Monthly Archives: November 2015

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 10 వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 9వ భాగము

1-2-3 ] 4 – 5 – 6-7

నెఱి ముఱై నాల్ వకై వరుణముం ఆయినై
మేతకుం ఐమ్బెరుం పూతముం నీయే
అఱుపదం మురలుం కూన్దల్ కారణం
ఏళ్ విడై  అడంగచ్చెఱ్ఱనై 

ప్రతి పదార్థము:

నాల్ వకై వరుణముం ఆయినై –  నాలుగు వర్ణముల వారిని నియమిస్తావు

నెఱి ముఱై –  శాస్త్రము ప్రకారము నడచుకొనే వారు…..

మే తకుం ఐమ్బెరుం పూతముం నీయే అంతర్యామివి నీవే 

అఱుపదం మురలుం కూన్దల్ కారణం….. –  నప్పిన్న ముంగురులు చూసి తుమ్మెదలు ఘీంకారము చేస్తూ తిరుగుతాయి 

ఏళ్ విడై… ఏడు ఎద్దులను

అడంగచ్చెఱ్ఱనై కలిపి కట్టావు

భావము:

అఱి తుయిళ్ –  కిందటి భాగమున భక్త రక్షణము గురించి,  ఈ భాగములో యోగ నిద్రలో ఉండి భక్తరక్షణము  గురించి చేసిన చింతన  విషయమును  చెపుతున్నారు.

నాలుగు వర్ణముల వారిని వారి వారి పనులను బట్టి విభజన చేసి విధివిధానములను నిర్ణయించాడు. . ఆయా విధి విధానములకు తగినట్లు భక్తి చేయటమే ఆయన అంగీకరిస్తాడు .ఇతర విధాములను పాటించటము  ఆయన అంగీకరించడు.

నాలుగు వర్ణముల వారిని వారి వారి పనులను బట్టి విభజన చేసి విధివిధానములను నిర్ణయించాడు. ఆయా విధి విధానములకు తగినట్లు భక్తి చేయటమే ఆయన అంగీకరిస్తాడు ఇతర విధానాలాని పాటించడం ఆయన అంగీకరించడు. 

 దేవ, మనుష్య, తిర్యక్కులలో ఆయన అంతర్యామిగా వుండి రక్షిస్తాడు.భక్తి చేయటానికి సహాయము చేస్తాడు .

నప్పిన్న ముంగురులను చూసి తుమ్మెదలు ఘీంకారము చేస్తూ  వుంటాయి.  అంతటి   అందమైన నప్పిన్నను పొందడం  కోసము, ఏడుఎడ్లను  కలిపి కట్టాడు.

అలాగే దాసుల కష్టాలను కూడా తొలగిస్తాడు.

7bulls

వ్యాఖ్యానము:

ఈ భాగములో భక్తరక్షణ  గురించి చెపుతున్నారు.

నెఱి ముఱై నాల్ వగై వరుణముం ఆయినైనాలుగు వర్ణముల వారు (బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర) శాస్త్రము విధించిన విధముగా నడచుకోవాలి. వీరందరు నీ ఆధీనములోని వారే. వారందరికి అంతరాత్మ నువ్వే, అంటే నువ్వే ఆ నాలుగు వర్ణములు. 

అహం  హి   సర్వ  యఙ్ఞానాం  భోక్తా చ ప్రభురేవ చ [గీతా – 9-24]. (నేను సర్వ యఙ్ఞములకు భోక్తను, ప్రభువును) ¡‌‌

వర్ణాశ్రమ ఆచార్వతా పురుషేణ పర: పుమాన్ | విష్ణుర్ ఆరాయతే పంతా నాన్యస్ తత్తోషకారక: ||” [విష్ణు పురాణం 3-8-9]( వర్ణాశ్రమ ఆచారము ననుసరించి కొలిచినప్పుడే భగవంతుడు సంతోషిస్తాడు.  పర ధర్మమును ఆచరించి చేసే ఫూజలను భగవంతుడు మెచ్చడు.

 “చాతుర్  వర్ణ్యం  మయా సృష్టం” [గీత 4-13].   

పై ఉదాహరణలన్నీ శాస్త్రములో చెప్పబడినవి.

 మేతగుం ఐంపెరుం పూతముం నీయేశరీరము పాంచ భౌతికము.  అందులో   ఉండి, ఆత్మను నియంత్రించే వాడివి  నువ్వే.

 మేతగుం – యాదానుం ఓర్ ఆక్కైయిల్ పుక్కు అంగు ఆప్పుణ్డుం” [తిరువిరుత్తం 95] – ఆత్మ దేవ, మనుష్యులలో, ప్రవేశించి దేవోహం మనుష్యోహంఅనిపించి,  ఆ యా రూపములకు తగిన కర్మను చేయిస్తాయి.

 “నాల్వగై వరుణముం ఆయినై; ఐం పెరుం పూతముం నీయే” ,  సత్తా,  స్తితి,  ప్రవృత్తి  నువ్వే అయినప్పుడు మరింకెవరు నన్ను రక్షిస్తారు అని ఆళ్వార్లు అంటున్నారు.

కిందటి భాగములో యోగ నిద్రలో  భగవంతుడు చేతన రక్షణను గురించి చింతన చేసినట్టు చెప్పారు. ఇప్పుడు నప్పిన్న పిరాట్టిని రక్షింన విషయమును చెపుతున్నారు.

అఱుపద మురలుం కూందల్నప్పిన్న పిరాట్టి అందమైన కురులను చూసి తుమ్మెదలు నల్లకలువలుగా భ్రమసి స్వచ్చమైన తేనె దొరుకుతుందని ఆమె చుట్టూ తిరుగుతూ రొద చేస్తాయి.

ఏళ్ విడై అడంగచ్చెఱ్ఱనై –  నప్పిన్న పిరాట్టిని పొందటము కొరకు నువ్వు ఏడు ఎద్దుల మదమణచి, కలిపి కట్టి కడ తేర్చావు.

నప్పిన్న పిరాట్టిని ఎలా రక్షించి నీ దగ్గరకు చేర్చుకున్నావో దాసుడిని కూడా అలా  నీ దగ్గరకు చేర్చుకోలేవా? అని ఆళ్వార్లు  అడుగుతున్నారు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvezhukurrirukkai-10/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 2.1.5 – UzhidhORUzhi

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series >> Second Centum >> First decad

Previous pAsuram

sky-madhusudhan-separation

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fifth pAsuram, looking at the clouds which are falling down as rain, parAnkusa nAyaki becomes sad saying “you too are captivated like me by emperumAn‘s qualities, activities etc., and are suffering  due to that”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, parAnkusa nAyaki asks a cloud “did you also become caught in bhagavAn‘s abilities and become weak?”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

In the fifth pAsuram, seeing a cloud which is falling down as rain, parAnkusa nAyaki says “did you also become captivated in his valour?”.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Fifth pAsuram – At that time, a cloud falls down as rain; She asks it “did you also become captivated in his ability to destroy the enemies?”.

pAsuram

ஊழிதோறு ஊழி உலகுக்கு நீர்கொண்டு
தோழியரும் யாமும் போல் நீராய் நெகிழ்கின்ற
வாழிய வானமே நீயும் மதுசூதன்
பாழிமையில் பட்டு அவன் கண் பாசத்தால் நைவாயே?

UzhidhORu Uzhi  ulagukku nIrkoNdu
thOzhiyarum yAmum pOl nIrAy negizhginRa
vAzhiya vAnamE! nIyum madhusUdhan
pAzhimaiyil pattu avan kaN pAsaththAl naivAyE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thOzhiyarum – girl-friends (who are equally pained as I am)
yAmum pOl – like us (who are in pain)
ulagukku – to fill the world
nIr koNdu – with the water
UzhidhORUzhi – forever
nIrAy – in the form of water
negizhginRa – falling down
vAnamE – Oh cloud!
nIyum – you who are most generous
madhusUdhan – one who killed madhu
pAzhimaiyil – great valour
pattu – being captivated
avankaN – towards him
pAsaththAl – out of affection
naivAyE – become weak
vAzhiya – may you live long after being relieved from this pain

Simple transalation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Oh cloud which is falling down as rain to fill the world like my friends and I [who are also longing and falling into pieces]! It appears that you have also been captivated by madhusUdhanan emperumAn‘s valour and become weak. Those who are generous, when in separation from bhagavAn, will become weak.

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • UzhidhORUzhi – nIrAy negizhginRa – kalpa after kalpa, cloud falls as rain.
 • ulagukku nIr koNdu – having abundance of water (that was fetched from an ocean) to fill the world with lots of water.

You have good examples [in us].

 • thOzhiyarum yAmum pOl – Like my girl-friends who are attached to emperumAn much more than I am; and I.
 • nIrAy negizhginRa – melting and falling down as rain.
 • vAzhiya – you who are so generous/helpful towards the universe, may you live long after being removed of tears from your eyes.
 • vAnamE – It can indicate both cloud and sky.  parAnkusa nAyaki is thinking that the sky/ether which is a subtle entity, absorbs water from the ocean and discharges it as rain. vAnam is also another name for mEgam (cloud) in thamizh. This is seen in iraNdAm thiruvandhAdhi 75 “vAn kalandha vaNNan” (emperumAn who is in the color of cloud). thamizh scholars too said “vAnam vazhangAvidil” [thirukkuRaL – 19: if the cloud does not bestow].
 • nIyum – You who have assumed a form to help the universe.
 • madhusUdhan pAzhimaiyil pattu – Being captivated in the valour of one who can destroy the enemies, due to the attachment towards him, neither being able to live nor being able to die, you are suffering. pAzhimai – strength; great desire to protect.
 • avan kaN pAsaththAl – attachment towards him. Attachment towards something is depending on the [greatness of the] object; suffering too would be proportionate if that object is not acquired.
 • naivAyE – suffering is the only result.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 9వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 8వ భాగము

1-2-3-4-5-6-7-6-5-4-3 ] 2-1 – 1-2-3

నిన్ ఈరడి ఒన్ఱియ మనత్తాల్
ఒరు మతిముకత్తు మంగైయర్ ఇరువరుం మలరెన
అం కైయిన్ ముప్పొళుతుమ్  వరుడ
అఱి తుయిల్ అమరందనై

ప్రతి పదార్థము:

ఒరు మతిముకత్తు  మంగైయర్ ఇరువరుం….. – చంద్రుని పోలిన ముఖము గల శ్రీదేవి,భూదేవి అనే ఇరు దేవేరులు (మణ్మడందై, తిరుమడందై)

ఒన్ఱియ మనత్తాల్…. – ఏకాగ్రతతో

నిన్ ఈరడి – నీ పాదములు….

ముప్పొళుదుం… – నిరంతరము

వరుడ……- వత్తగా

మలర్ ఎన అం కైయిన్ – కుసుమ కోమలమైన చేతులు

అ ఱి తుయిల్ అమరందనై     –నీవు యోగనిద్రలో ఉన్నావు

thirumagaL_maNmagaL_kUsi_pidikkum_melladi_aRi_thuyil

భావము:

“పిరాట్టులిరువురు తమ సౌందర్యముతో స్వామిని కట్టివేసి, దాసులకు పురుషకారము చేయటము వలన భగవంతుడి సౌందర్యమును అనుభవించ గలుగుతున్నాను”   అని తిరుమంగై ఆళ్వార్లు చెపుతున్నారు.

భగవంతుడు  తమ వంటి దాసులకు ఎలా సహాయము చేయాలా అని ఆలోచిస్తూ యోగ నిద్రలో ఉంటారు . ఆ సమయములో, శ్రీదేవి,భూదేవుల సుకుమారమైన చేతులతో, తామరల వంటి స్వామి శ్రీపాదములను నిరంతరము సేవ చేయటము వలన వాటికి గొప్ప అందము అబ్బిందని ఆళ్వార్లు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.

భగవంతుడు  తమ వంటి దాసులకు సహాయము చేయటానికి అమ్మవార్లు తమ అందము, యవ్వనము, సేవలతో స్వామిని  మెప్పించి ఒప్పిస్తారు  అని  ఆళ్వార్ల  విశ్వాసము.

 వ్యాఖ్యానము:

నిన్ ఈరడి . . . – నీ  పురుషకార  బలము  వలన భగవంతుడి సౌందర్యమును అనుభవించ గలుగుతున్నామని  తిరుమంగై  ఆళ్వార్లు చెపుతున్నారు.

నిన్ ఈరడి ఒన్ఱియ మనత్తాల్ – ఏకాగ్రతతో స్వామికి సేవ చేయటము  — అనన్య భోగ్యత్వమును తెలియజేస్తుంది.

 ఒరు మది ముగత్తు –స్వామి సౌందర్యమును ఏకాగ్రతతో గ్రోలటము చేత అమ్మవార్ల ముఖములు, మచ్చలేని నిండు చంద్రుని వలె మెరిసి పోతున్నవి.

మంగైయర్ ఇరువరుం –  “తుల్యశీల వయోవృత్తాం” [రామాయణము – సుందరకాణ్ద 16-5] అన్నట్లు దేవేరులిరువురూ, శీలము, అందము, వయస్సులో “యువతిశ్చ కుమారిణీ” అన్నట్లు స్వామికి తగినట్లున్నారు. “పార్ వణ్ణ మడమంగై పత్తర్ పిత్తర్ పని మలర్ మేల్ పావైక్కు”  [తిరునెదుంతాణ్డగము 18] ) –  దేవేరులు స్వామికి భక్తులు మరియు ప్రేమికులు.

మలర్ అన అం కైయిన్ – కుసుమ కోమలములైన చేతులు.

మలర్ అన అం కైయిన్ – కుసుమముల కంటే కోమలములైన, అందమైన మరియు మృదువైన చేతులు. “చంద్ర కాంతాననం రామం అతీవ ప్రియదర్శనం” [రామాయణం అయోధ్య కాణ్ద 3-29]

ముప్పొళుదుం వరుడ – త్రికాలములలో స్వామి శ్రీ పాదములకు సేవచేస్తుంటారు. “వడివు ఇణై ఇల్లా మలర్ మగళ్ మఱ్ఱై నిల మగళ్ పిడిక్కుం మెల్ అడి” [తిరువాయిమొళి 9-2-10] అని నమ్మళ్వార్లు అన్నారు కదా.

ఐఱి తుయిల్ అమరందనై – శేష శాయివై యోగ నిద్రలో ఉండి భక్త పాలన చేసే విషయమును ఆలోచన చేస్తుంటావు. ఆసమయములో నీ మీద బాణ ప్రయోగము చేసినా లెక్క చేయవు .

“నిన్ ఈరడి … మంగైయర్ ఇరువరుం … అడి వరుడ” –  ‘ అమ్మవార్ల పురుషకారము లేకుంటే నావంటి దాసులకు నిన్ను  చేరుకోవటము అసాధ్య’ మని  తిరుమంగై ఆళ్వార్లు అంటున్నారు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvezhukurrirukkai-9/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 2.1.4 – kadalum malaiyum

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series >> Second Centum >> First decad

Previous pAsuram

blowing-wind-bhishma-krishna-separation

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the fourth pAsuram, on seeing the blowing wind, parAnkusa nAyaki asks “Did you also desire to see the divine hands and the disc in the hands of krishNa and become anguished?”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, she tells seeing the northerly wind, “Did you go through the suffering of desiring to see the one with the weapon that will destroy the enemies?”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Fourth pAsuram – Wind being an entity which pervades, not being stationary due to separation from its dear ones, hiding/covering its body with dust, just like those who are in separation who send messages to their beloved, was cool like those whose fever was cured. Seeing that, she asks “Are you also going through the same suffering as I?”

pAsuram

கடலும் மலையும் விசும்பும் துழாய் எம் போல்
சுடர் கொள் இராப்பகல் துஞ்சாயால் தண் வாடாய்
அடல் கொள் படை ஆழி அம்மானைக் காண்பான் நீ
உடலம் நோய் உற்றாயோ ஊழி தோறு ஊழியே?

kadalum malaiyum visumbum thuzhAy em pOl
sudar koL irAp pagal thunjAyAl thaN vAdAy!
adal koL padai Azhi ammAnaik kANbAn nI
udalam nOy uRRAyO Uzhi thORUzhiyE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

thaN – cool (like a body cured of fever)
vAdAy – Oh northerly wind!
kadalum – sea
malaiyum – and mountain
visumbum – and sky
thuzhAy – touching
em pOl – Like us who seek out for him in milk ocean, thirumalA and paramapadham (paramAkAsam – the ultimate sky) as stated in thaiththiriya upanishath “ambasyapArE bhuvanasya madhyE nAgasya prushtE
sudar – radiance of moon, sun, etc
koL – as identity
irA – in the night
pagalum – in the day
thunjAy – not sleeping (being stationed in a single place)
Al – thus
adal – in the mahAbhAratha war
koL – took up (after saying “I won’t pick up any weapons”)
padai Azhi – having the divine sudharSana chakram
ammAnai – sarvESvaran
kANbAn – desiring to see (like how bhIshma wanted to see krishNa)
nI – you (who are helping all)
UzhidhORUzhi – time after time (even if the yuga cycles change), forever (thinking about him)
udalam – pervaded all through the body, until the body exists
nOy – disease
uRRAyO – did you have?

Simple transalation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Oh cool northerly wind! Like us, you are also seeking emperumAn in the ocean (kshIrAbdhi – milk ocean), mountain (thirumalA) and sky (paramapadham which is called as the great/ultimate sky) and not sleeping in night and day which are identified with moon and sun respectively; Thus, did you also desire to see krishNa who took up the sudharsana chakram during the mahAbhAratha war and acquired the disease (of separation) in your body that will last forever even beyond the yuga cycles?

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • kadalum malaiyum visumbum thuzhAy – Few explanations:
  • As said in siRiya thirumadal “kArAr thirumEni kANum aLavum pOy” (seeking out the blacking cloud divine form of emperumAn), the wind is similar to those [AzhwArs] who seek out emperumAn‘s forms in kshIrAbdhi (milk ocean), thirumalA (mountain) and paramapadham (great sky). As said in siRiya thirumadal “UrAya ellAm ozhiyAmE“, the wind is similar to such persons who seek out in all towns/places.
  • The wind is similar to the sons of dhasaratha – srI rAma and lakshmaNa, who searched for sIthA everywhere as said in srI rAmAyaNam AraNya kANdam 61.20 “thau vanAni girImschaiva sarithascha | nikilEna vichinvanau sIthAm dhasarthAthmajau ||” (Those sons of dhasaratha – srI rAma and lakshmaNa walked around in forests, mountains, rivers, ponds and everywhere searching for sIthA pirAtti). sIthA pirAtti who is searched for is too great/beautiful to be given up. The sons of dhasaratha (the great emperor) are not born to search [they are born as princes who are tender and to be cared by others]. From this, it is explained that the wind is unable to bear the separation of emperumAn.
 • kadalum malaiyum visumbum – unlimited ocean, endless mountain, Ether/Sky which provides space or sky which causes fear.
 • em pOl sudar koL irAp pagal  thunjAyAl thaN vAdAy – Cool like the one who cured of fever; sudar koL irAp pagal – night which consumed sun and day which has the sun – irrespective of the time, you are not sleeping, Oh northerly wind!
 • adal koL … – adal means pride – one who consumes the pride of the enemy or one who is prideful. You are captivated by the one who became asathya prathigyan (krishNa who did not keep up his promise) for his devotee (arjuna who was severely assaulted by bhIshma) unlike srI rAma who said in srI rAmAyaNam sundhara kANdam 29.10 “…Ethath vratham mama” (this is my vow to protect those who surrender unto me). In the mahAbhAratham battle, when arjuna retracted after being assaulted by bhIshma, krishNa ignoring his own vow of not taking up arms, brought forward his sudharSana chakram and chased bhIshma. Quoting mahAbhAratham bhIshma parvam 59.98 – when krishNa approached bhIshma, instead of running for his life, bhIshma stopped and said “Ehi Ehi” (come! come!), “come and see our mother/father walking beautifully towards me”. He says “pullAmbhuja pathra nEthra” – what is the loss for him ignoring his own vow – we can still enjoy his beautiful reddish eyes brimming with anger! “prahasya mAm pAdhaya” (you knock me down). Even after your declaring that you won’t take up arms and even if I had weapons in my hand, I will be defeated by your supremacy. You kindly order me to drop my weapons and cut my head. “lOkanAtha” (master of the universe) – I am not being defeated by you or your valour, but by your lordship.
 • adal koL padai Azhi – sudharSana chakram which is a prideful weapon.
 • Azhi ammAnai – Did you also desire to see the sarvESvaran with the divine chakra in his hand?
 • udalam nOyuRRAyO – You who are helping everyone without expecting anything in return, are having pain in your body. parAnkusa nAyaki (nammAzhwAr)  is not realizing that movement of wind is a natural phenomenon but considers it as an outcome of its suffering in separation from emperumAn.
 • Uzhi thORUzhiyE – She is saying “you are suffering kalpa after kalpa continuously” [kalpa is a day of brahmA where 1000 four-yuga cycles occur]. It is also explained as suffering which leads to perishing of the body.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 8వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 7వ భాగము

 1-2-3-4-5-6-7 ] – 6 – 5-4-3 [2-1

కూఱియ అఱుశువై ప్పయనుం ఆయినై
శుడర్ విడుం ఐమ్బుడై అంకైయుళ్ అమరందనై
శుందర నాళ్ తోళ్ మున్నీర్ వణ్ణ

 ప్రతిపదార్థము:

కూఱియ అఱు శువై ప్పయనుం ఆయినై — – షడ్రుచులు (తీపి, పులిపు, కారము, చేదు, వగరు, ఉప్పు నాకు నువ్వే

అంకైయుళ్—  – నీ అందమైన చేతులలో

అమరందనై– – ఒదిగినవి

శుడర్ విడుం ఐమ్బుడై– – ప్రకాశవంతమైన పంచాయుధములు

శుందర నాళ్ తోళ్- సుందరమైన నాలుగు చేతులు

మున్నీర్ వణ్ణ సముద్ర వర్ణుడా…..

భావము:

తనకు భగవంతుడే షడ్రుచులని  తిరుమంగైఆళ్వార్లు చెపుతున్నారు.

భగవంతుడి ప్రకాశవంతమైన పంచాయుధములను ధరించిన సుందరమైన నాలుగు చేతులను ఆళ్వార్లు ఆనందముగా అనుభవిస్తున్నారు. . ఆ ఆనందమును శాశ్వతము చేయమని ప్రార్థిస్తున్నారు.

panchayudham

వ్యాఖ్యానము

కూఱియ అఱు శువైప్పయనుం ఆయినై

శాస్త్రములో చెప్పబడిన షడ్రుచులు  నీవే అని అంటున్నారు ఆళ్వార్లు. నమ్మాళ్వార్లు  “అఱు శువై అడిశిల్ ఎంకో” (నీవే చేతనులకు షడ్రుచులు) అని తిరువాయ్ మొళి 3-4-5 లో అన్నారు. ఆళ్వార్లకు ప్రకాశవంతమైన పంచాయుధములను ధరించిన సుందరమైన నాలుగు చేతులు ఆళ్వార్లకు షడ్రుచులు.  కాబట్టి నిన్ను మాకు  అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నారుఅ.

శుడర్ విడుం ఐమ్బుడై అంకైయుళ్ అమరందనై – శంఖము,చక్రము, గథ, శారంగము, నందకము(కత్తి)  అనే ప్రకాశవంతమైన పంచాయుధములను సుందరమైన నాలుగు చేతులలో ధరించినా లేకున్నా పరుల దిష్టి తగులుతుంది.

సుందర నాల్ తోళ్ మున్నీర్ వణ్ణ –  అందము నాలుగు భాగములైతే అవి నీ సుందరమైన బాహువులు.  “సర్వ భూషణ భూషార్హా: భాహవ:” [రామాయణము – కిష్కింధకాండము 3-15], [సర్వ భూషణములను ధరించుటకు అర్హమైన బాహువులు] .ఆభరణములకే  అందమునిచ్చు బాహువులు. ఆభరణములేవీ లేకున్నా  ఆ బాహువులు అందమైనవి. అవి అందమును సృషించిన బాహువులు.

మున్నీరు –  ఆకాశము నుండి పడిన నీరు, నదుల నుండి చేరిన  నీరు, భూమిలో ఊరిన నీరు, ఈ మూడు కలసి సముద్రముగా ఏర్పడుతుంది. అలసిన మనసుకు, కనులకు ఆ సముద్రము బడలికను పోగొట్టి ఆనందాన్నిస్తుంది. అలేగే సముద్ర వర్ణుడు ఈ సంసార సాగరములో పడి అలసిన వారికి బడలికను పోగొట్టి ఆనందాన్నిస్తాడు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvezhukurrirukkai-8/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 7వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 6వ భాగము

1-2] 3-4-5-6 – 7

ముక్కణ్ నాల్ తోళ్ ఐవాయ్  అరవోడు
ఆఱుపొది శడైయోన్
అఱివరుంతన్మై ప్పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై —
ఏళులగు ఎయిత్తినిల్ కొణ్డనై

ప్రతి పదార్థము:

ముక్కణ్ – (రుద్రుడు) మూడు కన్నులు గలవాడు

నాల్ తోళ్ నాలుగు భుజములు గలవాడు

ఐవాయ్  అరవోడు ఐదు నోళ్ళు గల పాము

ఆఱు పొది శడైయోన్ శిఖపై గంగను ధరించిన వాడు

అఱివు అరు బుధ్ధికి అందని వాడు

తన్మై అది నీ తత్వము

పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై నీ గొప్పతనము అలాంటిది

ఎయిత్తినిల్ కొణ్డనై – ( శ్రీ వరహము)  ముట్టెతో ఎత్తిన వాడు

ఏళులగు సప్త లోకాలు

భావము:

ఈ భాగములో రెండు విషయాల్ను చెపుతున్నారు. ఒకటి- రుద్రుడు అపార ఙ్ఞానము, శక్తి గలవాడు. మూడు కన్నులునాలుగు భుజములుఐదు నోళ్ళు గల పాముశిఖపై గంగ- ఇత్యాది అదనపు బలము  గలవాడు. అయినా రుద్రాదుల నుండి సామాన్యమైన దాసుడి దాకా ఎవరికి నిన్ను తెలుసుకోవటము సాధ్యము కాదు. నీ అనుగ్రము చేతనే నిన్ను తెలుసుకొని నీదగ్గరకు చేరగలుగుతాము.

ఇక రెండవ  విషయము- నారాయణుడు ప్రళయకాలములో వరాహమూర్తిగా భూదేవిని ముట్టెతో ఎత్తి ఉద్ధరించిన విధమును తెలుపుతున్నారు. రుద్రాదులు కూడా ప్రళయము చే బాధింప బడిన వారే.

                                    Gods_prayed_Vishnu  

 వ్యా ఖ్యానం:

తిరుమంగైఆళ్వార్లు  ఈ భాగములోను, కిందటి భాగములోను… ఉపాసకులు భగవంతుడిని దర్శించగలరు. అయినా భగవంతుడిని వారి ఊహ మేరకే దర్శించగలరు, పరిపూర్ణ గుణానుభవము మాత్రము దొరకదని చెపుతున్నారు.

ఆళ్వార్లు  ఈ  విషయమును విశద పరచుటకు అపారఙ్ఞానము, శక్తి గలవాడు, మూడు కన్నులునాలుగు భుజములుఐదు నోళ్ళు గల పాముశిఖపై గంగ-ఇత్యాది అదనపు బలము  గల  రుద్రుడికైనా భగవంతుడి తత్వము తేలుసుకోవటము అసాధ్యమని  అంటున్నారు.

. ముక్కణ్ …. రుద్రుడికి అదనముగా మరొక కన్ను ఉంది.అది ఙ్ఞానమునకు సంకేతము  ఈశ్వరాత్ ఙ్ఞానమన్విచేత్    (శివుడు ఙ్ఞానమునకు  సంకేతము)   అంతటి ఙ్ఞానము ఉన్న వాడికిని  సులభము కాదు.

ముక్కణ్ …. శివుడు ముక్కంటికన్ను అదనపు ఙ్జానమునకు సంకేతం .

నాల్ తోళ్ –  సర్వేస్వరుడికి,  శివుడికి కూడా నాలుగు భజములున్నాయిఅదనపు శక్తికి సంకేతము . ఒన్ఱిరణ్డు కణ్ణినానుం ఉన్నై ఏత్త వల్లనే [తిరుచ్చంద విరుత్తం 7],(ఒకటి మరియు  రెండు  మొత్తము మూడు కళ్ళున్నా  నీకు సమము కాదే దనపు  ఙ్ఞానమున్నా సర్వేశ్వరుడి గుణములను తెలుసుకోవటము సులభము కాదు.

ఐవాయి అరవోడు ఆరు పొది శడైయోన్ మెడలో ఐదు నోళ్ళుగల పాము, శిఖపై  గంగ గల వాడు  ఇది శివుడి అధిక శక్తిని తెలియజేస్తుంది.   అరవోడు ఆరు పొది పాము, గంగ రెండూ శిఖపైనే ఉన్నాయి. “అరవోడుపాము శరీరములోనే న్నది.

అఱివరుం తన్మైప్పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై అంతటి వారికి కూడ అందవు, అది నీ తత్వము  రుద్రాది దేవతలకే సాధ్యము కాదు. అది నీ కృప లేకపోతే సాధ్యము కాదు.

నీ అహంకారమును వీడీ, ప్రళయ కాలములో మహా వరాహరూపమునెత్తి బురదలోకి వెళ్ళి భూదేవిని రక్షించావు. అన్ని భువనములు భూగోళముపై నీ తెల్లని దంతము మీద తామర మీద తుమ్మెద వలె అతుక్కుని ఉన్నప్పుడుభూగోళము వెండి కొండపై నీలి వజ్రములా మెరుస్తుండగా భూదేవిని ఉద్దరించావు.

varaha_avathar

ఆళ్వార్లు ప్రళయ కాలములో భూదేవిని రక్షించినవాడివి ఈ సంసార ప్రళయము నుండి నన్ను కాపాడలేవా అని భగవంతుడిని అడుగుతున్నారు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvezhukurrirukkai-7/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 2.1.3 – kAmuRRa

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series >> Second Centum >> First decad

Previous pAsuram

seashore-rama-separation

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In third pAsuram, parAnkusa nAyaki, on seeing the sea with noisy tides asks “Did you also become captivated by the qualities of srI rAma and suffer due to that?”.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, on seeing the noisy sea, she tells “Did you also become like me who desired for the divine feet of the one who eliminates the enemies?”.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Third pAsuram – While feeling bad for the cry of ibis, she sees the sea which is a great entity, losing its composure, trying to reach the shore and retracting from there, and making noise which does not have any meaning, like a dumb-person’s speech, and asks “Are you also suffering like me after being captivated in the qualities of srI rAma?”.

pAsuram

காமுற்ற கையறவோடு எல்லே! இராப் பகல்
நீ முற்றக் கண் துயிலாய் நெஞ்சு உருகி ஏங்குதியால்
தீ முற்றத் தென் இலங்கை ஊட்டினான் தாள் நயந்த
யாம் உற்றது உற்றாயோ? வாழி கனை கடலே

kAmuRRa kaiyaRavOdu ellE! irAp pagal
nImuRRak kaN thuyilAy nenju urugi EngudhiyAl
thI muRRath then ilangai UttinAn thAL nayandha
yAm uRRadhu uRRAyO? vAzhi kanai kadalE!

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

kAmuRRa – enjoyment that was desired for
kaiyaRavOdu – being sad for not accomplishing them
nI – you
irAp pagal – night and day
muRRa – fully
kaN thuyilAy – not sleeping
nenju – even inside your heart
urugi – melted
Engudhi – calling out
Al – thus
thennilangai – lankA
muRRa – fully
thI UttinAn – one who set fire
thAL – divine feet
nayandha – desired
yAm – us
uRRadhu – whatever happened
uRRAyO – did you also experience?
kanai – making noise
kadalE – Oh sea!
vAzhi – may you live long (after having your sorrow eliminated)

Simple transalation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Oh noisy sea! Like one who did not accomplish his/her desires fulfilled, you are not sleeping night and day; you are also calling out from your heart; thus, I ask you “Like us, did you also desire for the divine feet of srI rAma who set fire in lankA and become affected by that?”. May you live long (after having your sorrows removed).

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • kAmuRRa kaiyaRavOdu – This is recited along with “nenjurugi EngudhiyAl” (crying out from the heart since your desires did not fructify). Feeling distressed for not having the desires fulfilled. While both desires and distress for not having such desires fulfilled are not applicable for the sea, since she, who quotes the sea as an example for her state of mind, has that, she assumes that the sea too has those aspects.
 • ellE – calling out – Since the state/behaviour of the sea looks similar to her own with respect to making noise night and day, parAnkusa nAyaki calls out the sea just like she would call her (girl) friend – this is like friendship in jail (when two prisoners would share each other’s agony) [this samsAram (material realm) itself is like a prison]. thirumangai AzhwAr too says in periya thirumozhi 9.4.9 “Odhamum nAnum uRangAdhirundhEnE” (tides and I were not sleeping). Alternatively, “ellE” can also be explained as “ennE!” as exclamation out of amazement.
 • irAp pagal nI muRRak kaN thuyilAy – in your case, we see no distinction between night (which is meant for sleeping) and day (which is meant for being awake).
 • nI – Where did your composure go? [Sea is very composed without tides inside and with tides at the shore].
 • nenjurugi EngudhiyAl – When there is no sleep, obviously the heart will melt.
 • thI muRRath thennilangai UttinAn – Oh poor thing! You did not desire for emperumAn‘s parathvam (form in paramapadham) but for srI rAma who could not bear the separation of his wife. He burnt down lankA fully. But what about vibhIshaNa’s palace? Was it not inside lankA? Just like vibhIshaNa did not fit in the group of rAkshasa’s (even though he was physically present there), his palace too did not belong in lankA (though it was physically present there) – his palace is the place of a servitor.
 • thI muRRath thennilangai UttinAn – Alternatively, Earlier, due to fear for rAvaNa, agni (fire-god) did not function properly; but now with srI rAma‘s arrival/strength, he fiercely acted upon lankA and burnt it down as said in periya thirumozhi 10.9.1 “oLLeri maNdi uNNa” (shining fire pervades and consumes). nampiLLai quotes “sendhIyuNdu thEkkittadhE” a phrase that resembles kamba rAmAyaNam, sundhara kANdam, eriyUttup padalam 46th pAsuram – which highlights his deep knowledge of thamizh literature.
 • thAL nayandha yAm uRRadhu uRRAyO – You too desired for the divine feet of chakkaravarththi thirumagan (emperor’s son) who is most attached to his wife. To be distressed in separation – it does not matter if one desires for emperumAn‘s lotus feet or his shoulder. Both sIthA pirAtti (who desires srI rAma‘s embrace) and bharathAzhwAn (who wanted to serve srI rAma’s lotus feet) felt equally distressed in separation.
 • vAzhi – you live long after this suffering is removed.
 • kanai kadalE – instead of calling out, you are stuttering in sorrow! It is also explained as “sea which makes loud noise”.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

thiruvAimozhi – 2.1.2 – kOtpatta sinthaiyaiyAy

Published by:

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

Full series >> Second Centum >> First decad

Previous pAsuram

separation-sorrow-with-bird-couple-divine-couple

Introduction for this pAsuram

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s introduction

No specific introduction.

Highlights from nanjIyar‘s introduction

In the second pAsuram – On hearing the sorrowful cry of an ibis which is separated from its partner, parAnkusa nAyaki becomes sad.

Highlights from vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s introduction

Subsequently, parAnkusa nAyaki sees an ibis and asks it “did you also desire to get the thuLasi from the lotus feet of sEshasAyi (one who is resting on Adhi sEsha)?

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s introduction

See nanjIyar‘s introduction.

Highlights from nampiLLai‘s introduction as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

Second pAsuram – While thus speaking to the crane, AzhwAr hears the sorrowful cry of an ibis bird on a near-by palmyra on having its beak separated from its partner’s and says “Alas! You too have been caught like me (in sorrow)”

pAsuram

கோள் பட்ட சிந்தையையாய்க் கூர்வாய அன்றிலே
சேண் பட்ட யாமங்கள் சேராது இரங்குதியால்
ஆள் பட்ட எம்மே போல் நீயும் அரவு அணையான்
தாள் பட்ட தண் துழாய்த் தாமம் காமுற்றாயே?

kOL patta sinthaiyaiyAyk kUrvAya anRilE!
sEN patta yAmangaL sErAdhu irangudhiyAl
AL patta emmE pOl nIyum aravu aNaiyAn
thAtpatta thaN thuzhAyth thAmam kAmuRRAyE

Listen

Word-by-Word meanings (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

kOtpatta – stolen
sinthaiyaiyAy – having (been stolen of) heart
kUrvAya – (reflecting such sorrow in a stammering way) with loud voice
anRilE – oh ibis!
sEtpatta – lengthy
yAmangaL – night time
sErAdhu – not having associated
irangudhi – being sorrowful
Al – thus
Atpatta – being servitors
emmE pOl – like us
nIyum – you too (whose suffering in separation is physically visible)
aravaNaiyAn – one who has Adhi sEsha bed as his identity
thAL – in his lotus feet
patta – having been stepped on (while enjoying)
thaN – having freshnesss
thuzhAyth thAmam – thuLasi garland
kAmuRRAyE – did you desire for that?

Simple transalation (based on vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s 12000 padi)

Oh ibis whose heart is stolen and crying out loud due to that! Your suffering in separation for long duration (in the night) is visibly manifested. Did you also desire for the fresh thuLasi garland which was stepped on (touched) by the divine feet of emperumAn who is identified by his Adhi sEsha bed?

vyAkyAnams (commentaries)

Highlights from thirukkurukaippirAn piLLAn‘s vyAkyAnam

See vAdhi kEsari azhagiya maNavALa jIyar‘s translation.

Highlights from nanjIyar‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

Highlights from periyavAchchAn piLLai‘s vyAkyAnam

See nampiLLai‘s vyAkyAnam.

 • nIyum – Though you don’t have vEdhAntha gyAnam (knowledge in sAsthram) and have not been blessed by emperumAn directly, you are so attached to him. It is amazing that there is no qualification for developing great love for emperumAn!
 • thAmam kAmuRRayEbhagavath gIthA 2.62 “sangAth sanjAyathE kAma:” (attachment leads to great desire) is quoted here.

Highlights from nampiLLai‘s vyAkyAnam as documented by vadakkuth thiruvIdhip piLLai

 • kOtpatta sinthaiyaiyAy – One whose heart is stolen. How did she know? parAnkusa nAyaki knew it from the helpless cry of the heart.
 • kUrvAya anRilE – This cry would break those who are in separation into pieces.
 • sEtpatta yAmangaL – Its not just the night itself is long, but each yAmam (each quarter/part of night) is long.
 • sErAdhu irangudhiyAl – In such a lengthy night, at least if one is with the partner in the bed, one can sustain. But here, you are breaking into pieces due to separation (from your partner).
 • Atpatta emmE pOl – Having lost the heart to him and not having him along in the bed like me, are you also caught in the fragrance for serving his divine feet?
 • nIyum – You, who are distinct from the worldly persons. You are neither learned in nArAyaNa sUktham which says “pathim viswasya” (bhagavAn is the master of all), yajur ashtakam “yasyAsmi” (I belong to bhagavAn) etc. Nor are you blessed with “mayarvaRa madhinalam” (faultless knowledge/devotion) by bhagavAn. Though you are not up to my level of knowledge/blessing, still you are suffering like me.
 • aravaNaiyAn … – Earlier, she said “thirumAlAl” (by srIman nArAyaNan who is dear to srI mahAlakshmi); That means, they both should be lying on the bed (AdhisEsha). Did you desire for the thuLasi garland which was crushed by both of them during their intimate dealings?
 • thAL patta thaN thuzhAy – Instead of desiring for the thuLasi garland which is worn by emperumAn in his head/crown, you are desiring for the garland which was crushed by their divine feet. How do you know that the garland was enjoyed by both of them? The fragrance from the civet perfume, flowers etc., are reflecting in that garland.
 • thAmam – radiance, garland. Here it is explained as garland.
 • kAmuRRAyE – You have reached a stage where you just don’t have the desire to get that garland, but you will live if you get that and you will perish if you don’t get that.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 6వ భాగము

Published by:

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 5వ భాగము

1-2-3-4-5-6] 5-4-3-2-11-2

ఐమ్బులన్ అగత్తినుళ్ శెఱుత్తు
నాన్గుఉడన్  అడక్కి ముక్కుణత్తు ఇరణ్డవై అగత్తి
ఒన్ఱినిల్ ఒన్ఱి నిన్ఱు
ఆంగు ఇరు పిఱప్పు అఱుప్పోర్ అఱియుం తన్మైయై

ప్రతి పదార్థము:

ఐమ్బులన్ అగత్తినుళ్ శెఱుత్తు ఇంద్రియ నిగ్రహము వహించి

నాన్గు ఉడన్ అడక్కి ఆహార, నిద్ర, భీతి మరియు  ఆనందములను నిగ్రహించి

ముక్కుణత్తు సత్వరజోతమో గుణములు

అగఱ్ఱి తొలగించి

ఇరణ్దు అవై రజోతమో గుణములు

ఒన్ఱి నిన్ఱు ఒక్క దానిలో నిలిచి

ఒన్ఱినిల్ –  సత్వ గుణము

ఆంగు –  భక్తి యోగము

ఇరు పిఱప్పు అఱుప్పోర్ –  ఉపాసకులు ద్విజత్వమును విడిచి 

అఱియుం తన్మైయైనిన్ను తెలుసుకునే తత్వము

భావము:

కిందటి భాగములో తిరుమంగైఆళ్వార్,   భగవంతుడిని చేరటానికి స్వప్రయత్నము చేసేవారి (కర్మ యోగము, ఙ్ఞాన  యోగములు) గురించి చెప్పారు. ఈ భాగములో అతి కష్టము, అసాధ్యము అయిన భక్తి యోగమును గురించి చెపుతున్నారు.  కొందరు దీనిని  ముఖ్య సాధనముగా భావిస్తారు.

భక్తి యోగమును చేసేవారు ఙ్ఞానేంద్రియములను కళ్ళు, ముక్కు, చెవులు, నోరు, చర్మమును,.. శబ్ధ,  స్పర్శ, రూప,  రస, గంథముల నుండి నిగ్రహించాలి.  ఆలోచనలను అదుపులో పెట్టుకోవాలి.  సత్వగుణమును కలిగి ఉండి ఇతర రెండు గుణములను (రాజస తామస) అదుపులో ఉంచుకోవాలి.  అలా జీవించినప్పుడు వారికి మంచిచెడు  అనే రెండురకముల జన్మలు ఉండవు.

చివరకు భగవంతుడిని చేరుకుంటారు. కాని  ఇది ప్రకృతికి  విరుధ్ధము.  ఆత్మలన్నీ భగవంతుడి పైనే ఆధారపడాలి  కాని స్వప్రయత్నం చేయరాదు. అలా కూడా కొందరు నిన్ను చేరవచ్చు,  కాని దాసుడు మాత్రము నిన్ను చేరుకోవటానికి  నీపైనే ఆధారపడ్డాడు  అని ఆళ్వార్లు చెపుతున్నారు.

BhakthiYogam

వ్యాఖ్యానము:(భక్తి యోగం)

ఈ భాగములో తిరుమంగైఆళ్వార్లు  భక్తి యోగమును గురించి మాట్లాడుతున్నారు. కర్మ యోగములో ఇది ఒక అంగము, కర్మ యోగము కాన్న కష్ట సాధ్యము.   సంసారము మీద విరక్తి చెంది మోక్షమును కోరు ఉపాసకులు మాత్రమే చేయగలిగినది.

ఐమ్బులన్ అగత్తినుళ్ శెఱుత్తు –  శబ్ద,  స్పర్శ,  రూప, రస,  గంథములనే పంచతన్మాత్రలను..,  బాహ్య ఙ్ఞానేంద్రియములైన  చెవి,  చర్మముకన్ను,  నాలుక,  ముక్కులతో  నిగ్రహించగలగడం.

నాంగు ఉడన్ అడక్కి అంతర  ఙ్ఞానేంద్రియములైన మనసుతో మననము’(మమనము చేసేది), ‘బుధ్ఢి’ (ఙ్ఞాము),  ‘చిత్తము’ (చింతనము)  అహంకారము ‘(తనను గురించి ఆలోచించుట)  అనే నాలుగింటినీ  ఏక కాలములో నిగ్రహించగలగడం.  అది అంత సులభము కాదు.

నాన్గుడన్  అడక్కి ఆహార, నిద్ర, భయ మైధునములనే  అర్థము కూడా తీసుకోవచ్చు.  అలా అయినా ఆ  నాలుగింటినీ  నిగ్రహించగలగాలి.

 నాన్గు ఉడన్ అడక్కి 1.సంపదను నిత్యానిత్యముల మధ్య విభజించుట  2.అంతరబహిర శక్తులను నిగ్రహించుట             3.ఈ లోకము ఫైలోకములలో లభ్దిని కోరుకోవటము, 4. మోక్షము పొందాలను కోరిక —-ఇవన్నీ  మోక్ష సాధనములు.

ముక్కుణత్తు ఇరణ్డవై అగఱ్ఱి సత్వరాజోతమో  గుణములలో మనలను కిందికి లాగే రాజస, తామస గుణములను నిగ్రహించుట.

ఒన్ఱినిల్ ఒన్ఱి నిన్ఱు సత్వ గుణమును పెంపొందించుకొనుట.

ఆంగు భక్తి యోగముతో కర్మ యోగమును చేరుట.

ఇరు పిఱప్పు అఱుప్పోర్ –  ఉపాసకులు  పుణ్యపాపముల వలన కలిగే  మంచిచెడు  జన్మల నుండి తప్పించుకో గలుగుతారు.

అఱియుం  తన్మైయై ఉపాసకుల  గుణములు వారి ఉపాసన వలన తెలుస్తుంది.

ఆంగు ఇరు పిఱప్పుఅ ఱుప్పోర్ భక్తి యోగముతో జనన మరణ చక్రము నుండి విడివడతారు.

ఆంగు అఱియుం  – ఉపాసకులు భక్తి యోగము చేయటము వలన నిన్ను తెలుసుకో గలుగుతారు.

 కిందటి భాగములో ముత్తీనుండి మొదలు పెట్టి ఈ భాగమును పరిశీలిస్తే……… కర్మ యోగము, ఙ్ఞాన

 ఙ్ఞానం యోగము,  భక్తి యోగము చేసి ఈ సంసారము నుండి విముక్తిని పొంది భగవంతుడి గుణానుభవము పొందటము మహా కష్ట సాధ్యము.

గజేంద్రుడు, మొసలి నుండి విముక్తిని పొంది భగవంతుడి శ్రీ పాదముల మీద తామరపూవు ఉంచడానికి పడిన  కష్టమే దీనికి ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది. భగవంతుడి కృప ఉంటే తప్ప ఆయనను పొంద లేము.

 ఇక్కడ ఆళ్వార్లు ఇదే విషయాన్ని స్పష్టీకరిస్తున్నారు. కొందరు ఇతర మార్గముల ద్వారా మోక్షము పొందడానికి భగవంతుడిని  చేరడానికి  ప్రయత్నము చేస్తారు. కాని ఆళ్వార్లు భగవంతుడి కృపను మాత్రమే ఉపాయము అని విశ్వసించారు.

 “ముత్తీ”  “అఱియుం తన్మైయైఅన్న పదాలకు ఇదే అర్థము .

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజ దాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvezhukurrirukkai-6/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

rAmAnusa nURRanthAdhi – 16

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImadh varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous (sOrAdha kAdhal)

pAsuram 16

Introduction (given by maNavALa mAmunigaL)

Being pleased after thinking about the benefits he received (emperumAnAr’s grace), he wants all to become devoted (to emperumAnAr) in the same way, and for that he talks about emperumAnAr’s graceful help to this world, emperumAnAr who is the target of ANdAL’s grace, ANdAL who is the desire of emperumAn.

Introduction (given by piLLailOkam jIyar)

In the previous pAsuram, he celebrated emperumAnAr through his devotion to periyAzhvAr; in this pAsuram he talks about that AzhvAr’s daughter ANdAL’s natural compassion which emperumAnAr is living with, and his (emperumAnAr’s) nature being of extreme generosity, due to which he is constantly deliberating about giving paramapadham to everyone; when all of the ways of vEdhas were lost, and when kali (its ill effects) was spread everywhere and was ruling the world, he came from the other world to this soil and saved everyone, he is such a beloved one; and he (amudhanAr) wants everyone to be involved in that person, so he is explaining about the help of emperumAnAr.

thAzhvu onRu illA maRai thAzhndhu thala muzhudhum kaliyE
ALginRa nAL vandhu aLiththavan kANmin arangar mauli
sUzhginRa mAlaiyaich chUdik koduththavaL thol aruLAl
vAzhginRa vaLLal irAmAnusan ennum mAmuniyE                                     16

Listen

Word by word meaning (given by maNavALa mAmunigaL)

arangar – periya perumAL’s
mauli sUzhginRa malaiyai – garland worn on the thirumudi (divine head)
sUdik koduththavaL – wore that in her hair, made it fragrant, and gave Him; such glory; such ANdAL’s
thol aruLAl – her natural kindness as his water source for growing;
vAzhginRa vaLLal – (he) lives due to that; he is extremely generous
mAmuni ennum – distinguished muni (deliberates)
irAmAnusan – that is emperumAnAr;
Since it is eternal, not created by anyone, significant beyond what is seen (prathyaksham), or inferred (anumAnam), and existing as truth by itself …
oru thAzhvilla maRai – that is, vEdham that is not deficient, in being its own reference,
thAzhndhu – due to those who do not accept it and those who interpret it wrongly, it became subdued and degraded, like the darkness that would spread when light is hidden,
thala muzhudhum – in all of the earth
kali – kali yuga
ALginRa nAL – was ruling, during that time,
vandhu – (he) came (to this world) as requested (by emperumAn)
aLiththavan kANmin – see the one who redeemed that vEdha, and protected the world;
Implication is, like me shouldn’t you too live relating only to him (emperumAnAr) and to nothing else.

vyAkyAnam

arangar mauli referring to periya perumAL who is in kOyil (srIrangam) in divine rest, since he is the one having divine rest in srIvillipuththUr as vadaperum kOyil udaiyAn; for such swAmi’s divine head;

sUzhginRa mAlaiyai – flower garland that can be used for decorating {, or, that can be decorated by emperumAn}

sUdik koduththavaLin her divine hair, as can be referred as ‘thAzh kuzhalAL’, first she decorated herself with that garland, and then removed it for presenting to the swAmi. As this happened, she was named ‘sUdik koduththavaL’ (~one who wore and then gave), and then that itself became her identity (her name is not mentioned in this pAsuram); like also said in ‘sUdik koduththa sudark kodiyE [thiruppAvai thaniyan]’.

emperrumAnAr-ANdALsUdik koduththavaL with koyil aNNar

thol aruLAl – As said in “udhathi parama vyOmnOr-vismruthya mAdhrusa-rakshaNa-kshamamithi dhiyA bhUya:srIranga dhAmani mOdhasE [srI parAsara bhattar’s guNa rathna gOsam – 56] (You spurned both the place of samudhra rAjan (your father) and parama padham (your husband’s place), and you have come to srIrangam for us) (this is said towards srIdhEvi nAchiAr, but applies to bhUmA dhEvi (ANdAL) as well) {maNavALa mAmunigaL also said “vaikuntha vAn bhOgam thannai igazhndhu, AzhvAr thirumagaLArAi [upadhEsa rathinamAlai – 22] (~spurned the comforts of srI vaikuntam and was born as divine daughter of AzhvAr)},

and in “anugraha mayIm vandhE nithayam agyAtha nigrahAm [vEdhAnthAcharyar’s yathirAja sapthathi – 2] (~thAyAr is full of blessings, and is incapable of taking any punitive action),
so, as she is the mother for all in these worlds, due to that motherly relationship, she is naturally merciful.

vAzhginRa by her mercy only, you see, is his well-being. When emperumAnAr performed charaNAgathy (surrendering), when azhagiya maNavALan had given sERththi (together) with srI ranga nAyakiAr in her sannidhi, he started with ‘bhagavan nArAyaNAbhi mathAnu rUpa [gadhya thrayam]’, it is famous that he performed prapaththi at Her divine feet first to begin with.

vaLLalin this way, through Her he performed prapaththi to Him, and got the benefit, and he gave that benefit to everyone in this world – such a great generous one. jIyar also divined about this beauty by saying “kAlathrayEpi karaNathraya nirmitha athi pApakriyasya saraNam bhagavath kshamaiva | sA cha thvayaiva kamalA ramaNErththithA yath, kshEmassa Eva hi yathIndhra! bhavathsrithAnAm [yathirAja vimsathi – 18]” (~rAmAnuja! for the sins one performed using the three faculties – mind, body, and speech, it is srIranganAthan who is present in srIrangam the only refuge during all three times of the day; in fact, it is the prayer of dhEvarIr through gadhya thrayam to aranganAthan during the divine day of panguni uthram that is our protection; this is our only protection.)

enRum mAmuni – as he is this much generous, he is always deeply deliberating about the protection of his devotees.

irAmAnusan – that is, emperumAnAr.

thAzhvu onRu illA maRai – vEdham not having any deficiency is about – bramam (mistaking one for other); pramAdham (forgetful); vipralambam (contradictions), etc.; purushapraNIthathvam (being created by someone); svaprAmANyE anya sApEkshathvam (having to refer to something else as source); anithyathvam (not existing at times/not lasting); and so on – none of these deficiencies are present in vEdhas.

maRai thAzhndhusuch vEdham got affected badly due to bAhya kudhrishtis (those not accepting vEdhas, and those giving wrong meanings to vEdhas), and due to the nature of kali yuga; kali cramped and tried to destroy the vEdha; (this is explained in length quoting vishNu purANam and srImath bhAgavatham); due to the badness of kali, it was walking in ways that should be rejected, and cornered and side tracked the vEdham.

thala muzhudhum kaliyE ALginRa nAL – Like how when light is hidden/removed, the darkness would surround and occupy the whole place, by the nature of this world that brings in darkness (ignorance), kali yuga was ruling alone this world; if time and place are right and amicable, then it would be possible to correct and protect; unlike that, the place was having multi-faceted enemies (of vEdhas), and time belonged to such people (so it was hard).

vandhu – during such terrible place and time, from Paramapadham he came as a blessing, as a divine incarnation in this world at srIperumbUthur

aLiththavan kANminhe came so and protected everyone, please see! Meaning is that, all of you please understand that he is your protector, so surrender to him and live right. AzhvAr too said, ‘kaliyum kedum kaNdu koNmin [thiruvAimozhi 5.2.1] (~ Watch for it! kali’s effects will be destroyed!’).

From AzhwAr thirunagari srI U.Ve. vidhwAn thirumalai nallAn chakravarththi rAmakrishNa iyengAr’s ‘amudha virundhu’:

vEdhas ever present means that the sequence of words is always the same – during annihilation when it is present in the divine mind of emperumAn, and after it is passed as is to brahmA during his creation process;
arangar – unlike in his other pAsurams where he says ‘arangan’, here he says ‘arangar’ -> similar to ANdAL using the word ‘arangar’ during praNaya rOsham (upset with emperumAn due to separation).

Andal Thirkalayanam-779299-p_kumar.blogspot.com
arangar – can be considered as a plural of arangan; like how those who attained mukthi might assume different forms in order to do kainkaryam, here emperumAn due to his extreme love for ANdAL, is taking different forms to be with her – he came from the form of arangan of srIrangam to the form of vadaperum kOyil udaiyAn at srIvillipuththUr; so two of them;
This is followed by very detailed descriptions about emperumAn’s love for ANdAL, greatness of ANdaL, greatness of emperumAnAr due to his considering thiruppAvai as an upanishath, and getting the name of thiruppAvai jIyar, how emperumAnAr removed the darkness created by kali, and so on.

– – – – –

Translation: raghurAm srInivAsa dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org