Category Archives: dhEvarAja ashtakam

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ – శ్లోకములు

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్

<< తనియన్లు

thirukkachi-nambi-kanchi varadhar-3

శ్లోకము 1

నమస్తే హస్తభి శైలేష  శ్రీమన్! అమ్భోజలోచన ! |
శరణమ్ త్వమ్ ప్రపన్నోస్మి ప్రణతార్తి హరాచ్యుత !  ||

శ్రోతవ్యం

హే హస్తిగిరినాథ !శ్రీ పతి! అరవిన్ద లోచన! మీకు సాశ్టాన్గములు సమర్పణము చేయుచుంటిమి, హే దేవరాజ మిమ్ము కొలిచెడు భక్తులన్డరి ఆర్తులను, కష్టములను మీరు తొలగిస్తారు. దాసులను యెన్నడు విడువక వారిని ఎల్లప్పుడూ కాపాడే  వారు మీరు ,అచ్యుతులు. మిమ్ములనే సదా సర్వదా ఆశ్రియిన్చుకొని వుంటాను.

శ్లోకము 2

సమస్త ప్రాణి సన్త్రాణ ప్రవీణ కరుణోల్బణ ! |
విలసన్తు కటాక్శాస్తే మయ్యస్మిన్ జగతామ్పతే ||

శ్రోతవ్యం

సర్వ జగత్ రక్షకా! పరమ కారుణ్య స్వరూపుడా, సమస్త లోకములను కాపాడేవాడా,  మీ దయ కిరణములు నాపైన కూడా ప్రసరింప చేయండి.

.

శ్లోకము 3

నిన్దితాచార కరణమ్ నివృత్తమ్ కృత్య కర్మణ~: |
పాపీయామ్సమ్ అమర్యాదమ్ పాహిమామ్ వరద ప్రభో ! ||

శ్రోతవ్యం

హే దేవరాజా! సద్గుణ సమ్పన్నులగు పరమ పురుషులు చేయకూడని పాప కార్యములనీ నిత్యము చేయుచు, ధర్మ కార్యములను ఆచరించ కుండా, సకల పాపములలొ మునిగి వున్న , క్రమశిక్షణా రహితులైన యట్టి మమ్ములను మీరే రక్షించవలెను.

శ్లోకము 4

సంసార మరుకాన్తారే ధుర్వ్యాధి వ్యాగ్ర భిషనే |
విషయ క్షుద్ర గుల్మాద్యే త్రుశా పాతపసాలిని ||

శ్రోతవ్యం

శ్లోకము 5

పుత్ర ధార గృహ క్షేత్ర మృగ త్రుశ్న్మ్బు పుశ్కలే |
కృత్యా కృత్య వివేకాన్తమ్ పరిభ్రాన్తమ్ ఇతస్ తత: ||

శ్రోతవ్యం

శ్లోకము 6

అజస్రమ్ జాత త్రుశ్నార్తమ్ అవసన్నాన్గమక్షమమ్ |
క్షీణ శక్తి బల ఆరోగ్యమ్ కేవలమ్ క్లేశ సమ్స్రయమ్ ||

శ్రోతవ్యం

శ్లోకము 7

సన్తప్తమ్ వివిధైర్ ధు~:కై~: ధుర్వచైర్ ఏవమాధిభి: |
దేవరాజ!దయాసిన్ధో! దేవ దేవ జగత్పతే! ||

శ్రోతవ్యం

శ్లోకము 8

త్వదీక్షన సుధాసింధు వీచి విక్షేపసీకరై: |
కారుణ్య మారుతానీతై~: సీతలైరభిశిన్చమామ్ ||

శ్రోతవ్యం

4-8 శ్లోకములలో నమ్బిగారు వారి పరిస్తితులను ఒక రూపకన్గా మార్చి దేవరాజ పెరుమాళ్ ను కాపాడమని వేడుకుంటునారు. ఈ జీవితమనే యెడారిలో రోగములు అనేవి భయంకర క్రూరమగు పులులు మరియు లౌకికమైన చిన్నఆశలు  చిన్న చిన్న పొడలు, కోరికలనెడి [వృక్షములు] చెట్లు. భార్యా పిల్లలు గృహము ఆస్తులు అనేవి ఎండమావులు. ఇట్టి యెడారిలొ పిచ్చి [మతిభ్రమిన్చిన] వాడివలె యెది చెయ్యవలెనో మరియు యెది చెయ్యకూడతో తెలియక సంచరిన్చుతున్నాను, ఆచరించ కూడని పనులను ఆచరిస్తు మరియు ఆచరించ వలసిన పనులని ఆచరిమ్పక వుంటిని, మనోబలమ్, దేహబలమ్, బుద్ధిబలమ్ లేక వుంటిని, మీ పట్ల భక్తి లేక వుంటిని, హే దేవరాజ ¡ కరుణాసాగరా ¡ దేవాదిదేవా¡ మీ అవదులులేని శీతలమగు కరుణామ్రుత కటాక్ష విక్షణములచేత నన్ను రక్షించండి, మీ అవదులులేని కారుణ్య  సమ్భరితమగు కటాక్షవిక్షనములకై యాచించుతున్నాను.

అడియేన్ సన్కీర్త్ రామానుజ దాసన్

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam-slokams/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ – తనియన్లు

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్

thyaga-mandapam

శ్రీమత్ కంచి మునిమ్ వందే  కమలాపతి ననధనమ్ |
వరధాన్గ్రి సదా సన్గ రసాయన పరాయణమ్ ||

శ్రోతవ్యం

శ్రీ  కమలపతి పుత్రులు, మరియును నిరతము వరదరాజ శ్రీ చరణములను ఆశ్రయున్చుకొని వుండి వాటి అమృతముతో కలిసి మమెకమైనట్టి శ్రీ తిరుక్కచ్చి నమ్బి స్వామి యొక్క శ్రీ చరణాలకు ప్రణామములు.

 

దేవరాజ దయా పాత్రమ్ శ్రీ కంచి పూర్ణ మ్ ఉత్తమమ్ |
రామానుజ మునిర్ మాన్యమ్ వందే హమ్ సజ్జనాశ్రయమ్ ||

శ్రోతవ్యం

శ్రీ  వరదరాజ పెరుమాళ్ యొక్క కృపకు పాత్రులు, శ్రీ రామానుజులకు గౌరవనియులై, మంచి మనుషులకు ఆశ్రితులైనటు వంటి వారైన శ్రీ తిరుక్కచ్చి నమ్బి స్వామి శ్రీ చరణాలకు ప్రణామములు.

అడియేన్ సన్కీర్త్ రామానుజ దాసన్

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam-thaniyans/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

श्री देवराज अष्टकम् – श्लोक

Published by:

श्री:
श्रीमते शठकोपाये नम:
श्रीमते रामानुजाये नम:
श्रीमद्वरवरमुनये नम:

thirukkachi-nambi-kanchi varadhar-3

श्लोक 1

नमस्ते हस्त्भी शैलेष ! श्रीमन ! अम्भ्जलोचन !
शरणं त्वां प्रपन्नोस्मी प्रणतार्ति हराच्युत ! ।।

Listen

हे हस्तगिरी नाथ! श्रीपति! अरविंदाक्ष! आपके चरणों में प्रणाम है। आप उनके दुखों का नाश करते है, जो आपके चरणों की आराधना करते है। आप अच्युत है, अपने दासों की सदा रक्षा करने वाले। मैं आपके चरणों में आश्रय लेता हूँ।

श्लोक 2

समस्त प्राणी संत्राण प्रवीण करुणोलबण
विलसंतु कटाक्षास्ते मय्यस्मिन जगतांपते ।।

Listen

आप सभीजन की रक्षा करने में पुर्णतः सक्षम, दया/ कृपा से परिपूर्ण, इस जगत के एक मात्र रक्षक है। आपकी कृपामय दृष्टि मुझ पर भी अनुग्रहित हो।

श्लोक 3

निन्दिताचार करणं निवृत्तम कृत्य कर्मण:
पापियांसं अमर्यादम् पाहिमाम् वरद प्रभो! ।।

Listen

हे देवराज! उत्तम मनुष्यों द्वारा निषेध कार्यों को करनेवाला, अपने विहित कर्तव्यों को न करनेवाला, अपराधो में लिप्त और अनुशासनहीन मेरी, कृपया आप रक्षा करें।

श्लोक 4

संसार मरुकांतारे ध्रुव्याधि व्याग्र भीषणे
विषय क्षुद्र गुलमाद्ये तृषा दपशालिनी ।।

Listen

श्लोक 5

पुत्र धार गृह क्षेत्र मृग तृषण्म्बू पुष्कले
कृत्या कृत्य विवेकान्दम परिभ्रान्तं इतस तथ: ।।

Listen

श्लोक 6

अजश्रम जात तृष्णार्थ अवसंनांगमक्षमम्
विलसंतु कटाक्षास्ते मय्यस्मिन जगतांपते ।।

Listen

श्लोक 7

संतप्तं विविदैर दु:खै: ध्रुवचैरेवमाधीभि
देवराज ! दयासिंधो देव देव जगतपते ।।

Listen

श्लोक 8

त्वाधिक्षण सुधासिंधु विचि विक्षेपसिकरै
कारुण्य मरूतानितै शीतलैरभीशिन्चमाम् ।।

Listen

इन पांच श्लोकों में वे अपनी स्थिति को उपमा के द्वारा दर्शाते है और देवराज भगवान से अपनी रक्षा की विनती करते है। यह जीवन एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल में रोग भयावह व्याघ्र के समान है। यहाँ, तुच्छ सुख आदि काँटों के समान है। वासनाएं, पेड़ के समान है। पत्नी, संतान, घर, भूमि, संपत्ति आदि इस मरुस्थल में मृगजल के समान है। इस मरुस्थल में यह जाने बिना ही कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मैं एक विक्षिप्त मनुष्य के समान भटक रहा हूँ, वह करते हुए जो नहीं करना चाहिए और उसे न करते हुए जिसे करना चाहिए, शरीर से दुर्बल, निर्बल/ क्षीण, मंद बुद्धि, सभी कार्यों में अयोग्य, आपके प्रति भक्ति से हीन, हे देवराज! दयासागर! देवो के देव! आप अपनी दया की शीतल पवन के द्वारा मेरी रक्षा करें, जो आपके आनंदायी रूप और आपकी प्रभूत कृपा की तरंगों से जल की बूंदों के समान बरसती है। मैं याचना करता हूँ कि आपकी यह कृपामयी दयादृष्टि मुझ पर भी हो।

-अदियेन भगवती रामानुजदासी

आधार – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam-slokams/

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava Education/Kids Portal – http://pillai.koyil.org

श्री देवराज अष्टकम् – तनियन

Published by:

श्री:
श्रीमते शठकोपाये नम:
श्रीमते रामानुजाये नम:
श्रीमद्वरवरमुनये नम:

श्री देवराज अष्टकम्

1. thyaga-mandapam

श्रीमत कांची मुनिं वन्दे कमलापति नन्दनं |
वरदान्घ्री सदा संग रसायन परायणं ||

Listen

मैं श्रीकांचिपूर्ण स्वामीजी, श्रीकमलापतिजी के पुत्र को प्रणाम करता हूँ, जो श्रीवरदराज के प्रति अनवरत भक्ति रसायन के आश्रित है।

देवराज दया पात्रं श्री कांची पूर्णं उत्तमं |
रामानुज मुनेर मान्यं वन्देहम् सज्जनाश्रयम् ||

Listen

मैं श्रीकांचिपूर्ण स्वामीजी को प्रणाम करता हूँ, जो श्रीवरदराज भगवान के कृपा पात्र, श्रीरामानुज स्वामीजी के सम्मान और उत्तम जन के लिए आश्रय है।

-अदियेन भगवती रामानुजदासी

आधार – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam-thaniyans/

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava Education/Kids Portal – http://pillai.koyil.org

श्री देवराज अष्टकम्

Published by:

श्री:
श्रीमते शठकोपाये नम:
श्रीमते रामानुजाये नम:
श्रीमद्वरवरमुनये नम:

1.dhevaperumal-nachiyars-perundhevi-thayar-e1449467380568

पेरुन्देवित् तायार, देव पेरुमाल (श्रीवरदराज भगवान) उभय नाच्चियार के साथ – कांचीपुरम

2.thirukkachi-nambi-kanchi

श्री कांचिपूर्ण स्वामीजी– कांचीपुरम

Audio

e-book: http://1drv.ms/1ZV4dqh

श्री कांचिपूर्ण स्वामीजी ने कृपा करके श्री देवराज अष्टकम् (8 श्लोक) नामक एक सुंदर संस्कृत स्तोत्र प्रबंध की रचना की जो पेरुन्देवित् तायार के स्वामी देव पेरुमाल (श्रीवरदराज भगवान) की महिमा का गान करता है।

न्याय वेदांत विद्वान् दामल वन्गिपुरम श्री ऊ.वे. पार्थसारथी ऐयेंगार स्वामी ने इस अद्भुत प्रबंध का अनुवाद सरल और सुगम तमिल भाषा में किया है। हम यहाँ उसके हिंदी अनुवाद को देखेंगे।

हम इसे निम्न अंकों में देखेंगे:

-अदियेन भगवती रामानुजदासी

आधार – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam/

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava Education/Kids Portal – http://pillai.koyil.org

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

dhevaperumal-nachiyars-perundhevi-thayarశ్రీ పెరుందేవి తాయర్ , శ్రీ భు సమేత వరదరాజ (పెరరుళాలన్) పెరుమాళ్, కంచిపురమ్

thirukkachi-nambi-kanchiతిరుక్కచ్చి నంబి – కంచిపురమ్

Audio

శ్రీ తిరుక్కచ్చి నంబి స్వామి అనుగ్రహించిన దేవరాజాష్టకమ్ అనే 8 శ్లోకములుగల ఈ దివ్య కావ్యమ్ లో శ్రీ కంచి మహాలక్ష్మి పెరుందేవి తాయర్ పతియగు శ్రీ దేవరాజ {వరదరాజ} పెరుమాళ్ వైభవమును లోకాన చాటుచున్నారు.

న్యాయ విద్వాన్ దామల్ వన్గీపురమ్ శ్రీ ఉ.వే.పార్థసారతి ఐయ్యంగార్  ఈ ప్రబంధమునకు సరలమగు తమిళ అనువాదమును చేసినారు, ఈ అనువాదమునకు తెలుగులో ప్రతిఅనువాదమును ఇక్కడ చూడవచ్చును.

క్రింది భాగములలో ఈ గ్రంథమును చూడవచ్చును:

అడియేన్ సన్కీర్త్ రామనుజ దాసన్

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

SrI dhEvarAja ashtakam – SlOkams

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< thaniyans

thirukkachi-nambi-kanchi varadhar-3

SlOkam 1

namasthE hasthi SailESa! Sriman! ambhjalOchana! |
SaraNam thvAm prapannOsmi praNathArthi harAchyutha! ||

Listen


hE hasthigirinAtha! SrIpathi! aravindhAksha! I prostrate before Thee. You wipe out the distress of those who worship You. You are achyuta, firm in holding on to the devout. I remain surrendered unto You.

SlOkam 2

samastha prANi santhrANa pravINa karuNOlbaNa! |
vilasanthu katAkshAsthE mayyasmin jagathAmpathE ||

Listen


You are able to protect all beings, full of compassion, the sole protector of the world. May your graceful vision blossom on me also.

SlOkam 3

nindhithAchAra karaNam nivruththam kruthya karmaNa: |
pApIyAmsam amaryAdham pAhimAm varadha prabhO!  ||

Listen


He dhEvarAja! Protect me who is at performing the acts prohibited by good folks, not doing the ordained duties, steeped in sins and man without discipline.

SlOkam 4

samsAra marukAnthArE dhurvyAdhi vyAgra bhIshaNE |
vishaya kshudhra gulmAdyE thrushA pAdhapaSAlini ||

Listen

SlOkam 5

puthra dhAra gruha kshEthra mruga thrushNAmbu pushkalE |
kruthyAkruthya vivEkAandham paribhrAntham ithas thatha: ||

Listen

SlOkam 6

ajasram jAtha thrushNArtham avasannAngamakshamam |
kshINa Sakthi bala ArOgyam kEvalam klESa samsrayam ||

Listen

SlOkam 7

santhaptham vividhair dhu:kai: dhurvachairEvamAdhibhi: |
dhEvarAja! dhayAsindhO! dhEva dhEva jagathpathE!  ||

Listen

SlOkam 8

thvadhIkshaNa sudhAsindhu vIchi vikshEpaSIkarai:  |
kAruNya mAruthAnIthai: SIthalairabhishinchamAm ||

Listen

In these 5 stanzas he explains his position by a simile and begs dhEvarAja for his protection. This life is a desert. In that desert, diseases are terrible tigers. There, petty pleasures are like small bushes. Desires are the trees. Wife, kids, house, land, properties, etc., are like mirage. In this desert I wander like a mad man without knowing what to do and not to do, doing what is not to be done and not doing what is to be done, weak in body, emaciated, mentally feeble, incapable of anything, without devotion unto You, hE dhEvarAja! ocean of compassion! God of Gods! save me by the sheer cool breeze of your compassion falling like dribbles of water from the waves of your abundant grace through your comforting Looks. I crave for your compassionate Graceful look on me.

adiyEn satakOpa rAmAnuja dhAsan

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam-tamil-slokams/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் – ச்லோகங்கள்

Published by:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம்

<< தனியன்கள்

thirukkachi-nambi-kanchi varadhar-3

ச்லோகம் 1

நமஸ்தே ஹஸ்தி சைலேச! ஸ்ரீமன்! அம்புஜ லோசன! |
சரணம் த்வாம் பிரபன்னோஸ்மி ப்ரணதார்த்தி ஹராச்யுத! ||

கேட்க


ஸ்ரீ ஹஸ்திகிரிக்கு நாதனே! ஸ்ரீபதியே! தாமரைக் கண்ணனே! உனக்கு வணக்கம். தன்னை வணங்கினவர்களின் துக்கத்தைப் போக்குபவனே! நழுவ விடாதவனே! உன்னைச் சரணமாக அடைந்திருக்கிறேன்.

ச்லோகம் 2

ஸமஸ்த ப்ராணி ஸந்த்ராண ப்ரவீண! கருணோல்பண! |
விலஸந்து கடாக்ஷாஸ்தே மய்யஸ்மின் ஜகதாம்பதே  ||

கேட்க


எல்லா ப்ராணிகளையும் காப்பதில் திறமை உள்ளவனே! நிறைந்த கருணை உள்ளவனே! உலகத்திற்கு ஸ்வாமியே! உனது பார்வை இந்த என்னிடம் மலரட்டும்.

ச்லோகம் 3

நிந்திதாசார கரணம் நிவ்ருத்தம் க்ருத்ய கர்மண :  |
பாபீயாம்சம் அமர்யாதம் பாஹிமாம் வரத ப்ரபோ! ||

கேட்க


நல்லவர்களால் வெறுக்கப்பட்ட செயல் புரிபவனும், செய்ய வேண்டியதைச் செய்யாதவனும், பாபிஷ்டனும், மரியாதை இல்லாதவனுமான என்னை ஹே வரதராஜ! ரக்ஷிப்பாயாக.

ச்லோகம் 4

ஸம்ஸார மருகாந்தாரே துர்வ்யாதி வயாக்ர பீஷணே |
விஷய க்ஷுத்ர குல்மாட்யே த்ருஷாபாதபசாலினி ||

கேட்க

ச்லோகம் 5

புத்ர தார க்ருஹ க்ஷேத்ர ம்ருக த்ருஷ்ணாம்பு புஷ்கலே |
க்ருத்யா க்ருத்ய விவேகாந்தம் பரிப்ராந்தம் இதஸ் தத: ||

கேட்க

ச்லோகம் 6

அஜஸ்ரம் ஜாத த்ருஷ்ணார்த்தம் அவஸந்நாங்கமக்ஷமம் |
க்ஷீண சக்தி பலாரோக்யம் கேவலம் க்லேச ஸம்ச்ரயம் ||

கேட்க

ச்லோகம் 7

ஸந்தப்தம் ​​விவிதைர் து:கை: துர்வசைரேவமாதிபி: |
தேவராஜ! தயாஸிந்தோ!​ தேவதேவ ஜகத்பதே!  ||

கேட்க

ச்லோகம் 8

த்வதீக்ஷண ஸுதாஸிந்து வீசி விக்ஷேபசீகரை: |
காருண்ய மாருதாநீதை: சீதலைரபிஷிஞ்சமாம் ||

கேட்க

4-8 – இந்த ஐந்து ச்லோகங்களால் தமது நிலையை ஓர் உருவகத்தின் மூலம் விளக்கி, தமது ரக்ஷணத்தை தேவப்பெருமாளிடத்தில் இரக்கிறார்.

ஸம்ஸாரம் என்பது ஒரு பாலைவனம், அந்த வனத்தில் புலிகள் போன்ற பயங்கரமான வியாதிகள். பாலைவனத்தில் முட்புதர்கள்போல் அற்பசுகங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன. ஆசை என்னும் மரங்கள், மக்கள், மனைவி வீடு நிலம் இவைகள் கானல் நீர் போல் நிறைந்திருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட வனத்தில் செய்யவேண்டியவை, செய்யத்தகாதவை என்னும் பகுத்தறிவில்லாத குருடனாகவும் இங்காங்கும் அலைந்து இடைவிடாது பேராசை உடையவனும், மெலிந்து வாடிய அவயவங்களுடன் கூடினவனும், திறமையற்றவனும், தேஹ திடம், மநோ திடம், தேஹ ஆரோக்யம் இவைகளும், இவைகளால் குறைந்தவனும் க்லேசத்துக்கே இருப்பிடம் ஆனவனும் இப்படி சொல்லத்தகாத பல வகை துக்கங்களால் தாபத்தை அடைந்தவனுமான என்னை தேவராஜனே! கருணைக்கடலே! தேவர்களுக்கும் தேவனே! உலகத்துக்கு ஸ்வாமியே! உன் பார்வை என்னும் அமுத ஆற்றின் அலைகளைப் போடுவதால் உண்டான திவலைகளால் கருணை என்னும் காற்றுடன் குளிர்ந்து கடாக்ஷிப்பாயாக. குளிர்ந்த கருணை என்னும் காற்று கொண்டுவந்து உன் பார்வை என்னும் அமுத ஆற்றின் அலை ஏறிப்பதால் ஏற்பட்ட துளிகளால் நனைப்பாயாக – குளிரக் கடாக்ஷிக்கவேணும் என்பது பொருள்.

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org

SrI dhEvarAja ashtakam – thaniyans

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full Series

thyaga-mandapam

SrImath kAnchI munim vandhE kamalApathi nanadhanam |
varadhAngri sadhA sanga rasAyana parAyaNam||

Listen

I prostrate unto  SrI thirukkachchi nambi, son of SrI kamalApathi, who is reliant on the chemistry of incessant devotion to SrI varadharAja.

 

dhEvarAja dhAyA pAthram SrI kAnchI pUrNam uththamam |
rAmAnuja munEr mAnyam vandhEham sajjanASrayam ||

Listen

I prostrate unto SrI thirukkachchi nambi who is the recipient of SrI dhEvarAja‘s grace, respect of SrI rAmAnuja and the refuge of good people.

adiyEn satakOpa rAmAnuja dhAsan

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam-tamil-thaniyans/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம் – தனியன்கள்

Published by:

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமதே சடகோபாய நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமத் வரவரமுநயே நம:

ஸ்ரீ தேவராஜ அஷ்டகம்

thyaga-mandapam

ஸ்ரீமத் காஞ்சீ முனிம் வந்தே கமலாபதி நந்தனம் |
வரதாங்க்ரி ஸதா ஸங்க ரஸாயன பராயணம் ||

கேட்க

கமலாபதி என்பவரின் புதல்வரும் பேரருளாளன் திருவடிகளில் இடைவிடாத பற்று என்னும் ரசாயநத்தையே கதியாகக் கொண்டவருமான ஸ்ரீமத் திருக்கச்சி நம்பியை வணங்குகிறேன்.

 

தேவராஜ தயா பாத்ரம் ஸ்ரீ காஞ்சீ பூர்ணமுத்தமம் |
ராமாநுஜ முநேர் மாந்யம் வந்தேஹம் ஸஜ்ஜநாச்ரயம் ||

கேட்க

தேவப் பெருமாள் க்ருபைக்குப் பாத்ரமானவரும் ராமாநுஜ முநி என்னும் எம்பெருமானாருடைய மதிப்பைப் பெற்றவருமான நல்லவர்கள் ஆச்ரயிக்கத் தகுந்த திருக்கச்சி நம்பியை வணங்குகிறேன்.

ஆதாரம்: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam/

வலைத்தளம் –  http://divyaprabandham.koyil.org

ப்ரமேயம் (குறிக்கோள்) – http://koyil.org
ப்ரமாணம் (க்ரந்தங்கள்) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
ப்ரமாதா (ஆசார்யர்கள்) – http://acharyas.koyil.org
ஸ்ரீவைஷ்ணவக் கல்வி வலைத்தளம் – http://pillai.koyil.org