శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ – శ్లోకములు

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ << తనియన్లు శ్లోకము 1 నమస్తే హస్తభి శైలేష  శ్రీమన్! అమ్భోజలోచన ! | శరణమ్ త్వమ్ ప్రపన్నోస్మి ప్రణతార్తి హరాచ్యుత !  || శ్రోతవ్యం హే హస్తిగిరినాథ !శ్రీ పతి! అరవిన్ద లోచన! మీకు సాశ్టాన్గములు సమర్పణము చేయుచుంటిమి, హే దేవరాజ మిమ్ము కొలిచెడు భక్తులన్డరి ఆర్తులను, కష్టములను మీరు తొలగిస్తారు. దాసులను యెన్నడు విడువక వారిని ఎల్లప్పుడూ … Read more

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ – తనియన్లు

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్ శ్రీమత్ కంచి మునిమ్ వందే  కమలాపతి ననధనమ్ | వరధాన్గ్రి సదా సన్గ రసాయన పరాయణమ్ || శ్రోతవ్యం శ్రీ  కమలపతి పుత్రులు, మరియును నిరతము వరదరాజ శ్రీ చరణములను ఆశ్రయున్చుకొని వుండి వాటి అమృతముతో కలిసి మమెకమైనట్టి శ్రీ తిరుక్కచ్చి నమ్బి స్వామి యొక్క శ్రీ చరణాలకు ప్రణామములు.   దేవరాజ దయా పాత్రమ్ శ్రీ కంచి పూర్ణ … Read more

శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: శ్రీ పెరుందేవి తాయర్ , శ్రీ భు సమేత వరదరాజ (పెరరుళాలన్) పెరుమాళ్, కంచిపురమ్ తిరుక్కచ్చి నంబి – కంచిపురమ్ Audio శ్రీ తిరుక్కచ్చి నంబి స్వామి అనుగ్రహించిన దేవరాజాష్టకమ్ అనే 8 శ్లోకములుగల ఈ దివ్య కావ్యమ్ లో శ్రీ కంచి మహాలక్ష్మి పెరుందేవి తాయర్ పతియగు శ్రీ దేవరాజ {వరదరాజ} పెరుమాళ్ వైభవమును లోకాన చాటుచున్నారు. న్యాయ విద్వాన్ దామల్ వన్గీపురమ్ … Read more