ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೭೩ ನೇ ಪಾಸುರ ಮತ್ತು ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪರವರು ರಚಿಸಿದ ಮುಕ್ತಾಯ ಪಾಸುರ

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೭೩

ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ  ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದ ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ತನ್ನೈ

ಸಿಂದೈ ತನ್ನಿಲ್ ನಾಳುಂ ಶಿಂದಿಪ್ಪಾರ್ -ಎಂದೈ

ಎದಿರಾಸರ್ ಇನ್ನರುಳುಕ್ಕು ಎನ್ರುಂ ಇಲಕ್ಕಾಗಿಚ್

ಚದಿರಾಗ ವಾಳ್ನ್ದಿಡುವರ್ ತಾಂ

ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಬಂಧಮ್ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಯತಿರಾಜಾ ಅವರ ಮಧುರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.ಈ ಪ್ರಬಂಧಮ್ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳ ಅವತಾರವನ್ನು, ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅರುಲಿಚೆಯಲ್‌ಗಳಿಗೆ (ದೈವಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ) ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಶ್ರೀವಚನ ಭೂಷಣಂ ಅದರ ವೈಭವಗಳು ಮತ್ತು ಅರುಲಿಚೆಯಲ್‌ಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು “ಆಚಾರ್ಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ” ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ  ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು, ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ‌ಸಲ್ಲಿಸುಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಪಾಸುರ ೭೪

ಮನವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ, ಎರುಂಬಿಯಪ್ಪ ಅವರ ತನಿಯನ್ (ಏಕ ಪದ್ಯ) ವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಚಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ.

ಮನ್ನುಯಿರ್ಗಾಳ್ ಇಂಗೇ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿವನ್

ಪೊನ್ನಡಿಯಾನ್ ಸೆಂಗಮಲಪ್ ಪೋದುಗಳೈ-ಉನ್ನಿಚ್

ಚಿರತ್ತಾಲೇ ತೀಂಡಿಲ್ ಅಮಾನವನುಂ ನಮ್ಮೈ

ಕರತ್ತಾಲೇ ತೀಂಡಲ್ ಕಡನ್

ಓ ಈ ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು! ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಚಿನ್ನದ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಂತೆ ಇರುವ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಯ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸಿದ ನಂತರ, ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅರ್ಚಿಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ (ಹೊರಸೂಸುವ ಮಾರ್ಗ) ಹೋಗಿ ವಿರಜಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ (ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ).

ಒಮ್ಮೆ ಅಮಾನವನ್ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಆಕಾಶ ಘಟಕ) ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ದೈವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದವಲ್ಲಿರುವ ತಿರುಮಾಮಣಿ ಮಂಟಪಮ್ (ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೈವಿಕ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಂಗಣ) ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ,  ಸಂತೋಷದ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಸದಾ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುವಿರಿ.

ಆಳ್ವಾರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಜೀಯರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-73-conclusion-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *