తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై 7వ భాగము

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:

తిరువెళుకూట్ఱిరుక్కై

<< 6వ భాగము

1-2] 3-4-5-6 – 7

ముక్కణ్ నాల్ తోళ్ ఐవాయ్  అరవోడు
ఆఱుపొది శడైయోన్
అఱివరుంతన్మై ప్పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై —
ఏళులగు ఎయిత్తినిల్ కొణ్డనై

ప్రతి పదార్థము:

ముక్కణ్ – (రుద్రుడు) మూడు కన్నులు గలవాడు

నాల్ తోళ్ నాలుగు భుజములు గలవాడు

ఐవాయ్  అరవోడు ఐదు నోళ్ళు గల పాము

ఆఱు పొది శడైయోన్ శిఖపై గంగను ధరించిన వాడు

అఱివు అరు బుధ్ధికి అందని వాడు

తన్మై అది నీ తత్వము

పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై నీ గొప్పతనము అలాంటిది

ఎయిత్తినిల్ కొణ్డనై – ( శ్రీ వరహము)  ముట్టెతో ఎత్తిన వాడు

ఏళులగు సప్త లోకాలు

భావము:

ఈ భాగములో రెండు విషయాల్ను చెపుతున్నారు. ఒకటి- రుద్రుడు అపార ఙ్ఞానము, శక్తి గలవాడు. మూడు కన్నులునాలుగు భుజములుఐదు నోళ్ళు గల పాముశిఖపై గంగ- ఇత్యాది అదనపు బలము  గలవాడు. అయినా రుద్రాదుల నుండి సామాన్యమైన దాసుడి దాకా ఎవరికి నిన్ను తెలుసుకోవటము సాధ్యము కాదు. నీ అనుగ్రము చేతనే నిన్ను తెలుసుకొని నీదగ్గరకు చేరగలుగుతాము.

ఇక రెండవ  విషయము- నారాయణుడు ప్రళయకాలములో వరాహమూర్తిగా భూదేవిని ముట్టెతో ఎత్తి ఉద్ధరించిన విధమును తెలుపుతున్నారు. రుద్రాదులు కూడా ప్రళయము చే బాధింప బడిన వారే.

                                    Gods_prayed_Vishnu  

 వ్యా ఖ్యానం:

తిరుమంగైఆళ్వార్లు  ఈ భాగములోను, కిందటి భాగములోను… ఉపాసకులు భగవంతుడిని దర్శించగలరు. అయినా భగవంతుడిని వారి ఊహ మేరకే దర్శించగలరు, పరిపూర్ణ గుణానుభవము మాత్రము దొరకదని చెపుతున్నారు.

ఆళ్వార్లు  ఈ  విషయమును విశద పరచుటకు అపారఙ్ఞానము, శక్తి గలవాడు, మూడు కన్నులునాలుగు భుజములుఐదు నోళ్ళు గల పాముశిఖపై గంగ-ఇత్యాది అదనపు బలము  గల  రుద్రుడికైనా భగవంతుడి తత్వము తేలుసుకోవటము అసాధ్యమని  అంటున్నారు.

. ముక్కణ్ …. రుద్రుడికి అదనముగా మరొక కన్ను ఉంది.అది ఙ్ఞానమునకు సంకేతము  ఈశ్వరాత్ ఙ్ఞానమన్విచేత్    (శివుడు ఙ్ఞానమునకు  సంకేతము)   అంతటి ఙ్ఞానము ఉన్న వాడికిని  సులభము కాదు.

ముక్కణ్ …. శివుడు ముక్కంటికన్ను అదనపు ఙ్జానమునకు సంకేతం .

నాల్ తోళ్ –  సర్వేస్వరుడికి,  శివుడికి కూడా నాలుగు భజములున్నాయిఅదనపు శక్తికి సంకేతము . ఒన్ఱిరణ్డు కణ్ణినానుం ఉన్నై ఏత్త వల్లనే [తిరుచ్చంద విరుత్తం 7],(ఒకటి మరియు  రెండు  మొత్తము మూడు కళ్ళున్నా  నీకు సమము కాదే దనపు  ఙ్ఞానమున్నా సర్వేశ్వరుడి గుణములను తెలుసుకోవటము సులభము కాదు.

ఐవాయి అరవోడు ఆరు పొది శడైయోన్ మెడలో ఐదు నోళ్ళుగల పాము, శిఖపై  గంగ గల వాడు  ఇది శివుడి అధిక శక్తిని తెలియజేస్తుంది.   అరవోడు ఆరు పొది పాము, గంగ రెండూ శిఖపైనే ఉన్నాయి. “అరవోడుపాము శరీరములోనే న్నది.

అఱివరుం తన్మైప్పెరుమైయుళ్ నిన్ఱనై అంతటి వారికి కూడ అందవు, అది నీ తత్వము  రుద్రాది దేవతలకే సాధ్యము కాదు. అది నీ కృప లేకపోతే సాధ్యము కాదు.

నీ అహంకారమును వీడీ, ప్రళయ కాలములో మహా వరాహరూపమునెత్తి బురదలోకి వెళ్ళి భూదేవిని రక్షించావు. అన్ని భువనములు భూగోళముపై నీ తెల్లని దంతము మీద తామర మీద తుమ్మెద వలె అతుక్కుని ఉన్నప్పుడుభూగోళము వెండి కొండపై నీలి వజ్రములా మెరుస్తుండగా భూదేవిని ఉద్దరించావు.

varaha_avathar

ఆళ్వార్లు ప్రళయ కాలములో భూదేవిని రక్షించినవాడివి ఈ సంసార ప్రళయము నుండి నన్ను కాపాడలేవా అని భగవంతుడిని అడుగుతున్నారు.

అడియేన్ చక్రవర్తుల చూడామణి రామానుజదాసి

Source: http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2015/07/thiruvezhukurrirukkai-7/

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://srivaishnavagranthams.wordpress.com
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
srIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

Leave a Comment