కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 9 – మిక్క వేదియర్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 8 పాశుర అవతారిక: వేదములో చెప్పబడిన   భాగవతశేషత్వము యొక్క సారమును తిరువాయిమొళి 3.7 “పయిలుం శుడరొళి” లోను,  తిరువాయిమొళి  8.10 “నెడుమాఱ్కడిమై” దశకములలోను స్పష్టముగా చెప్పారు.  ఆ విషయమును   ఈ   పాశురములో  మధురకవి  ఆళ్వార్లు  పాడుతున్నారని  నంజీయర్ల అభిప్రాయము. నమ్మాళ్వార్ల  కరుణ ఎలాంటిదని    మధురకవి   ఆళ్వార్లను అడిగితే,   ఎంపెరుమాన్ తిరువాయిమొళి 3.3.4లో చెప్పినట్లుగా  “నీశనేన్ నిఱై ఒన్ఱుం ఇలేన్, … Read more

kaNNinuN chiRuth thAmbu – audio

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: mudhalAyiram Meanings – English, Telugu nammAzhwAr and madhurakavi AzhwAr Full rendering thaniyan 1 – avidhitha thaniyan 2 – vERonRum 1 – kaNNinuN chiRuth thAmbinAl 2 – nAvinAl naviRRu 3 – thirithanthAgilum 4 – nanmaiyAl mikka 5 – nambinEn 6 – inRu thottum 7 – kaNdu … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 8 – అరుళ్ కొణ్డాడుం

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 7 గీతాచార్య – నమ్మాళ్wఆర్ అవతారిక: నంజీయర్   అభిప్రాయము : వేదమును అనుగ్రహించి  చేతనులకు  చేసిన  భగవంతుని కృప  కంటే  తిరువాయ్ మొళిని అనుగ్రహించిన నమ్మాళ్వార్లు కృప  గొప్పదని  మధురకవులు  ఈ  పాశురములో  పాడుతున్నారని నంజీయర్ల అభిప్రాయము. నంపిళ్ళై మధురకవులు ఈ పాశురములో   “నమ్మాళ్వార్ల కీర్తిని పాడుతాను”   అని అంటున్నారని  నంపిళ్ళై మరియు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఎత్తి చూపుతున్నారు, ఎందుకనగా నమ్మాళ్వార్ల … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 7 – కణ్దు కొణ్దు

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 6 అవతారిక: నంజీయర్  అభిప్రాయము : మధురకవి ఆళ్వార్లు, నమ్మాళ్వార్ల  నిర్హేతుక కృప వలన తనకున్న అవరోధాలన్నింటిని  తొలగించి అనుగ్రహించారని  ఈ పాశురములో  పాడుతున్నారని  నంజీయర్  అభిప్రాయ  పడుతున్నారు. నంపిళ్ళై అభిప్రాయము: నమ్మాళ్వార్ల  నిర్హేతుక కృపను  చేతనులందరూ  పాడుతూ  తమ కష్టాలను పోగొట్టుకోవలని  మధురకవి  ఆళ్వార్లు ఈ  పాశురములో పాడుతున్నారు. పెరియవాచ్చాన్  పిళ్ళై అభిప్రాయము : మధురకవి ఆళ్వార్లను … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 6 – ఇన్ఱు తొట్టుం

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 5 అవతారిక: మధురకవి ఆళ్వార్లను నమ్మాళ్వార్ల కృపను  మీరు ఎలా సాధించ గలిగారని అడగగా, నమ్మాళ్వార్ తిరువాయిమొళి 4.5.3 “వీవిల్ కాలం ఇసై మాలైగళ్ ఏత్తి మేవప్ పెఱ్ఱేన్”(ఇప్పటి నుండి ఎల్లప్పుడు భగవంతుని కీర్తించు భాగ్యమును పొందాను)  అని నమ్మాళ్వార్లు  చెప్పినట్లుగా, దాసుడు  పొందగలిగాడని    మధురకవి ఆళ్వార్  అంటున్నారని నంజీయర్ భావన. మధురకవి ఆళ్వార్లను ‘ అనాది కాలముగా … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 5 – నంబినేన్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 4 అవతారిక: మధురకవి ఆళ్వార్లు కిందటి పాశురములో చెప్పుకున్న లోపాలను ఈ పాశురములో వివరిస్తున్నారని నంజీయరు అభిప్రాయ పడుతున్నారు. అవి ఏమిటంటే  ఇతరుల భార్యలను, సంపదను కోరుతున్నాను, కాని నమ్మాళ్వార్ల నిర్హేతుకమైన కృప వలన నేను సంస్కరింపబడ్డాను. వారి అపారమైన కరుణకు సదా కృతఙుడనై ఉంటాను అని మధురకవి ఆళ్వార్లు చెప్పుకున్నారు. నంపిళ్ళై మరియు  పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ఈ … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 4 – నన్మైయాల్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 3 అవతారిక: ప్రతి పాశురము కిందటి పాశురమునకు కొనసాగింపుగా అమరింది. నంజీయర్  * నంజీయర్ ,  నమ్మాళ్వార్లు, పరమాత్మ, ఎందరో మహాత్ములు కూడా వదిలి వేసిన మధురకవి ఆళ్వార్లను స్వీకరించటానికి చేసిన ఉపకారమును వివరిస్తున్నారు. మధురకవి ఆళ్వార్లు దీనికి తమ గుణలోపములే కారణముగా అభిప్రాయ పడుతున్నారు. నంపిళ్ళై: * నమ్మాళ్వార్లు మధురకవి ఆళ్వార్లను అనుగ్రహించక ముందు స్థితిని చెపుతున్నారని … Read more

కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు – 3 – తిరితంతాగిలుం

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుతాంబు << పాశురం 2  నంజీయర్  అవతారిక: మధురకవి ఆళ్వార్ భగవంతుడి చేష్ఠితాలను అనుభవించింది  నమ్మాళ్వార్లకు  భగవంతుడు ప్రీతికరమైన వాడు కావున. నంపిళ్ళైఅవతారిక: మధురకవి ఆళ్వార్ నమ్మాళ్వార్లకు శరణాగతుడు.  అందువలన ఆయన కిష్ఠమైన భగవంతుడిని తను కూడా సేవించాడు. ఎంపెరుమాన్  జీవప్రకృతికి వ్యతిరేకమైన శూర్ఫణకను  ఒంటరిగా వస్తే పట్టుకున్నాడు. అదే ఎంపెరుమాన్  ఆణ్డాళ్ వంటి ఆచార్య నిష్ట కల వారికి తాను సులభుడు. … Read more

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – 2 – నావినాల్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు << పాశురం 1 నమ్మాళ్వార్, ఎంపెరుమానార్(నమ్మాళ్వార్ల శ్రీపాదములని వ్యవహారము)ఆళ్వార్ తిరునగరి పాశురము -2 నంజీయర్ అవతారిక: నమ్మాళ్వార్ల వైభవమును ఈ శరీరముతోనే అనుభవించ వచ్చు అని మధురకవి ఆళ్వార్ చెప్పినట్లుగా నంజీయర్ అభిప్రాయ పడుతున్నారు. నంపిళ్ళై అవతారిక: మధురకవి ఆళ్వార్,  నమ్మాళ్వార్ల పాశురములను పాడుతూ ఉజ్జీవించారని నంపిళ్ళై అభిప్రాయము. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అవతారిక: పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అభిప్రాయము ప్రకారము నమ్మాళ్వార్ల పాశురములు … Read more

కణ్ణినుణ్ శిఱుత్తాంబు – 1 – కణ్ణినుణ్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: కణ్ణినుణ్ శిరుత్తాంబు అవతారిక పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై అవతారిక మధురకవి ఆళ్వార్  తమ ఆచార్యులైన  నమ్మాళ్వార్ల  కిష్ఠమైన కృష్ణావతార చేష్ఠితాలను ఈ పాశురములో కొనియాడుతున్నారు.  అళగియ మణవాళ పెరుమళ్ నాయనార్ అవతారిక నమ్మాళ్వార్ల  మధుర స్వరూపాన్ని ఈ పాశురములో మధురకవి ఆళ్వార్లు  ఆవిష్కరించారు. పరత్వమును పాలకడలి తోను,  విభవావతారములను  అమృత కలశముతోను  పోల్చారు. అవతారములన్నింటిలోను కృష్ణావతారము, చేష్ఠితములన్నింటిలోను  వెన్న దొంగిలించుట మధురాతి మధురం. రామావతారములో ఆయన … Read more