శ్రీ దేవరాజ అష్టకమ్

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

dhevaperumal-nachiyars-perundhevi-thayarశ్రీ పెరుందేవి తాయర్ , శ్రీ భు సమేత వరదరాజ (పెరరుళాలన్) పెరుమాళ్, కంచిపురమ్

thirukkachi-nambi-kanchiతిరుక్కచ్చి నంబి – కంచిపురమ్

Audio

శ్రీ తిరుక్కచ్చి నంబి స్వామి అనుగ్రహించిన దేవరాజాష్టకమ్ అనే 8 శ్లోకములుగల ఈ దివ్య కావ్యమ్ లో శ్రీ కంచి మహాలక్ష్మి పెరుందేవి తాయర్ పతియగు శ్రీ దేవరాజ {వరదరాజ} పెరుమాళ్ వైభవమును లోకాన చాటుచున్నారు.

న్యాయ విద్వాన్ దామల్ వన్గీపురమ్ శ్రీ ఉ.వే.పార్థసారతి ఐయ్యంగార్  ఈ ప్రబంధమునకు సరలమగు తమిళ అనువాదమును చేసినారు, ఈ అనువాదమునకు తెలుగులో ప్రతిఅనువాదమును ఇక్కడ చూడవచ్చును.

క్రింది భాగములలో ఈ గ్రంథమును చూడవచ్చును:

అడియేన్ సన్కీర్త్ రామనుజ దాసన్

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/12/sri-dhevaraja-ashtakam/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://guruparamparai.wordpress.com
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment