ്പുകേന്‍ ഒണ്‍ തമിഴ്ച്ചഠകോപന്‍ അരുളൈയേ

പൊര്‍കാരിയുടെ പുത്രനാകയാല്‍ കാരിമാറന്‍ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മാഴ്‌വാര്‍ എന്നില്‍ ദയ ചൊരിഞ്ഞു, എന്നെ അവിടുത്തെ ദാസനാക്കി. അദ്ദേഹം എന്റെ അനാദി കാലം മുതല്‍ക്കേയുള്ള പാപങ്ങള്‍ നീക്കി. എട്ടുദിക്കിലുമുള്ള ജനങ്ങളോട് മനോഹരമായ തമിഴ് പാസുരങ്ങളെ അരുളിയ ആ നമ്മാഴ്വാരുടെ മഹത്വം ഞാന്‍ ഉദ്ഘോഷിക്കും. 

എട്ടാം പാസുരത്തില്‍ അദ്ദേഹം ആഴ്വാരുടെ ദയ ഭഗവാന്റെ ദയയേക്കാള്‍ അധികമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്‍ ദയയാല്‍ അരുള്‍ ചെയ്ത് ഭഗവദ് ഗീത നല്കി. അതിലും ദയയോടെയാണ് ആഴ്വാര്‍ തിരുവായ്മൊഴി അരുളിയിട്ടുള്ളത്.

8.അരുള്‍ കൊണ്‍ടാടും അടിയവര്‍ ഇന്‍പുറ അരുളിനാന്‍ അവ് അരു മറൈയിന്‍ പൊരുള്‍                                            അരുള്‍ കൊണ്ടു ആയിരം ഇന്‍ തമിഴ് പാടിനാന്‍ അരുള്‍ കണ്ടീര്‍ ഇവ്വുലകിനില്‍ മിക്കതേ

നമ്മാഴ്വാര്‍ ദയയോടെ ആയിരം പാസുരമുള്ള തിരുവായ്മൊഴി വേദസാരമായി രചിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവദ് ഭക്തര്‍ക്ക് സാനന്ദം ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാന്‍ അത് സഹായിക്കുന്നു. നമ്മാഴ്വാരുടെ ഈ കൃപയേക്കാള്‍ മികച്ചത്  ഒന്നുമില്ല (ഗീതയില്‍ ഭഗവദ് സ്തുതികള്‍ ഇല്ലല്ലോ എന്നതാകാം)

ഒമ്പതാം പാസുരത്തില്‍ മധുരകവി ആഴ്വാര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, തന്റെ താഴ്മയെ പരിഗണിക്കാതെ വേദസാരമായ തത്വത്തെ, അതായത് ഭക്തരുടെ ദാസനാകുക എന്നതിനെ നമ്മാഴ്വാര്‍ തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നതാണ്. ഈ അറിവിന് താന്‍ എന്നേക്കും അദ്ദേഹത്തോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമാക്കുന്നു.

9. മിക്ക വേദിയര്‍ വേദത്തിന്‍ ഉട്പൊരുള്‍ നിര്‍കപ്പാടി എന്‍ നെഞ്ചുള്‍ നിറുത്തിനാന്‍                                                   തക്ക ചീര്‍ച്ചഠകോപന്‍ എന്‍ നമ്പിക്കു ആട്പുക്ക കാതല്‍ അടിമൈപ്പയന്‍ അന്റേ

നമ്മാഴ്വാര്‍ ദയയോടെ എനിക്ക് മഹാജ്ഞാനികള്‍  ജപിക്കുന്ന വേദത്തിന്റെ സാരതത്വം അറിയിച്ചു. ആ അറിവ് ഉള്ളില്‍ ഉറയ്ക്കും വിധം ബോധ്യപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസ്യമെന്ന മഹത്തായ പദത്തിന്റെ മഹിമ എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ടു. 

പത്താം പാസുരത്തിൽ മധുരകവി ആഴ്വാർ, നമ്മാഴ്വാര്‍ തനിക്ക് മേല്‍ ചൊരിഞ്ഞ വരങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചൊന്നും നല്കാന്‍ താന്‍ പ്രാപ്തനല്ലെന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. നമ്മാഴ്വാരുടെ ദിവ്യപാദങ്ങളോടുള്ള ഭക്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

10. പയന്‍ അന്റു ആകിലും പാങ്കു അല്ലര്‍ ആകിലും ചെയല്‍ നന്‍റാകത്തിരുത്തിപ്പണി കൊള്‍വാന്‍                           കുയില്‍ നിന്റു ആര്‍ പൊഴില്‍ ചൂഴ് കുരുകൂര്‍ നമ്പി മുയല്‍കിന്റേൻ ഉൻ തൻ മൊയ് കഴറ്കു അന്‍പൈയേ

പൂന്തോട്ടങ്ങളും കിളികളുടെ കൂജനവും നിറയുന്ന തിരുക്കുരുകൂര്‍ വാസിയായ നമ്മാഴ്വാരെ, അങ്ങ് ജനങ്ങളെ ഭഗവദ് ദാസ്യത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്നു. അവരെ തന്റെ ജ്ഞാനത്താല്‍ തിരുത്തുകയും നേര്‍വഴികാട്ടിക്കൊടുക്കുയും ചെയ്യുന്നു. അവരില്‍ നിന്ന് അങ്ങേയ്ക്ക് തിരിച്ചൊന്നും ലഭിക്കാനില്ല. അവിടുത്തെപ്പോലുള്ള ഭഗവദ് ഭക്തരില്‍ പ്രേമം ജനിക്കുന്നതിനാണ് ഞാന്‍ പരിശ്രമിക്കുന്നത്.  

പതിനൊന്നാം പാസുരത്തില്‍ മധുരകവി ആഴ്വാര്‍, തന്റെ ഈ പ്രബന്ധം പഠിക്കുന്നവര്‍ നമ്മാഴ്വാരുടെ(അദ്ദേഹം ഭഗവദ് ദൂതരില്‍ പ്രധാനിയായ വിഷ്വക്സേനാംശമാണല്ലോ) നിയന്ത്രണമുള്ളതായ വൈകുണ്ഠം പ്രാപിക്കുമെന്നും അവിടെ വസിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അര്‍ത്ഥം, ആഴ്വാര്‍ തിരുനഗരിയിലെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആദിനാഥരും(അവിടുത്തെ ഭഗവാന്‍‍) നമ്മാഴ്വാരും മുഖ്യന്മാരാണെങ്കിലും ശ്രീവൈകുണ്ഠത്തില്‍ (ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്താഗ്രേസരനായ) നമ്മാഴ്വാര്‍ തന്നെയായിരിക്കും നേതാവ് എന്നാണ്. 

11.അന്‍പന്‍ തന്നൈ അടൈന്തവര്‍കട്കു എല്ലാം അന്‍പന്‍ തെന്‍ കുരുകൂര്‍ നഗര്‍ നമ്പിക്കു                                  അന്‍പനായ് മധുരകവി ചൊന്ന ചൊല്‍ നമ്പുവാര്‍ പതി വൈകുന്തം കാണ്‍മിനേ

എല്ലാവരിലും കൃപാലുവാണ് ഭഗവാന്‍ (വിശേഷിച്ചും തന്റെ ദാസന്മാരില്‍). നമ്മാഴ്വാരാകട്ടെ, ഭഗവദ് ഭക്തന്മാരിലാണ് അധികവും പ്രേമബന്ധിതനായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഞാനോ(മധുരകവി ആഴ്വാര്‍) ആ നമ്മാഴ്വാരിലാണ് പ്രേമബന്ധിതനായിട്ടുള്ളത്. അതിനാല്‍ ആരാണോ ഈ പാസുരങ്ങള്‍ ഭക്തിയോടെ ജപിക്കുന്നത് അവര്‍ ദിവ്യലോകമായ ശ്രീവൈകുണ്ഠം പ്രാപിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

ഉറവിടം – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/kanninun-chiruth-thambu-simple/

അടിയേന്‍ ജയകൃഷ്ണ രാമാനുജദാസന്‍

പ്രമേയം (ലക്ഷ്യം) – http://koyil.org
പ്രമാണം (വേദം) – http://granthams.koyil.org
പ്രമാതാവ് (ആചാര്യന്മാർ) – http://acharyas.koyil.org
ശ്രീവൈഷ്ണവ വിദ്യാഭ്യാസം / കുട്ടികള്‍ – http://pillai.koyil.org

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – సరళ వ్యాఖ్యానము

Published by:


శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

ముదలాయిరము

నమ్మాళ్వార్ - మధురకవి

నమ్మాళ్వార్ – మధురకవి  ఆళ్వార్

శ్రీ మణవాళ మాముణుల యొక్క ఉపదేశ రత్నమాల 26వ పాసురంలో కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు యొక్క గొప్పతనాన్ని అద్భుతంగా వెల్లడి చేశారు.

వాయ్ త్త తిరుమందిరత్తిన్ మద్దిమమాం పదంపోల్

శీర్ త్త మధురకవి శెయ్  కలైయై – ఆర్త పుగళ్

ఆరియర్గళ్ తాంగళ్ అరుళిచ్చెయళ్ నడువే

శేర్విత్తార్ తార్పరియం తేర్ న్దు

తిరుమంత్రం అని కూడా పిలువబడే అష్టాక్షరము, పదాలు మరియు అర్థ పరంగా పూర్ణత కలిగి ఉన్నది, మధ్యలోని ‘నమః’ పదం విశిష్థతమైనది. మధురకవి ఆళ్వారుల అద్భుతమైన కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబుకి అదే విశిష్థతను వెలికితీస్తుంది. దీని అర్ధాలని అనుసందానము చేసుకుని, గౌరవనీయమైన మన పూర్వాచార్యలు దీనిని అరుళిచ్చెయల్ (4000 పాసురముల దివ్యప్రబంధము) లో చేర్చారు, కాబట్టి మిగిలిన వాటితో పాటు ఇది కూడా పఠించబడుతుంది.

మధురకవి ఆళ్వారులు నమ్మాళ్వార్ తప్ప వేరే ఇతర ఏ దేవున్నిఎరుగరు. వారు రచించిన గొప్ప ప్రబంధం  ఈ కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు. ఈ ప్రబంధం ఆచార్యులు (గురువు) భగవంతునితో సమామనమనే మన సాంప్రదాయ ముఖ్య సూత్రాన్ని తెలియజేస్తుంది. నమ్మాళ్వార్ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలియజేసే ఈ ప్రబంధం, మన సాంప్రదాయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన విశిష్టత కలిగి ఉంది. 

ఈ ప్రబంధం యొక్క సరళమైన అనువాదం మన పూర్వాచార్యుల వ్యాఖ్యానం సహాయంతో వ్రాయబడింది.

*****

తనియన్లు

అవిదిత విషయాంతరః శఠారేః ఉపనిషదాం ఉపగానమాత్ర భోగః |
అపి చ గుణవశాత్ తదేక శేషీ మధురకవి హృదయే మమావిరస్తు ||

మధురకవి ఆళ్వార్ నా యొక్క హృదయంలో నిలిచి ఉండాలి – నమ్మాళ్వార్ తప్ప మరెవరినీ ఎరుగనివాడు, నమ్మాళ్వారుల దివ్య సంకీర్తనల గొప్పతనాన్ని పాడటం అతనికి ఆనందాన్ని ఇస్తున్నట్లు భావించినవాడు, నిరంతరము నమ్మాళ్వారి గుణాలలో మునిగి ఉండి వారినే స్వామిగా భావించినవాడు.

వేరొన్ఱుం నాన్ అఱియేన్ వేదం తమిళ్ సెయ్ద

మాఱన్ శడగోపన్ వణ్ కురుగూర్ ఎంగళ్

వాళ్వాం ఎన్రేత్తుం మధురకవియార్ ఎమ్మై

ఆళ్వార్ అవరే అరణ్

“అందమైన కురుగుర్ నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్,  వేదార్ధాలను కరుణతో తమిళం వల్లించినవారు, మనందరినీ ఉద్ధరించగల సామర్థ్యం కలిగిన నమ్మాళ్వార్ తప్ప నేనేమీ ఎరుగను” అని మధురవ ఆళ్వార్ మాత్రమే అన్నారు. మనలాంటి ప్రపన్నులకు (శరణాగతులు) వారు ఆశ్రితులు.

*****

మొదటి పాశురము. నమ్మాళ్వార్ గురించి పాడటం ప్రారంభించిన మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్కు చాలా ప్రియమైన శ్రీ కృష్ణుని అనుభవము పొందుతున్నారు.

కణ్ణినుణ్ చిఱు త్తాంబినాల్

కట్టుణ్ణ ప్పణ్ణియ పెరుమాయన్ ఎన్నపనిల్

నణ్ణి త్తెంకురుకూర్ నంబి ఎన్ఱక్కాల్

అణ్ణిక్కుం అముతూఱుం ఎన్నావుక్కే

శ్రీ కృష్ణుడు, నా స్వామి మరియు అత్యున్నతమైన తత్వము. తనను తాను యశోదమ్మ చేత సన్నని చిన్న చిన్న తాడు ముక్కలతో కట్టివేయబడ్డాడు. ఆ ఎమ్పెరుమానుడికి బదులుగా, దక్షిణ దిశలో ఉన్న తిరుక్కురుగుర్ నాయకుడైన నమ్మాళ్వార్ నామాన్ని పఠించడం నా నోటికి అత్యంత తీపికరమైన తేనెలాంటిది.

రెండవ పాశురము. మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ యొక్క పాశురములు మాత్రమే అతనికి చాలా తీపిగా ఉన్నాయని, వాటిని మాత్రమే పదేపదే పఠించడం ద్వారా తాను నిలిచి ఉన్నారని వివరిస్తున్నారు.

నావినాల్ నవిఱ్ఱు ఇన్ బం ఎయ్ తినేన్

మేవినేన్ అవన్ పొన్నడి మెయ్ మ్మైయే

దేవు మఱ్ఱరియేన్ కురుకూర్ నంబి

 పావిన్ ఇన్నిసై పాడి త్తిరివనే

నా నోటితో ఆళ్వార్ యొక్క పాశురములను పఠించడం ద్వారా నేను అమితానందాన్ని పొందుతున్నాను. నేను వారి దివ్య చరణాల వద్ద శరణాగతి చేశాను. శుభ లక్షణాలతో సంపూర్ణమైన ఆళ్వార్, తిరుక్కురుగుర్ నాయకుడైన ఆళ్వార్ తప్ప వేరే దేవుడి గురించి నాకు తెలియదు. నేను సంగీతాన్ని జత చేసి ఆళ్వార్ పాశురములను పాడుతూ పల దేశాలకు వెళతాను.

మూడవ పాశురము. నమ్మాళ్వారి సేవకుడై నందున భగవానుడు తనకు ఎలా దర్శనము ఇచ్చాడో వివరిస్తున్నారు.

తిరితంతాగిలుం దేవపిరానుడై

కరియకోల త్తిరువురు కాణ్బన్ నాన్

పెరియ వణ్ కురుకూర్ నగర్ నంబిక్కు

ఆళురియనాయ్ అడియేన్ పెఱ్ఱ నన్మైయే

సంపూర్ణంగా ఆళ్వార్ సేవకుడిగా ఉన్న నేను ఒకానొక సమయాన ఆ స్థానం నుండి తప్పాను.  ఆళ్వార్ చూపించినట్లుగా,  నల్లని వర్ణంలో ఉన్న నిత్యసూరుల నాయకుడైన శ్రీమన్నారయణను నేను చూశాను. గొప్ప తిరుక్కురుగూర్లో అవతరించిన ఆళ్వారుకి నిజమైన దాసుడైన నేను పొందిన ఈ గొప్ప ప్రయోజనాన్ని చూడండి.

నాల్గవ పాశురము. తనపై నమ్మాళ్వార్ కురిపించిన ప్రయోజనాన్ని చూసి, నమ్మాళ్వార్ ఇష్టపడే ప్రతిదాన్ని తానూ ఇష్టపడతానని మధురకవి ఆళ్వార్ తెలియజేస్తున్నారు. ఇంకా, తన దైన్యతను వెల్లడి చేస్తూ నమ్మాళ్వార్ అతన్ని ఎలా స్వీకరించారో తెలుపుతున్నారు.

నన్మైయాల్ మిక్క నాన్మఱైయాళర్గళ్

పున్మైయాగ క్కరుతువర్ ఆతలిల్

అన్నైయాయ్ అత్తనాయ్ ఎన్నై ఆణ్దిడుం తన్మైయాన్

శడకోపన్ ఎన్ నంబియే

వేద పరిజ్ఞానము మరియు ప్రావిణ్యం కలిగి ఉన్నవాళ్ళు, అణగారిన తనానికి నేను ఉదాహరణ కనుక నన్ను విడిచిపెట్టారు. అయినప్పటికీ నమ్మాళ్వార్, నాకు తల్లిగా మరియు తండ్రిగా తన ఆశ్రయంలోకి తీసుకున్నారు. అతను మాత్రమే నాకు స్వామి.

ఐదవ పాశురము. మునుపటి పాశురములో తాను ప్రస్తావించిన తన తక్కువ తనాన్ని వివరిస్తూ, మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ యొక్క నిష్కారణమైన కృప కారణంగా ఇప్పుడు తాను  సరిదిద్దబడ్డాడు అని తెలియజేస్తున్నారు, వారికి కృతజ్ఞతలు.

నంబినేన్ పిఱర్ నంపొరుళ్ తన్నైయుం
నంబినేన్ మడవారైయుం మున్నెలామ్
శెమ్బొన్మాడ,తిరుక్కురుగూర్ నమ్బిక్కు
అన్బనాయ్,అడియేన్ శదిర్తేనిన్ఱే

నా గత జీవితములో, నేను ఇతరుల సంపదను మరియు స్త్రీలను కోరుకునేవాడిని. ఏదేమైనా ఇప్పుడు నేను నమ్మాళ్వార్ చేత సరిదిద్దబడి ఘనతను పొందాను, వారికి దాసునిగా మారాను. అటువంటి నమ్మాళ్వారులు సువర్ణ భవనాలు కలిగిన తిరుక్కురుగూరుకి నాయకుడు.

ఆరవ పాశురము. “మీరు ఇంత గొప్పతనాన్ని ఎలా పొందారు?” అని అడిగినప్పుడు అతను నమ్మాళ్వార్ కృప వల్ల దాన్ని సాధించారని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ స్థాయి నుండి దిగజారే అవకాశమే లేదు.

ఇన్ఱు తొట్టుం ఎళుమైయుం ఎంపిరాన్

నిన్ఱు తన్ పుగళ్ ఏత్త అరుళినాన్

కున్ఱమాడ త్తిరుక్కురుకూర్ నంబి

ఎన్ఱుం ఎన్నై ఇగళ్విలన్ కాణ్మినే

తిరుక్కురుగూర్ నాయకుడిగా, నా స్వామి నమ్మాళ్వార్ వారి కృపా వర్షమును నాపై కురిపించి వారిని స్తుతించి పాడేలా చేశారు. వారు నన్నేన్నటికీ  విడిచిపెట్టరని మీరు గమనించవచ్చు.

ఏడవ పాశురము. మధురకవి ఆళ్వార్, నమ్మాళ్వార్ చేత  అనుగ్రహింపబడిన తరువాత, అతను నమ్మాళ్వార్ గురించి తెలియక బాధపడుతున్న వారందరికీ ఆళ్వార్ యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించి వారి కృపకు పాతృలను జేసి ఉద్ధారపడేలా చేస్తాను అని తెలియజేస్తున్నారు.  

కణ్దు కొణ్దు ఎన్నై కారిమాఱప్పిరాన్

పణ్దై వల్వినై పాఱ్ఱి అరుళినాన్

ఎణ్దిసైయుం అఱియ ఇయంబుగేన్

ఒణ్దమిళ్ శటకోపన్ అరుళైయే

పొర్కారి కుమారుడైన నమ్మాళ్వారిని కారిమాఱన్ అని కూడా పిలుస్తారు. వారి కృపా వర్షాన్ని తనపై కురిపించి నన్ను వారి సేవలోకి తీసుకున్నారు. అనాది కాలం నుండి మూట కట్టుకున్న నా పాపాలన్నింటినీ వారు తొలగించారు. అద్భుతమైన తమిళ పాసురములను వల్లించిన ఆళ్వార్ యొక్క దయను కీర్తిని నేను అష్ట దిక్కులలోని ప్రజలకు వివరిస్తాను.

ఎనిమిదవ పాశురము. ఈ పాసురంలో ఎమ్పెరుమాన్ కృప కంటే ఆళ్వార్ యొక్క దయ గొప్పదని వారు వివరిస్తున్నారు. ఎమ్పెరుమాన్ యొక్క భువత్గీత కంటే ఆళ్వార్ యొక్క తిరువాయ్మొళి చాలా గొప్పదని తెలియజేస్తున్నారు. 

అరుళ్ కొణ్డాడుం అడియవర్ ఇంబుఱ

అరుళినాన్ అవ్వరుమఱైయిన్ పొరుళ్

అరుళ్ కొణ్డు ఆయిరం ఇన్ తమిళ్పాడినాన్

అరుళ్ కణ్డీర్ ఇవ్వులగినిల్ మిక్కతే

భగవంతుని స్తుతించే వారి దాసుల ఆనందం కోసం, వేద సారాంశంగా నమ్మాళ్వార్ వెయ్యి పాసురముల రూపంగా తిరువాయ్మొళిని పాడారు. నమ్మాళ్వార్ యొక్క ఈ దయ అన్నిటికంటే గొప్పది.

తొమ్మిదవ పాశురము. తన యొక్క తక్కువతనాన్ని పట్టించుకోకుండా, భగవత్ దాసుకు దాసునిగా ఉండాలనే  వేద సారాన్ని నమ్మాళ్వార్ తనకు వెల్లడి చేశారని మధురకావి ఆళ్వార్ తెలియజేస్తున్నారు. నేను వారికి ఎప్పటికీ రుణపడి ఉంటాను.

మిక్క వేదియర్ వేదత్తిన్ ఉట్పొరుళ్

నిఱ్కప్పాడి ఎన్ నెంజుళ్ నిఱుత్తినాన్

తక్క సీర్ శటకోపన్ ఎన్నంబిక్కు

ఆళ్ పుక్క కాతల్ అడిమైప్పయన్ అన్ఱే

గొప్ప పండితులు పఠించే వేదముల యొక్క సారాంశాన్ని నా హృదయంలో స్థిరముగా ఉండేలా నమ్మాళ్వార్ గొప్ప దయతో నాకు ఉపదేశించారు. దీని ఫలితంగా వారిని సేవించడంలో ఉన్న ఈ గొప్పతనాన్ని నేను గ్రహించాను.

పదవ పాసురం. ఈ పాసురంలో మధురకవి ఆళ్వార్, తాను తిరిగి చెల్లించలేని అనేక గొప్ప ఉపకారాలు నమ్మాళ్వార్ తనకు చేశారని, వారి దివ్య పాదాల పట్ల అభిమానాన్ని పెంచుకున్నానని తెలియజేస్తున్నారు.

పయన్ అన్ఱాగిలుం పాంగల్లర్ ఆగిలుం

శెయల్ నన్ఱాగ త్తిరుత్తి ప్పణి కొళ్వాన్

కుయిల్ నిన్ఱార్ పొళిల్సూళ్ కురుగూర్ నంబి

ముయల్గిన్ఱేన్ ఉన్ తన్ మొయ్ కళర్కు అన్బైయే

తోటలతో చుట్టుముట్టబడి కోకిల శబ్దాలు ప్రతిధ్వనిస్తున్న తిరుక్కురుగూర్లో నివసించే ఓ నమ్మాళ్వార్! ఏ ఫలితాన్ని ఆశించకుండా  ఈ భూమిపై ఉన్న ప్రజలను మీ యొక్క ఆచరణ విచారములతో సరిదిద్ది  వారు భగవత్ సేవలో పాల్గొనేలా చేశారు. నేను మీవంటి వారి పట్ల భక్తి అభివృద్ధి అయ్యేలా ప్రయత్నిస్తున్నాను.

పదకొండవ పాశురము. ఈ ప్రబంధాన్ని నేర్చుకొని పఠించేవారు నమ్మాళ్వార్ నియంత్రణలో ఉన్న శ్రీవైకుంఠంలో నివసిస్తారు [చేరుకుంటారు] అని ఈ పాసురములో, మధురకవి ఆళ్వార్ తెలియజేస్తున్నారు. ఇక్కడ సూచించిన అర్ధం ఏమిటంటే, ఆళ్వార్ తిరునగరిలో ఆదినాధుడు (ఆలయంలోని మూల దైవం) మరియు నమ్మాళ్వార్ ఇద్దరూ అక్కడ నాయకులే అయితే, శ్రీవైకుంఠంలో మాత్రం నమ్మాళ్వార్ మాత్రమే నాయకుడు అని వివరిస్తున్నారు.

అంబన్ తన్నై అడైందవర్క్ కెల్లాం

అన్బన్ తెన్కురుకూర్ నగర్ నంబిక్కు

అన్బనాయ్ మధురకవి సొన్న సొల్

నంబువార్ పది వైకుందం కాణ్మినే

ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ప్రేమ చూపేవాడు భగవానుడు (ముఖ్యంగా తన సేవకుల పట్ల).  భగవానుడి యొక్క అటువంటి దాసుల పట్ల ఆప్యాయత చూపించేవాడు నమ్మాళ్వార్. అటువంటి నమ్మాళ్వార్ పట్ల ఆప్యాయత ఉన్నవాడిని నేను (మధురకవి ఆళ్వార్). నేను భక్తితో పాడిన ఈ పాశురములను పఠించే వారు శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకుని అక్కడ నివసిస్తారు అని తెలియజేస్తున్నారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజ దాసి

హిందీలో : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/kanninun-chiruth-thambu-simple/

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– http://pillai.koyil.org

ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಸಿರುತ್ತಾಬು – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

nammazhwar-madhurakavi

ಮುದಲಾಯಿರಮ್
ಉಪದೇಶ ರತ್ತಿನಮಾಲೈಯ ೩೬ನೆ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ, ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರು ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಶಿರುತ್ತಾಂಬಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ.

“ವಾಯ್ತ ತಿರುಮಂ ತಿರತ್ತಿನ್ ಮದ್ಧಿಮಮಾಂ ಪದಂಪೋಲ್
ಶೇರ್ತ ಮಧುರಕವಿ ಶೈ ಕಲೆಯೈ ಆರ್ಥ ಪುಗಳ್
ಆರಿಯರ್ಗಳ್ ತಾಂಗಳ್ ಅರುಳಿಚ್ಚೆಯಲ್ ನಡುವೆ.
ಶೇರ್ವಿತ್ತಾರ್ ತಾರ್ಪರಿಯಮ್ ತೇರ್ನ್ದು.”


ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೋರ್ಣತೆ ಹೊಂದಿರುವ ‘ತಿರುಮಂತ್ರಂ’ ಎಂಬುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ “ನಮಃ” ಶಬ್ದ ಹೊಂದಿರುವ ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಶಿರುತ್ತಾಂಬು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಶಿರುತ್ತಾಂಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ( ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಪದೇಶಕರು) ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಅರುಳಿಚ್ಚೈಯಲ್ಲೊಂದಿಗೆ ( ೪೦೦೦ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದನ್ನು ಅರುಳಿಚ್ಚೈಯಲ್ ಎನ್ನುವುದು. ) ಪಠಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರು.
ಮಧುರಕವಿ ಆಳವಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.ಅಂತಹ ಮಧುರಕವಿ ಆಳವಾರಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರಚನೆಯೇ ಈ ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಶಿರುತ್ತಾಂಬು. ಈ ಪ್ರಬಂಧ, ಆಚಾರ್ಯರು(ಗುರು, ಶಿಕ್ಷಕ) ನಮಗೆ ದೇವರು ಎನ್ನುವ ನಮ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಖ್ಯವಾದ ತತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಶಿರುತ್ತಾಂಬು, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಸರಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ತನಿಯನ್: (1)

ಅವಿದತ ವಿಷಯಾಂತರಃ ಶಠಾರೇರ್
ಉಪನಿಷತಾಮ್ ಉಪಗಾನಮಾತ್ರ ಭೋಗಃ
ಅಪ ಚ ಗುಣವಶಾತ್ತ ದೇಕ ಶೇಷೀ
ಮಧುರಕವಿ ಹೃದಯೇ ಮಮಾವಿರಸ್ತು

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿಗೊಂಡು, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನು ಅರಿಯದೆ, ಸದಾ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ.

ತನಿಯನ್: (2)

ವೇರೊನ್ಡ್ರುಮ್ ನಾನ್ ಅರಿಯೇನ್ ವೇದಮ್ ತಮಿಳ್ ಶೈದ
ಮಾರನ್ ಶಠಗೋಪನ್ ವಣ್ ಕುರುಗೂರ್ ಏರು ಎಂಗಳ್
ವಾಳ್ವಾಮ್ ಎನ್ಡ್ರೇತ್ತುಮ್
ಮಧುರಕವಿಯಾರ್ ಎಮ್ಮೈ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರೇ ಅರಣ್.

“ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವೇದದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ, ನಮ್ಮಂತಿರುವ ಪ್ರಪನ್ನರನ್ನು ( ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿರುವವರು)
ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ, ಸುಂದರವಾದ ಕುರುಗೂರಿನ ನಾಯಕನಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಅರಿಯೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕೇವಲ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರೇ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಆಶ್ರಯ!

೧. ಪಾಶುರಮ್. ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾದ( ಕಣ್ಣನ್) ಶ್ರೀ
ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಣ್ಣಿ ನುಣ್ ಚಿಱುತ್ತಾಮ್ಬಿನಾಲ್ ಕಟ್ಟುಣ್ಣಪ್
ಪಣ್ಣಿಯ ಪೇರು ಮಾಯನ್ ಏನ್ ಅಪ್ಪನಿಲ್
ನಣ್ಣಿತ್ ತೇನ್ ಕುರುಗೂರ್ ನಮ್ಬಿ ಏನ್ಱಕ್ಕಾಲ್
ಅಣ್ಣಿಕ್ಕುಮ್ ಅಮುದೂಱುಮ್ ಏನ್ ನಾವುಕ್ಕೇ

ತಾಯಿಯಾದ ಅಶೋದೈ ( ಯಶೋದಾ) ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ , ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಸ್ತಿತ್ವನಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಣ್ಣನ್( ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ) ಎಂಪೆರುಮಾನಿಗಿಂತಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಗೂರಿನ ನಾಯಕನಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದೇ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಕರಂದದಂತೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ.

೨.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಪಾಶುರಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.


ನಾವಿನಾಲ್ ನವಿಟ್ಟ್ರು ಇನ್ಬಮ್ ಎಯ್ದಿನೇನ್
ಮೇವಿನೇನ್ ಅವನ್ ಪೊನ್ನಡಿ ಮೈಮಯೇ
ತೇವು ಮಟ್ರರಿಯೇನ್ ಕುರುಗೂರ್ ನಂಬಿ
ಪಾವಿನ್ ಇನ್ನಿಶೈ ಪಾಡಿ ತ್ತಿರಿವನೇ.

ಆಳ್ವಾರಿನ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಸಿಕೊಂಡೇ ನಾನು ಆನಂದಮಯನಾದೆ.
ಆಳ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾದೆ!
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಿನ ನಾಯಕನಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೈವವನ್ನುೂ ನಾನು ಅರಿಯನಲ್ಲೆ.
ಆಳ್ವಾರಿನ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇನೆ.

೩.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ತಾನು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ( ದಿವ್ಯ ಸ್ವರೂಪ) ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆನಂದದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಿರಿ ತಂದಾಗಿಲುಮ್ ದೇವ ಪ್ಪಿರಾನ್ ಉಡೈ
ಕರಿಯ ಕೋಲತ್ ತಿರು ಉರುಕ್ ಕಾಣ್ಬನ್ ನಾನ್
ಪೆರಿಯ ವಣ್ ಕುರುಗೂರ್ ನಗರ್ ನಂಬಿಕ್ಕು ಆಳ್
ಉರಿಯನಾಯ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಪೆಟ್ರ ನನ್ನಮಯೇ.

ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಸೇವಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಜಾರಿಬಿಟ್ಟೆ.
ಆಳ್ವಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾದ, ಅಂಧಕಾರ ಮೈಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನ್ನು ಕಂಡೆ!
ಉದಾತ್ತವಾದ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದ
ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೇಜನವನ್ನು ನೋಡಿ!

೪.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸುರಿತವನ್ನು ಕಂಡು , ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಮೆಚ್ಚುವುದನ್ನೇ ತಾನೂ ಬಯಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು, ತಾನು ಎಷ್ಟೇ ದೀನನಾದರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನನ್ಮೈಯಾಲ್ ಮಿಕ್ಕ ನಾನ್ಮರೈ ಆಳರ್ಗಳ್
ಪುನ್ಮೈಯಾಗಕ್ ಕರುದುವರ್ ಆದಲಿಲ್
ಅನ್ನಯಾಯ್ ಅತ್ತನಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಆಂಡಿಡುಮ್ ತನ್ಮೈಯಾನ್
ಶಠಗೋಪನ್ ಎನ್ ನಂಬಿಯೇ.

“ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ಕೀಳು ಸ್ಧಿತಿಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ,ತಂದೆಯಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು.ಆವರೇ ನನ್ನ ದೇವರು! “


೫.ಪಾಶುರಮ್: ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೀನತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ತಿದ್ದುಪ್ಪಡಿಸಿದರೊ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.


ನಂಬಿನೇನ್ ಪಿರರ್ ನನ್ ಪೊರುಳ್ ತನ್ನೆಯುಮ್
ನಂಬಿನೇನ್ ಮಡವಾರೆಯುಮ್ ಮುನ್ನೆಲಾಮ್
ಸೆಂ ಪೊನ್ ಮಾಡತ್ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ನಂಬಿಕ್ಕು
ಅನ್ಬನಾಯ್ ಅಡಿಯೇನ್ ಸದಿರ್ತೇನ್ ಇನ್ಡ್ರೇ!

ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇತರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ.
ಆದರೆ ಈಗ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ! ಅಂತಹ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ಚಿನ್ನದ ಮಹಲ್ಗಳಿರುವ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಿನ ನಾಯಕ!

೬.ಪಾಶುರಮ್: “ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದಿರಿ? “ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್, “ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಡೆದೆ ಹಾಗು ಅದರಿಂದ ಜಾರಲು ಇನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ “ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ಡೃ ತೊಟ್ಟುಮ್ ಎಳುಮೆಯುಮ್ ಎಂಪಿರಾನ್
ನಿನ್ಡೃ ತನ್ ಪುಗಳ್ ಏತ್ತ ಅರುಳಿನಾನ್
ಕುನ್ಡ್ರ ಮಾಡತ್ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರ್ ನಂಬಿ
ಎನ್ಡ್ರುಮ್ ಎನ್ನೈ ಇಗಳ್ವು ಇಲನ್ ಕಾಣ್ಮಿನೇ.

“ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಿನ ನಾಯಕನಾದ, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ನಾನು ಅವರ ವೈಭವವನ್ನು ಹಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು! ಅವರೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು!

೭.ಪಾಶುರಮ್ : ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ”ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನು (ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್, ) ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯದೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೆರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.ಅವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಸಾರಿಗಳು ಪಡೆದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಲಲಿ”ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಂಡು ಕೊಂಡು ಎನ್ನೈಕ್ ಕಾರಿಮಾರಪ್ಪಿರಾನ್
ಪಂಡೈ ವಲ್ವಿನೈ ಪಾಟ್ಟ್ರಿ ಅರುಳಿನಾನ್
ಎಣ್ ದಿಶೈಯುಮ್ ಅರಿಯ ಇಯಮ್ಬುಗೇನ್
ಒಣ್ ತಮಿಳ್ ಶಠಗೋಪನ್ ಅರುಳಯೇ.

ಪೊರ್ಕಾರಿಯ ಪುತ್ರನಾದ, ಕಾರಿಮಾರನ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಸಹ ಪಡೆದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ನನ್ನನು ತನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಭುತವಾದ ತಮಿಳ್ ಪಾಶುರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಅಂತಹ ಆಳ್ವಾರಿನ ಕರುಣೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಾನು ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಹರಡುತ್ತೇನೆ.

೮.ಪಾಶುರಮ್ : ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಕರುಣೆ ಎಂಬೆರುಮಾನಿನ ಕರುಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರ್ ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಎಂಬೆರುಮಾನಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರುಳ್ ಕೊಂಡಾಡುಮ್ ಅಡಿಯವರ್ ಇನ್ಬುರ
ಅರುಳಿನಾನ್ ಅವ್ವರುಮರೈಯಿನ್ ಪೊರುಳ್
ಅರುಳ್ ಕೊಂಡು ಆಯಿರಮ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ ಪಾಡಿನಾನ್
ಅರುಳ್ ಕಂಡೀರ್ ಇವ್ವುಲಗಿನಿಲ್ ಮಿಕ್ಕದೇ

ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕರುಣೆಯಿಂದ ವೇದದ ಸಾರವಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ಎಂಬೆರುಮಾನನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಅವನ (ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ) ಸೇವಕರ (ಅಡಿಯಾರ್) ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಿದರು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಈ ಕರುಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೇನು ಇಲ್ಲ!

೯.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್, ತನ್ನ ದೀನತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತನಗೆ ಎಂಬೆರುಮಾನನಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವನ ಸೇವಕರ(ಅಡಿಯಾರ್) ಸೇವಕರಾಗಿರಬೇಕೆನ್ನುವ ವೇದದ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂತಹ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿಗೆ ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ!


ಮಿಕ್ಕ ವೇದಿಯರ್ ವೈದತ್ತಿನ್ ಉಟ್ಪೊರುಳ್
ನಿರ್ಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಎನ್ ನೆಂಜುಳ್ ನಿರುತ್ತಿನಾನ್
ತಕ್ಕ ಶೀರ್ ಶಠಗೋಪನ್ ಎನ್ನಂಬಿಕ್ಕು
ಆಟ್ಪುಕ್ಕ ಕಾದಲ್ ಅಡಿಮೈಪ್ ಪಯಣ್ ಅನ್ಡ್ರೇ!

ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಠಿಸುವ ವೇದ ಸಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಧೃಡವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ, ಎಂಬೆರುಮಾನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು!

೧೦. ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಕ್ಕೆ ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ! ಅಂತಹ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ!

ಪಯಣ್ ಅಂಡ್ರು ಆಗಿಲುಮ್ ಪಾಗಲ್ಲರ್ ಆಗಿಲುಮ್
ಸೆಯಲ್ ನನ್ಡರಾಗತ್ ತಿರುತ್ತಿ ಪಣಿಕೊಳ್ವಾನ್
ಕುಯಿಲ್ ನಿನ್ಡ್ರಾರ್ ಪೊಳಿಲ್ ಶೂಳ್
ಕುರುಗೂರ್ ನಂಬಿ
ಮುಯಲ್ಗಿನ್ಡ್ರೇನ್ ಉನ್ ತನ್ ಮೊಯ್ಕಳರ್ಕ್ಕು ಅನ್ಬಯೇ.

“ತಮಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರದಿಂದ ತಿದ್ದಿ, ಎಂಬೆರುಮಾನಿನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ , ಕೋಗಿಲೆಯ ಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತಹ ವನಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ತಿರುಕ್ಕುರುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ,ಓ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್! ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರೇಮಿಸಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ!”ಎಂದು ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ


೧೧.ಪಾಶುರಮ್: ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್, ಕಣ್ಣಿನುನ್ ಸಿರುತ್ತಾಬು ಪಠಿಸುವವರೆಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಶುರದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆದಿನಾಥ ( ದೇವತೆ) ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ನಾಯಕರು ಆದರೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಒಬ್ಬರೇ ನಾಯಕ!

ಅನ್ಬನ್ ತನ್ನೈ ಅಡೈನ್ದವರ್ಘಟ್ಕ್ಕುಎಲ್ಲಾಮ್ ಅನ್ಬನ್.
ತೆನ್ ಕುರುಗೂರ್ ನಗರ್ ನಂಬಿಕ್ಕು ಅನ್ಬನಾಯ್
ಮಧುರಕವಿ ಸೊನ್ನೆ ಸೊಲ್ ನಂಬುವಾರ್ ಪದಿ
ವೈಕುಂದಮ್ ಕಾಣ್ಮಿನೇ.

ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ,ವಿಷೇಶವಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವವನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಎಂಬೆರುಮಾನಿನ ಸೇವಕರಿಗೆ ಮಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ! ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರಿನ ಬಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುವ ನಾನು(ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್) ರಚಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸುವರೆಲ್ಲಾ, ವೈಕುಂಠವನ್ನು ಸೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ!


ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/kanninun-chiruth-thambu-simple/

ಅಡಿಯೇನ್ ರೂಪ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

कण्णिनुण् चिऱुत्ताम्बु – सरल व्याख्या

Published by:

। । श्रीः  श्रीमते शठःकोपाय नमः  श्रीमते रामानुजाय नमः  श्रीमत् वरवरमुनये नमः । ।

मुदलयिरं

nammazhwar-madhurakavi

नम्माळ्वार् और् मधुरकवि आळ्वार्

श्री मणवाळ मामुनिगळ् अपनी उपदेश रत्न मालै के २६ वे पाशुर में “कण्णिनुण् चिऱुत्ताम्बु” का महत्त्व बतला रहे है ।

वाय्त्त तिरुमन्दिरत्तिन् मद्दिममाम् पदम्पोल्

सीर्त्त मदुरकवि सेय् कलैयै – आर्त्त पुगळ्।

आरियर्गळ् तान्गळ् अरुळिच् चेयल् नडुवे

सेर्वित्तार् ताऱ्परियम् तेर्न्दु । ।

हमारे श्रीसम्प्रदाय का तिरुमंत्र (अष्टाक्षर) मंत्र, अपने आप में सम्पूर्णता लिये हुये है।

चाहे वह शब्द हो या अथवा अर्थ, जैसे  तिरुमंत्र (अष्टाक्षर) का मध्य नाम ” नमः” महत्व रखता है, ऐसे ही मधुरकवि आळ्वार द्वारा रचित “कण्णिनुण् चिऱुत्ताम्बु” महत्वपूर्ण अद्भुत दिव्य प्रबंधों में अपना महत्व रखता है।

आळ्वार संत द्वारा रचित इन पाशुरों के अर्थ को जानकर हमारे श्रद्धेय पूर्वाचर्यों ने इन पाशुरों को दिव्य प्रबंध पाठ में स्लंगित कर दिया, जिससे दिव्य प्रबंध पारायण में इनका भी अनुसंघान हो सके। अपने श्री सम्प्रदाय में आळ्वार संत, अपना सारा जीवन भगवद सेवा, समर्पण और भगवद गुणगान में ही व्यतीत किया है। एक और यह मधुरकवि आळ्वार, इनके लिये इनके आचार्य ही सब कुछ थे।

यह संत अपने आचार्य (गुरु) नम्माळ्वार की सेवा में, शिष्यत्व में आने के बाद, कभी किसी और का ध्यान नहीं किया, इनके लिये सिर्फ नम्माळ्वार ही भगवान थे और उनका ही गुणानुवाद करते थे। मधुरकवि आळ्वार की जीवनी उनकी रचना, हमारे सम्प्रदाय ही नहीं वैदिक सनातन के एक सिद्धांत की गुरु (आचार्य) ही भगवान का स्वरुप है, को सिद्ध करते है। आळ्वार संत की यह रचना संत की नम्माळ्वार के प्रति अनूठी अद्वितीय श्रद्धा बतलाती है।

[यहाँ तक की मधुरकवि आळ्वार, आदिनात पेरुमाळ के मंदिर में स्थित तिंत्रिणी के पेड़ के पास, अपने आचार्य के पास नित्य जाते, पर कभी आदिनात पेरुमाळ के दर्शन नहीं किये।]

आळ्वार संत की रचना “कण्णिनुण् चिऱुत्ताम्बु” की यह सरल व्याख्या पूर्वाचार्यों की व्यख्या पर आधारित है।

तनियन

अविदित विश्यान्तरः सठारेर् उपनिशताम् उपगानमात्रभोगः।

अपि च गुणवसात् तदेक सेशि मदुरकविर् ह्रुदये ममाविरस्तु।।

हम मधुरकवि आळ्वार को, अपने ह्रदय में ध्यान करते है, वह आळ्वार संत जिन्होंने नम्माळ्वार के सिवा किसी और को जाना ही नहीं, वह संत जिन्होंने नम्माळ्वार के प्रबंध पाशुर के गान के आलावा और कुछ नहीं गया, यह प्रबंध पाठ उन्हें परमानन्द प्रदान करते थे, वह संत जो अपने आचार्य के गुणानुभव में मग्न रहते थे।

वेऱोन्ऱुम् नान् अऱियेन् वेदम् तमिळ् सेय्द

माऱन् शठःकोपन् वण् कुरुगूर् एऱु एन्गळ्।

वाळ्वाम् एन्ऱेत्तुम् मदुरकवियार् एम्मै

आळ्वार् अवरे अरण्।।

मधुर कवी आळ्वार ने कहा है ” में नम्माळ्वार से ज्यादा कुछ नहीं जानता- नम्माळ्वार ने ही द्रविड़ लोगों पर अपनी करुणा  बरसाते हुये वेदों के अर्थ को मधुर द्रविड़ भाषा में प्रबंध रूप में दिया है”,  नम्माळ्वार इस सुन्दर कुरुगूर के नायक है, हम सब पर शासन कर, हम सबका उद्धार कर सकते है, प्रपन्न शरणागत जीवों को आश्रय प्रदान करने वाले है।

प्रथम पाशुर:

प्रथम पाशुर में मधुरकवि आळ्वार, नम्माळ्वार के गुणागान में भगवान् कृष्ण के अनुभव का परमानन्द ले रहे है, क्योकि नम्माळ्वार को भगवान कृष्ण बहुत प्रिय थे ।

कण्णि नुण् चिऱुत्ताम्बिनाल् कट्टुण्णप्

पण्णिय पेरु मायन् एन् अप्पनिल्

नण्णित् तेन् कुरुगूर् नम्बि एन्ऱक्काल्

अण्णिक्कुम् अमुदूऱुम् एन् नावुक्के

भगवन कृष्ण जो मेरे स्वामी है, ब्रह्माण्ड की सर्वोच्च सत्ता, सर्व जगत नियंत्रक होकर भी मातृ प्रेम में,  माँ यशोदा के हाथों पतली सी रस्सी से बंध गये।मेरी जिव्हा को ऐसे करुणानिधान भगवान के नाम से भी ज्यादा मधुर और अमृतमय नाम, दक्षिण में स्थित तिरुक्कुरुगुर के नायक नम्माळ्वार का नाम रटना ज्यादा अच्छा लगता है ।

द्वितीय पाशुर:

द्वितीय पाशुर में मधुरकवि आळ्वार कह रहे है की, अकेले नम्माळ्वार के पाशुर इतने मधुर है की निरंतर इनका जाप ही मेरे लिए पुष्टिकारक है।

नाविनाल् नविऱ्ऱु इन्बम् एय्दिनेन्

मेविनेन् अवन् पोन्नडि मेय्म्मैये

देवु मऱ्ऱु अऱियेन् कुरुगूर् नम्बि

पाविन् इन्निसै पाडित् तिरिवने

मेरी जिव्हा से आळ्वार के पाशुर गाकर मैं स्वयं को बहुत ही परम सुखी अनुभव कर रहा हूँ। मैं ने स्वयं को आळ्वार के चरणों में समर्पित कर दिया है I मैं, मंगल गुणों से परिपूर्ण आळ्वार के आलावा किसी और भगवान को नहीं जानता, मैं तिरुक्कुरुगुर नायक आळ्वार के पाशुर का संगीत बद्ध गायन हर जगह जाकर करूँगा।

तृतीय पाशुर:

तीसरे पाशुर में मधुरकवि आळ्वार बहुत ही खुशी से कह रहे है, कैसे भगवान उन्हें नम्माळ्वार का सेवक जानकर उन्हें नम्मलवार स्वरुप में दर्शन दिये।

तिरि तन्दागिलुम् देवपिरान् उडै

करिय कोलत् तिरु उरुक् काण्बन् नान्

पेरिय वण् कुरुगूर् नगर् नम्बिक्कु आळ्

उरियनाय् अडियेन् पेऱ्ऱ नन्मैये

में आळ्वार का सेवक था, भटक गया था, तब आळ्वार द्वारा बतलाये गये , नित्यसुरियों के अधिपति भगवान् नारायण जो सांवले रंग के है मुझे दर्शन दिये, देखो मेरा भाग्य, सदाशय तिरुक्कुरुगुर में अवतरित नम्माळ्वार के सेवक होने से भगवान के दर्शन हुये।

चतुर्थ पाशुर:

इस चतुर्थ पाशुर में मधुरकवि आळ्वार, संत नम्माळ्वार की अपार बरसती करुण वर्षा को देखते हुये, कह रहे है की उन्हें हर उस बात की चाह रखना चाहिये जो नम्माळ्वार को पसंद थी।

यह भी बतला रहे है कैसे संत आळ्वार ने उन जैसे दीन को अपनाया।

नन्मैयाल् मिक्क नान्मऱैयाळर्गळ्

पुन्मै आगक् करुदुवर् आदलिल्

अन्नैयाय् अत्तनाय् एन्नै आण्डिडुम्

तन्मैयान् सडगोपन् एन् नम्बिये

वह जो विशिष्ट गतविधियों में सलंगन रहनेवाले, प्रकांड विद्वान चारों वेदों के ज्ञाता, जो मुझ जैसे दीनता के प्रतिक को छोड़ दिये थे, पर संत नम्मळ्वार, मेरे माता पिता बन मुझे आश्रय दिया, बस वही एक मेरे भगवान् है।

पञ्चम पाशुर:

इस पंचम पाशुर में मधुरकवि आळ्वार, पिछले पाशुर में वर्णित अपनी दीनता से कैसे नम्माळ्वार अपनी अकारण करुणा बरसाते इनमें बदलाव लाकर भक्त बनाकर अपनाया, इसके लिए वह आळ्वार संत को धन्यवाद दे रहे है।

नम्बिनॅ पिऱर् नन्पोरुळ् तन्नैयुम्

नम्बिनॅ मडवारैयुम् मुन्नेलाम्

सेम् पोन् माडत् तुक्कुरुगूर् नम्बिक्कु

अन्बनाय् अडियॅ सदिर्त्तॅ इन्ऱे

मधुरकवि आळ्वार कह रहे है, में भी पहले दूसरों की तरह धन और भोगों का लालची था, स्वर्ण महलों से सज्जित तिरुक्कुरुगूर् के नायक की सेवा पाकर, उनकी शरण में आने से में भी श्रेष्ठ हो गया, उनका सेवक हो गया।

षष्ठम पाशुर:

इस पाशुर में मधुरकवि आळ्वार पूछने पर की, आप में इतनी श्रेष्ठता कैसे आ गयी , कह रहे है संत नम्माळ्वार की अनुकम्पा और अनुग्रह से आ गयी , अब इस श्रेष्ठता से निचे गिरना असंभव है।

इन्ऱु तोट्टुम् एळुमैयुम् एम्पिरान्

निन्ऱु तन् इन्ऱु पुगळ् एत्त अरुळिनान्

कुन्ऱ माडत् तिरुक्कुरुगूर् नम्बि

एन्ऱुम् एन्नै इगळ्वु इलन् काण्मिने

तिरुक्कुरुगूर् के नायक संत नम्माळ्वार जो मेरे स्वामी है, उन्होंने मुझ पर कृपा अनुग्रह कर इस काबिल बनाया, इस लिए में उन्ही के गुणगान करता हूँ ,आप देखिये वह कभी मुझे मझधार नहीं छोड़ेंगे।

सप्तम पाशुर:

इस सप्तम पाशुर में मधुरकवि आळ्वार कह रहे है की, संत नम्माळ्वार की दया के पात्र बनकर, वह उन सबको, जो किसी न किसी रूप से पीड़ित है, उन सभी को जो अब तक संत के सम्मुख नहीं आये, जिनपर संत की कृपा नहीं हुयी, उन सबको  नम्माळ्वार की महानता बतलाकर उन सबको भी, हर तरह से समृद्ध हो सके ऐसा करूँगा।

कण्डु कोण्डु एन्नैक् कारिमाऱप् पिरान्

पण्डै वविनै पाऱ्ऱि अरुळिनान्

एण् तिसैयुम् अऱिय इयम्बुगेन्

ओण् तमिळ् सडगोपन् अरुळैये

नम्माळ्वार्, जो  कारिमाऱन्, नाम से भी जाने जाते है , जो पोऱ्कारि के पुत्र है अपना अनुग्रह बरसाते हुये अपने संरक्षण में लेकर, अपनी सेवा में लेकर मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा दिया। आळ्वार संत की इस करुण महानता का और इनके द्वारा रचित दिव्य तमिल पाशुरों का अष्ट दिशाओं में, मै सभी को बतलाऊंगा।

अष्टम पाशुर:

इस अष्टम पाशुर में, मधुरकवि आळ्वार कह रहे है की, संत नम्माळ्वार की करुणा स्वयं भगवान की करुणा से भी ज्यादा है, कह रहे है की आळ्वार संत द्वारा रचित तिरुवाय्मौली स्वयं भगवान द्वारा कही गयी श्रीमद्भगवद गीता से ज्यादा कारुणिक है।

अरुळ् कोण्डाडुम् अडियवर् इन्बुऱ

अरुळिनान् अव्वरुमऱैयिन् पोरुळ्

अरुळ् कोण्डु आयिरम् इन् तमिळ् पाडिनान्

अरुळ् कण्डीर् इव् वुलगिनिल् मिक्कदे

भागवतों और भगवद गुणानु रागियों के प्रसन्न चित्तार्थ, नम्माळ्वार ने  वेदों के तत्व सार को  (तिरुवाय्मौली) सहस्त्रगीति में समझाया है, नम्माळ्वार की यह कृति भागवतों पर भगवान कि करुणा से भी ज्यादा ही है।

नवम पाशुर:

इस पाशुर में मधुरकवि आळ्वार कहते  है की, नम्माळ्वार ने इनकी दीनता को अनदेखा कर, वेदों के सार का ज्ञान इन्हे दिया, और बतलाया की मानव को सदा भगवान के सेवकों का सेवक बन कर रहना चाहिये, इसके लिये में सदा सदा के लिये आळ्वार संत का ऋणी हूँ।

मिक्क वेदियर् वेदत्तिम् उट्पोरुळ्

निऱ्कप् पाडि एन् नेन्जुळ् निऱुत्तिनान्

तक्क सीर्च् चटकोपन् नम्बिक्कु आट्

पुक्क कादल् अडिमैप् पयन् अन्ऱे

नम्माळ्वार् ने मुझे वेदों का सार बतलाया है, जिनका  सिर्फ महानतम विद्वानों के द्वारा ही पठन होता है, आळ्वार संत की यह कृपा मेरे मन में सदा के लिये घर कर गयी, इससे मुझे यह नम्माळ्वार का विशिष्ट सेवक होने का आभास हो रहा है।

दशम पाशुर:

इस दशम पाशुर में मधुरकवि आळ्वार कहते है की नम्माळ्वार ने उन पर इतनी विशिष्ट कृपा की है, जिसका ऋण वह जीवन भर नहीं उतार सकते ।

इस कारण नम्माळ्वार के चरणों में अति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो गया।

पयन् अन्ऱु आगिलुम् पान्गु अल्लर् आगिलुम्

सेयल् नन्ऱागत् तिरुत्तिप् पणि कोळ्वान्

कुयिल् निन्ऱु आर् पोयिल् सूळ् कुरुगूर् नम्बि

मुयल्गिन्ऱेन् उन् तन् मोय् कळऱ्कु अन्बैये

ओह, नम्माळ्वार आप उस तिरुक्कुरुगूर् में विराजते है, जो चहुँ और से वनो से घेरा हुवा है, उन वनों में कोयल की कुक गुंजायमान हो रही है, आप इस जग के लोगों को अकारण निस्वार्थ भाव में उचित ज्ञान देकर, निर्देश देकर  भगवान की सेवा में लगा रहे हो, ऐसे निस्वार्थ संत के प्रति मेरा मोह बढ़ रहा है।

एकादश पाशुर:

इस एकादश पाशुर में मधुरकवि आळ्वार कह रहे है, जो कोई भी इन प्रबंध पाशुरों को कंठस्थ कर नित्य पठन करले, निश्चय ही वह श्रीवैकुण्ठ को प्राप्त करेगा, क्योंकि श्रीवैकुण्ठ नम्माळ्वार (विष्क्सेनजी के अवतार) के सञ्चालन में है। इसका लक्षित सार यह है की, आळ्वार तिरुनगरि में भगवान आदिनाथार पेरुमाल है और नम्माळ्वार इस तिरुकुरुगुर के नायक है, जबकि श्रीवैकुण्ठ का संरक्षण संचालन तो सिर्फ नम्माळ्वार के हाथ में है।

अन्बन् तन्नै अडैन्दवर्गट्कु एल्लाम्

अन्बन् तेन् कुरुगूर् नगर् नम्बिक्कु

अन्बनाय् मदुरकवि सोन्न सोल्

नम्बुवार् पदि वैकुन्दम् काण्मिने

अपने भक्तो भागवतों के प्रति पेरुमाळ को अत्यधिक स्नेह होता है, नम्माळ्वार को भी पेरुमाळ के भक्तों से प्रेम होता है, पर में मधुरकवि, सिर्फ नम्माळ्वार से प्रेम करता हूँ।

मेरे द्वारा रचित यह प्रबंध पाशुरों का जो भी पठन करेगा वह श्रीवैकुण्ठ में वास करेगा।

अडियेन श्याम सुन्दर रामानुज दास

आधार – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/04/kanninun-chiruth-thambu-simple/

प्रमेय (लक्ष्य) – http://koyil.org
प्रमाण (शास्त्र) – http://granthams.koyil.org
प्रमाता (आचार्य) – http://acharyas.koyil.org
श्रीवैष्णव शिक्षा/बालकों का पोर्टल – http://pillai.koyil.org

kaNNinuN chiRuth thAmbu – Simple Explanation

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

mudhalAyiram

nammazhwar-madhurakavi

nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr

SrI maNavALa mAmunigaL reveals the greatness of kaNNinuN chiRuththAmbu in the 26th pAsuram of upadhEsa raththina mAlai.

vAyththa thirumandhiraththin madhdhimamAm padhampOl
sIrththa madhurakavi sey kalaiyai – Arththa pugazh
AriyargaL thAngaL aruLich cheyal naduvE
sErviththAr thARpariyam thErndhu

In ashtAksharam, also known as thirumanthram, which has completeness both in words and in meanings, the middle word nama: has a greatness. madhurakavi AzhwAr’s wondrous composition kaNNinuN chiRuththAmbu has the same greatness. Understanding the meaning of this, the revered AchAryas (preceptors in our sampradhAyam) added this to the aruLichcheyal (recitation of 4000 dhivyaprabandham) so that it could be recited along with the rest.

madhurakavi AzhwAr was one who did not know any deity other than nammAzhwAr. His great composition is this kaNNinuN chiRuththAmbu. This prabandham reveals well the important principle of our sampradhAyam that AchArya (guru or teacher) is God. This prabandham, which reveals the greatness of nammAzhwAr, has a unique eminence in our sampradhAyam.

The simple translation for this prabandham is written with the help of our pUrvAchAryas’ commentary.

*****

thaniyans

avidhitha vishyAnthara: SatArEr upanishathAm upagAnamAthrabhOga:  I       
api cha guNavaSAth thadhEka SEshi madhurakavir hrudhayE mamAvirasthu II

Let madhurakavi AzhwAr remain in my heart – one who knew none, other than nammAzhwAr, one who considered singing the greatness of divine hymns of nammAzhwAr as giving him bliss, one who considered nammAzhwAr as his master since he was always immersed in nammAzhwAr’s qualities.

vERonRum nAn aRiyEn vEdham thamizh seydha
mARan satakOpan vaN kurugUr ERu engaL
vAzhvAm enREththum madhurakaviyAr emmai
ALvAr avarE araN

Only madhurava AzhwAr who said “I do not know anything other than nammAzhwAr who mercifully composed the meanings of vEdhas in thamizh, who is the leader of the beautiful kurugUr and who is capable of uplifting us all” rules over us. He is the refuge for prapannas (those who have surrendered) like us.

*****

First pAsuram. madhurakavi AzhwAr who started singing about nammAzhwAr, enjoys kaNNan (SrI krishNa) who is very dear to nammAzhwAr.

kaNNi nuN chiRuththAmbinAl kattuNNap
paNNiya peru mAyan en appanil
naNNith then kurugUr nambi enRakkAl
aNNikkum amudhURum en nAvukkE

kaNNan emperumAn, who is my swAmy (lord) and the supreme entity, made himself to be tied by yaSOdhAp pirAtti, with small pieces of rope, which were thin. Instead of that emperumAn, it is very sweet and nectarean to my tongue to recite the name of nammAzhwAr who is the leader of thirukkurugUr, which is in the southern direction.

Second pAsuram. madhurakavi AzhwAr explains that nammAzhwAr’s pAsurams alone are very sweet for him and that he is sustaining himself by repeatedly reciting them.

nAvinAl naviRRu inbam eydhinEn
mEvinEn avan ponnadi meymmaiyE
dhEvu maRRu aRiyEn kurugUr nambi
pAvin innisai pAdith thirivanE

I became very blissful by reciting AzhwAr’s pAsurams with my tongue. I have surrendered well at his divine feet. I do not know of any God other than AzhwAr who is complete with auspicious qualities and who is the leader of thirukkurugUr. I will go to various places by singing AzhwAr’s pAsurams, set to music.

Third pAsuram. madhurakavi AzhwAr narrates joyfully as to how emperumAn gave him his dharSan (manifesting his divine form) because he is a servitor of nammAzhwAr.

thiri thandhAgilum dhEvapirAn udai
kariya kOlath thiru uruk kANban nAn
periya vaN kurugUr nagar nambikku AL
uriyanAy adiyEn peRRa nanmaiyE

I, who was AzhwAr’s servitor totally, slipped from that position. I saw SrIman nArAyaNa, who has a dark complexion and who is the leader of nithyasUris, as shown by AzhwAr. Look at the great benefit that I received, being the true servitor of AzhwAr, who incarnated in the magnanimous thirukkurugUr.

Fourth pAsuram. Looking at the benefit showered by nammAzhwAr on him, madhurakavi AzhwAr says that he should desire whatever nammAzhwAr liked. Further, he reveals his lowliness and how nammAzhwAr accepted him.

nanmaiyAl mikka nAnmaRaiyALargaL
punmai Agak karudhuvar Adhalil
annaiyAy aththanAy ennai ANdidum
thanmaiyAn sadagOpan en nambiyE

Those who are very learned in the four vEdhas and who have eminent activities to go with the knowledge, gave up on me since I am the epitome of lowliness. However, nammAzhwAr, took me under his refuge, as my mother and as my father. He alone is my lord.

Fifth pAsuram. Explaining his lowliness that he had mentioned in the previous pAsuram, madhurakavi AzhwAr reveals how he has now become rectified due to the causeless mercy of nammAzhwAr and thanks him.

nambinEn piRar nanporuL thannaiyum
nambinEn madavAraiyum munnelAm
sem pon mAdath thukkurugUr nambikku
anbanAy adiyEn sadhirththEn inRE

In days gone by, I used to covet others’ wealth and women. However, now, I have attained eminence since I have been corrected by nammAzhwAr, and have become his servitor. Such nammAzhwAr is the leader of thirukkurugUr which has golden mansions

Sixth pAsuram. When asked “How did you attain such eminence?” he says that he attained it because of the grace of nammAzhwAr. There is no scope for falling from this position.

inRu thottum ezhumaiyum empirAn
ninRu than pugazh Eththa aruLinAn
kunRa mAdath thirukkurugUr nambi
enRum ennai igazhvu ilan kANminE

Being the leader of thirukkurugUr, my swAmy (lord) nammAzhwAr showered his mercy on me such that I will sing his greatness. You can see that he will never ever let go of me.

Seventh pAsuram. madhurakavi AzhwAr says that having been graced by nammAzhwAr, he will explain the greatness of nammAzhwAr to all those who are suffering since they have not known about nammAzhwAr and have not been showered with his grace, and get them too prosperity.

kaNdu koNdu ennaik kArimARap pirAn
paNdai valvinai pARRi aruLinAn
eN thisaiyum aRiya iyambugEn
oN thamizh sadagOpan aruLaiyE

nammAzhwAr, also known as kArimARan, being the son of poRkAri, showered his grace on me and took me under him in his service. He removed my sins which have been there from time immemorial. I will explain the greatness of the mercy of such AzhwAr who had composed wondrous thamizh pAsurams, to the people in all eight directions.

Eighth pAsuram. He explains in this pAsuram that AzhwAr’s mercy is greater than emperumAn’s. He says that AzhwAr’s merciful composition of thiruvAimozhi is more eminent than emperumAn’s merciful composition of bhagavath gIthA.

aruL koNdAdum adiyavar inbuRa
aruLinAn avvarumaRaiyin poruL
aruL koNdu Ayiram in thamizh pAdinAn
aruL kaNdIr iv vulaginil mikkadhE

nammAzhwAr mercifully composed the thousand pAsurams of thiruvAimozhi as the essence of vEdhas, for the joy of emperumAn’s servitors, who praise emperumAn. This mercy of nammAzhwAr’s is greater than anything else.

Ninth pAsuram. madhurakavi AzhwAr says that nammAzhwAr, without minding madhurakavi AzhwAr’s lowliness, revealed to him the essence of vEdhas which is that one should be a servitor to emperumAn’s servitor. I will be forever indebted to him, he says.

mikka vEdhiyar vEdhaththin utporuL
niRkap pAdi en nenjuL niRuththinAn
thakka sIrch chatakOpan en nambikku At
pukka kAdhal adimaip payan anRE

nammAzhwAr mercifully told me the essence of vEdham which is recited by great scholars, such that it would firmly remain in my heart. As a result of this, I realised this eminent state of being his servitor.

Tenth pAsuram. In this madhurakavi AzhwAr says that nammAzhwAr has showered very eminent benefits on him which he could not repay appropriately and develops great affection towards nammAzhwAr’s divine feet.

payan anRu Agilum pAngu allar Agilum
seyal nanRAgath thiruththip paNi koLvAn
kuyil ninRu Ar pozhil sUzh kurugUr nambi
muyalginREn un than moy kazhaRku anbaiyE

Oh nammAzhwAr who resides in thirukkurugUr which is surrounded by gardens in which the sounds of cuckoo birds reverberate! You are involving people of this world in servitude [to emperumAn] by correcting them through your instructions and activities even though there is no benefit for you from them. I am trying to develop affection towards one such as you.

Eleventh pAsuram. In this, madhurakavi AzhwAr says that those who learn this prabandham will [reach and] reside in SrIvaikuNtam which is under nammAzhwAr’s control. The implied meaning is that while in AzhwAr thirunagari both AdhinAdhar (the presiding deity in the temple) and nammAzhwAr are leaders, it is only nammAzhwAr who is the leader in SrIvaikuNtam.

anban thannai adaindhavargatku ellAm
anban then kurugUr nagar nambikku
anbanAy madhurakavi sonna sol
nambuvAr padhi vaikundham kANminE

emperumAn is one who is affectionate towards everyone (especially towards his servitors). nammAzhwAr is one who is affectionate towards such servitors of emperumAn. I (madhurakavi AzhwAr) am one who is affectionate towards such nammAzhwAr. Those who recite these pAsurams which have been sung with devotion by me, will reach the divine abode of SrIvaikuNtam and live there.

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/03/kanninun-chiruth-thambu-tamil-simple/

adiyEn krishNa rAmAnuja dhAsan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு – எளிய விளக்கவுரை

Published by:

ஸ்ரீ:  ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:  ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

முதலாயிரம்

nammazhwar-madhurakavi

நம்மாழ்வாரும் மதுரகவி ஆழ்வாரும்

ஸ்ரீ மணவாள மாமுனிகள் கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பின் பெருமையை உபதேச ரத்தின மாலை 26ஆம் பாசுரத்தில் அழகாக வெளியிடுகிறார்.

வாய்த்த திருமந்திரத்தின் மத்திமமாம் பதம் போல்
சீர்த்த மதுரகவி செய் கலையை ஆர்த்த புகழ்
ஆரியர்கள் தாங்கள் அருளிச்செயல் நடுவே
சேர்வித்தார் தாற்பரியம் தேர்ந்து 

சொற்களின் பூர்த்தியும் பொருளின் பூர்த்தியும் நிரம்பப் பெற்றதான பெரிய திருமந்த்ரம் என்று சொல்லப்படும் அஷ்டாக்ஷரத்தின் நடுவிலே காணப்படும் “நம:” பதத்துக்கு எவ்வளவு சிறப்போ, அதைப் போலவே சிறப்புடைத்தான, உயர்ந்தவரான மதுரகவி ஆழ்வாரின் அற்புதப் படைப்பான கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பை பெரு மதிப்பை உடையவர்களான ஆசார்யர்கள் இதன் தாத்பர்யத்தை உணர்ந்து ஆழ்வார்களின் அருளிச்செயல் நடுவே எப்பொழுதும் சேர்த்து அநுஸந்திக்கும்படி அமைத்தார்கள்.

“தேவு மற்றறியேன்” என்று நம்மாழ்வாரைத் தவிர வேறு ஒரு தெய்வத்தை அறியேன் என்றிருந்தார் மதுரகவி ஆழ்வார். இவரின் அற்புதப் படைப்பே கண்ணிநுண் சிறுத்தாம்பு. ஆசார்யனே தெய்வம் என்னும் நம் ஸம்ப்ரதாயத்தின் முக்யமான கொள்கையை நன்கு உணர்த்தும் ப்ரபந்தம் இது. தன்னுடைய ஆசார்யரான நம்மாழ்வாருடைய பெருமையை நன்கு உணர்த்தும் இந்த ப்ரபந்தத்துக்கு நம் ஸம்ப்ரதாயத்திலே ஒரு தனி ஏற்றம் உண்டு.

பூர்வாசார்யர்களின் வ்யாக்யானங்களைத் துணையாகக் கொண்டு இந்த ப்ரபந்தத்தின் எளிய விளக்கவரை எழுதப்படுகிறது.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

*****

தனியன்கள்

அவிதித விஷயாந்தர: சடாரேர் உபநிஷதாம் உபகாநமாத்ர போக: |
அபி ச குணவசாத் ததேக சேஷீ மதுரகவி ஹ்ருதயே மமாவிரஸ்து ||

நம்மாழ்வாரைத் தவிர மற்றொன்றை அறியாத, நம்மாழ்வாரின் திவ்ய ஸ்ரீஸூக்திகளான ப்ரபந்தங்களின் பெருமைகளைப் பாடுவதையே தனக்கு இன்பம் அளிப்பதாகக் கொண்டுள்ள, நம்மாழ்வாரின் குணங்களில் எப்பொழுதும் மூழ்கி இருப்பதால் அவரையே தனக்குத் தலைவனாகக் கொண்டுள்ள மதுரகவி ஆழ்வார் என்னுடைய ஹ்ருதயத்திலே இருக்க வேண்டும்.

வேறொன்றும் நான் அறியேன்
வேதம் தமிழ் செய்த மாறன் சடகோபன்
வண்குருகூர் ஏறெங்கள் வாழ்வாம் என்றேத்தும் மதுரகவியார்
எம்மை ஆள்வார் அவரே அரண்

“வேத தாத்பர்யத்தைத் தமிழிலே அருளிச்செய்த, அழகிய திருக்குருகூருக்குத் தலைவரான, நம் எல்லோரையும் உஜ்ஜீவிக்கக் கூடிய மாறன் என்கிற நம்மாழ்வாரைத் தவிர வேறொன்றை அறியேன்” என்று சொன்ன மதுரகவி ஆழ்வாரே நம்மை ஆள்பவர், அவரே நம் போன்ற ப்ரபந்நர்களுக்குப் புகலிடம்.

*****

முதல் பாசுரம். நம்மாழ்வாரைப் பாடத் தொடங்கிய மதுரகவி ஆழ்வார், ஆழ்வாருக்கு மிகவும் உயிரான கண்ணன் எம்பெருமானை இந்தப் பாசுரத்தில் அனுபவிக்கிறார்.

கண்ணி நுண் சிறுத்தாம்பினால் கட்டுண்ணப்
பண்ணிய பெரு மாயன் என் அப்பனில்
நண்ணித் தென் குருகூர் நம்பி என்றக்கால்
அண்ணிக்கும் அமுது ஊறும் என் நாவுக்கே

என்னுடைய ஸ்வாமியும் ஸர்வேச்வரனுமான கண்ணன் எம்பெருமான் யசோதைப் பிராட்டி துண்டு துண்டான, மெல்லிய, சிறிய கயிற்றினால் தன்னைக் கட்டும்படி அமைத்துக்கொண்டான். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானை விட்டு, தென் திசையில் உள்ள திருக்குருகூருக்குத் தலைவரான நம்மாழ்வாரின் திருநாமத்தைச் சொன்னால் அது என்னுடைய நாக்குக்கு இனியதாகவும் அமிர்தமாகவும் உள்ளது.

இரண்டாம் பாசுரம். நம்மாழ்வாரின் பாசுரங்களே தனக்கு மிகவும் இனிமையாக இருப்பதாகவும் அவற்றைச் சொல்லிச் சொல்லியே தன்னைத் தரித்துக்கொள்வதையும் விளக்குகிறார்.

நாவினால் நவிற்று இன்பம் எய்தினேன்
மேவினேன் அவன் பொன்னடி மெய்ம்மையே
தேவு மற்று அறியேன் குருகூர் நம்பி
பாவின் இன்னிசை பாடித் திரிவனே

நான் நாக்காலே ஆழ்வாரின் பாசுரங்களைச் சொல்லி மிகப்பெரிய ஆனந்தத்தை அடைந்தேன். ஆழ்வாரின் திருவடிகளிலே நன்கு சரணடைந்திருக்கிறேன். கல்யாண குணங்களால் நிறைந்த, திருக்குருகூருக்குத் தலைவரான ஆழ்வாரைத் தவிர வேறு ஒரு தெய்வத்தை அறியேன். ஆழ்வாருடைய பாசுரங்களை இசையுடன் பாடிக்கொண்டு எல்லா இடங்களுக்கும் செல்வேன்.

மூன்றாம் பாசுரம். நம்மாழ்வாரின் அடியவனாக இருப்பதாலே எம்பெருமான் தானே விரும்பி வந்து மதுரகவி ஆழ்வாருக்குத் தன் தரிசனத்தைக் காட்டிக்கொடுத்த நன்மையைப் பேசி மகிழ்கிறார்.

திரிதந்து ஆகிலும் தேவபிரான் உடைக்
கரிய கோலத் திருவுருக் காண்பன் நான்
பெரிய வண் குருகூர் நகர் நம்பிக்கு ஆள்
உரியனாய் அடியேன் பெற்ற நன்மையே

ஆழ்வாருக்கே அடியவன் என்றிருந்த நானும் அந்த நிஷ்டையில் இருந்து நழுவினேன். நித்யஸூரிகளின் தலைவனான, கறுத்த, அழகிய திருமேனியை உடையவனான ஸ்ரீமந் நாராயணனைக் அவன் காட்டிக் கொடுக்க நான் கண்டேன். சிறந்த, வள்ளல் தன்மை மிகுந்த திருக்குருகூரில் அவதரித்த ஆழ்வாரின் உண்மையான அடியவனாக இருக்கும் எனக்குக் கிடைத்த நன்மையைப் பாரீர்!

நான்காம் பாசுரம். ஆழ்வார் நமக்குச் செய்த நன்மையைப் பார்த்தால், அவருக்கு எதுவெல்லாம் விருப்பமோ, அவற்றை நாமும் விரும்ப வேண்டும் என்கிறார். மேலும் தன்னுடைய தாழ்ச்சியையும் ஆழ்வார் தன்னை ஏற்றுக்கொண்ட விதத்தையும் பேசி அனுபவிக்கிறார்.

நன்மையால் மிக்க நான்மறையாளர்கள்
புன்மை ஆகக் கருதுவர் ஆதலில்
அன்னையாய் அத்தனாய் என்னை ஆண்டிடும்
தன்மையான் சடகோபன் என் நம்பியே

நான் தாழ்ச்சிகளின் உருவமாக இருப்பதைக் கண்ட நான்கு வேதங்களில் சிறந்த ஞானமும் அனுஷ்டானமும் உடையவர்கள், என்னைக் கைவிட்டார்கள். ஆழ்வாரோ தாயும் தந்தையுமாக இருந்து என்னை அடிமையாக ஏற்றுக் கொண்டார் என்பதால் அவரே என் ஸ்வாமி.

ஐந்தாம் பாசுரம். தான் முன் பாசுரத்தில் கூறிய தாழ்ச்சியை விளக்கி, அப்படி இருந்த தான் இப்பொழுது ஆழ்வாரின் காரணமற்ற அருளாலே திருந்தியுள்ளதைத் அறிவித்து ஆழ்வாருக்குத் தன் நன்றியைத் தெரிவிக்கிறார்.

நம்பினேன் பிறர் நன்பொருள் தன்னையும்
நம்பினேன் மடவாரையும் முன்னெலாம்
செம்பொன் மாடத் திருக் குருகூர் நம்பிக்கு
அன்பனாய் அடியேன் சதிர்த்தேன் இன்றே

முற்காலத்தில் பிறருடைய சொத்தையும் பெண்களையும் விரும்பினேன். இன்றோ, தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட மாட மாளிகைகள் நிறைந்த திருக்குருகூருக்குத் தலைவரான ஆழ்வாரால் திருத்தப்பட்டு அவரின் அடியவனாகி, மேன்மையை அடைந்தேன்.

ஆறாம் பாசுரம். “எவ்வாறு இப்படிப்பட்ட பெருமைஅயைப் பெற்றீர்?” என்ற கேள்விக்கு, ஆழ்வாரின் அருளாலே இப்பெருமையைப் பெற்றேன், இனி இந்நிலையிலிருந்து நாம் வீழ்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை என்கிறார்.

இன்று தொட்டும் எழுமையும் எம்பிரான்
நின்று தன் புகழ் ஏத்த அருளினான்
குன்ற மாடத் திருக் குருகூர் நம்பி
என்றும் என்னை இகழ்வு இலன் காண்மினே

திருக்குருகூருக்குத் தலைவரான, என்னுடைய ஸ்வாமியும் நாதனுமான ஆழ்வார் இன்று முதல் நான் அவருடைய பெருமையைப் பாடும்படியான பூர்ண விச்வாஸத்தை எனக்கு அருளினார். இனி அவர் எம்மை ஒருநாளும் கைவிட மாட்டார்! இதை நீரே பாரீர்!

ஏழாம் பாசுரம். ஆழ்வாராலே அருளப்பட்ட தான் ஆழ்வாரின் பெருமையைத் தெரிந்து கொள்ளாமால் அதனால் ஆழ்வாரின் அருளை இழந்து துன்புற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் ஆழ்வாரின் பெருமையை எடுத்துரைத்து அவர்களுக்கும் வாழ்ச்சியைப் பெற்றுத்தருவேன் என்கிறார்.

கண்டு கொண்டு என்னைக் காரிமாறப் பிரான்
பண்டை வல் வினை பாற்றி அருளினான்
எண் திசையும் அறிய இயம்புகேன்
ஒண் தமிழ்ச் சடகோபன் அருளையே

பொற்காரியின் திருக்குமாரரான காரிமாறன் என்னும் ஆழ்வார் என்னைக் கடாக்ஷித்துத் தன் கைங்கர்யத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். என்னுடைய அநாதி காலப் பாபங்களைப் போக்கினார். அற்புதத் தமிழ்ப் பாசுரங்களை அருளிச்செய்த ஆழ்வாரின் கருணையின் பெருமைகளை எட்டுத்திக்கிலும் உள்ளோர் உணரும்படிப் பாடுவேன்.

எட்டாம் பாசுரம். இதில் எம்பெருமானின் கருணையைவிட ஆழ்வாரின் கருணை உயர்ந்தது என்பதை விளக்குகிறார். எம்பெருமான் ஸ்ரீ கீதையை அருளிசெய்ததைவிட ஆழ்வார் திருவாய்மொழியை அருளிசெய்தது உயர்ந்தது என்கிறார்.

அருள் கொண்டாடும் அடியவர் இன்புற
அருளினான் அவ்வருமறையின் பொருள்
அருள்கொண்டு ஆயிரம் இன் தமிழ் பாடினான்
அருள் கண்டீர் இவ் உலகினில் மிக்கதே

பகவானைக் கொண்டாடும் அடியார்களின் ஆனந்தத்துக்காக, ஆழ்வார் தன் பெருங்கருணையால் வேத ஸாரத்தை திருவாய்மொழியில் ஆயிரம் பாசுரங்களாக அருளினார். ஆழ்வாரின் இந்தக் கருணை இவ்வுலகினில் மிகப் பெரியது.

ஒன்பதாம் பாசுரம். இதில் ஆழ்வார் வேத ஸாரமான “பாகவத சேஷத்வம்” என்னும் அடியார்களுக்கு அடிமையாக இருக்கும் விஷயத்தை என் தாழ்ச்சி பாராமல் எனக்கு வெளியிட்டார். அவருக்கு நான் எப்பொழுதும் நன்றி உடையவனாக இருப்பேன் என்கிறார்.

மிக்க வேதியர் வேதத்தின் உட்பொருள்
நிற்கப் பாடி என் நெஞ்சுள் நிறுத்தினான்
தக்க சீர்ச் சடகோபன் என் நம்பிக்கு ஆட்
புக்க காதல் அடிமைப் பயன் அன்றே

வைதிக ச்ரேஷ்டர்களாலே அத்யயனம் செய்யப்படும் வேதத்தின் ஸாரத்தை என்னுடைய நெஞ்சிலே நிலைத்து நிற்கும்படி அருளினார் ஆழ்வார். இதனால் அவருக்குத் தொண்டு செய்யும் அந்த உத்தம நிலை எனக்கு உடனே கிடைத்தது.

பத்தாம் பாசுரம். இதில் ஆழ்வார் எனக்கு மிக உயர்ந்த நன்மைகளைச் செய்துள்ளார் என்றும் அதற்குத் தகுதியாக என்னால் எந்த ப்ரதி உபகாரமும் செய்ய முடியாது என்றும் சொல்லி ஆழ்வார் திருவடிகளில் பேரன்பு கொள்கிறார்.

பயன் அன்று ஆகிலும் பாங்கு அல்லர் ஆகிலும்
செயல் நன்றாகத் திருத்திப் பணி கொள்வான்
குயில் நின்று ஆர் பொழில் சூழ் குருகூர் நம்பி
முயல்கின்றேன் உன்தன் மொய் கழற்கு அன்பையே

குயில்களின் ஓசை நிறைந்திருக்கும் சோலைகளாலே சூழப்பட்ட திருக்குருகூரில் வசிக்கும் ஆழ்வாரே! இவ்வுலகில் உள்ளவர்களாலே தேவரீருக்கு எந்த ப்ரயோஜனமும் இல்லை என்றபோதிலும், இவர்கள் திருந்தும் நிலையில் இல்லாவிட்டாலும், தேவரீர் உபதேசங்களாலும் நடத்தையாலும் இவர்களைத் திருத்திக் கைங்கர்யத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர். இப்படிப்பட்ட தேவரீர் திருவடிகளில் அன்பை வளர்த்துக்கொள்ள முயல்கின்றேன்.

பதினொன்றாம் பாசுரம். இதில் இந்தப் ப்ரபந்தத்தைக் கற்பவர்கள் ஆழ்வாரின் ஆளுமைக்கு முழுமையாக உட்பட்ட ஸ்ரீவைகுந்தத்தில் வாழ்வார்கள் என்கிறார். ஆழ்வார்திருநகரியில் ஆதிநாதரும் தலைவர் ஆழ்வாரும் தலைவர். ஆனால் பரமபதத்திலோ ஆழ்வாரே தலைவர் என்பது உள் அர்த்தம்.

அன்பன் தன்னை அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம்
அன்பன் தென் குருகூர் நகர் நம்பிக்கு
அன்பனாய் மதுரகவி சொன்ன சொல்
நம்புவார் பதி வைகுந்தம் காண்மினே   

எம்பெருமான் எல்லோரிடத்திலும் (முக்யமாகத் தன்னுடைய அடியார்களிடத்திலே) அன்புடையவன். நம்மாழ்வார் இப்படிப்பட்ட எம்பெருமானின் அடியார்களிடத்தில் அன்பு பூண்டவர். நான் (மதுரகவி ஆழ்வார்) இப்படிப்பட்ட ஆழ்வாரிடத்தில் அன்பு பூண்டவன். இப்படிப்பட்ட நான் பக்தியுடன் பாடிய இந்த ப்ரபந்தத்தை முழுவதுமாக விச்வஸிப்பவர்கள் திருநாடான ஸ்ரீவைகுந்தத்தை அடைந்து அங்கே வாழ்வார்கள்.

அடியேன் ஸாரதி ராமானுஜ தாஸன்

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – 11 – అంబన్ తన్

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు

<< పాశురం 10

nammazhwar-madhurakavi-paramapadham

పాశుర అవతారిక:

నంజీయర్ వ్యాఖ్యానం

చివరగా ఈ ప్రబంధము నేర్చిన వారు నమ్మాళ్వార్ల ఆధీనములోని శ్రీవైకుంఠములో స్థిరముగా ఉంటారు అని  మధురకవులు ఈ ప్రబంధము  యొక్క ఫలశ్రుతి చెపుతున్నారు.

నంపిళ్ళై,  పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై,  అళగియ మణవాళ  పెరుమళ్  నాయనార్  కూడా అదే విషయాన్ని చెప్పారు. మధురకవులు ముందటి పాశురాలలో చెప్పిన ముఖ్యాంశాలను చూద్దాము:

* పాశురము -1  నమ్మాళ్వార్లు అనుభవింప దగిన వారు.

* పాశురము -2  నమ్మాళ్వార్లు తనకు స్వామి,  నాథుడు అయినందున ఆయన ప్రబంధమును పాడుతూ తిరుగుతాను.

* పాశురము -3  నమ్మాళ్వార్లతో తనకున్న సంబంధము వలన భగవంతుడు కూడా తన కృపా దృష్ఠిని ప్రసరిస్తాడు.

* పాశురము -4   నమ్మాళ్వార్లు   తనను దోషాలతో  సహా  స్వీకరిస్తాడు.

* పాశురము -5   ఆళ్వార్తిరునగరిలో అడుగు పెట్టగానే   తన   పాపాలు,  దోషాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి.

* పాశురము -6 నమ్మాళ్వార్లు   తన పాపాలు, దోషాలు అన్నీ తొలగిపోయే విధముగా తనను సంస్కరించటమే కాక అవి  తిరిగి రాకుండా వారి గురించి కాపాడుకునేట్లుగా నియమించారు.

* పాశురము -7   నమ్మాళ్వార్ల కీర్తిని పాడుతూ నలుదిశల వ్యాపింప చేయటమే  వీరి జీవన కైంకర్యం.

* పాశురము -8 నమ్మాళ్వార్ల   ప్రీతి భగవంతుడి  ప్రీతి కన్న మిన్న.

* పాశురము -9 ఆ ప్రీతితోనే  నమ్మాళ్వార్లు ఎంతగానో కృప చేశారు.

* పాశురము -10 అంతటి మహనీయులకు దాసుడు చేయతగ్గ ప్రత్యుపకారమేమున్నది.

ప్రస్తుత పాశురములో మధురకవులు ఈ ప్రబంధమును నేర్చిన వారు   పరమపదములో  నిత్యసూరులకు  ప్రీతి పాత్రులవుతారని  చెపుతున్నారు. ఆళ్వార్తిరునగరికి వెళ్ళి నమ్మాళ్వార్ల కైంకర్యము చేయాలనుకునే వారికి నమ్మాళ్వార్లు కూడా పరమపదములో దర్శనమిస్తారు అని తెలుపుతున్నారు.

పాశురము

అంబన్ తన్నై అడైందవర్క్ కెల్లాం అన్బన్

తెన్కురుకూర్ నగర్ నంబిక్కు అన్బనాయ్

మధురకవి సొన్న సొల్ నంబువార్ పది

వైకుందం కాణ్మిన్

ప్రతిపదార్థము:

అంబన్ తన్నై = ఎవరైతే  ఆశ్రిత పక్షపాతో

అడైందవర్క్ కెల్లాం =  భాగవతులంతా ఎవరికి శరణాగతులో

అన్బన్ =  ఎవరైతే భక్తులో

తెన్కురుకూర్ నగర్ నంబిక్కు =  ఆళ్వార్తిరునగరి వాసులైన నమ్మాళ్వార్లకు

అన్బనాయ్ = భక్తుడై

మధురకవి సొన్న సొల్ =  మధురకవులు చెప్పిన  ప్రబంధమును

నంబువార్ = నమ్మినవారు

వైకుందం = శ్రీ వైకుంఠములో

పది = స్థానమును

కాణ్మిన్ = పొందుతారు

భావము:

మధురకవులు చెప్పిన  ప్రబంధమును నమ్మినవారు,  ఆళ్వార్తిరునగరి వాసులైన నమ్మాళ్వార్లకు   భక్తులైన వారు , ఎవరైతే ఆశ్రిత పక్షపాతులో,  భాగవతులంతా ఎవరికి శరణాగతులో, అట్టి పరమాత్మకు వాస స్థానమైన  శ్రీ వైకుంఠము చేరుకుంటారు.

నంజీయర్ వ్యాఖ్యానము:

* అంబన్ తన్నై… – శ్రీరామాయణము యుధ్ధ కాణ్దములో  30.56   “రిపూణం అపి వత్సల:”  అన్నట్లు రాముడికి శతృవుల మీద  కూడా వాత్సల్యము చూపు వాడు. అదే భగవత్తత్వము.

* తెన్కురుకూర్… – నమ్మాళ్వార్ల మీదే కాక వారి స్వస్థలమైన ఆళ్వార్తిరునగరి మీద కూడా   మధురకవుల  కున్న అపారమైన ప్రేమ వీరి స్వభావమును తెలియ జేస్తుంది.

* నంబువార్… – మధురకవుల ప్రబంధమును నమ్మి విశ్వసించిన వారికి ,  శ్రీవైకుణ్ఠము మాత్రమే లక్ష్యము. ఇక్కడ ఒక వ్యతిరేక భావము గోచరిస్తున్నది. ఇంతకు ముందు    నమ్మళ్వార్లే శరణన్నారు కదా! అయినప్పుడు  ఆళ్వార్తిరునగరి కదా లక్ష్యము కావాలి.  ఆళ్వార్తిరునగరి పొలిందునిన్ఱ పిరాన్, నమ్మాళ్వార్ల ఆధీనములో ఉంది. (అక్కడ దేవస్థానమును     ఆదినాతర్ ఆళ్వార్ దేవస్థానము అంటారు).   తిరువిరుత్తం 75 పాశురం లో “అడియార్ నిలాగిన్ఱ వైకుంథమో?”  అన్నారు(భక్తుల  అధీనములో ఉన్న   శ్రీవైకుణ్ఠము).

* ఈ ప్రబంధమును సేవించిన స్థలము కూడా   శ్రీవైకుణ్ఠముగా మారిపోతుంది. నంబి తిరువళుదివళనాడు దాసుడు  కూరత్తాళ్వానుకు,   పరాశర భట్టర్ జన్మించగానే  సంసారమునకు పరమపదమునకు బేధము లేదు. వీరు ఆ సరిహద్దులను చెరిపివేశారన్నారు.

నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము:

* అన్బన్ – అనర్హులపై  కూడా వాత్సల్యము చూపగల వాడు.  శ్రీరామాయణము యుధ్ధ కాణ్దములో 30.56 “రిపూణం అపి వత్సల:” అన్నారు.  అది జీవాత్మకు పరమాత్మకు ఉన్న సంబంధము. దీనినే జితంతే స్తోత్రము  2 లో  “దేవానం దానవానాం చ సామాన్యం అధి దైవతం”  (దేవ దానవులకు అందరికీ నువ్వే దైవము) అన్నారు.

* తన్నై అడైంతవర్కు  ఎల్లాం అన్బన్ – నమ్మాళ్వార్ల  ప్రీతి భగవంతుడి ప్రీతిలాంటిది కాదు. తిరువాయిమొళి 3.7.1 “పరమనైప్ పయిలుం తిరువుడైయార్ యవరేలుం అవర్ కణ్డీర్  ఎమ్మైయాళుం పరమర్”  (భగవద్భక్తి అనే ధనము గలవారెవైరైననూ నాకు దైవమే)అన్నారు.

తెన్కురుకూర్ నగర్ నమ్బిక్కు అన్బనాయ్ – భగవద్భాగవత ప్రీతితో ఆగలేదు మధురకవులు.  వారి ఆచార్య ప్రీతిని ప్రకటిస్తున్నారు.

భగవద్కైంకర్య ప్రియులు భగవంతుడి కైంకర్యమే చేస్తారు. భాగవత కైంకర్య ప్రియులు భాగవత  కైంకర్యమే చేస్తారు. కాని ఇద్దరి కైంకర్యము చేయాలనుకునే వారు దానికి సంబంధించిన ఙ్ఞానానిచ్చే ఆచార్య కైంకర్యము చేస్తే చాలు. ఆచార్యులు భగవత్తత్వము తెలిపేవారేకాక అంతిమ గమ్యమైన పరమపదమునకు చేర్చువారు,  పురుషాకార భూతులు.   పరమపదములో కూడా  భగవద్కైంకర్యము చేయించగల సమర్దులు.

* నంబువార్పతి వైకుందం కాణ్మినే – నంబి తిరువళుదివళనాడు దాసులు మధురకవుల ప్రబంధమును విశ్వసిస్తే   పరమపదము తప్పక లభిస్తుందని అన్నారు.

*  నంజీయర్ల సమకాలీనులైన పెఱ్ఱి అనే ఆచార్యులు పేర్కొన్న  విషయాలనే  నంపిళ్ళైచెప్పారని భట్టరు వారి వ్యాఖ్య.

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై  వ్యాఖ్యానము: వీరు ఎక్కువగా  నంపిళ్ళైతో ఏకీభవిస్తారు.

* అన్బన్ – జీవాత్మ పరమాత్మల సంబంధమును తెలిపే మరొక  ప్రమాణము  మహాభారతము , అరణ్య పర్వం 192.56 నుండి చూపబడింది. అది “సర్వేషామేవ లోకానాం పితా మాతా చ మాధవ:” (శ్రీమన్నారాయణుడు,  శ్రీ మహాలక్ష్మి,  సమస్త జీవులకు మాతా పితరులు).

నంబిక్కన్బనాయ్ –   గీతా 7.18 “ఙ్ఞానితు ఆత్మ ఏవ మే మతం” ( నా అభిప్రాయంలో ఙ్ఞాని అంటే నా  ఆత్మయే). మహాభారతం ఉద్యోగ పర్వము 74.27 “మమ ప్రాణా హి పాణ్దవా:” (పాణ్దవులు నా ప్రాణములు). పై విషయమును ధృవీకరిస్తూ ఈ రెండు ప్రమాణములు ఇక్కడ చూపబడినవి.

* వైకుంఠం –   పరమపదం నిత్యసూరుల  ముక్తాత్మల వాసస్థానము అనటానికి మరొక  ప్రమాణము  తిరువాయిమొళి 3.9.9  “వానవర్ నాడు”  (నిత్యసూరుల, ముక్తాత్మల వాసస్థానము. అని చెప్పబడిందే కాని భగవంతుడి వాసస్థానమని చెప్పలేదు.).

* నంబువార్పతి వైకుంతం కాణ్మినే –   ప్రమాణము  తిరువాయిమొళి 5.3.9 “ఉరైక్కవల్లార్కు వైకుంతమాగుం తమ్మూరెల్లాం” (తిరువాయిమొళిని సేవించే వారికి తమ ఊరే  పరమపదము ).

 • అన్బన్… – ఈ పాశురములో,  నమ్మాళ్వార్లు, మధురకవి ఆళ్వార్లు,  కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు దివ్య ప్రబంధము, వీటి గురించి తెలుసు కోవటము వలన ప్రయోజనమును వివరించ బడింది.
 • అన్బన్… – భగవంతుడు అందరి పట్ల నిర్హేతుకమైన కృపను చూపించే వాడు.  స్తోత్రరత్నం 10 లో “ఏవం నిసర్గ సుహృది – న చిత్రమిదం ఆశ్రిత వత్సలత్వం” ( అర్హతలను చూడకుండా అందరిపై అపారామైన కృపను చూపేవాడవు నువ్వు.  నీ భక్తులపై నీవు చూపే వాత్సల్యములో ఎంతమాత్రము అసహజత్వము గోచరించదు.). “సర్వలోకైక  వత్సల:” అని నువ్వు కొనియాడబడ్డావు.  శ్రీరామాయణము సుందరకాణ్దము 21.20 లో, “శరణాగత వత్సల:”  అనీ,  శ్రీరామాయణము యుధ్ధ కాణ్దము 30.56లో,  “రిపూణం అపి వత్సల:”అని చెప్పబడింది. ఇంకా తన భక్తుల తప్పులను పరిగణించనని  శ్రీరామాయణము  యుధ్ధ కాణ్దము 18.3 లో,“…దోశో యత్యపి…”   అని స్పష్టము చేసాడు.

“…ప్రహిభవం అపరాధ్ధూర్ ముగ్ధ సాయుజ్యదోభూ:…”  అని స్తోత్ర రత్నం 63 లో  చెప్పినట్లుగా శిశుపాలుడు ఎన్ని తప్పులు చేశాడు, అయినా క్షమించి,  అతనికి మోక్షము ఇవ్వలేదా!

 • భగవంతుడి గుణములన్నింటిలో ఈ వాత్సల్యము  అత్యుత్తమమైనది. దీని వలననే ఆయనకు స్వామిత్వము  అబ్బింది. ఈ గుణము వలననే అందరూ భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తున్నారు.
 • మధురకవి ఆళ్వార్లు   “కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబినాల్ కట్టుణ్ణప్పణ్ణియ పెరుమాయన్ ఎన్నప్పన్” అని మొదలు పెట్టి  మొదటి పాశురములో   భగవంతుడి గుణములైన సౌశీల్యము , సౌలభ్యము , స్వామిత్వములను వివరించి, చివరి పాశురమును  వాత్సల్యముతో ముగించారు. ఇది భగవంతుడి గుణములన్నింటిలో ఉన్నత్తమైనది మరియు భాగవతులకు  కావలసినది, అందరు కోరుకునేది కావటము విశేషము.
 • అన్బన్ తన్నై అడైంతవర్కు ఎల్లాం అన్బన్ –  నమ్మాళ్వార్ల గురించి చెప్పడము మొదలు పెట్టి, భగవంతుడు సహజ సంబంధము వలన ప్రేమ చూపుతాడు. అలా కాక, భగవంతుడిపై  ఎవరు భక్తి చూపుతారో, వారు తన పట్ల  ప్రేమను చూపక పోయినా,  వారి జన్మ ఎలాంటిదైనా,  వారిని ప్రేమించేవారు నమ్మాళ్వార్లు అని చెప్పారు. తిరువాయిమొళి 3.7.8 లో,  “కుంబి నరకర్గళ్ ఏత్తువరేలుం … ఎం తొళు కులం తాంగళ్” ( కుంబీనరకములో ఉన్నవారైనా   భగవంతుడిని కీర్తిస్తే, వారు నాకు ప్రాతఃస్మరణీయులే) అన్నారు.  ఇంకా, తిరువాయిమొళి 3.7.9 లో “ ఎత్తనై నలం తాన్ ఇలాత చండాళ చణ్దాళర్గళాగిలుం,  మణివణ్ణాఱ్కాళెఱౄ ఉళ్ కలణారడియార్ తం అడియార్ ఎం అడిగళ్”               ( చండాళురైనా,  మరే సుగుణమూ లేని వారైనా భగవంతుడికి శరణాగతులైతే వారు నాకు యజమానులే.) అన్నారు.
 • •అన్బన్: నమ్మాళ్వార్లు భాగవతుల కోసము భగవదనుభవమును కూడా వదులుకోగలరు. తిరువాయిమొళి  8.10.7 లో “… అవనడియార్, ననిమాక్కలవి ఇన్బమే నాళుం వాయ్క”  ( వాడి భక్తులతోటి ఆనందమే నాకు లభించు గాక ).
 • తెన్ కురుకూర్… – నమ్మాళ్వార్ల  భగవ్భాగవత భక్తికి వారు అవతరించిన దివ్యదేశమే  కారణము .
 • నంబి – ఆత్మగుణ పరిపూర్ణులు ( జీవాత్మకు తప్పక ఉండవలసిన గుణము).
 • అన్బనాయ్ – మధురకవులు, నమ్మాళ్వార్ల  భక్తులై ఆత్మ గుణ పూర్తిని పొందారు.
 • అన్బనాయ్ మధురకవి ఆళ్వార్లు – తిరువాయిమొళి  2.1.1 1 లో “ఆరాత కాతల్ కురుకూర్  శఠకోపన్”  నమ్మాళ్వార్లు భగవంతుడికి ప్రియమైన వారు.  భగవంతుడి పై అపారమైన ప్రేమకల ఆల్వార్తిరునగరి వాసులైన  శఠకోపుల మీద అపారమైన ప్రేమ కలవారు,  మధురకవి ఆళ్వార్లు . నమ్మాళ్వార్లు ప్రణవము మీద దృష్ఠి సారించారు. ( ప్రణవము  స్వరూపమును (పరమాత్మకు జీవాత్మ దాసుడు).  మధురకవి ఆళ్వార్లు  ‘నమ:’ పద అర్థమును ఆచరించారు.
 • నంబిక్కు అన్బనాయ్ మధురకవి – నంబిక్కన్బనాయ్ – నమ్మాళ్వార్ల పట్ల ప్రేమ. మధురకవినమ్మాళ్వార్ల గుణములను స్మరించగానే నోరు, మాట తీయనౌతుంది.
 • ఈ ప్రబంధమును నేర్చుకొని అర్థములు తెలుసుకోనవసరము లేదు. విశ్వాసముంటే చాలు. నోరార ఎప్పుడూ పాడుతుంటే చాలు. మధురకవులు  చెప్పినట్లుగా నమ్మాళ్వార్ల వైభవమును స్మరిస్తుంటే సకల మంగళాలు ప్రాప్తిస్తాయి.
 • నంబువార్ ––ఈ ప్రబంధములో చెప్పిన నమ్మాళ్వార్ల  గుణపరిపూర్ణత  సత్యము.  అసత్యము కానే కాదు.

వీటితో కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు పై  నంజీయర్ , నంపిళ్ళైపెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై  అళగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్లు చేసిన వ్యాఖ్యానములోని ముఖ్యాంశములు సమాప్తమయ్యాయి.

ఆళ్వార్ తిరువడిగలే శరణం

జీయర్ తిరువడిగలే శరణం

నంజీయర్ తిరువడిగలే శరణం

నంపిళ్ళై తిరువడిగలే శరణం

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై తిరువడిగలే శరణం

అళగియ మణవాళ పెరుమళ్ నాయనార్ల తిరువడిగలే శరణం

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/kanninun-chiruth-thambu-11-anban-thannai/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు -10 – పయన్ అన్ఱాగిలుం

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు

<< పాశురం 9

Nammalwar-emperumanarనమ్మాళ్వార్లఎమ్పెరుమానార్

పాశుర అవతారిక:

  నంజీయర్

భగవంతుడే తన భక్తులకు ఆచార్యులను ఇస్తాడు. శిష్యుడికి ఆయన మరొక భగవంతుడితో సమానము. అందుకే శిష్యుడు ఆచార్యులకు ఎన్ని సేవలు చేసినా తృప్తి చెందడు, అలా   నమ్మాళ్వార్ల పట్ల మధురకవులు తన కృతఙ్ఞతను చూపుతున్నారని నంజీయర్ అంటున్నారు.

 నంపిళ్ళై   

“విష్ణు ధర్మమం 70.78 “…కృత్స్నాం వా పృథివీం ధధ్యాన్న తత్తుల్యం కథంచన:”(ఉపాయ ఙ్ఞానము, పురుషార్థ  ఙ్ఞానము ఎవరికి వుంటయో వారు పరమాత్మ శ్రీ పాదలను చేరుకుంటారు.)  అన్నట్లు  మధురకవులునమ్మాళ్వార్ల పట్ల అపారమైన ప్రీతితో వారినే నిరంతరము కీర్తిస్తున్నారు” అని నంపిళ్ళై అంటున్నారు.

 పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై కూడా  నంపిళ్ళై చెప్పిన విషయాన్నే చెపుతున్నారు.  ఆచార్యులు శిష్యుడికి  శ్రీమహాలక్ష్మి, శ్రీమన్నారాయణులనే దివ్య సంపదను ఇస్తారన్నారు. దీనికి సమానమైనదేది  ఇవ్వలేని శిష్యుడు “అయ్యో ఆచార్యుల ఋణము ఏమిచ్చి తీర్చుకోగలనని బాధ పడతాడ”ని అంటున్నారు.

అళగియ మణవాళ పెరుమళ్ నాయనార్

నమ్మాళ్వార్ల కీర్తిని, మధురకవులకు వారు చేసిన ఉపకారమును ఇప్పటి దాకా చెపుతూ వచ్చారు.  నమ్మాళ్వార్లు తన పట్ల చూపిన నిర్హేతుక కృప, తనకు వారి ఋణము తీర్చుకోవటములో ఉన్న పరిమితులను  మధురకవులు ఈ పాశురములో చెప్పుతున్నారు .

 తైత్తరీయ భృగువల్లి 10.6 లో, “యో మా ధధాతి స ఏ దేవమావా:” (ఎవరైతే ఉన్నతమైన పరమాత్మను చూపారో వారే కదా రక్షకులు). అన్నట్లు నాకు నమ్మాళ్వర్లే  కదా రక్షకులు. వారికి నేను చేయగల ప్రత్యుపకార మేమున్నది అని ఈ పాశురములో వాపోతున్నారు. ఈ భావము  ముముక్షుదశలోను ముక్తదశలోను కూడ శిష్యులకు వుంటుంది.  శిష్యుడు ఎప్పటికీ ఆ ఋణము తీర్చుకోలేడు.

ఆచార్యులు శిష్యుల నుండి ఏదీ ఎదురు చూడడు.  కాని ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకోవడం శిష్య ధర్మం.  ఆచార్యులు ఆత్మను శుధ్ధి చేస్తారు. ఆత్మ పరమాత్మకు సమర్పించాలి. అలా చేసినప్పటికి ఆచార్యుల  ఋణము తీరదు.  అలా కూడా చేయకపోతే  ఆచార్యులు  ఆత్మను శుధ్ధి చేసిన ఫలితము ఉండదు.

 పాశురము

పయన్ అన్ఱాగిలుం పాంగల్లర్ ఆగిలుం

శెయల్ నన్ఱాగ త్తిరుత్తి ప్పణి కొళ్వాన్

కుయిల్ నిన్ఱార్ పొళిల్సూళ్ కురుకూర్ నంబి

ముయల్గిన్ఱేన్ ఉన్ తన్ మొయ్కళఱ్కు అన్బైయే

ప్రతి పదార్థము:

 పయన్ అన్ఱాగిలుం = స్వార్థము లేకుండా(ఇతరులను ఉజ్జీవింప చేయటము)

పాంగల్లర్ ఆగిలుం = అర్హులు కానప్పటికీ

శెయల్ = కృత్యములుచే

నన్ఱాగ త్తిరుత్తి = బాగా సరిదిద్ది

ప్పణి కొళ్వాన్ = కైంకర్యము చేయిస్తాడు

కుయిల్ నిన్ఱార్ పొళిల్సూళ్ కురుకూర్ = దట్టమైన చెట్ల మీద కోయిలలు కూస్తూ వుండే ఆళ్వార్ తిరునగరి

నంబి = పరిపూర్ణులు , నమ్మళ్వార్లు

ఉన్ తన్ = తమరి

మొయ్కళఱ్కు = శ్రీ పాదముల మీద

అన్బైయే = అభిమానము పెంచుకోవటానికి

ముయల్గిన్ఱేన్ =  ప్రయత్నిస్తున్నాను

భావము:

  అర్హులు కానప్పటికీ తమ కృత్యములుచే బాగా సరిదిద్ది కైంకర్యము చేయిస్తారు.   స్వార్థము లేకుండా ఇతరులను ఉజ్జీవింప చేయటము తమ లక్ష్యముగా, జీవించేవారు నమాళ్వార్లు. వారు నివసించే ప్రాంతము ఆళ్వార్తిరునగరి. అక్కడ  దట్టమైన చెట్ల మీద కోయిలలు కూస్తూ వుంటాయి. గుణ  పరిపూర్ణులైన నమ్మాళ్వార్ల  శ్రీ పాదముల మీద అభిమానము పెంచుకోవటానికి దాసుడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అని ఈ పాశురములో మధురకవులు అంటున్నారు.

* నంజీయర్ల వ్యాఖ్యానము లోని ముఖ్యాంశములు:

శెయల్ నణ్ఱాగ –  నమాళ్వార్లు సులభులు.  వారి  దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి చేరవచ్చు.  వారి కృపను పొందవచ్చు. కాని భగవంతుడీని పొందడానికి తగిన  అధికారము ఉండాలి.

* కుయిల్ నిన్ఱార్ పొళిల్సూళ్ కురుకూర్ నంబి  – : ఆళ్వార్  తిరునగరిలో చెట్ల మీద కోయిలలు కూడా నమ్మాళ్వార్ల పేరును కూస్తూ వుంటాయి. అది ఆయన సౌలభ్యము. పరమపదము చేరిన ముక్తాత్మలు సామగానం చేస్తూ వుంటారు.  తైత్తరీయ భృగువల్లి 10.6 “ఏతత్ సామ గాయన్ ఆస్తే” ( ముక్తాత్మలు సామగానము చేస్తున్నాయి.) ముక్తపురుషులకు లక్ష్యము  పరమపదము కాని ముముక్షువులకు లక్ష్యము  ఆళ్వార్ తిరునగరి. నమ్మాళ్వార్లు అత్యంత ప్రీతితో పెరుమాళ్ళను,  నిత్యసూరులను, ముక్తాత్మలను అనుభవించారు.

నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము:

* పయనన్ఱాగిలుం – ఎవరైనా తమకుపకరించిన వారికి ఉపకరిస్తారు. కాని నమ్మాళ్వార్లు దాసుడికి ఏదీ ఎదురు చూడకుండా కృప చేసారు.

* పాంగల్లరాగిలుం – అర్హతలేమీ లేని నన్ను.

* పయనన్ఱాగిలుం పాంగల్లరాగిలుం – సీతమ్మవారు రావణుడు తనకపకారము చేయ తలపెట్టినా అతనికి ఉపదేశించినట్లుగా,   ప్రత్యుపకారము చేయలేని వారైనా, అనర్హులైనా వారు ఈ లోకములో ఈతి భాధలు పడటము నమ్మాళ్వార్లు  సహించలేరు.  ఒకరు తమ ఇంటికి తాళం పెట్టి ఎవరినీ లోపలికి అనుమతించకున్నా, ఆ ఇల్లు తగలబడుతుంటే దారిన పోయేవారు ఆ మంటలను ఆర్పడానికి ఎలా ప్రయత్నం  చేస్తారో అలాగే నమ్మాళ్వార్లు అనర్హులకు కూడా ఉపదేశము చేసి వారిని ఉజ్జీవింప చేస్తారు.

* తిరుత్తిప్పణికొళ్వాన్ –   తిరువాయిమొళి  3.5.11 లో “తీర్ త్త అడియవర్ తమ్మై తిరుత్తిప్ పణి కొళ్ళ వల్ల”                         (  ప్రాప్యము , ప్రాపకముగా భావించిన వారిని సరిదిద్ది కైంకర్యము చేయించుకుంటాడు.)అని కీర్తించబడ్డాడు. కాని నమ్మాళ్వార్లుh తనను అర్థము చేసుకోని వారిని కూడా  సరిదిద్ది కైంకర్యము  చేయించుతారు.

* కుయిల్ నిన్ఱార్… – నమ్మాళ్వార్లు  తిరువాయిమొళి 8.5.2  “కాణవారాయ్” ( దయచేసి నన్ను చూడ రావా)లో పరమాత్మను వీడి వుండటము వీరికి చాల కష్టమైన విషయము అని చెప్పి,  తిరువాయిమొళి 4.5.8 లో “యావర్ నిగర్ అగల్ వానత్తే” (నాకు సమమైన వారింకెవరూ లేరు. )  అని ,నమ్మాళ్వార్లు  భగవంతుడితో తన సంభంధాన్ని తలచి చాలా ఆనందించారు. ఎల్లప్పుడు కోయిలలు వీరితోనే ఉండేవి.  అవి వీరు పాడిన పాశురాలను నేర్చుకొని పాడూతూ వుండేవి.

* కురుకూర్ నంబి –   నమ్మాళ్వార్లు,   ఆళ్వార్ తిరునగరిలో అవతరించిన పరిపూర్ణ పురుషుడు.. చిత్, అచిత్తులను కూడా నమ్మాళ్వార్లు మార్చేసారని పరాంకుశనాయకి (నమ్మాళ్వార్లు తనను తల్లి భావనలో పరాంకుశనాయకిగా చెప్పుకున్నారు.) తిరువాయిమొళి 6.7.2 “ఊరుం నాడుం ఉలగముం తన్నైప్పోల్ … పితఱ్ఱ”  (ఆమె అన్నింటిని తన లాగ నిరంతరము భగవన్నామ సంకీర్తనము చేసేలా  మార్చేసింది.) అని  చెప్పింది.

* ముయల్గిన్ఱేన్ ఉన్ తన్ మొయ్ కళఱ్కు అన్బైయే –   తిరువాయిమొళి   2.7.8 లో   “ఎన్నైత్ తీమనం కెడుత్తాయ్ ఉనక్కెన్ సెయ్గేన్”  ( నాలోని చెడును పోగొట్టావు. నీకు నేను చేయగల ప్రత్యుపకారమేమున్నది. ) అని నమ్మాళ్వార్లు భగవంతుడి విషయములో అన్నట్లు,  దాసుడు తమ శ్రీ పాదములను శరణు వేడుతున్నాడని మధురకవి ఆళ్వార్లు,  నమ్మాళ్వార్ల పట్ల తన అసమాన నిష్టను ప్రకటిస్తున్నారు.

 పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానాము: వీరు నంపిళ్ళైగారి అభిప్రాయముతో ఏకీభవించి ఇంకొక్క మాట చేర్చారు.

* ముయల్గిన్ఱేన్ ఉన్ తన్ మొయ్ కళఱ్కు అన్బైయే –మధురకవి ఆళ్వార్లు, నమ్మాళ్వార్ల పట్ల తను   చేస్తున్న  కైంకర్యమునకు తానే తృప్తి పడక, వారి శ్రీ పాదముల మీద అపారమన ప్రేమను పెంచుకున్నారని అన్నారు.

 అళగియ మణవాళ పెరుమళ్ నాయనార్ వ్యాఖ్యానము:

 పయనన్ఱాగిలుం పాంగల్లరాగిలుం –  “ఆర్తో ధర్మత: శుశృషురధ్యాభ్య:” సాధారణముగా  ఆచార్యులకు, శిష్యుడు తన ధనము,  ఉదారత్వము ఇచ్చి కైంకర్యము చేసి నప్పుడే  తృప్తి పడతారు..   నిరవధిక వాత్సల్యము గల  భగవంతుడు కూడా అర్జునుడు శరణాగతి చేసిన తరవాతే కరుణించాడని, గీత 2.7 “శిష్యస్థేహం సాధి  మాం త్వాం ప్రపన్నం” (నేను నీ శిష్యుడను. నిన్ను శరణాగతి చేసాను) చూస్తే తెలుస్తుంది. కాని నమ్మళ్వార్ల నిర్హేతుకమైన కృపతో ఏవీ చూడ కుండా దాసుడిని సరిదిద్దాడు అని మధుర కవులు అంటున్నారు.

*శెయల్ నన్ఱాగ త్తిరుత్తి –    శ్రీ వైష్ణవులచే సంస్కరింపబడిన   క్షత్రబంధు కూడా అంతిమ కాలములోనే ముక్తిని పొందాడు. కాని దాసుడికి మాత్రము  నమ్మళ్వార్ల చూపులు తగలగానే ఙ్ఞానము అనుష్టానము రెండూ అబ్బినాయి. ఙ్ఞానము అంటే ముందుగా సదాచార్య సూక్తుల శ్రవణము, ఆ విన్న సూక్తులను  మననము చేయటము, పరమాత్మ యందు మహావిశ్వాసము కలిగి వుండటము.  అనుష్టానమనగా పూర్వాచార్యులు చేయని అసదనుష్టానము చేయకుండుట,  పూర్వాచార్యులు చేసిన సదనుష్టానమును ఆచరించుట వలన పరిపూర్ణముగా సంస్కరింప బడ్డాడని  మధుర కవులు  అంటున్నారు.

పణి కొళ్వాన్ –  భగవత్, భాగవత కైంకర్యములో నిమగ్నమై వుండాలి. భగవత్ కించిత్కారము,  ఆచార్య కించిత్కారము,  వైష్ణవ కించిత్కారము తప్పక చేయాలి. భగవత్ కించిత్కారము నిరుపాధికము అంటే స్వభావ సిద్దము.ఆచార్య కించిత్కారము  సోపాధికము అంటే అలవర్చుకున్నది. భాగవత కైంకర్యము  అంతిమ లక్ష్యమును చేరటము కొరకునేర్చుకున్నది. భగవతుడిని, భాగవతులను చూపుతారు కావున  ఆచార్య కైంకర్యము అలవరుకున్నది.

 * నిజమైన ఆచార్యులు శిష్యులకు సరి అయిన మార్గమును నిర్దేశించాలి. తరువాత తాము అనుష్టించి చూపాలి. అప్పుడే ఆ శిష్యుడు భగవత్, భాగవత కించిత్కారములో నిమగ్నమవుతాడు.

* కుయిల్ నిన్ఱార్… –  నమ్మాళ్వార్లు  ఆళ్వార్ తిరునగరిలోని కోయిలలను కూడా సంస్కరించారు. ఇక నా మాట చెప్పేదేముంది?  ఆయన మధుర వాక్కులు అందరినీ సంస్కరింప గలవు.

*  కురుకూర్ నంబి – భగవతుడి కృపకు ప్రత్యుపకారము చెయ్యవచ్చేమో కాని ఆచార్య కృపకు ప్రత్యుపకారము చెయలేము.  ఎటువంటి ప్రత్యుపకారము కోరని వాడు నమ్మాళ్వార్లు.

* మొయికళల్ –   పెరియ తిరువంతాది 87 లో “మొయ్కళలే ఏత్త ముయల్” అని నమ్మాళ్వార్లే  ( భగవంతుడి  శ్రీ పాదముల ఔన్నత్యమును తెలియ జేయుట) అన్నట్లుగా   మధురకవులు కూడా అన్నారు. ఇంతకు ముందు  2వ పాశురములో “పొన్నడి” అనంన్నారు. ఈ పాశురములో తీయని, మధురమైన శ్రీ పాదాలు అంటున్నారు.

* మొయికళఱ్కు అన్బైయే – నమ్మాళ్వార్ల శ్రీ పాదములు నన్ను సమ్మొహితుడిని చేశాయి. అందువలన వారికి నేను కృతఙ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి.  కాని నేను ప్రత్యుపకారము చేయలేనని భయపడుతున్నాను.

అడియేన్ చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/kanninun-chiruth-thambu-10-payan-anragilum/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 9 – మిక్క వేదియర్

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు

<< పాశురం 8

Nammazhwar-kanchi-3

పాశుర అవతారిక:

వేదములో చెప్పబడిన   భాగవతశేషత్వము యొక్క సారమును తిరువాయిమొళి 3.7 “పయిలుం శుడరొళి” లోను,  తిరువాయిమొళి  8.10 “నెడుమాఱ్కడిమై” దశకములలోను స్పష్టముగా చెప్పారు.  ఆ విషయమును   ఈ   పాశురములో  మధురకవి  ఆళ్వార్లు  పాడుతున్నారని  నంజీయర్ల అభిప్రాయము.

నమ్మాళ్వార్ల  కరుణ ఎలాంటిదని    మధురకవి   ఆళ్వార్లను అడిగితే,   ఎంపెరుమాన్ తిరువాయిమొళి 3.3.4లో చెప్పినట్లుగా  “నీశనేన్ నిఱై ఒన్ఱుం ఇలేన్, నం కణ్ పాశం వైత్త పరం శుడర్చోతిక్కే” (నీచుడిని,  సుగుణములేమీ  లేని వాడిని.  అయినా   భగవంతుడు నాపై కృపను చూపడము  వలన ,  కీర్తి మంతుడయ్యాడు.)    అని    చెప్పారు.  అని  నంపిళ్ళై   అభిప్రాయము.

పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై :  లోకములో నమ్మాళ్వార్ల కరుణ కృప అన్నింటికన్నా గొప్పది ఎలా అయిందని మధురకవి ఆళ్వార్లను అడగగా దానికి వారు నమ్మాళ్వార్లు దాసుడి దోషములను గణించక వేద సారమును అనుగ్రహించటము చేత అని  చెప్పారు. నమ్మాళ్వార్లు  తిరువాయిమొళి  3.3.4 “నీశనేన్ నిఱై ఒన్ఱుం ఇలేన్, నం కణ్ పాశం వైత్త పరం శుడర్చోతిక్కే”( నీచుడను ఏగుణములు లేని వాడిని  పరమాత్మ దాసుడిపై దయ చూపడము చేత మరింతగా ప్రకాశిస్తున్నాడు.) అని భగవంతుడి  పరముగా  చెప్పిన  విషయమును  మధురకవి ఆళ్వార్లు,  నమ్మాళ్వార్ల  విషయములో   చెప్పారు.

అళగియ మణవాళ పెరుమళ్ నాయనార్:   వెనకటి  పాశురములో   నమ్మాళ్వార్లు తనపై కృప  చేయటము చేత వారిని 6వ పాశురములో కీర్తించానని చెప్పుకున్నారు. 7వ పాశురములో తన దోషాలను,   పాపాలను పూర్తిగా తొలగించారని అందుచేత   నమ్మాళ్వార్ల  కీర్తిని నలుదిశల చెపుతూ తిరుగుతానని అన్నారు.  8వ పాశురములో నమ్మాళ్వార్ల దయ,  భగవంతుడి    కన్నా గొప్పదని   చెప్పారు. నమ్మాళ్వా ర్లు తనకు ఙ్ఞాన ప్రధానము   చేసిన విషయము   గురించి   ఈ  పాశురములో  చెపుతున్నారు. 4వ పాశురములో ఆచార్యులపై తనకున్న విశ్వాసమును, 5వ, 6వ  పాశురములలో  ఆచార్య  వైభవమును ,  ఉప కార వైభవమును వివరించారు.  వేదసారమును   అనుగ్రహించటము  చేత  నమ్మాళ్వార్ల      శ్రీపాదములే  ఉత్తారకముగా  భావించి  సేవిస్తాను  అని  ఈ పాశురములో ఆచార్యుల పట్ల కృతఙ్ఞతను తెలియ జేస్తున్నారు.

పాశురము-9

మిక్క వేదియర్ వేదత్తిన్ ఉట్పొరుళ్

నిఱ్కప్పాడి ఎన్ నెంజుళ్ నిఱుత్తినాన్

తక్క సీర్ శటకోపన్ ఎన్నంబిక్కు

ఆళ్ పుక్క కాతల్ అడిమైప్పయన్ అన్ఱే

ప్రతి పర్థదాము:

మిక్క వేదియర్ వేదత్తిన్ = వేదమును అధ్యయనము  చేసిన వైదికులు

ఉళ్పొరుళ్ = అంతరార్థము

నిఱ్క = దృఢముగా

ప్పాడి = తిరువాయిమొళిని పాడి

ఎన్ నెంజుళ్ = నా హృదయములో

నిఱుత్తినాన్ = నిలిపాడు

తక్క సీర్ = తగిన విధముగా

శటకోపన్ ఎన్నంబిక్కు =ఉన్నతులైన  శఠకోపులకు

ఆళ్ పుక్క = సేవ చేయు

కాతల్ = కోరిక

అడిమైప్పయన్ అన్ఱే = నెరవేరినది

భావము:

వేదములోని రహస్యార్థములను ఇమిడ్చిన తిరువాయిమొళిని  వైదికులతో కలసి పాడటము వలన, శఠకోపులకు సేవ  చేయాలను  కోరిక నెరవేరినదని  అంటున్నారు.

నంజీయర్ వ్యాఖ్యానము:

* మిక్క వేదియర్:   భగవంతుడికి  సంబంధించిన అపారమైన   ఙ్ఞానము, భక్తి కలవారు.

*వేదత్తిన్   ఉట్పొరుళ్:  వేదములోని రహస్యార్థముల సారమైన  తిరువాయిమొళి.  తిరువాయిమొళి  3.7  “పయిలుం శుడరొళి” మరియు   8.10 “నెడుమాఱ్కడిమై” (భాగవత శేషత్వమును గురించి పాడిన దశకములు) లలో కూడ  ఇదే విషయమును ప్రస్తావించారు.

*నిఱ్కప్పాడి ఎన్ నెంజుళ్ నిఱుత్తినాన్:  తిరువాయిమొళిని  నా హృదయములో స్థిరముగా నిలిపారు.

*ఆళ్ పుక్క  కాతల్  అడిమైప్పయన్  అన్ఱే: ప్రేమతో వారి దాసుడనయ్యాను.

 నంపిళ్ళై ఈడు వ్యాఖ్యానము:

*మిక్క వేదియర్  –  వేద ప్రమాణములు తెలిసిన వాడు,   శాఖలను అధ్యయనము చేసిన వాడు .

*నిఱ్కప్పాడి – వేదార్థములను స్థాపించిన వాడు,

*తక్కశీర్ శఠకోపన్ –  తిరువాయిమొళి  1.1.1  “అయర్వఱుం అమరర్గళ్ అధిపతి ”(నిత్యసూరి  నాయకుడు)అని చెప్పింట్లుగా భగవంతుడి గురించి పాడగల అర్హత గలవాడు. తిరువాయిమొళి 3.9.11 “ఏఱ్కుం పెరుంపుగళ్ వానవర్ ఈశన్ కణ్ణన్ తనక్కు ఏఱ్కుం పెరుంపుగళ్ వణ్కురుకూర్ చటకోపన్” ( నిత్యసూరి నాయకుడు అయిన కృష్ణ భగవానుడు,  నమ్మాళ్వార్ల స్తుతికి తగిన వాడు.)లో    అంత  గొప్పగాను స్తుతించారు.

*ఎన్నంబిక్కు – దాసుడిని అంగేకరించి, సరిదిద్దిన వాడు.

*అన్ఱే  – వెంటనే భగవానుడి విషయములో కోరికను వెంటనే నెరవేర్చు కోవాలి.  అర్చిరాది గతిలో వెళ్ళే వాడు   విరజా స్నానము చేసి, పరమపదము చేరి, పరమాత్మకు కైంకర్యము చేస్తాడు. కాని   నమ్మాళ్వార్ల  విషయములో మధురకవులు వెంటనే ఫలితమును పొందాడు.అదే  నమ్మాళ్వార్లకు  తిరువాయిమొళి మొదటి పాశురములో కోరిక కలిగితే  10.10 “మునియే నాన్ముగనే” లో కోరిక తీరింది.

అన్ఱే  –  భగవద్విషయములో కోరిక వేంటనే నేరవేరాలని కోరుతున్నారు. ఒక జీవాత్మ ఉన్నతగతిని పొందాలంటే  అర్చిరాది  గతిలో ప్రయాణము చేసి విరజా స్నానము తరువాత పరమపదమును చేరవలసి వుంది.  కాని   నమ్మాళ్వార్ల విషయములో,  తిరువాయిమొళి 10.10 “మునియే నాన్ముగనే” దశకములో చివరి పాశురము పాడగానే పరమపదము లభించింది. మధురకవుల ,  నమ్మాళ్వార్లు  వేంటనే అనుగ్రహించారు.

  పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానము:

*వీరి వ్యాఖ్యానము నంపిళ్ళై వ్యాఖ్యానమును పోలి వుంటుంది.

*మిక్క వేదియర్ – ప్రమాణ  శ్రేష్టలు – నమ్మాళ్వార్ల  తిరువాయిమొళి  1.1.7  “ఉళన్ శుడర్మిగు శురుతియుళ్”(గొప్ప  వేదమును చెప్పిన వాడు)  అని చెప్పినట్లుగా.

*వేదత్తిన్ ఉళ్ పొరుళ్ – వైదిక శాస్త్రము – భగవత్ శేషత్వము నుండి తదీయ శేషత్వము వరకు అనే  వేదాంత రహస్యమును (ప్రణవం) ధృఢపరుస్తుంది.

 అళగియ మణవాళ పెరుమళ్ నాయనార్ వ్యాఖ్యానము:

*మిక్క వేదియర్  – వేదియర్  అంటే ఇతర  శాస్త్రములను ( వేదమునకు సంబంధించని శాస్త్రములు)గ్రహించక నిత్యము, నిర్ధోషము అయిన వేదమును విశ్వసించువారు.  నారదీయ పురాణం 18.33 “వేదాశాస్త్రం పరం నాస్థి” అన్న సూక్తాన్ని అర్థము చేసుకున్న వారు.  తిరుచ్చంద విరుత్తము 72 “వేద నూల్ ఓతుగిన్ఱతు ఉణ్మై అల్లతు ఇల్లై” (వేదశాస్త్రము ఉపదేశించునది సత్యము కానిది అందులో లేదు.)

మిక్క వేదియర్- భగవత్ కైంకర్యము కన్నా ఇతరమైన లక్ష్యము లేదని, దానిని పొందుటకు భక్తి, శరణాగతి మాత్రమే మార్గములని తెలిసిన వారు.

*వేదత్తిన్  ఉళ్ పొరుళ్  –  వేదప్పొరుళ్-వేదము యొక్క అర్థము.  భగవంతుడే గీత 15.15 లో “వేదై సర్వైశ్చరహమేవ వేద్య:”  (వేదము పూర్తిగా నా గురించే చెపుతుంది) అని చెప్పారు.  పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి  2.9.6లో  “వేదప్పొరుళే వేంకడవా” (ఓ శ్రీనివాసా!  వేదము యొక్క అర్థమే నీవు) అనీ,  అలాగే పెరియాళ్వార్ తిరుమొళి  4.3.11 “వేదాంత విళుప్పొరుళ్” (వేదాంతములోని అర్థమూ నీవే)అన్నారు. తిరువాయిమొళి   3.7 “పయిలుం శుడరొళి”,8.10 “నెడుమాఱ్కడిమై“  దశకములలో నమ్మాళ్వార్లు భాగవత శేషత్వము గురించి చెప్పారు.

*నిఱుత్తినాన్ – (నమ్మాళ్వార్లు)  స్థిరముగా  నిలిపారు. ఆయనే   నన్ను మార్చడానికి ప్రయత్నించినా  మారను.

* ఎన్నెంజుళ్ నిఱుత్తినాన్  –  భగవత్శేషత్వము గురించి తెలియని నాకు భాగవత శేషత్వము గురించి చెప్పారు.

*మిక్క … నిఱుత్తినాన్  –  వేదసారమును తిరువాయిమొళిలో అనుగ్రహించి గొప్ప మేలు చేశాడు.  ఆచార్యుల గొప్పతనము తెలిసిన వారికే  వేద సారమును  అవగాహన  అవుతుంది.  నమ్మాళ్వార్లు ప్రమాణం (వేదము),  ప్రమేయము  (వేదప్పొరుళ్ – భగవంతుడు),  ప్రమాత్రు (మిక్క వేదియర్) మరియు అభిమత విషయము( మధురకవులకు  నమ్మాళ్వార్లు) ఏర్పాటు చేసారు.

*తక్క శీర్ శ్చఠపన్ ఎన్ నంబి _  నమ్మాళ్వార్లు  నాలోని  అఙ్ఞానమును నిశ్శేషముగా తొలగించి పరిపూర్ణుడిగా చేశారు. ఆయన తిరుక్కుఱుంగుడి నంబి ( తిరుక్కుఱుంగుడి దివ్య దేశము లోని పెరుమాళ్ళు) కాదు. తిరుక్కురుకూర్ నంబి. తిరువాయిమొళి  5.5.5 లో  “తక్క కీర్త్తిత్ తిరుక్కుఱుంగుడి నంబి” నమ్మాళ్వార్లు వారి నంబి గురించి చెప్పారు. మధురకవులకు మాత్రము నంబి అంటే తిరుక్కురుకూర్ నంబియే.

*అడిమైప్ పయనన్ఱే  –  మొదట  ఆచార్యులకు దాసులు కావాలి.  తరవాత  అభిమానమును  పొంది,  కైంకర్యము చేయాలి. ఈ మూడు శిష్యుల కుండ వలసిన లక్షణములు. నమ్మాళ్వార్లు వీరికి ఈ మూడు నేర్పారు. భగవశ్చేషత్వము , భగవ త్ప్రే మ, శేషత్వవృత్తి  (కైంకర్యము).  నమ్మాళ్వార్లు లౌకిక విషయములలో వైరాగ్యము  కలిగి,   భగవంతుడి విషయములో  పై  మూడు గుణములు  కలిగి వుండే,  మధురకవులకు,  భగవంతుడి విషయములో  వైరాగ్యము కలిగి, నమ్మాళ్వార్ల  విషయములో  పై మూడూ గుణములు    కలిగి వున్నారు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/02/kanninun-chiruth-thambu-9-mikka-vedhiyar/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

kaNNinuN chiRuth thAmbu – audio

Published by: