ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೪೪ ಮತ್ತು ೪೫ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೪೪

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ವಡಕುತ್ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು  ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವ ವಡಕುತ್ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಮುನಿಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ತೆಳ್ಳಿಯದಾ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಸೆಪ್ಪು ನೆಱಿ ತನ್ನೈ

ವಳ್ಳಲ್ ವಡಕ್ಕುತಿರುವೀದಿಪ್ ಪಿಳ್ಳೈ- ಇಂದ 

ನಾಡಱಿಯ ಮಾಱನ್ ಮಱೈಪ್ ಪೊರುಳೈ ನಂಗು ಉರೈತ್ತದು

ಈಡು ಮುಪ್ಪತ್ತಾಱಾಯಿರಂ.

ಈಡು ಮುಪ್ಪತ್ತಾರಾಯಿರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಂಬುದು ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಮಹನೀಯ ವಡಕ್ಕುತ್ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಬರೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ನಂಪಿಳ್ಳೈ, ನಂಜೀಯರ್‌ನ ಶಿಷ್ಯ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರನ್ ಎಂಬ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ ವೇದ/ ವೇದಾಂತಗಳ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅರ್ಥಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಬೇಕು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವು ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ವಡಕ್ಕುಥಿರುವಿಧಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಭಾವಿಸಿ, ಈಡು ಬರೆದರು. ಈಡು ಎಂಬ ಪದವು ಹಲವಾರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ – ಅರ್ಥ (ವಿವರಣೆ), ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ರಕ್ಷಾಕವಚ, ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಡು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕೈ [ಶ್ರೀ ಭಾಷಯಂ ನ  ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ] ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಡು ಶ್ರುತ ಪ್ರಕಾಶಿಕೈಯ ನಂತರ ಬಂದರೂ , ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳತೆಗಾಗಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾಸುರ ೪೫

ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್ ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಗೆ ಬರೆದ ಪನ್ನೀರಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ವೈಭವವನ್ನು ಮಾಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಅನ್ಬೋಡು ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳಚ್ ಜೀಯರ್

ಪಿನ್ಬೋರುಮ್ ಕಱ್ಱರಿಂದು ಪೇಸುಗೈಕ್ಕಾ- ತಂ ಪೆರಿಯ

ಬೋದಮುಡನ್ ಮಾಱನ್ ಮಱೈಯಿನ್ ಪೊರುಳ್ ಉರೈತ್ತದು

ಏದಮ್ ಇಲ್ ಪನ್ನೀರಾಯಿರಂ

ವಾದಿ ಕೇಸರಿ ಅೞಗಿಯ ಮಣವಾಳ ಜೀಯರ್ ಅವರು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಮತ್ತು ಚೇತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಪೆರಿಯವಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಕರುಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಜೀಯರ್,ಅವರ ನಂತರ ಬರುವವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು  ಪನ್ನೀರಾಯಿರಪ್ಪಡಿಯನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರೆದರು. ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯನ ಕರುಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದ  ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಪಾಸುರಗಳ   ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ.ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಪ್ರತಿ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/upadhesa-raththina-malai-44-45-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *