ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೬೪ ಮತ್ತು ೬೫ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೬೪

ಆಚಾರ್ಯನು ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಒಬ್ಬರು ಅವರನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಆನಂದಿಸಬೇಕು, ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತನ್ ಆರಿಯನುಕ್ಕು ತಾನ್ ಅಡಿಮೈ ಸೈವದು ಅವನ್

ಇನ್ನಾಡು ತನ್ನಿಲ್ ಇರುಕ್ಕುಂ ನಾಳ್ ಅನ್ನೇರ್ 

ಅಱಿಂದುಂ ಅದಿಲ್ ಆಸೈ ಇನ್ಱಿ ಆಚಾರ್ಯನೈ 

ಪಿರಿಂದಿರುಪ್ಪಾರ್ ಆರ್ ಮನಮೇ ! ಪೇಶು

ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಅವನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ,ಯಾವುದೇ ಶಿಷ್ಯನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವನೇ? ಓ ಮನಸೆ! ದಯವಿಟ್ಟು  ಹೇಳು.

ಆಚಾರ್ಯರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಶಿಷ್ಯನು ನೇರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬನು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಪಾಸುರಂ ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು.

ಪಾಸುರ ೬೫

ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಮಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಚಾರ್ಯನ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ಆರುಯಿರೈ ಪ್ಪೇಣುಂ ಅವನ್

ತೇಶಾರುಂ ಶಿಚ್ಚನ್ ಅವನ್ ಶೀರ್ ವಡಿವೈ

ಆಶೈಯುಡನ್ ನೋಕ್ಕುಂ ಅವನ್ ಎನ್ನುಂ 

ನುಣ್ಣಱಿವೈ ಕೇಟ್ಟು ವೈತ್ತುಂ

ಆರ್ಕ್ಕುಂ ಅನ್ನೇರ್ ನಿಱ್ಕೈ ಅರಿದಾಂ

ಆಚಾರ್ಯನ್ ತನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಷ್ಯನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶಿಷ್ಯ, ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಚಾರ್ಯನ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಒಬ್ಬರ ವಂಶಾವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕೇಳಲು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-64-65-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org   
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *