periya thirumadal – 92 – minnidaiyAr sEriyilum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous minnidaiyAr sEriyilum vEdhiyargaL vAzhvidaththum                                       135 thannadiyAr munbum tharaNi muzhudhALum konnavilum vElvEndhar kUttaththum nAttagaththum                                     136 Word by word meaning min indaiyAr sEriyilum – in the … Read more

periya thirumadal – 90 – konnavil thOL

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous kannavil thOL kALaiyaik kaNdAngu kai thozhudhu ennilaimai ellAm aRiviththAl emperumAn                                                                             134 Word by word meaning kal navil thOL kALaiyai – one who is a youth with his shoulders similar to a mountain Angu kaNdu kai thozhudhu – seeing him at that … Read more

periya thirumadal – 89 – mannum maNimAda

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous mannu maNimAdak kOyil maNALanai nannIrth thalaichanga nANmadhiyai nAn vaNangum                                    132 kaNNanaik kaNNapurththAnaith thennaRaiyUr mannu maNi mAdak kOyil maNALanai                                                … Read more

periya thirumadal – 88 – annavanai AdhanUr

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous annavanai AdhanaUr ANdaLakkum aiyanai nennalai inRinai nALaiyai nIrmalai mEl                                                                   130 mannum maRai nAngum AnAnaip pullANith thennan thamizhai vadamozhiyai nAngUril                                              … Read more

periya thirumadal – 87 – unniya yOgaththu

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous unniya yOgaththuRakkaththai UragaththuL annavanai attabuyagaraththu emmAnERRai                                     128 ennai manam kavarndha Isanai vAnavar tham munnavanai mUzhikkaLaththu viLakkinai                                          129 Word by word meaning unniya … Read more

periya thirumadal – 86 – anna uruvil ariyai

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous anna uruvil ariyaith thirumeyyaththu innamudha veLLaththai indhaLUr andhaNanai                                 126 mannu madhiL kachchi vELukkai ALariyai manniya pAdagaththu em maindhanai – vehkAvil                             127 Word by word meaning anna uruvil ariyai … Read more

periya thirumadal – 85 – then thillai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous then thillaich chiththira kUdaththu en selvanai minni mazhai thavazhum vEngadaththem viththaganai                                   124 mannai mAlirunjOlai maNALanai konnavilum Azhip padiyAnaik kOttiyUr                                                                 125 Word by word meaning then … Read more

periya thirumadal – 84 – munnivvulaguNda

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous munnivvulaguNda mUrththiyaik kOvalUr mannum idai kazhi em mAyanaip pEyalaRap                                     122 pinnum mulaiyuNda piLLaiyai aLLal vAy annam irai thErazhundhUr ezhum sudarai                                          123 Word … Read more

periya thirumadal – 83 – mannum kadanmallai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: Full Series << Previous mannum kadanmallai mAyavanai vAnavartham senni maNichchudaraith thaNkAL thiRalvaliyaith`                                            120 thannaip piRar aRiyAth thaththuvaththai muththinai annaththai mInai ariyai arumaRaiyai                                                … Read more