తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 8వ భాగము

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 7వ భాగము

 1-2-3-4-5-6-7 ] – 6 – 5-4-3 [2-1

కూఱియ అఱుశువై ప్పయనుం ఆయినై
శుడర్ విడుం ఐమ్బుడై అంకైయుళ్ అమరందనై
శుందర నాళ్ తోళ్ మున్నీర్ వణ్ణ

 ప్రతిపదార్థము:

కూఱియ అఱు శువై ప్పయనుం ఆయినై — – షడ్రుచులు (తీపి, పులిపు, కారము, చేదు, వగరు, ఉప్పు నాకు నువ్వే

అంకైయుళ్—  – నీ అందమైన చేతులలో

అమరందనై– – ఒదిగినవి

శుడర్ విడుం ఐమ్బుడై– – ప్రకాశవంతమైన పంచాయుధములు

శుందర నాళ్ తోళ్- సుందరమైన నాలుగు చేతులు

మున్నీర్ వణ్ణ సముద్ర వర్ణుడా…..

భావము:

తనకు భగవంతుడే షడ్రుచులని  తిరుమంగైఆళ్వార్లు చెపుతున్నారు.

భగవంతుడి ప్రకాశవంతమైన పంచాయుధములను ధరించిన సుందరమైన నాలుగు చేతులను ఆళ్వార్లు ఆనందముగా అనుభవిస్తున్నారు. . ఆ ఆనందమును శాశ్వతము చేయమని ప్రార్థిస్తున్నారు.

panchayudham

వ్యాఖ్యానము

కూఱియ అఱు శువైప్పయనుం ఆయినై

శాస్త్రములో చెప్పబడిన షడ్రుచులు  నీవే అని అంటున్నారు ఆళ్వార్లు. నమ్మాళ్వార్లు  “అఱు శువై అడిశిల్ ఎంకో” (నీవే చేతనులకు షడ్రుచులు) అని తిరువాయ్ మొళి 3-4-5 లో అన్నారు. ఆళ్వార్లకు ప్రకాశవంతమైన పంచాయుధములను ధరించిన సుందరమైన నాలుగు చేతులు ఆళ్వార్లకు షడ్రుచులు.  కాబట్టి నిన్ను మాకు  అనుగ్రహించమని అడుగుతున్నారుఅ.

శుడర్ విడుం ఐమ్బుడై అంకైయుళ్ అమరందనై – శంఖము,చక్రము, గథ, శారంగము, నందకము(కత్తి)  అనే ప్రకాశవంతమైన పంచాయుధములను సుందరమైన నాలుగు చేతులలో ధరించినా లేకున్నా పరుల దిష్టి తగులుతుంది.

సుందర నాల్ తోళ్ మున్నీర్ వణ్ణ –  అందము నాలుగు భాగములైతే అవి నీ సుందరమైన బాహువులు.  “సర్వ భూషణ భూషార్హా: భాహవ:” [రామాయణము – కిష్కింధకాండము 3-15], [సర్వ భూషణములను ధరించుటకు అర్హమైన బాహువులు] .ఆభరణములకే  అందమునిచ్చు బాహువులు. ఆభరణములేవీ లేకున్నా  ఆ బాహువులు అందమైనవి. అవి అందమును సృషించిన బాహువులు.

మున్నీరు –  ఆకాశము నుండి పడిన నీరు, నదుల నుండి చేరిన  నీరు, భూమిలో ఊరిన నీరు, ఈ మూడు కలసి సముద్రముగా ఏర్పడుతుంది. అలసిన మనసుకు, కనులకు ఆ సముద్రము బడలికను పోగొట్టి ఆనందాన్నిస్తుంది. అలేగే సముద్ర వర్ణుడు ఈ సంసార సాగరములో పడి అలసిన వారికి బడలికను పోగొట్టి ఆనందాన్నిస్తాడు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvezhukurrirukkai-8/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment