Monthly Archives: November 2021

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ಶ್ಲೋಕ 1-10

Published by:

ಶ್ರೀ: ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮ: ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮ:

ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ

ಶ್ಲೋಕ 1 – ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳವಂದಾರ್ ಯತಾರ್ಥವಾದ ಧನವಾದ ಜ್ಞಾನ-ವೈರಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮೋಚಿನ್ತ್ಯಾದ್ಭುದಾಕ್ಲಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯರಾಶಯೇ |
ನಾಥಾಯ ಮುನಯೇಗಾಧಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಸಿನ್ದವೇ ||

ಅಡಿಯೇನ್, (ಮನಸ್ಸಿನ) ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೀರಿದ , ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ (ಭಗವದನುಗ್ರಹದಿಂದ) ಹೋಂದಿದ್ದವರು ಹಾಗು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರು, ಹಾಗು ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯ ಆರ್ಣವವಾಗಿರುವ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ 2 – ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವದವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಥಮುನಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ವೈಭವತಮತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ “(ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಅವರ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮವರೆಗು (ಆಳವಂದಾರ್) ಬರುತ್ತಿದೆ” ಎಂಬ (ಅರ್ಥವನ್ನು) ವಿವರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮದುಜಿದಙ್ಘ್ರಿ ಸರೋಜ ತತ್ವ
ಜ್ಞಾನಾನುರಾಗ ಮಹಿಮಾತಿಶಯಾನ್ತಸೀಮ್ನೇ |
ನಾಥಾಯ ನಾಥಮುನಯೇತ್ರ ಪರತ್ರ ಚಾಪಿ
ನಿತ್ಯಮ್ ಯದೀಯ ಚರಣೌ ಶರಣಮ್ ಮದೀಯಮ್ ||

ಮಧುವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಪಾದಕಮಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೆಯ ಅಂತವಾದವರಾದ ಶ್ರೀಮನ್ನಾಥಮುನಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳೇ ನನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲು ಹಾಗು ಬೇರಿಯದಾದ (ಶ್ರೀವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ) ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಶರಣು.

ಶ್ಲೋಕ 3 – ದಾಹದಿಂಡ್ಗಿರುವವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ತೀರದಂತಹ ದಾಹಶಣ್ತೆ ಆಳವಂದಾರ್, “ಪುನಃಪುನಃ ನಾನು ಅವರ ದಾಸನು” ಎಂದು ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಯೋ ನಮೋಪರಿಮಿತಾಚ್ಯುತ ಭಕ್ತಿ ತತ್ವ
ಜ್ಞಾನಾಮೃತಾಬ್ದಿ ಪರಿವಾಹ ಶುಬೈರ್ ವಚೋಪಿ: |
ಲೋಕೇವತೀರ್ಣ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಮಗ್ರ ಭಕ್ತಿ
ಯೋಗಾಯ ನಾಥಮುನಯೇ ಯಮಿನಾಮ್ ವರಾಯ ||

ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿಯು ಹಾಗು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರದಿಂದ ಪ್ರವಹಸುತ್ತಿರುವ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತಿಗಳ(ವಚನಗಳ) ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವರು, ಪರಮಪ್ರಪ್ಯರು, ಪೂರ್ಣರು, ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಹೋಂದಿರುವವರು ಹಾಗು ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷ್ಟರಾದ ನಾಥಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪುನಃ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ 4 – ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವನ್ನು (ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರಿಂದ) ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ಭಗವಾನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತತ್ವೇನ ಯಶ್ಚಿದಚೀದೀಶ್ವರ ತತ್ ಸ್ವಭಾವ
ಭೋಗಾಪವರ್ಗ ತದುಪಾಯಗತೀರುದಾರಃ |
ಸನ್ದರ್ಶಯನ್ ನಿರಮಿಮೀತ ಪುರಾಣರತ್ನಮ್
ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಮುನಿವರಾಯ ಪರಾಶರಾಯ ||

ವಿಶದವಾಗಿ (ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ) ಚಿತ್(ಚೇತನ/ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಂದಿರುವ ದ್ರವ್ಯ), ಅಚಿತ್(ಅಚೇತನ/ ಜ್ಞಾನ ರಹಿತವಾದ ದ್ರವ್ಯ) ಹಾಗು ಈಶ್ವರನನ್ನು (ಭಗವಾನ್), ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು(ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯವನ್ನು), (ಐಹಲೋಕಿಕ) ಭೋಗಗಳನ್ನು, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು, ಐಹಲೋಕಿಕ ಭೋಗಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮನಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ (ಸತ್ಯವಾಗಿ) ವಿವರಿಸುವಂತಃ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರತ್ನವಾದ (ಉತ್ತಮವಾದಂತಃ) ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಉದಾರರಾದ ಋಷಿಶ್ರೇಷ್ಟರಾದ ಪರಾಶರ ಋಷಿಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಸಕಾರಗಳು.

ಶ್ರೀಃ
ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ

ಶ್ಲೋಕ-5 – ಆಳವಂದಾರ್ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಯುವತಯಸ್ ತನಯಾ ವಿಭೂತಿಃ
ಸರ್ವಮ್ ಯದೇವ ನಿಯಮೇನ ಮದನ್ವಯಾನಾಮ್ |
ಆದ್ಯಸ್ಯ ನಃ ಕುಲಪತೇರ್ ವಗುಳಾಭಿರಾಮಮ್
ಶ್ರೀಮತ್ ತದಙ್ಘ್ರಿಯುಗಳಮ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮೂರ್ದ್ನಾ ||

ತಾಯಿ ,ತಂದೆ , ಯುವತಿ(ಪತ್ನಿ) ಪುತ್ರ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗು (ಉಲ್ಲಿಖಿತವಲ್ಲದ) ಮತ್ತೆಲ್ಲವು (ನನಗೂ) ನನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳೇ. ನಮ್ಮ (ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ) ಕುಲದ ನಾಥರು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಶ್ರೀ(ಕೈಂಕರ್ಯಶ್ರೀ)ಯುಕ್ತರು ವಕುಳಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾದ ಆೞ್ವಾರಿನ ದಿವ್ಯಪಾದಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ-6 – “ವೈಗುನ್ತನಾಗಪ್ ಪುಗೞ” (7.9.7.ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯಲ್ಲಿ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನ್ ಆೞ್ವಾರನ್ನು ಶ್ರೀವೈಕುಂಠನಾಥನಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ) ಹೇಳಿದಂತೆ, ತನಗು(ಈಶ್ವರನಿಗೆ) ಸ್ತವಗಳು ಪ್ರಿಯವಾದರಿಂದ ಹಾಗು ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಭಗವದ್-ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯವಾದರಿಂದಲು, ಉಪಾಯ-ಉಪೇಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತುತಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅರಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯನ್ಮೂರ್ದ್ನಿ ಮೇ ಶ್ರುತಿಶಿರಸ್ಸು ಚ ಭಾತಿ ಯಸ್ಮಿನ್
ಅಸ್ಮನ್ ಮನೋರತಪದಸ್ ಸಕಲಸ್ಸಮೇತಿ |
ಸ್ತೋಶ್ಯಾಮಿ ನಃ ಕುಲದನಮ್ ಕುಲದೈವತಮ್ ತತ್
ಪಾದಾರವಿನ್ದಮ್ ಅರವಿನ್ದವಿಲೋಚನಸ್ಯ ||

ವೇದಾಂತದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸಿನಲ್ಲು ಪ್ರಾಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಲಧನವು (ಅಲಂಬಿಸಲ್ತಕ್ಕದಾದ) ಕುಲದೇವತೆಯಾದ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಪಾದಪಂಕಜಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಹಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಿಯು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸೇರುವುದೋ ಅಂತಃ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ತುತಿಸುವೆ.

ಶ್ಲೋಕ-7 ಅರ್ಜುನನು “ವಿಸ್ರುಜ್ಯ ಸಶರಮ್
ಚಾಪಮ್” (ಧನುಶನ್ನು ಬಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟನು) ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೇ 1.47ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೊರಟ ಯುಧ್ದವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಂತೆ ಆಳವಂದಾರ್ (ಸ್ತುತಿಸುವ) ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ

ತತ್ವೇನ ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾರ್ಣವಶೀಕರಾಣು:
ಶಕ್ಯೋ ನ ಮಾತುಮಪಿ ಶರ್ವಪಿತಾಮಹಾದ್ಯೈಃ |
ಕರ್ತುಮ್ ತದೀಯಮಹಿಮಸ್ತುತಿಮುದ್ಯತಾಯ
ಮಹ್ಯಮ್ ನಮೋ£ಸ್ತು ಕವಯೇ ನಿರಪತ್ರಪಾಯ ||

ಭಗವದ್ವೈಭವದ ಆರ್ಣವದಿಂದ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅಣುಮಾತ್ರವೂ ಅರಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಜ್ಜನಾಗಿ ಕವಿಯೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸಲು ಹೊರಟ ನನ್ನನು ನಾನೇ ( ಈ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ) ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ಲೋಕ 8 – ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಈಶ್ವರನು “ಕರಿಶ್ಯೇ ವಚನಮ್ ತವ”(ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಯುಧ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ) ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೇ 18.73 ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತೆ, ವಾಕ್ಕಿನ(ಬಾಯಿನ) ಪ್ರಯೋಜನವು ತನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದೇ ಎಂದೂ , ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ “ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರಿಯಃ” (ಸ್ತುತಿಸಲು ತಕ್ಕವನು ಹಾಗು ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಪ್ರಿಯನಾಗುವವನು) ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸ್ತುತಿಯು ನನಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರೆರಿಸಲು, ಆಳವಂದಾರ್ ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಯದ್ವಾ ಶ್ರಮಾವದಿ ಯತಾಮತಿ ವಾಪ್ಯಶಕ್ತಃ
ಸ್ತೌಮ್ಯೇವಮೇವ ಕಲು ತೇ£ಪಿ ಸದಾ ಸ್ತುವಂತಃ |
ವೇದಾಶ್ಚತುರ್ಮುಖ ಮುಖಾಶ್ಚ ಮಹಾರ್ಣವಾನ್ತ:
ಕೋ ಮಜ್ಜತೋರಣುಕುಲಾಚಲಯೋರ್ವಿಶೇಷ: ||

ಭಗವದ್ವೈಭವದ ಆರ್ಣವದಿಂದ ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅಣುಮಾತ್ರವೂ ಅರಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಮ್ಪೆರುಮಾನಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಜ್ಜನಾಗಿ ಕವಿಯೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸಲು ಹೊರಟ ನನ್ನನು ನಾನೆ ( ಈ ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ) ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ

ಶ್ಲೋಕ 9 – ಈಗ ಆಳವಂದಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗಿಂತಲು ಸ್ತುತಿಸಲು ಅರ್ಹರೆಂದು ಹೇಳುತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಞ್ಚೈಶ ಶಕ್ತ್ಯತಿಶಯೇನ ನ ತೇಧ್ನುಕಮ್ಪ್ಯಃ
ಸ್ತೋತಾಪಿ ತು ಸ್ತುತಿ ಕೃತೇನ ಪರಿಶ್ರಮೇಣ |
ತತ್ರ ಶ್ರಮಸ್ತು ಸುಲಭೋ ಮಮ ಮನ್ದಬುದ್ದೇಃ
ಇತ್ಯುದ್ಯಮೋಯಮುಚಿತೋ ಮಮ ಚಾಪ್ಜನೇತ್ರ ||

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಶಕ್ತನೆಂಬ ವೈಭವದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಕಂಪವನ್ನು ವರ್ಷಿಸಲು ಅನ್ಹರ್ಹನು, ಸ್ತುತಿಸುವ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅನುಕಂಪಾವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನು, ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಂದಬುಧ್ದಿಯಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶ್ರಮಗೋಳ್ಳುವ ನನಗೆ (ಸ್ತುತಿರೂಪದಲ್ಲಿಎಉವ) ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು (ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ) ಉಚಿತವೇ (ಪ್ರಾಪ್ತವೇ) ಆಗಿದೆ.

ಶ್ಲೋಕ 10 – ಭಗವದ್ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಹಿಂಜೇರಿ, ಸ್ತುತಿಸಲು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಐದುಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯನಾಗಿಮಾಡುವ ಪರತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕಾರಣವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಭಗವದ್ಪರತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವೇಕ್ಶಸೇ ಯದಿ ತತೋ ಭುವನಾನ್ಯಮೂನಿ
ನಾಲಮ್ ಪ್ರಭೋ ಭವಿತುಮೇವ ಕುತಃ ಪ್ರವೃಉತ್ತಿಃ |
ಏವಮ್ ನಿಸರ್ಗ ಸುಹೃಉದಿ ತ್ವಯಿ ಸರ್ವಜನ್ತೋಃ
ಸ್ವಾಮಿನ್ ನ ಚಿತ್ರಮ್ ಇದಮ್ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲತ್ವಮ್ ||

ಓ ನಾಥನೇ! ಪ್ರಲಯದನಂತರ ನಿನ್ನ ದಯಾಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ,ಈ ಲೋಕಗಳು ಶ್ರುಷ್ಟವಾಗದಿರುವುದು, (ಲೋಕಗಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ್ಡಲ್ಲಿ) ಹಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾದ್ಯ. ಹೇ ಪ್ರಭೋ! ಎಲ್ಲರಿಗು ಸಹಜ ಸುಹೃತ್ತಾದ (ಮಿತ್ರನಾದ) ನಿನ್ನ ಈ ಆಶ್ರಿತವತ್ಸಲತ್ವವೆಂಬ ಗುಣವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೂಯಿಲ್ಲ.

ಅಡಿಯೇನ್ ಆಳವಂದಾರ್ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸನ್

ಮೂಲ – http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/10/sthothra-rathnam-slokams-1-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

ರಾಮಾನುಜ ನೂಱ್ಱಂದಾದಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 61 ರಿಂದ 70ನೆ ಪಾಸುರಗಳು

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೆ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೆ ನಮಃ

ಪೂರ್ಣ ಸರಣಿ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಅರವತ್ತೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಗುಣಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಮುದನಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೊೞುಂದು ವೀಟ್ಟೋಡಿಪ್ ಪಡರುಂ ವೆಂ ಕೋಲ್  ವಿನೈಯಾಲ್ ನಿರಯತ್ತು

ೞುಂದಿಯಿಟ್ಟೇನೇ ವಂದು ಆಟ್ಕೊಣ್ಡ  ಪಿನ್ನುಮ್ ಅರು ಮುನಿವರ್

ತೊೞುಂ ತವತ್ತೋನ್ ಎನ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತೊಲ್ ಪುಗೞ್ ಸುಡರ್ ಮಿಕ್ಕು

ಎೞುಂದದು ಅತ್ತಾಲ್ ನಲ್ ಅದಿಶಯಂ ಕಣ್ಡದು ಇರುನಿಲಮೇ

ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಋಷಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಅಂತಹ ಋಷಿಗಳ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್ಗೆ ಶರಣಾಗುವ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ರೂರ ಪಾಪಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ದುಃಖದಿಂದ  ಭರಿತ ಸಂಸಾರ ನರಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳು ವೈಭವದಿಂದ ಬೆಳೆದವು, ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೂ ವೇಗವಾಗಿ [ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ] ಹರಡಿತು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ  ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿಯು ಬೆರಗಾಯಿತು.

ಅರವತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಸುರಂ. ತನ್ನ ಪಾಪಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇರುಣದೇನ್ ಇರುವಿನೈ ಪಾಸಂಗಳ್  ಕೞಱ್ಱಿ ಇನ್ಱು ಯಾನ್ ಇಱೈಯುಮ್

ವರುನ್ದೇನ್ ಇನಿ ಎಮ್ ಇರಾಮಾನುಶನ್  ಮನ್ನು ಮಾ ಮಲರ್ತ್ತಾಳ್

ಪೊರುಂದ ನಿಲೈ ಉಡೈಪ್ ಪುನ್ಮೈಯಿನೋರ್ಕ್ಕು ಒನ್ಱುಂ ನನ್ಮೈ ಸೆಯ್ಯಪ್

ಪೆರುಂ ದೇವರೈಪ್ ಪರವುಂ ಪೆರಿಯೋರ್ ತಂ ಕಲ್ ಪಿಡಿತ್ತೇ

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರ ಕಮಲದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದ ಕೆಳಸ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು [ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್] ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಂದು ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ (ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು) ಮತ್ತು ಪಾಪ (ಅಧರ್ಮ) ಎಂಬ ಅವಳಿ ಬಂಧದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ನಂತರ ನಾನು ತೃಪ್ತನಾದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 ಅರವತ್ತಮೂರನೇ ಪಾಸುರಂ. ಅಮುಧನಾರ್ , ಈಗ ಅವರು ಅನಗತ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಸದ್ಗುಣ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು) ತೊಡೆದುಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಬಳಿ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು (ಸೇವೆಯನ್ನು) ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾನೆ .

ಪಿಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಕಳಿಱೆನ್ನ  ಯಾನ್ ಉನ್ ಪಿಱಂಗಿಯ ಶೀರ್

ಅಡೈತ್ ತೊಡರುಂಪಡಿ ನಲ್ಗ ವೇಂಡುಂ ಅಱು ಸಮಯಚ್

ಚೆಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಮರುಳ್  ಸೆಱಿನ್ದೋರ್ ಸಿದೈನ್ದು ಓಡ  ವಂದು

ಇಪ್ ಪಡಿಯೈತ್ ತೊಡರುಂ ಇರಾಮಾನುಶ ಮಿಕ್ಕ ಪಂಡಿತನೇ

ಅಪರಿಮಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ರಾಮಾನುಜ, ಆರು ಕಲ್ಮಶ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಯದಿಂದ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ! ಗಂಡು ಆನೆಯು ಆಳವಾದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸುಗಂಧ, ಮೃದುತ್ವ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು.  

ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಬಾಹ್ಯ (ವೇದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವರು) ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ (ವೇದವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವವರು) ತತ್ತ್ವಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಆನೆಯಂತಿರುವ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿ (ಋಷಿ) ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ ,ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮುದನಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಣ್ ತರು ಮಾಱನ್ ಪಸುಂ ತಮಿೞ್ ಆನಂದಂ ಪಾಯ್ ಮದಮಾಯ್

ವಣ್ದಿಡ ಎಂಗಳ್ ಇರಾಮಾನುಶ ಮುನಿ ಮೆಯ್ಮೆ

ಕೊಣ್ಡ ನಲ್ ವೇದಕ್ ಕೊೞುಂ ದಣ್ಡಮ್ ಏಂದಿ ಕುವಲಯತ್ತೇ

ಮಣ್ಡಿ ವಂದು ಏನ್ಱದು ವಾದಿಯರ್ಗಳ್ ಉಂಗಳ್ ವಾೞ್ವು ಅಱ್ಱದೇ

ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಸಂತೋಷವು ನಮಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಆನೆಯಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜ ಮುನಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ದ್ರವದಂತಿದೆ. ಅವರು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಇರುವಂತೆಯೇ ಹೇಳುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದಗಳೆಂಬ ಬೃಹತ್ ಕೋಲನ್ನು ಸಹ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಚರ್ಚೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವವರೇ! ಹರ್ಷಿಸುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೋಲು ಹೊಂದಿರುವ ಆ ಆನೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅರವತ್ತೈದನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜರು ನೀಡಿದ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಂಚಿತವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ.

ವಾೞ್ವಱ್ಱದು ತೊಲ್ಲೈ ವಾದಿಯರ್ಕು ಎನ್ಱುಂ ಮಱೈಯವರ್ ತಂ

ತಾೞ್ವು ಅಱ್ಱದು ತವಮ್ ತಾರಣಿ ಪೆಱ್ಱದು ತತ್ತುವ ನೂಲ್

ಕೂೞ್   ಅಱ್ಱದು ಕುಱ್ಱಮೆಲ್ಲಾಂ ಪಡಿತ್ತ ಗುಣತ್ತಿನರ್ಕ್ಕು ಅನ್

ನಾೞ್ ಅಱ್ಱದು ನಂ ಇರಾಮನುಶನ್ ತಂದ ಜ್ಞಾನತ್ತಿಲೇ

ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಾದ ರಾಮಾನುಜರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ, ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯರು ಮತ್ತು ಕುದೃಷ್ಟಿಗಳ ಜೀವನವು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ; ವೈಧಿಕರ (ವೇಧಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವವರ) ಕುಂದುಕೊರತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ; ಭೂಮಿಯು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಯಿತು; ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ [ಅಂದರೆ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್]  ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು) ಎಲ್ಲಾ ಅನುಮಾನಗಳು ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಯಿತು; ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರು. ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ!

ಅರವತ್ತಾರನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಮೋಕ್ಷಂ (ವಿಮೋಚನೆ) ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ರನ್ನು ಅವರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜ್ಞಾನಮ್ ಕನಿಂದ ನಲಂ ಕೊಣ್ದು ನಾಳ್ ತೋರುಮ್ ನೈಬವರ್ಕ್ಕು

ವಾನಂ ಕೊಡುಪ್ಪದು ಮಾಧವನ್ ವಲ್ವಿನೈಯೇನ್ ಮನತ್ತಿಲ್

ಈನಂ ಕಡಿಂದ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ತನ್ನೈ ಎಯ್ದಿನರ್ಕ್ಕು ಅತ್

ತಾನಂ ಕೊಡುಪ್ಪದು ತನ್ ತಗವು ಎನ್ನುಂ ಶರಣ್ ಕೊಡುತ್ತೇ

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ  ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಯಾರ ಜ್ಞಾನವು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅವರು ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಪಾಪಿಯ (ನನ್ನ) ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ!

ಅರವತ್ತೇಳನೆಯ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ನೀಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಮಾನುಜನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಮುದನಾರರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಮಾನುಜರು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶರಣಂ ಅಡೈನ್ದ ದರುಮನುಕ್ಕಾಪ್ ಪಣ್ಡು ನೂಱ್ಱುವರೈ

ಮರಣಂ ಅಡೈವಿತ್ತ ಮಾಯವನ್ ತನ್ನೈ ವಣಂಗ ವೈತ್ತ

ಕರಣಂ ಇವೈ ಉಮಕ್ಕು ಅನ್ಱು ಎನ್ಱು ಇರಾಮಾನುಶನ್ ಉಯಿರ್ಗಟ್ಕು

ಅರಣ್ ಅಂಗು ಅಮೈತ್ತಿಲನೇಲ್ ಅರಣಾರ್ ಮಱ್ಱು ಇವ್ವಾರುಯಿರ್ಕೇ

ಅವನು ನೀಡಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಧರ್ಮಪುತ್ರನಿಗೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಧುರಿಯೋಧನ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆ ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಅಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್  ಅವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು?

ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಪಾಸುರಂ. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.

ಆರ್ ಎನಕ್ಕು ಇನ್ಱು ನಿಗರ್ ಸೊಲ್ಲಿಲ್ ಮಾಯನ್ ಅನ್ಱು ಐವರ್ ದೈವತ್

ತೇರಿನಿಲ್ ಸೆಪ್ಪಿಯ ಗೀತಯಿನ್ ಸೆಮ್ಮೈಪ್ ಪೊರುಳ್ ತೆರಿಯ

ಪಾರಿನಿಲ್ ಸೊನ್ನ ಇರಾಮಾನುಶನೈಪ್ ಪಣಿಯುಮ್ ನಲ್ಲೋರ್

ಸೀರಿನಿಲ್ ಸೆನ್ಱು ಪಣಿಂದದು ಎನ್ ಆವಿಯುಮ್ ಸಿಂದೈಯುಮೇ

ಅದ್ಭುತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್ ತನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ದಿವ್ಯ ರಥದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಭಗವತ್ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದನು. ಭಗವತ್ಗೀತೆಯ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎಂಪೆರುಮಾನಾರರನ್ನು ಪಡೆದವರ ಮಂಗಳಕರ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟುವವರು ಯಾರು?

 ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ. ಎಂಪೆರುಮಾನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ನಿಂದ  ತನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಮುಧನಾರ್  ಹರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂದೈಯಿನೋಡು ಕರಣಂಗಳ್ ಯಾವುಂ ಸಿದೈನ್ದು ಮುನ್ನಾಳ್

ಅಂದಂ ಉಱ್ಱು  ಆೞ್ನ್ದದು ಕಣ್ಡು ಅವೈ ಎನ್ ತನಕ್ಕು ಅನ್ಱು ಅರುಳಾಲ್

ತಂದ ಅರಂಗನುಂ ತನ್ ಚರಣ್ ತಂದಿಲನ್ ತನ್ ಅದು ತಂದು

ಎಂದೈ ಇರಾಮಾನುಶನ್ ವಂದು ಎಡುತ್ತನನ್ ಇನ್ಱು ಎನ್ನೈಯೇ

(ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ)ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ರೂಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡು,ನಿಷ್ಕ್ರಿಯರಾಗಿ ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ,ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರುಣಿತತ್ವದಿಂದ,ಅಂದು ನನಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿದರು ಆದರೆ ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್, ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು, ನನಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಪಾಸುರಂ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ ಮಾಡಿದ ಪರಮಹಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ,ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ಮಿಂಚಿ , ಅವರಿಗೆ  ಈಗ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅಮುಧನಾರ್ ಕೇಳುವರು

ಎನ್ನೈಯುಂ ಪಾರ್ತು ಎನ್ ಇಯಲ್ವೆಯುಂ ಪಾರ್ತು ಎಣ್ಣಿಲ್ ಪಲ್ ಗುಣತ್ತ

ಉನ್ನೈಯುಂ ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್ ಅರುಳ್ ಶೆಯ್ವದೇ ನಲಂ ಅನ್ಱಿ ಎನ್ ಪಾಲ್

ಪಿನ್ನೈಯುಂ  ಪಾರ್ಕ್ಕಿಲ್ ನಲಂ ಉಳದೇ  ಉನ್ ಪೆರುಂ ಕರುಣೈ   

ತನ್ನೈ ಎನ್ ಪಾರ್ಪ್ಪರ್ ಇರಮಾನುಸಾ ಉನ್ನೈಚ್ ಚಾರ್ನ್ದವರೇ

  ಅನಾದಿ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ , ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ  ನಂತರ, ಇನ್ನು ನಾನು ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು (ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದದೆ ), ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ( ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿತ ಗಳಿಸದೆ) ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಾ  ದೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ,ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ  ಕಾರಣರಹಿತ ಅನುಗ್ರಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವುದೇ  ಮೇಲು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು , ಯಾರಾದರೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರೆ , ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ತೋರುವುದಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸದರೆ , ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳನ್ನು  ಪಡೆದವರು ನಿಮ್ಮ ಅಪರಿಮಿತ ಕರುಣೆಯ  ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುವರು?  ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿರುವವರನ್ನೂ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುವರು.

ಅನುವಾದ : ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/05/ramanusa-nurrandhadhi-pasurams-61-70-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org               

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.10 – మునియే

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<<10.9 – శూళ్విశుంబు

తన మనస్సులో పరమపదాన్ని అనుభవించిన ఆళ్వారు తమ దివ్య నేత్రములను తెరిచి, అతను ఇంకా సంసారం లోనే ఉన్నానని గ్రహించి వేదన చెందుతారు. వారు ఇక భరించలేనని అర్థం చేసుకొని, పిరాట్టిని ప్రార్థిస్తూ భగవానుడిని తనకు పరమపదాన్ని ప్రసాదించమని ఆర్తితో వేడుకుంటారు. కానీ ఆళ్వారు కంటే ఎక్కువ విరహ బాధను భగవానుడు అనుభవిస్తూ వెంటనే పిరాట్టితో పాటు గరుడ వాహనాన్ని అధిరోహించి పరమపదము నుండి బయలుదేరారు. ఆళ్వారు ఉన్న చోటికి వచ్చి, స్వయంగా ఆళ్వారుని ఎక్కించుకొని పరమపదానికి తీసుకువెళ్ళాడు. ఆళ్వారు ఆనందంతో “అవావఱ్ఱు వీడు పెఱ్ఱ కురుగూర్ చ్చడకోపన్” అని ప్రకటించి ఈ ప్రబంధాన్ని పూర్తి చేశారు.

మొదటి పాశురము: సౌందర్యము మొదలైన నీ గుణాలను అనుభవించిన తరువాత, నీవు లేకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నాను; నీ గుణాలను నాకు అనుభవింపజేస్తూ భరించలేని ఈ సంసారములో నన్నుంచి, నీ నుండి దూరముగా ఇక నన్ను ఉంచకుము”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

మునియే నాన్ముగనే!  ముక్కణ్ఞప్పా! ఎన్‌ పొల్లా
క్కనివాయ్‌ తామరై క్కణ్‌ కరు మాణిక్కమే! ఎన్‌ కళ్యా!
తనియేన్‌ ఆరుయిరే ! ఎన్‌ తలై మిశైయాయ్‌ వందిట్టు
ఇని నాన్‌ పోగలొట్టేన్‌ ఒన్ఱుం మాయం శెయ్యేల్‌ ఎన్నైయే

సృష్టిపై ధ్యానించే ఓ భగవానుడా! చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నీ శరీరంగా ఉన్నవాడా! త్రినేత్రుడు నీ శరీరంగా ఉన్నవాడా! మచ్చలేని నల్లని మణిని పోలి ఉన్న స్వరూపము ఉన్నవాడా! పండిన పండు వంటి అదరములు, ఆకర్షణీయమైన తామర పుష్పముల వంటి నేత్రములు ఉన్నవాడా! మోసం చేసి నన్ను దొంగిలించినవాడా! ఒంటరిగా ఉన్న నాకు,  ప్రాణముగా ఉన్నవాడా! నీవు దిగి వచ్చి నీ దివ్య పాదాలను నా శిరస్సుపై మోపావు. ఇప్పుడు, ఇంత జరిగిన తరువాత, ముందులా  నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళడానికి నేను అనుమతించను; ఇకపై నీవు కొంచెం కూడా నన్ను యేమార్చలేవు.

రెండవ పాశురము: భగవానుడు తన కోరికను నెరవేర్చకుండా ఉండలేడని ఆళ్వారు పెరియ పిరాట్టిపై ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు.

మాయం శెయ్యేల్‌ ఎన్నై ఉన్‌ తిరుమార్వత్తు మాలై నంగై
వాశంశెయ్‌ పూంగుళలాళ్‌ తిరువాణై నిన్నాణై కండాయ్‌
నేశంశెయ్దు ఉన్నోడు ఎన్నై ఉయిర్‌ వేఱిన్ఱి ఒన్ఱాగవే
కూశంశెయ్యాదు కొండాయ్‌ ఎన్నైక్కూవి క్కొళ్ళాయ్‌ వందందో

నన్ను ఇంకా యేమార్చ వద్దు; శ్రీమహాలక్ష్మి నీకు సహజ సంపదగా, నీ అత్యుత్తమ స్వభావానికి గుర్తింపుగా ఉన్న ఆ తల్లి, నీ వర్ణానికి భిన్నమైన వర్ణముతో నీ దివ్య వక్షలో మేలిమి బంగారపు దండలా ఉండి, ఆ తల్లి ఉన్న కారణంగా నీ గూణాలు మరింత ప్రకాశాన్ని పొందుతున్నాయి, గొప్ప దివ్య సువాసనలు విరజిమ్మే శిరోజాలు కలిగి ఉన్న ఆ తల్లి యొక్క సంకల్పమే నీ సంకల్పము కావలెను; నన్ను నిరాశపరచకుండా మీ ఇద్దరు మరియు నా మధ్య ఎటువంటి బేధము లేనట్లు స్నేహపూర్వకముగా దయతో నన్ను స్వీకరించారు; ఇక్కడకు దిగి వచ్చి, దయతో నన్ను ఆహ్వానించారు.

మూడవ పాశురము:  “గర్వముతో నిండి ఉన్న బ్రహ్మ, ఈశాన తదితరులను  నియంత్రించువాడవైన నీవు, వేరే ఏ ఇతర సంరక్షణ లేని నన్ను స్వీకరించాలి”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

కూవి క్కొళ్ళాయ్‌ వందందో ఎన్‌ పొల్లా క్కరుమాణిక్కమే!
ఆవిక్కోర్‌ పఱ్ఱుక్కొంబు నిన్నలాల్‌ అఱిగిన్ఱిలేన్‌ నాన్‌
మేవి త్తొళుం పిరమన్‌ శివన్‌ ఇందిరనాదిక్కెల్లాం
నావి కమల ముదఱ్కిళంగే ఉంబరందదువే

మచ్చలేని విలువైన మణి వంటి శ్రేష్థమైన రూపాముతో, నీకు దాసోహాలు అందజేయు బ్రహ్మ, రుద్ర, ఇంద్ర మొదలగువారికి మూలమైన దివ్య కమలము యొక్క ములమైన దివ్య నాభి ఉన్న నీవు, ప్రకృతికి మూల పురుషునివైన నీవు, నిత్యసూరుల నియామకునివిగా ఉన్న నీవు, నాకు సంపూర్ణ ఆనందదాయకంగా ఉండి అనుభవింపజేస్తున్నావు!  నిన్ను మించిన మరొక ఉత్తమమైన నివాసము నా ఆత్మకు మరొకటి లేదు; ఇక్కడకు వచ్చి నన్ను ఆహ్వానించి ఎంతో దయతో నన్ను స్వీకరించండి. అయ్యో! నీకు నేను చెప్పాల్సి వస్తుంది!

నాలుగవ పాశురము: అందరినీ నియంత్రించే నీవు, నా స్థితిని నేను నియంత్రించడం చూచినట్లైతే నన్ను నీవు విడిచి పెట్టినట్లు అవుతుందా?”, అని ఆళ్వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ఉంబరందణ్‌ పాళేయో! అదనుళ్‌ మిశైై నీయేయో!
అంబర నఱ్చోది!  అదనుళ్‌ పిరమన్ అరన్‌ నీ
ఉంబరుం యాదవరుం పడైత్త మునివన్‌ అవన్‌ నీ
ఎంబరంజాదిక్కలుఱ్ఱు ఎన్నై ప్పోర విట్టిట్టాయే

నీవు ఆది మూల తత్వాన్ని నియంత్రించి, ఈ సృష్థి క్రీడను రచించు గొప్పతనము మరియు విశిష్టత ఉన్నవాడవు. చేతనులకు నివాసమైన ఆ మూల తత్వము వారికి భోగము మరియు మోక్షాన్ని కలుగజేస్తుంది. ఆ తరువాత క్రమేణా ఆకాశము, అగ్ని మొదలైనవి సృష్టించి వాటిని నీ స్వరూపాలుగా ఉంచుకున్నావు; వాటినుండి అండాకారపు విశ్వాన్ని ఉత్పత్తిచేసి, ఆ విశ్వములో బ్రహ్మ, రుద్ర మొదలైన వారిని సృష్థించి నీ స్వరూపాలుగా ఉంచుకున్నావు; దేవలోక వాసులు, మానవులు మొదలైన అన్ని రకాల జీవుల గురించి ధ్యానము చేసి వారిని సృష్టించావు; తరువాత నా దేహ నియంత్రణ బాధ్యతను స్వీకరించి నీవు నన్ను ఇక్కడ ఉంచావు. ఆళ్వారు యొక్క బాధను సూచిస్తూ “నీ” ఉన్న అన్ని చోట్లా “ఓ” ని జోడించాలి.  “నా రక్షణ భారము నీపై ఉన్నప్పటికీ నన్ను నీవు విడిచిపెట్టావు” అని ఆళ్వారు దుఃఖిస్తున్నారు.

ఐదవ పాశురము: “నా స్వంత ప్రయత్నంతో నేను నిన్ను సాధించగలనని భావించి నీవు నన్ను విడిచిపెడితే ఎలా? ‘నేను’, ‘నాది’ అన్నది ఏమైనా ఉందా? నేను పతనమై పోతాను”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

పోర విట్టిట్టు ఎన్నై నీ పుఱం పోక్కల్ ఉఱ్ఱాల్‌ పిన్నై యాన్‌
ఆరై క్కొండెత్తె అందో  ఎనదెన్బదెన్‌? యానెన్బదెన్?
తీర ఇరుంబుండ నీరదు పోల ఎన్నారుయిరై
ఆర ప్పరుగ ఎనక్కు ఆరావముదానాయే

ఇనుము తన వేడిని తగ్గించుకోడానికి నీటిని త్రాగినట్లుగా, నా ఆత్మ యొక్క అలసటను తీర్చి తృప్తిపరచడానికి నీవు తేనెలా మారి వచ్చావు; నన్ను విస్మరించి విడిచిపెట్టి, నీ వెలుపల ఉన్న ఈ ప్రాపంచిక సుఖాలలో నన్ను నిమగ్న పరచాలని నీవు భావిస్తే, ఇక నేను ఏమి సాధిస్తాను? ఎవరితో సాధిస్తాను; అయ్యో! నాది అన్న స్వాతంత్య్రము మరియు నాది అని నేను చెప్పుకోదగినది నా వద్ద ఏమీ లేదు. “ఆరైక్కొండు ఎత్తై“ అనే విరుద్ధమైన పదాలను ప్రయోగించి బాధ పడుతున్నారు.  “ఇరుంబుండ నీర్పోల్ ఎన్ ఆత్మావై  ముఱ్ఱ పరుగినాన్” – నన్ను సంపూర్ణంగా త్రాగి నీ ఆనందాన్ని వెల్లడి చేశారని ఆళ్వారు చెప్పినట్లుగా సూచిస్తుంది.

ఆరవ పాశురము: “నీ నిష్ఠ పెరియ పిరాట్టిపై ఉన్నట్లు నాపై కూడా చూపి, నాతో పాటు నా దేహము/స్వరూపము పట్ల అనురాగము చూపిస్తూ నన్ను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా దయతో త్వరగా నన్ను స్వీకరించాలి”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ఎనక్కు ఆరావముదాయ్‌ ఎనదావియై ఇన్నుయిరై
మనక్కారామై మన్ని ఉండిట్టాయ్‌ ఇని ఉండొళియాయ్‌
పున క్కాయా నిఱిత్త పుండరీగ క్కణ్‌ శెంగనివాయ్‌
ఉనక్కేఱ్కు కోల మలర్‌ ప్పావైక్కన్బా ! ఎన్‌ అన్బేయో

పద్మమును పోలిన దివ్య నేత్రములు, ఎర్రటి దివ్య అదరములు, కాయాంపూ (అల్లి) రంగులో దివ్య స్వరూపముతో ఉన్న నీవు,  నీకు సరితూగే స్వరూపముతో పద్మములో నుండి జన్మించిన లక్ష్మికి ప్రియమైనవాడవు; నా ప్రేమకి స్వరూపానివి నీవు! నా దేహాన్ని/రూపాన్ని మరియు నా ఆత్మని నిత్యము అనుభవించావు. అంతటి సంపూర్ణత ఉన్న నిన్ను నా హృదయము ఇంకా ఇంకా అనుభవించాలని ఆశిస్తుంది; ఇకపై, నిన్ను నేను మరింత ఆనందించేందుకు అనుమతించాలి.

ఏడవ పాశురము: “ప్రళయ సముద్రంలో మునిగిపోతున్న శ్రీ భూమి పిరాట్టిని పైకి ఎత్తినట్లు, సాగర మథనము చేసి పెరియ పిరాట్టిని బయటకు తీసుకువచ్చి నీతో ఐక్యము చేసుకున్నట్లే, పెరియ పిరాట్టి సేవకుడనైన నన్ను ఈ సంసారపు మహాసముద్రములో నుండి వెలికి తీసి నీతో ఐక్యము చేసుకున్నావు; నా పట్ల ఇంత గొప్ప ప్రేమ చూపిన నిన్ను పొందిన తరువాత నిన్ను నేను ఎలా వదులుతాను?”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కోల మలర్‌ ప్పావైక్కు అన్బాగియ యెన్‌ అన్బేయో
నీల వరై ఇరండు పిఱై కవ్వి నిమిర్ందదొప్ప
కోల వరాగం ఒన్ఱాయ్‌  నిలం కోట్టిడై క్కొండ ఎందాయ్‌!
నీల క్కడల్‌ కడైందాయ్‌! ఉన్నై ప్పెఱ్ఱు ఇనై ప్పోక్కువనో

ఆనందించ యోగ్యమైనది, ముగ్ధమనోహరమైన పిరాట్టి పట్ల నీకున్న ప్రేమ వల్ల నీవు నా పట్ల కూడా గొప్ప ప్రేమతో ఉన్నావు. మహావరాహ రూపములో, నీల పర్వతము రెండు అర్ధచంద్రాకార చంద్రులను పట్టుకొని పైకి ఎత్తుతున్నట్లు, భూమిని నీ రెండు కోరలతోపైకి ఎత్తిన సౌందర్య స్వరూపుడిగా అవతరించిన ఓ భగవానుడా! నీ భక్తుల రక్షణ కోసము నీలి మహాసముద్రాన్ని చిలికి పరిశ్రమించిన ఓ భగవానుడా!   నిన్ను సాధించిన తరువాత, నిన్ను పూర్తిగా నా చేతిలో పెట్టుకున్న తరువాత, నిన్ను ఎలా  వదులుతాను? “నీలక్ కడల్” అంటే నీలిరంగులో ఉన్న విలువైన మణులతో నిండి ఉన్న సముద్రం అని అర్ధము.

ఎనిమిదవ పాశురము: “గ్రహణకి అందని నిన్ను పొందిన తర్వాత విడిచే ప్రసక్తేలేదు”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

పెఱ్ఱిని ప్పోక్కువనో? ఉన్నై ఎన్‌ తని ప్పేరుయిరై
ఉఱ్ఱ ఇరువినైయాయ్‌ ఉయిరాయ్ పయనాయ అవైయాయ్‌
ముఱ్ఱ ఇమ్మూవులగుం పెరుంతూఱూయ్ త్తూఱ్ఱిల్‌ పుక్కు
ముఱ్ఱ క్కరందొళిత్తాయ్‌ ! ఎన్‌ ముదల్‌ తని విత్తేయో!

పాప పుణ్యములనే రెండు రకాల కర్మలను నియంత్రించేవాడవు నీవు;  ఆత్మని నియంత్రించేవాడవు నీవు; సుఖ దుఃఖాలకు దారితీసే కర్మల పోషకుడవు నీవు; ఈ ముల్లోకాల మూల తత్వములు మహా పొదలా ‘ప్రకారం’ రూపముగా ఉన్న వాడవు నీవు; నీవు ఆ మహా పొదలో ప్రవేశించి ఎవ్వరూ గమనించని విధముగా దాగి  ఉన్నావు; నీ దివ్య సంకల్పమే నాకు ఉత్తమ ధర్మము, నిన్ను సాధించిన తరువాత, విరహ వేదనని సహించలేని స్థితికి చేరుకున్న తరువాత, నిన్ను విడిచే ప్రసక్తి ఉందా?  “ఓ” అన్న శబ్దానికి విరహ బాధ అని అర్థము చెప్పుకోవచ్చు.

తొమ్మిదవ పాశురము:  “సమస్థ విశ్వము నా స్వరూపంగా ఉన్న నన్ను చూసిన తరువాత, ఇక ఏమి కోరుకోవాలనుకుంటున్నావు?” అని భగవానుడు అడుగగా, “ఇంతటితో నేను తృప్తి చెందలేను; శ్రేష్టమైనది మరియు సంపూర్ణమైనది అయిన తిరునాడు (పరమపదము)లో ఉండగా నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను”, అని ఆళ్వారు ప్రార్థిస్తున్నారు.

ముదల్‌ తని విత్తేయో!  ముళు మూవులగాదిక్కెల్లాం
ముదల్‌ తని ఉన్నై ఉన్నై ఎనై నాళ్‌ వందు కూడువన్‌ నాన్‌
ముదల్‌ తని అంగుం ఇంగుం ముళు ముఱ్ఱుఱు వళ్ పాళాయ్
ముదల్‌ తని శూళ్ందగన్ఱాళ్ందుయర్ంద ముడివిలీయో!

ముల్లోకాలు మొదలైనవాటికి సర్వకారకుడవైన ఓ భగవానుడా!  భౌతిక కారణ హేతువుగా, అండాకారంలో ఉన్న ఈ విశ్వము లోపల మరియు వెలుపల ఉన్న అన్ని తత్వాలలో సంపూర్ణముగా వ్యాపించి ఉన్న ఓ భగవానుడా! సకల శ్రేయస్సు  సంపదకై సారవంతమైన పంటలు పండేలా ములా ప్రకృతిని నియంత్రించువాడా! అణువణువునా దశ దిక్కులలో వ్యాపించి అన్నింటినీ అసమానమైన రీతిలో నియంత్రించువాడా! నేను ఎప్పుడు అక్కడకు చేరుకుంటానో?  అన్ని కోణాలలో సాటిలేని అసామాన్యుడవైన నీతో ఎప్పుడు ఐక్యమౌతానో?

పదవ పాశురము:  భగవానుడు తన కోరికను నెరవేర్చకుండా తృప్తిగా ఉండవద్దని పెరియ పిరాట్టిపై ఆన చేశారు ఆళ్వారు; ఆళ్వారు ప్రార్థనను మన్నించి భగవానుడు వచ్చి ఎంతో దయతో ఆళ్వారుతో ఐక్యమైనాడు; అది చూసి ఆళ్వారు “అపరిమితమైన ప్రకృతి, ఆత్మలు మరియు జ్ఞాన రూపములో ఉన్న నీ సంకల్పము కంటే గొప్పదైన నా కోరికను తీర్చడానికి వచ్చి నాతో ఐక్యమయ్యారు” అని ఆళ్వారు చెబుతూ, “నా కోరిక ఇప్పుడు నెరవేరింది”, అని ఆళ్వారు సంతృప్తి చెందుతున్నారు.

శూళ్ందగన్ఱళ్ందుయర్ంద ముడివిల్‌ పెరుం పాళేయో
శూళ్ందదనిల్ పెరియ పర నన్మలర్‌ చ్చోదీయో
శూళ్ందదనిల్ పెరియ శుడర్‌ జ్ఞాన ఇన్బమేయో
శూళ్ందదనిల్‌ పెరియ ఎన ఆవాఱ చ్చూళ్ందాయే

ఓ భగవానుడా! అపరిమితమైన నీ ప్రకృతి, ఈ క్రింది లోకాలలో మరియు ఆ పై లోకాలలో అన్ని దిశలలో విస్తరించి, ‘ప్రకార’ రూపములో భోగమునకు మరియు మొక్షమునకు క్రీడ స్థలముగా నీ యందు ఉన్నది! ప్రకృతి కంటే గొప్పదైనది, ఉన్నతమైనది,  స్వయం ప్రకాశాత్వము వంటి గుణము, జ్ఞానముతో నిండి ఉన్న లెక్కించలేని ఆత్మలు నీ యందు ఉన్న ఓ భగవానుడా! సమస్థ తత్వములు మరియు ఆత్మలలో వ్యాపించి,  జ్ఞానము మరియు ఆనందములతో గుర్తించే మంగళ గుణములు ఉన్న ఓ సర్వజ్ఞుడా! ఈ మూడు తత్వములతో చుట్టు ముట్టబడిన నా అగాఢ ప్రేమను సంతృప్తి పరచడానికి నీ అసలు స్వరూపము, గుణాలు, స్వభావము, ఆభరణాలు, ఆయుధాలు, దివ్య పత్నులు, సేవకులు మరియు నివాసములతో నీలో సంపూర్ణముగా మరియు పరమానందంగా స్థిరమైపోయే సాయుజ్య భోగాన్ని నాకు ప్రసాదించావు. ప్రతి పంక్తిలో “ఓ” అని చెప్పడంలో, “ఓహ్! ఎంత అద్భుతంగా ఉంది!” అని ఆళ్వారు తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరచుచున్నారు.

పదకొండవ పాశురము: భగవానుడిని తాను సాధించిన విధానాన్ని నొక్కి చూపిస్తూ, ఆళ్వారు ఈ తిరువాయ్మొళి గొప్పతనాన్ని, ఈ పదిగము యొక్క పరిజ్ఞానం ఉన్నవారి పుట్టుక యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరిస్తున్నారు.

అవావఱచ్చూళ్ అరియై అయనై అరనై అలఱ్ఱి
అవావఱ్ఱు వీడు పెఱ్ఱ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌ శొన్న
అవావిల్‌ అందాదిగళాల్‌ ఇవైయాయిరముం  ముడింద
అవావిల్‌ అందాది ఇప్పత్తఱిందార్‌ పిఱందార్‌ ఉయర్ందే

ఆళ్వార్తిరునగరికి చెందిన నమ్మాళ్వార్లు తన అగాధ ప్రేమ, భక్తులను ఆర్తితో అందించి, బ్రహ్మ రుద్రుల అంతరాత్మ అయిన ఆ హరితో శాశ్వత ఐక్యతను పొందారు; వారి కోరిక నెరవేరి ముక్తి పొందారు; వారు కృపతో ఈ వెయ్యి పాశురములను అందాది రూపంలో పాడారు; ఆ వెయ్యి పాశురములలో, తన కోరిక నెరవేరబడాలని ఈ  పదిగాన్ని ధ్యానం చేసిన వారు, గొప్ప జన్మ పొందినవారౌతారు. “అవావఱచ్చూళ్ అరి” – “తన గుణాలతో తన భక్తులను వశము చేసుకొని వారిని స్వీకరించి, వాళ్ళ కోరికను నెరవేర్చువాడు” అని వివరించబడింది.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-10-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thirunedunthANdakam – 30

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous pAsuram – 29 – minnumA mazhai thavazhum

In this last pAsuram, it is saying about him getting emperumAn, and that he says that those who learn this dhivya prabandham are able to remove fully, on their own, all the sorrows that are created in this material world.

parakAlan kaliyan

minnumA mazhai thavazhum mEga vaNNA

viNNavar tham perumAnE aruLAy enRu

annamAy munivarOdamarar Eththa

arumaRaiyai veLippaduththa ammAn thannai

mannumA maNimAda mangai vEndhan

mAnavEl parakAlan kaliyan sonna

panniyanUl thamizh mAlai vallAr – thollaip

pazhavinaiyai mudhalariya vallAr thAmE 30

Word by word meaning

ammAn thannaiAbout sarvESvaran

veLippaduththawho brought out,

aru maRaiyaithe vEdhas that are difficult to obtain,

annam Ay incarnating in the form of bird hamsam (swan),

munivarOdu amarar Eththaas saints and dhEvas praised,

kaliyanthirumangai AzhvAr,

mannu mA maNi mAda mangai vEndhanwho is the head of thirumangai that has got strong and best buildings,

mAnam vEland who is having the army that is spear,

parakAlanand who is like yaman for other philosophies,

(kaliyan prayed)

minnumA mazhai thavazhum mEga vaNNAOh One having form like a cloud that is cool and crawling and is with lightning!

viNNavar tham perumAnEOh! the head of nithyasUris!

aruLAyYou should show your mercy (on me)!

enRu sonnapraying so and divined

panniyavery detailed

thamizh nUlthamizh SAsthram

mAlaiin the form of garland of words;

vallAr thAm those who can recite it,

ariya vallArthey would be able to remove

pazha vinaiyaiearlier karmas

thollaiof eternal past

mudhalcompletely along with any scent of it.

vyAkyAnam

minnu mA mazhai etc. Oh One having the form like a rainy cloud that pours beautifully with lightning, thunder, and throwing rainbow! It talks about how like a cloud pouring rain on a dry paddy field, upon hearing the pleading call of AzhvAr as “adi nAyEn ninaindhittEnE”, emperumAn, looking with comforting eyes, came to him and showed Himself, to remove AzhvAr’s sorrows.

In previous pAsuram, the words like “mAlai adi nAyEn ninaindhittEnE” implied that emperumAn was not present then, and now as he addresses Him, “mEgavaNNA!”, it could imply that emperumAn has come and showed Himself. It is how the anger of love did not help (pAsuram 28), but his appealing with mentioning his blemishes (pAsuram 29), has helped.

nammAzhvAr started his dhivya prabandham with mentioning emperumAn’s supremacy, jagathkAraNathvam (having nature of being creator of the worlds), and finished with jagathkAraNathvam in “avAvarach chUzh ariyai ayanai aranai [thiruvAimozhi – 10.10.11].

This AzhvAr started this dhivya prabandham with emperumAn’s form in “maNi uruvil bhUdham aindhAy [thirunedunthANdakam – 1]”, and is ending the dhivya prabandham by mentioning His form, as “minnu mA mazhai thavazhum mEga vaNNA.

viNNavar tham perumAnE – It is talking about nithyasUris who live based on the food that is His divine form, fed by emperumAn. Oh! You who are giving Yourself for ayarvarum amarar (nithyasUris) to enjoy! Is it a greatness for You to give Yourself to them, since it is like a rain pouring on the ocean; please show mercy for me also to get rid of association with the body and see you at all times (in paramapadham), like how nithyasUris always see your presence.

aruLAy – Even though AzhvAr is at the stage of paramabhakthi thus creating highest form of longing for Him, he is not considering that devotion as the means to attain Him like how upAsakas do; he thinks that it is emperumAn’s mercy that is the means for attaining him. So he is saying aruLAy. He is saying, that for getting rid of interest in worldly matters also, His mercy is the means – as he said “AzhiyAn aruLE [periya thirumozhi – 1.1.4]“, and for getting the experience of emperumAn also, His mercy is the means.

annamAy etc. – AzhvAr is giving an example for explaining how emperumAn came and gave Himself to AzhvAr. Like how He brought out pramANam (vEdhas) to brahmA, He brought out Himself, the pramEya-BhUtha:, that is, One who is known from that pramANam.

munivarOdu amarar Eththa – Along with rishis, brahmA and others came to emperumAn and praised, while saying, “Oh! We have lost the eyes that are the vEdhas”. rishis need pramANam for their AthmA to attain wellness. For brahmA et al too there is need for pramANam, for the activities of creation etc.

annamAyincarnating in the form of swan so that there is no doubt that vEdham is apaurushEyam (not authored by anyone). (If He had directly said the vEdhas to them, then a doubt might arise against apaurushEyathvam. Hence He came in this form and told them the vEdhas).

arumaRai – vEdham that is difficult to obtain. It is not the pramEyam (emperumAn) which was difficult to be attained, but was pramANam (vEdhas). (For me it was pramEyam that was difficult to obtain; for them it was the pramANam).

veLippaduththa – Creation and destruction of vEdham is about it being brought out and not brought out.

ammAn thannaiabout sarvESvaran; He brought out vEdham to them because He is their owner – is the meaning here.

mannu mA maNimAda mangai vEndhan – As he sustained himself, the place also became strong, is the thought. thirumangai became a place having buildings with best gems, and which would not be destroyed till end of time of kalpam (a day of brahmA).

mangai vEndhan – He who fell at birds’ feet, became the ruler of thirumangai.

mAnavEl parakAlan – He became able to hold the spear. Also was able to do kainkaryam (of destroying the enemies of emperumAn and devotees). He holds spear due to compassion towards Him.

mAna-vEl – Even if a commoner holds that spear, it would make him similar to thirumangai AzhwAr. So this is about the greatness of the spear. Or, it could talk about the greatness of AzhvAr as ‘mAna vEl-para-kAlan’ (using spear He is great like yama for enemies).

parakAlan – Using sword in hand, and by explaining the meanings of vEdhas using dhivya prabandhams, he won the opposers, and established the limits instructed by vEdham.

kaliyan – Having strength to do these both (sword/dhivya prabandham). kali – midukku – ~strength. Another meaning is – He who destroyed the problems of kali yugam. He calls himself too as ‘kali-kanRi’.

panniya nUl thamizh mAlai vallAr – panniya – spanned. That is, emperumAn’s true nature, form, qualities/attributes, wealth – this dhivya prabandham spanning all of these, and having all these in it – such dhivya prabandham. nUl – dhivya prabandham satisfying all the definitions required of a literature. In the future when someone tries to show the definitions, then they could use this dhivya prabandham as the reference for that. thamizh – being eligible to be learned by everyone.

mAlaiFor empermAn to wear it in His head. This dhivya prabandham being so.

thollai etc. – avidhyai that is ignorance, karmas that are good and bad ones, and vAsanai that arises out of habit of these karmas, ruchi that is interest in these matters, and association with body which is the cause of the above, – all of these are there in us from eternal past, following us in the form of cause and effect for each other; He says that those who learn this dhivya prabandham would be able to remove association with them on their own.

vinaieffects on self for two deeds in the form of good and bad. These two also show the happiness and anger of emperumAn for the respective deeds. These are in the form of those deeds done in previous births, and the ones done in current birth. The ones done in previous births is called pUrvAGam. Ones that are going to be done are called “uththarAGam”. Out of pUrvAGam whatever part has started yielding its effects is called “prArabDha karmam”.

The karma here also includes “avidhyai” – lack of / blemish in true knowledge; it is of three types. They are: “gyAna-anudhayam” – not having knowledge, “anyathA-gyAnam” – understanding the nature/attribute of something differently, and “vipareetha-gyAnam” – understanding something as totally something else.

karma also includes relationship with insentient (body, etc.) that are in the forms of sthUla Sareeram (gross body), and sUkshma Sareeram (subtle body).

karma also includes, vAsanai which is the smell left out of habits that involved these relationships with insentient, and includes the interest/taste of involvement in these insentient matters.

All these are hurdles for a jeevAthma to reach paramAthmA.

thollaip pazhavinai – These karmas are being very old, and not being possible to determine the starting point of its accumulation. These are really very old, is the meaning.

thAmE – They would be able to remove completely these hurdles all on their own; they will not even require emperumAn’s help (eeSvaranudaiya muzhangaith thaNNeerum vENdA). (This is considering the importance of Him showing grace to us out of happiness for learning this dhivyaprabandham). That is, for those who learned this dhivyaprabandham, emperumAn’s grace would automatically reach them.

aruLAy enRu – munivarOdu amarar EththaOriginally the phraseminnu mA mazhai thavazhum mEga vaNNA viNNavar tham perumALE aruLAyis taken as said by thirumangai AzhvAr to perumAL. Instead, if it is taken as part of the phrase munivar and amarar praising emperumAn, then it is shown that the original meaning is more apt and better.

thirumangai AzhvAr does not have the strength to say openly about his greatness, as “en avAvarach chUzhndhAyE [thiruvAimozhi – 10.10.10]” like nammAzhvAr, That is why, he divines such that the phrases have to be aligned differently. Also, unlike previous pAsurams, AzhvAr is not expressing his longing. He is saying that emperumAn’s divine body is like rainy clouds. He is saying that emperumAn gave Himself to the enjoyment of nithyasUris. He says that emperumAn would give him strength to hold the spear. He says he can destroy the enemies. All these talks would be suitable for this AzhvAr’s talks only and will not match even the words of nithyasUris and munis. So, in this pAsuram, it is clear that AzhvAr got emperumAn as he wished and got satisfaction in his mind.

So the apt ordering of phrases is – munivarOdu amarar Eththa – annamAy arumaRaiyai veLippaduththa ammAn thannai, mannu mA maNimAda mangai vEndhan mAnavEL parakAlan kaliyan – “minnu mA mazhai thavazhum mEga vaNNa viNNAvar tham perumAnE aruLAy” – enRu sonna – panniya nUl thamizh mAlai vallAr thollaip pazhavinaiyai mudhalairiya vallAr thAmE (This is as listed in the word-by-word meaning here).

——

Translator’s note – This completes the translation of this dhivya SAsthram. It had been an immersive experience to learn the divine words of AzhvArs and Acharyas, puththUr swami’s vivaraNam, and upanyAsams of learned swamis, in trying to translate this with proper meanings as much as possible. If there are any corrections needed, kindly feel free to send them.

adiyEn realized that this vyAkyAnam grew sweeter and more beautiful as it progressed from pAsuram to pAsuram. This is an experience that everyone could get by the grace of thAyar and emperumAn, and AchAryas.

—–

Translation by raghurAm SrInivAsa dhAsan.

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) –
http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) –
http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal –
http://pillai.koyil.org

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – 10.10 – ಮುನಿಯೇ

Published by:

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಗೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ

<< 10.9 – ಶೂೞ್ ವಿಶುಮ್ಬು


ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಪದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ , ಆಳ್ವಾರರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದರು. ಅವರು ತಾವು ಇನ್ನೂ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಹಳ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾದರು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ತಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು, ಎಂಪೆರುಮಾನರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆದರು. ಅವರು ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಶ್ಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಎಂಪೆರುಮಾನರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉದ್ವಿಗ್ನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಡನೇ ಗರುಡವಾಹನದಲ್ಲಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಪರಮಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು , ಆಳ್ವಾರರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಪರಮಪದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಆಳ್ವಾರರು ತಾವು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು , “ಅವಾವಱ್ಱು ವೀಡು ಪೆಱ್ಱ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್” ಎಂದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತರ ಗುಣಗಳಾದ ಸೌಂದರ್‍ಯಮ್ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರಿಂದ , ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲಾರೆನು. ಈಗ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆನಂದಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ.”
ಮುನಿಯೇ ನಾನ್ಮುಗನೇ ಮುಕ್ಕಣ್ಣಪ್ಪಾ, ಎನ್ ಪೊಲ್ಲಾ
ಕ್ಕನಿವಾಯ್ ತ್ತಾಮರೈಕ್ಕಣ್ ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ ಎನ್ ಕಳ್ವಾ,
ತನಿಯೇನಾರುಯಿರೇ ಎನ್ ತಲೈಮಿಶೈಯಾಯ್ ವನ್ದಿಟ್ಟು,
ಇನಿ ನಾನ್ ಪ್ಪೋಗಲೊಟ್ಟೇನ್ ಒನ್‍ಱುಮ್ ಮಾಯಮ್ ಶೆಯ್ಯೇಲ್ ಎನ್ನೈಯೇ ॥

ಓಹ್! ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ, ನಾಲ್ಕು ತಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಮೂರು ಕಣ್ಣಿರುವ, ಪೋಷಕನಾದ ರುದ್ರರನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ಓಹ್! ಕಪ್ಪಾದ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನೇ! ತುಟಿಗಳು ಮಾಗಿದ ಫಲದಂತಿರುವವನೇ, ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾವರೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವನೇ! ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿರುವೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣವಾಗಿರುವವನೇ! ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಪಾದವನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿರುವೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯಾಮಾರಿಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಎರಡನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಮಾಡಿ , ಎಂಪೆರುಮಾನರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಯಮ್ ಸೆಯ್ಯೇಲ್ ಎನ್ನೈ ಉನ್‍ತಿರು ಮಾರ್ವತ್ತುಮಾಲೈನಙ್ಗೈ,
ವಾಶಮ್ ಶೆಯ್ ಪೂಙ್ಕುೞಲಾಳ್ ತಿರುವಾಣೈ ನಿನ್ನಾಣೈ ಕಣ್ಡಾಯ್,
ನೇಶಮ್ ಶೆಯ್‍ದು ಉನ್ನೋಡು ಎನ್ನೈ ಉಯಿರ್ ವೇಱಿನ್‍ಱಿ ಒನ್‍ಱಾಗವೇ,
ಕೂಶಮ್ ಶೆಯ್ಯಾದು ಕೊಣ್ಡಾಯ್ ಎನ್ನೈ ಕ್ಕೂವಿಕ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ ವನ್ದನ್ದೋ ॥

ನನ್ನನ್ನು ಮಾಯೆಯ ಪರಿಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಹಜವಾದ ಐಶ್ವರ್‍ಯಕ್ಕೆ , ನಿನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಹಾರದಂತಿರುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಯಾರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಳಪು ಬಂದಿರುವ, ಅವಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದಿವ್ಯ ತಲೆಗೂದಲಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಮಳ ಬಂದಿರುವ ಆಕೆಯೇ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡು ಅಸಹ್ಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ , ಬದಲಾಗಿ ಪರಮ ಸ್ನೇಹಗೊಂಡು ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಿನಗೂ ನನಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸು. ಅಯ್ಯೋ! ನೀನು ಕಾತುರ ಪಡುತ್ತಿರುವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ.

ಮೂರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಬ್ರಹ್ಮ, ಈಶಾನ ಮುಂತಾದವರ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವ ನೀನು, ಅಯ್ಯೋ! ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ (ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ) ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ.”
ಕೂವಿಕ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ ವನ್ದನ್ದೋ ಎನ್ ಪೊಲ್ಲಾ ಕ್ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಮೇ,
ಆವಿಕ್ಕೊರ್‍‌ ಪಱ್ಱು ಕ್ಕೊಮ್ಬು ನಿನ್ನಲಾಲ್ ಅಱಿಗಿನ್‍ಱಿಲೇನ್‍ಯಾನ್,
ಮೇವಿ ತ್ತೊೞುಮ್ ಪಿರಮನ್ ಶಿವನ್ ಇನ್ದಿರನ್ ಆದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ನಾವಿಕ್ಕಮಲಮುದಲ್ ಕಿೞಙ್ಗೇ ಉಮ್ಬರನ್ದದುವೇ ॥

ನನಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವ ತೂತಿಲ್ಲದ ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪು ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ,ದಿವ್ಯ ನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬೇರಾಗಿರುವ, ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತಿತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರುವ , ನಿತ್ಯಸೂರಿಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕಂಭವೂ , ಸರಿಯಾದ ಆಶ್ರಯವೂ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು , ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಕರುಣೆಯಿಂದಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಅಯ್ಯೋ! ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಎಲ್ಲದರ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸು. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ?”
ಉಮ್ಬರನ್ದಣ್ ಪಾೞೇಯೋ ಅದನುಳ್ ಮಿಶೈ ನೀಯೇಯೋ,
ಅಮ್ಬರನಲ್ ಶೋದಿ ಅದನುಳ್ ಪಿರಮನ್ ಅರನ್ ನೀ,
ಉಮ್ಬರುಮ್ ಯಾದವರುಮ್ ಪಡೈತ್ತ ಮುನಿವನವನ್ ನೀ,
ಎಮ್ಬರುಮ್ ಶಾದಿಕ್ಕಲುಱ್ಱು ಎನ್ನೈ ಪ್ಪೋರವಿಟ್ಟಿಟ್ಟಾಯೇ ॥

ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಟದ ಸಾಮಾನಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟನಾದವನು. ಈ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಚೇತನಗಳಿಗೆ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀನು ನಿರ್ಮಲವಾದ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಮುಂತಾದ ಮೂಲಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ರೂಪವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನೀನು ಅಂಡಾಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಈ ಮೂಲಾಂಶದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವೆ . ಬ್ರಹ್ಮ ,ರುದ್ರ ಮುಂತಾದವರು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವರು ಮತ್ತು ಅವರು ನಿನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವರು. ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜೀವಿಗಳಾದ (ಚೇತನಗಳನ್ನು) ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಜನರನ್ನು, ಮಾನವರನ್ನು ಮುಂತಾದವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ. ‘ಓ’ ಕಾರವನ್ನು ‘ನೀ’ ಕಾರವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ಆಳ್ವಾರರ ದುಃಖವನ್ನೂ ಹತಾಶೆಯನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳ್ವಾರರು “ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿರುವೆ.” ಎಂದು ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಐದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಥಿತಿಯುಂಟೆ? ನಾನು ಒಡನೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತೇನೆ.”
ಪ್ಪೋರವಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆನ್ನೈ ನೀ ಪುಱಮ್ ಪೋಕ್ಕಲುತ್ತಾಲ್, ಪಿನ್ನೈ ಯಾನ್
ಆರೈಕೊಣ್ಡು ಎತ್ತೈ ಅನ್ದೋ ಎನದೆನ್ಬದೆನ್ ಯಾನೆನ್ಬದೆನ್,
ತೀರ ಇರುಮ್ಬುಣ್ಡ ನೀರದುಪೋಲ ಎನ್ನಾರುಯಿರೈ
ಆರ ಪ್ಪರುಗ , ಎನಕ್ಕಾರಾವಮುದಾನಾಯೇ ॥

ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣವು ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೀರುವಂತೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮ ತೃಷೆಯನ್ನು ತಣಿಸಲು ನೀನು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಅಮೃತ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುವ ಈ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತವಾಗಲು ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ? ಮತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೇನೆ? ಅಯ್ಯೋ! ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನನ್ನದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್‍ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಳ್ವಾರರು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಆರೈಕ್ಕೊಣ್ಡು ಎತ್ತೈ” ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಇರುಮ್ಬುಣ್ಡ ನೀರ್‌ಪೋಲ್ ಎನ್ ಆತ್ಮಾವೈ ಮುಱ್ಱ ಪರುಗಿನಾನ್” ಎಂದರೆ “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆನಂದಗೊಂಡು ಕುಡಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯ” ಎಂದು.

ಆರನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೃಢತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ಇರಿಸಿದ್ದೀಯ. ನೀನು ನನ್ನ ದೇಹದ/ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ನುಂಗಿರುವೆ. ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೇ ಬೇಗನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು.”
ಎನಕ್ಕಾರಾವಮುದಾಯ್ ಎನದಾವಿಯೈ ಇನ್ನುಯಿರೈ,
ಮನಕ್ಕಾರಾಮೈ ಮನ್ನಿ ಉಣ್ಡಿಟ್ಟಾಯ್ ಇನಿ ಉಣ್ಡೊೞಿಯಾಯ್,
ಪುನಕ್ಕಾಯಾನಿಱತ್ತ ಪುಣ್ಡರೀಕಕ್ಕಣ್ ಶೆಙ್ಗನಿವಾಯ್,
ಉನಕ್ಕೇಱ್ಕುಮ್ ಕೋಲಮಲರ್‌ ಪಾವೈಕ್ಕು ಅನ್ಬಾ ಎನ್ನನ್ಬೇಯೋ ॥

ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಹಜಗುಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನು, ಪುಷ್ಪದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರುವ, ನಿನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, . ಕಾಯಂಪೂ ಹೂವಿನಂತೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ, ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಹೋಲುವ ದಿವ್ಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಂಪಾದ ದಿವ್ಯ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಸರಿಯಾದ ಆನಂದ ತರುವವಳು. ಓಹ್! ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು/ದೇಹವನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅಂಥ ಆನಂದಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಅಂತಹ ಆಸೆಯಿಂದ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಾರದು. ಈಮೇಲಾದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನೀನು ಅನುಮತಿಸಬೇಕು.

ಏಳನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದ್ದೀಯ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ಸಮಾಗಮವಾದಂತೆ ಅವಳ ಸೇವಕನಾದ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿರುವೆ. ನೀನು ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡೆದು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದ ಹಾಗೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಾನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆಯೇ?”
ಕೋಲಮಲರ್ ಪಾವೈಕ್ಕು ಅನ್ಬಾಗಿಯ ಎನ್ ಅನ್ಬೇಯೋ,
ನೀಲವರೈ ಇರಣ್ಡು ಪಿಱೈ ಕವ್ವಿ ನಿಮಿರ್ನ್ದದೊಪ್ಪ,
ಕೋಲವರಾಗಮೊನ್‍ಱಾಯ್ ನಿಲಮ್ ಕೋಟ್ಟಿಡೈಕ್ಕೊಣ್ಡ ಎನ್ದಾಯ್,
ನೀಲಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೈನ್ದಾಯ್ ಉನ್ನೈ ಪೆಱ್ಱು ಇನಿ ಪ್ಪೋಕ್ಕುವನೋ ॥

ನೀನು ಸುಂದರವಾದ ಆನಂದಮಯವಾದ ಪಿರಾಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೂ ಇಟ್ಟಿರುವೆ. ಓಹ್! ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೈಹಿಕ ಅಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅನನ್ಯವಾದ ಮಹಾವರಾಹ ಮೂರ್ತಿಯೇ! ನೀನು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೋರೆ ದಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಆ ರೂಪವು ಒಂದು ಎತ್ತರದ ನೀಲಿ ಪರ್ವತವು ಎರಡು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮೇಲೇರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಓಹ್! ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹಲು ನೀಲಿಯ ಬಣ್ಣದ ಸಾಗರವನ್ನು ಕಡಿದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ , ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟೇನೆಯೆ? “ನೀಲಕ್ಕಡಲ್” ಎಂದರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ನೀಲಿ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕಡಲು ಎಂದೂ ಅರ್ಥವಿದೆ.

ಎಂಟನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ , ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ.”
ಪೆಱ್ಱಿನಿ ಪ್ಪೋಕ್ಕುವನೋ ಉನ್ನೈ ಎನ್ ತನಿಪ್ಪೇರುಯಿರೈ,
ಉಱ್ಱ ಇರುವಿನೈಯಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಪ್ಪಯನಾಯ್ ಅವೈಯಾಯ್,
ಮುಱ್ಱ ಇಮ್ಮೂವುಲಗುಮ್ ಪೆರುಮ್ ತೂಱಾಯ್ ತ್ತೂಱ್ಱಿಲ್ ಪುಕ್ಕು,
ಮುಱ್ಱಕ್ಕರನ್ದೊಳಿತ್ತಾಯ್ ಎನ್ ಮುದಲ್ ತನಿ ವಿತ್ತೇಯೋ ॥

ನೀನು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀಯ. ಅವುಗಳು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಪ. ನೀನು ಆತ್ಮದ ನಿಯಂತ್ರಕ. ನೀನೇ ಆ ಎರಡು ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವಾದ ಆನಂದ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ಪೋಷಕ. ಮಹಾ ಪೊದೆಯಂತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಮ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿರುವೆ. ನೀನು ಈ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವಾದ ಮಹಾ ಪೊದೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಿ , ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯ ಪಡದ ಹಾಗೆ ಅವಿತಿರುವೆ. ಓಹ್! ನೀನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನನಗೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೋಗಬಿಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ‘ಓ’ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ದುಃಖದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ.

ಒಂಬತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ?” ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಅದು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ತಿರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ (ಪರಮಪದದಲ್ಲಿ) ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ.”
ಮುದಲ್ ತನಿವಿತ್ತೇಯೋ ಮುೞುಮೂವುಲಗಾದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾಮ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಉನ್ನೈ ಉನ್ನೈ ಎನೈನಾಳ್ ವನ್ದು ಕೂಡುವನ್ ನಾನ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಅಙ್ಗುಮಿಙ್ಗುಮ್ ಮುೞುಮುಱ್ಱುಱುವಾೞ್ ಪಾೞಾಯ್,
ಮುದಲ್ ತನಿ ಶೂೞ್‍ನ್ದಗನ್‍ಱಾೞ್‍ನ್ದು ಉಯರ್ನ್ದ ಮುಡಿವಿಲೀಯೋ ॥

ಓಹ್! ನೀನೇ ಮೂರು ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಮೂಲವಾದ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾದ ಕಾರಣ. ಅನನ್ಯ ಲೌಕಿಕ ಕಾರಣ. ಅಂಡಾಕಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಸಮೃದ್ಧತೆಯ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವೆ. ನೀನೇ ಮೂಲವಾದ ಮತ್ತು ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಉಪಸ್ಥಿತನಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿರುವ , ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಲಿಸಲಾಗದ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೇನೆ?

ಹತ್ತನೆಯ ಪಾಸುರಮ್ :
ಆಳ್ವಾರರು ಪೆರಿಯ ಪಿರಾಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ, ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಶೋಕದಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಎಂಪೆರುಮಾನರು ಆಳ್ವಾರರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಅವರಿರುವಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಳ್ವಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಆಳ್ವಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನೀನು ಬಂದು ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆತ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಕಾತುರದ ಹಂಬಲವನ್ನು ದೂರಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಆಸೆಯು ಈಗ ನೆರವೇರಿತು.”
ಶೂೞ್‍ನ್ದಗನ್‍ಱಾೞ್‍ನ್ದು ಉಯರ್ನ್ದ ಮುಡಿವಿಲ್ ಪೆರುಮ್ ಪಾೞೇಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಪರನನ್ಮಲರ್ ಚ್ಚೋದೀಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಶುಡರ್ ಞಾನಿನ್ಬಮೇಯೋ,
ಶೂೞ್‍ನ್ದದನಿಲ್ ಪೆರಿಯ ಎನ್ನವಾವಱಚ್ಚೂೞ್‍ನ್ದಾಯೇ ॥

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ, ದೂರದೂರದವರೆಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ, ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದ, ಭೋಗಮ್ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಮ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ , ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಿಯಂತ್ರಕನಾಗಿರುವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಮ್ ಪ್ರಕಾಶತ್ವಮ್ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕಾರಮ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನದ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ. ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ , ಅವುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವ, ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆನಂದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ನಿಜ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವಂತೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಭೋಗಮ್ ನನ್ನು ನನಗೆ ಕರುಣಿಸಿರುವೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ, ಅನೇಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು , ರೂಪ, ಆಭರಣಗಳು, ಆಯುಧಗಳು, ದಿವ್ಯ ಮಡದಿಯರು, ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ನನ್ನ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿ , ಅವುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ಮೂರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತಾ ನೀನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ‘ಓ’ ಕಾರವು ಆಳ್ವಾರರ ಮಹದಾನಂದವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ, “ವಾಹ್! ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ” ಎಂದು.

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪಾಸುರಮ್:
ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಳ್ವಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿಸಿ, ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಾರರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಾವಱಚ್ಚೂೞ್ ಅರಿಯೈ ಅಯನೈ ಅರನೈ ಅಲಱ್ಱಿ,
ಅವಾವಱ್ಱು ವೀಡುಪೆಱ್ಱ ಕುರುಗೂರ್ ಚ್ಚಡಗೋಪನ್ ಶೊನ್ನ,
ಅವಾವಿಲ್ ಅನ್ದಾದಿಗಳಾಲ್ ಇವೈ ಆಯಿರಮುಮ್ , ಮುಡಿನ್ದ
ಅವಾವಿಲ್ ಅನ್ದಾದಿ ಇಪ್ಪತ್ತಱಿನ್ದಾರ್ ಪಿಱನ್ದಾರ್ ಉಯರ್ನ್ದೇ ॥

ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರರು ಹರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿ ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಅವನ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ಅತೀವ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಶುಪತ ಶಾಲೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರುದ್ರರ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಪರಮಗುರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರಾತ್ಮವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ ಗುಣವುಳ್ಳವರು. ಆಳ್ವಾರರ ಆಸೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದರು, (ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿದರು) , ಅವರು ಈ ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳನ್ನು ಅಂತಾದಿ ಪದ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಅಂತಾದಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪದಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಿರ ಪಾಸುರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. “ಅವಾವಱ ಚೂೞ್ ಅರಿ” ಎಂದರೆ “ಯಾರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ, ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವರೋ , “ ಎಂದೂ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಿರುವಾಯ್ಮೊೞಿ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್
ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಮ್
ಅಡಿಯೇನ್ ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-10-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಬೋಧಕರು) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

thirunedunthANdakam – 29

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous pAsuram – 28 – thennilangai araN sidhari

In the first ten pAsurams, after determining the true nature of the self, the true nature of the supreme, determining the benefit that is according to the nature of the self, determining the hurdles to achieving those benefits, determining the means that helps removes hurdles and enables achievement of benefit, making thirumanthram the subject of speech, which informs about these five aspects, he got clarity and spent his time accordingly.

In the middle ten – Not stopping with thinking about it in his mind as for spending time, he fainted out of overwhelming love, and he nurtured the longing for seeing Him with his eyes, and fainted as he could not see Him in person as he expected, and as others talked about her being fainted like this, the mother saying those words about her daughter – this is how these pAsurams were set.

In the third ten – Seeing her state, her friend wished to get her to calm down, and hence asked her about what had happened, and since this was about the story of what happened with Him, she sustained herself and talked to her friend about it; then as there were no questions or answers, her suffering due to separation reared its head; she got involved in sending messengers. Since He did not show up after that, anger due to love-quarrel reared its head. If this had extended over time like it did for nammAzhvAr, then He might have come and showed Himself. Due to this AzhvAr’s delicateness, anger left in the middle itself, and the state of desperation came back as before. Even in this state she could sustain herself only if He came and showed Himself. Since that was not there, parama-Bhakthi that was born for nammAzhvAr in “muniyE nAnmuganE [thiruvAimozhi – 10.10]”, was born for thirumangai AzhvAr at this point; so expressing His ananyagathithvam (not having any other refuge than Him), and expressing his having blemishes and so having no good deed in Him, in this pAsuram, AzhwAr wails, “Oh! You who are having love, are not showing up even in this stage!”.

nammAzhvAr started by talking about emperumAn in supreme state in “muniyE nAnmuganE [thiruvAimozhi – 10.10.1], and about emperumAn in avathAram (incarnation) state in “kOla varAham onRAy [thiruvAimozhi – 10.10.7]”, and called emperumAn mentioning these states.

Since for thirumangai AzhvAr in the place of supremacy it is avathAram (incarnation), he is calling emperumAn based on incarnations of rAma and krishNa, and the archAvathAram (deity form).

nappinnai thinking about only krishNan

anRAyar kulamagaLukkaraiyan thannai

alaikadalaik kadaindhadaiththa ammAn thannai

kunRAdha valiyarakkar kOnai mALak

kodunjilaivAych charam thurandhu kulangaLaindhu

venRAnaik kunReduththa thOLinAnai

virithiraineer viNNagaram maruvinALum

ninRAnaith thaNkudanthaik kidantha mAlai

nediyAnai adinAyEn ninaindhittEnE 29

Word by word meaning

araiyan thannaiHim who is a leader

Ayar kulam magaLukkufor nappinnai pirAtti who incarnated as the best woman for the clan of cowherds,

anRuonce upon a time,

alai kadalai kadaindhuHim who churned the milky ocean having waves splashing,

adaiththa ammAn thannaiHim, the lord who constructed bridge (in salty ocean),

kunRadha valihaving blemishless strength

arakkar kOnai mALathat is, rAvaNan to die,

kodum silai vAyHim who in the grave bow

saram thurandhuset the arrows and shot them

kulam kaLaindhu venRAnaiand destroyed the clan of asuras and won,

thOLinAnai Him who is having shoulders

kunRu eduththathat lifted the gOvardhana mountain as an umbrella,

nALum ninRAnai Him who is living forever

viri thirai neer viNNagaram maruviwell set in thiruviNNagar that is full of water bodies having waves,

kidandha mAlaiHim who is in the dear one being in reclined position

thaN kudandhaiin the cool place of thirukkudandhai,

nediyAnai Him, the perumAL who is the most eminent that others,

nAy adiyEnI who am a lowly one like a dog,

ninaindhittEnthought about – Him.

vyAkyAnam

anRu etc.He is talked about as showing up for His lovers. First, AzhvAr divines about His helping nappinnaip pirAtti.

anRu – At that time also a danger happened like today. Considering the beauty of nappinnaip pirAtti, deciding that her groom should be the one who is having the ability to protect her, and hence it was established that winning the bulls as the condition for giving her daughter in marriage; so before krishNan came for that, the shivering of nappinnai is the shivering with the thought that she might become related to someone else.

Ayar kula magaLukkuFor nappinnai who was born in noble clan; thinking that it would not be possible to get nappinnai unless born in an equally noble clan, is the reason why krishNa had come and took birth as nandhagOpar’s son.

araiyan thannaiEquivalent to destroying enemies and getting back a kingdom and ruling it, is His winning the bulls that were in His way to get nappinnai, and getting the delightful nappinnai. Like how He removed the hurdles and helped Her get Him, should He not remove the hurdles for me and come to me – parakAla nAyaki asks.

alai kadal etc. He is divining about the way perumAL helped SrIdhEvi and seethAp pirAttis. To get periya pirAtti He churned the ocean. To solve the loneliness of seethAp pirAtti, He bridged across the ocean. Giving nectar to dhEvas, giving their places back in rAmAvathAram are all side effects only. ALavandhAr knowing well this inner thought of emperumAn, had divined “yadharThamamBhoDhiramanThyabhanDhi [sthOthra rathnam – 37]” (Only to get Her did emperumAn churn the ocean; only to get Her did He construct bridge across the ocean).

ammAn thannaiIf You do not come here and show yourself to me who is longing for You, not only would You lose your name as a big lover of ones who love you, you would also lose the supremacy attributed to you for giving, as a side-effect, the nectar to and removing the poverty of dhEvas who became poor due to the curse of sage dhurvAsa and came to you asking for help, and giving back their places when brahmA et al lost their places of living due to rAvaNan – she says.

kunRAdha valiIf it is just the strength of shoulders, then that could diminish over time; since this is strength based on boons for penances, it does not diminish over time (the for rAkShasas).

arakkar kOnai mALa – For the death of rAvaNan the head of rAkShasas whose living, using the boons they obtained, was troubling for others.

kodunjilaivAych charam thurandhuShooting arrows from His SrI-SArngam bow such that the enemies lose upon just seeing it.

kodunjilai using the arrows from bow that is having greatness as said in “dheeptha pAvaka sankASai: [SrI rAmAyaNam – yudhDha KANdam – 16-23](bows are like burning fire), and “svarga mArga praBhAvanam [SrI rAmAyaNam – kishkindhA KANdam – 17-8]” (bow that would send one to paramapadham).

kulam kaLaindhuMaking the clan of rAkshasas to be destroyed. What about viBheeshaNAzhvAn? Is he not a rAkShasa?

Based on viBheeshaNa’s own thoughts, and based on rAvaNan calling him as a destroyer of own family (and so does not belong), and based on the thoughts of SrI rAma, SrI viBheeshaNAzhvAn belongs to the clan of IkShvAhu, that is SrI rAma’s clan.

That is, since rAvaNan did not listen to his good words, viBheeshaNa said “niSAchara! [SrI rAmAyaNama – yudhDha KANdam – 6-26]” (Oh, rAkshasa! (thus separating himself from that clan)). rAvaNan said “thvAm thu dhik kulapAmsanam [SrI rAmAyaNam – yudhDha KANdam – 16-16]” (You who has come to destroy the clan of rAkshasas is to be hated). perumAL asked SrI viBheeshaNAzhvAn, “rAkShasAnAm balAbalam [SrI rAmAyaNAm – yudhDha KANdam – 19-7]” (tell me the strength and weakness of rAkShasas); vibheeshaNAzhvAn said that he would help in destroying the rAkShasas – “rAkShasAnAm vaDhEsAhyam [SrI rAmAyaNam – yudhDha KANdam – 19-23]” (I will help destroy the rAkShasa army of rAvaNan); so he does not belong to the clan of rAkShasas.

While only rAvaNan did the mistake, it was such a heavy one that his whole clan got destroyed. Like how if one is loving towards emperumAn, then its benefit reaches all series of people in his chain of relationship, if one performs bad deeds towards Him, then that also would affect all the people in the line of relationship with such person. Anger towards rAvaNan ended up in destruction of his clan of rAkShasas. Due to the friendship towards mahArAjar (sugreevan), the clan of monkeys flourished.

venRAnai Like how He destroyed the clan of rAkShasas without missing anyone, He won the war while making sure not even one from the clan of divine monkeys had any trouble.

kunReduththa thOLinAnaiMaking the girls of five lakhs families get the experience by creating desperation in them that they cannot survive without seeing krishNan, by holding the gOvardhana mountain as umbrella using the strength of His arm. By this, she asks – Should You who created the longing that does not look for anything other than You, not make me enjoy You?

viri thirai neer viNNagaram maruvi For helping – those who are living after that incarnation, those who send messengers, and those who get involved in quarrel out of love, is why He lives in thiruviNNagar.

viri thirai neer viNNagaramplace that is suitably cool having plenty of water to match the delicateness of ermperumAn.

maruvi – Leaving paramapadham and living in archA (statue) form in this material world that causes sorrows, is due to excessive love towards His devotees. For a farmer, it would be apt for him to sleep in the place where water flows to the fields, instead of sleeping inside his house. emperumAn is “paththi uzhavan [nAnmukan thiruvanthAdhi – 23]”.

nALum ninRAnaiHim who is standing till the end of period of kalpa.

thaN kudandhaik kidandha mAlaiIf He is in standing position, one might think that there is some place else He might be going to. Preventing that thought, Him who is lying down in a resting position in thirukkudandhai that removes difficulties, like saying that He would not leave until all the people of the material world is fully taken with Him to paramapadham.

What is the reason for His being in this world in the positions of standing, sitting, and lying down?

mAlaiIt is because He is having excessive love towards His devotees.

nediyAnaiHim who is long; Is it possible for me to talk fully about how much He gives Himself to His devotees? I can only say that He is limitless.

Or,

nediyAnaiHim who is easily attainable for others, is being a hard-to-reach-flower for me, she says.

adi nAyEn ninaindhittEnELike how there is no limit to His greatness, there is no limit to my lowliness.

nAyEnBorn in this birth (like a dog) which roams into any house having doors open, and being hit and thrown away from each such house entered, owner having to take bath even if he touches out of happy friendliness;

adinAyEnMe not having any other place to go than You, such that it is only You who would see me or go away from me, based on your considering of our relationship. Whether it is the time of surrendering or of union, for this AzhvAr there is only Akinchanyam (not having any other source of strength), and sva-dhOsha-kyApanam (presenting own mistakes). That is his greatness.

At the time of surrendering to Him he said, “nAyEn vandhadaindhEn [periya thirumozhi – 1.9.1]. Here when enjoying/experiencing Him, he is saying, “adi-nAyEn”. When this AzhvAr is at the stage of getting his blemishes removed and is going to reach Him, why say like this about himself? It is because this AzhvAr is such, that he thinks that all the good that happened to him are done by emperumAn as instruments for enjoying emperumAn.

nammAzhvAr finished his dhivyaprabandham by saying, “adhanil periya en avA [thiruvAimozhi – 10.10.11]” , thus saying that his devotion is bigger that the thathvams of chith, achith, and eeSvaran. This AzhvAr is finishing his last dhivya prabandham saying “adi nAyEn”.

What is the reason? –

nammAzhvAr was free from worldly attachment from the time of birth itself, so getting him to gain more and more devotion towards Him is what emperumAn had to do for that AzhvAr. So He made that AzhvAr to be able to say “adhanil periya en avA [thiruvAimozhi – 10.10.11]”.

thirumangai AzhvAr was in the state as he himself said in “venRiyE vENdi veezh porutkirangi vERkaNAr kalaviyE karudhi, ninRavA nillA nenjinai udaiyEn [periya thirumozhi – 1.1.4], that is, having many blemishes in earlier state. So emperumAn grew naichyAnusandhAnam in this AzhvAr (thinking about own blemishes and considering self as lowly), and in the end of made him say “adinAyEn ninaindhittEn”.

ninaindhittEnEEarlier in thirumaNangollai, there is one acceptance He did as He accepted without expecting any qualification from AzhvAr. I thought that that grace should be there till the time AthmA lived. In the state of being parakAla nAyaki the lover, that voluntary grace of emperumAn is said as gAndharva type of wedding, that is, natural union. I thought that such natural union with You should exist till the time AthmA exists, is the thought here.

—–

Translation by raghurAm SrInivAsa dhAsan.

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) –
http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) –
http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal –
http://pillai.koyil.org

periya thirumozhi – 2.6.10 – kadi kamazhum

Published by:

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:

periya thirumozhi >> Second centum >> Sixth decad

<< Previous

Highlights from avathArikai (Introduction)

No specific introduction.

pAsuram

kadi kamazhum nedumaRugil kadalmallaith thalasayanaththu
adigaL adiyE ninaiyum adiyavargaL tham adiyAn
vadikoL nedu vEl valavan kalikanRi oli vallAr
mudikoL nedu mannavar tham mudhalvar mudhal AvarE

Word-by-Word meanings

kadi – good fragrance
kamzhum – blowing
nedu – wide
maRugil – having streets
kadal mallai – in thirukkadalmallai
thala sayanaththu – mercifully reclining in sthalasayanam
adigaL – lord’s
adi – divine feet
ninaiyum adiyavargaL tham – the servitors who think about, their
adiyAn – being a servitor
vadi koL – having sharpness
nedu – big
vEl valavan – one who can fight using the spear
kali kanRi – thirumangai AzhwAr
oli – this decad which is mercifully spoken by
vallAr – those who can learn
mudi koL – crowned
nedu mannavar tham mudhalvar – for the emperors
mudhalAvAr — will become the leader

Simple translation

Those who can learn this decad which is mercifully spoken by thirumangai AzhwAr who can fight using the sharp, big spear and who is servitor of the servitors who think about the divine feet of the lord who is mercifully reclining in sthalasayanam in thirukkadalmallai which is having very fragrant, wide streets, will become the leader for the crowned emperors.

Highlights from vyAkyAnam (Commentary)

kadi kamazhum … – AzhwAr who remained a servitor of the servitors who always meditate upon the divine feet of the sarvaswAmi (lord of all) who is mercifully residing in thirukkadalmallai which has wide streets where fragrance is blowing. For AzhwAr, the identity of self is not gyAnam (knowledge) and Anandham (bliss), but is bhAgavatha SEshathvam (servitude towards bhAgavathas).

vadi koL nedu vEl valavan … – Just as he is holding the spear for protection in his hand, he is having servitude also as his unique identity, by remaining in servitude towards bhAgavathas. Those who can learn and practice this decad which is composed by AzhwAr who is having sharp and huge spear and is capable of eliminating the enemies.

mudi koL … – Will be at par with nithyasUris who are the controllers of brahmA et al who control the crowned, independent emperors of this world.

In the next article we will enjoy the next pAsuram.

adiyen sarathy ramanuja dasan

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.9 – శూళ్విశుంబు

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 10.8 – తిరుమాలిరుంజోలై

ఆళ్వారు త్వరగా పరమపదము చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు, భగవానుడు  ఆళ్వారుని అంతకంటే త్వరగా పరమపదానికి తీసుకు వెళ్లాలని ఆశిస్తున్నాడు. కానీ దీనికి ముందు, పరమపదము చేరుకోవాలనే ఆళ్వారు కోరికను మరింత పెంచాలని భగవానుడు వారికి వేదాంతములో వివరించబడిన అర్చరాది గతిని (పరమపదానికి వెళ్ళే దారి) చూపిస్తారు. అర్చరాది మార్గాన్ని ఆళ్వారు దర్శించి తృప్తి చెంది, శ్రీవైష్ణవాలందరూ ఈ గొప్ప ఘనతను పొందుతారు అన్న విశ్వాసము కలిగించడానికి,  శ్రీవైష్ణవులు ఈ అర్చరాది మార్గములో ప్రయాణించి ఎలా  నిత్యసూరులతో (పరమపద నిత్య నివాసితులు) ఏకం అవుతారో ఈ పదిగములో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మొదటి పాశురము: తిరునాడు (పరమపదము) ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను చూసి చరాచర తత్వాలు పొందే సంతోషాన్ని ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

శూళ్ విశుంబణి ముగిల్‌ తూరియం ముళక్కిన
ఆళ్ కడల్‌ అలై తిరై కై ఎడుత్తాదిన
ఏళ్ పొళిళుం వాళమేందియ ఎన్నప్పన్‌
వాళ్ పుగళ్ నారణన్‌ తమరై క్కండుగందే

పరమానందాన్నికలిగించే విశేష గుణములు ఉన్న నా నిత్య బంధువు నారాయణుడు, ఆతడి విశేష బంధువులైన వారి భక్తులను చూసి సంతోషిస్తున్నారు. ఆకాశంలో అన్ని దిక్కులను కమ్మివేసిన మేఘాలు భయంకరమైన ఉరుములతో సంగీత ధ్వనులు చేశాయి; మహాసముద్రాలు ఎత్తైన అలలను తమ చేతులుగా చేసుకొని నాట్యము చేశాయి;  అద్భుతమైన వస్తువులను బహుమతుల రూపంలో ఏడు ద్వీపాలు అందించాయి.

రెండవ పాశురము: పై లోకాలు అందించిన స్వాగత సత్కారాలను ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

నారణన్‌ తమరై క్కండుగందు నల్నీర్‌ ముగిల్‌
పూరణ పొఱ్కుడం పూరిత్తదు ఉయర్‌ విణ్ణిల్‌
నీరణి కడల్గళ్‌ నిన్ఱార్తన  నెడువరై
తోరణం నిరైత్తు ఎంగుం తొళుదనర్‌ ఉలగే

నారాయణుని భక్తులను చూసి సంతోషించి, స్వచ్ఛమైన నీటితో నిండిన మేఘాలు, పై లోకాల గగనాలను బంగారు కలశములలా నింపి వేశాయి; మహాసముద్రాలు తమ నీటితో కర్ణభేరీ ధ్వనులను మ్రోగించాయి; ఎత్తైన పర్వతాలు ప్రపంచాన్ని స్వాగత తోరణాలులా అలంకరించాయి, సమస్థ లోకాల వాసులు ప్రతి చోటా వారికి పూజలు చేశారు. ఈ మొదటి రెండు పాశురములలో,  భూలోకము నుండి ఆకాశం వరకు వారికి అందించిన స్వాగత సత్కారాలను  ఆళ్వారు చూపించారు. ‘ఉలగం’ ప్రపంచ నాయకులు అని అర్థము.

మూడవ పాశురము: ఆదివాహిక (పరమపద మార్గంలో ఆత్మకి దారి చూపించే వారి నివాసం) లోక వాసులు పరమపదాన్ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి ఎదురు వచ్చి వారిపై పువ్వులు కురిపించి వారిని ఎలా కీర్తిస్తారో ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

తొళుదనర్‌ ఉలగర్గళ్‌ తూబనల్‌ మలర్‌ మళై
పొళివనర్‌ బూమి అన్ఱళందవన్‌ తమర్‌ మున్నే
ఎళుమిన్‌ ఎన్ఱు ఇరు మరుంగిశైత్తనర్‌ మునివర్గళ్‌
వళియిదు వైగుందఱ్కు ఎన్ఱు  వందెదిరే

ఈ భూలోకాన్ని మహాబలి “నాది” అని చెప్పిన్నప్పుడు, ఈ భూమిని కొలిచిన ఆ భగవానుడి మహా భక్తుల సమక్షములో మునివరులందరూ మౌనముగా నిలుచొని పుష్ప వర్షాన్ని కురిపించి, ధూప దీపాలు చూపించి, వారి దాస్య స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చేతులు జోడించి అంజలి ఘటించారు; పరమపదాన్ని అధిరోహిస్తున్న శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి మార్గము ఇరువైపులా నిలుచొని “ఇది శ్రీవైకుంఠ మార్గము” అని చెప్పి, వారు ఆసక్తిగా “దయతో మీరు వస్తారా?” అని ఆహ్వానిస్తారు.

నాలుగవ పాశురము: శ్రీవైష్ణవులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి పైలోక దేవతలు అన్ని చోట్లా ఉద్యానవనములను ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారో,  సంగీత వాయిద్యాల సహాయముతో వారు మంగళ ధ్వనుల చేస్తూ శ్రీవైష్ణవులను ఎలా ప్రశంసిస్తారో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

ఎదిర్‌ ఎదిర్‌ ఇమైయవర్‌ ఇరుప్పిడం వగుత్తనర్‌
కదిరవర్ అవర్‌ అవర్‌ కైన్నిరై కాట్టినర్‌
అదిర్‌ కురల్‌ మురశంగళ్‌ అలై కడల్‌ ముళక్కొత్త
మదు విరి తుళాయ్‌ ముడి మాదవన్‌ తమర్కే

కళ్ళ రెప్ప వార్చని దేవతలు, తేనెలు కార్చే తులసి ఉన్న దివ్య కిరీటాన్ని ధరించిన శ్రియఃపతి సేవకులు విశ్రాంతి తీసుకునే ప్రదేశాలుగా భవంతులను తయారు చేశారు: పన్నెండు ఆదిత్యులు వారి వారి సామర్థ్యం మేరకు దారిగుండా వారి కిరణాలను వరుసలుగా వెదజల్లుతూ అలంకరించారు; వారు తుమ్బుర వాయిధ్యాలతో మ్రోగిస్తున్న కర్ణభేరీల ధ్వనులు, మహాకెరటాలతో మహాసాగరాలు చేస్తున్న మహా ధ్వనులను పోలి ఉంది.

ఐదవ పాశురము:  శ్రీవైష్ణవులకు వరుణ, ఇంద్ర మొదలైన దేవతలు ఇచ్చిన స్వాగత సత్కారములను ఆళ్వారు దయతో వివస్తున్నారు. వీరంతా ఆదివాహిక (పరమపద మార్గంలో ఆత్మకి దారి చూపించే వారు) యొక్క విధిని నిర్వర్తిస్తారు.

మాదవన్‌ తమర్‌ ఎన్ఱు  వాశలిల్‌ వానవర్‌
పోదుమిన్‌ ఎమదిడం పుగుదుగ ఎన్ఱలుం
గీదంగళ్‌ పాడినర్‌ కిన్నరర్‌ కెరుడర్గళ్‌
వేదనల్‌ వాయవర్ వేళ్వియుళ్‌ మడుత్తే

వరుణుడు, ఇంద్రుడు, ప్రజాపతి మొదలైన ఆదివాహిక దేవతలు వారి వారి నివాస ప్రవేశద్వారముల వద్ద నిలబడి వస్తున్న శ్రియఃపతి సేవకులకు దండాలు పెడుతూ తమ భక్తి చూపించి, “కృపతో ఇలా రండి, దయచేసి మీ అధీనములో ఉన్నఈ నివాసములోకి ప్రవేశించండి” అని ఆహ్వానిస్తారు; ఈ గౌరవ పలుకులు పలుకుతూ వాళ్ళని బహుమతులతో సత్కరిస్తూ, వేద పఠనముతో, యజ్ఞ కర్మలు మొదలైనవి శ్రీవైష్ణవుల పాద పద్మముల యందు గౌరవముతో అర్పించి “మా పఠనము ఈ నాటికి ధన్యమైంది” అని గొప్పగా భావిస్తారు; కిన్నరులు గంధర్వులు కీర్తనలు పాడుతారు.

ఆరవ పాశురము: “దేవస్త్రీలు శ్రీవైష్ణవులను ఆనందంగా స్వాగతించి ఆశీర్వదిస్తారు”, అని ఆళ్వారు తెలుపుతున్నారు.

వేళ్వియుళ్‌ మడుత్తలుం విరై కమళ్ నఱుం పుగై
కాళంగళ్‌ వలంబురి కలందెంగుం ఇశైైత్తనర్‌
ఆణ్మింగళ్ వానగం ఆళియాన్‌ తమర్‌ ఎన్ఱు
వాళొణ్‌ కణ్‌ మడందైయర్‌ వాళ్ త్తినర్‌ మగిళ్ న్దే

వైధికులు తమ ధర్మాలను అర్పించిన తరువాత, మంచి ధూప సుగంధములు అన్ని చోట్లా వ్యాపింప జేస్తారు. శంఖాలు మొదలైన వాయు వాయిద్యాలు ఊద బడ్డాయి; అందమైన మెరిసే కళ్ళు ఉన్న ఆ దేవ స్త్రీలు ఆనందముతో  “మీరు స్వర్గాలను ఏలాలి” అని తిరువాళి ఉన్న సర్వేశ్వరుని దాసులను ఆశీర్వదిస్తారు.

ఏడవ పాశురము: “మరుతులు మరియు వసువులు సమూహాలుగా తమ సరిహద్దులను దాటి తమకు సాధ్యమైనంత దూరము వరకు వెళ్లి, శ్రీవైష్ణవులను ప్రశంసించారు”,  అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

మడందైయర్‌ వాళ్ త్తలుం మరుదరుం వశుక్కళుం
తొడర్ందు ఎంగుం తోత్తిరం శొల్లినర్‌ తొడుగడల్‌
కిడంద ఎంకేశవన్‌ కిళర్‌ ఒళి మణిముడి
కుడందై ఎంకోవలన్‌ కుడియడి యార్కే

అగాధమైన మహాసముద్రంలో దయతో విశ్రాంతి తీసుకుంటూ, కేశవునిగా బ్రహ్మతో ప్రారంభించి, నా వంటి వారిని నుండి, నిత్యసూరుల వరకు సృష్టించి, అమూల్యమైన రత్నాల కిరీటాన్ని ధరించి కృపతో తిరుక్కుడందైలో కృష్ణుడిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు; తరతరాలుగా అటువంటి భగానుడికి సేవ చేస్తున్న సేవకులను మరుతులు మరియు అష్ట వసువుల పత్నులు ప్రశంసించారు; వారు ప్రశంసిస్తుండగా, మరుతులు మరియు అష్ట వసువులు ప్రతి చోటా శ్రీవైష్ణవులను  అనుసరించి వారికి ప్రశంసలు పలికారు. తొడుదల్ – తొణ్డుదల్ (త్రవ్వడం) – లోతుని సూచిస్తుంది.

ఎనిమిదవ పాశురము: లీలావిభూతిని దాటి పరమపద సరిహద్దులో నిత్యసూరులు ఎలా ముందుకు వచ్చి శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతిస్తారో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కుడియడియార్‌ ఇవర్‌ కోవిందన్‌ తనక్కెన్ఱు
ముడియుడై వానవర్‌ ముఱై ముఱై ఎదిర్‌ కొళ్ళ
కొడియణి నెడు మదిళ్‌ కోపురం కుఱుగినర్
వడి వుడై మాదవన్‌ వైగుందం పుగవే

ఈశ్వరుని పోలిన సమాన రూపముతో కిరీటము, పీతాంబరములు మొదలైనవి ధరించిన నిత్యసూరులు ముందుకు వచ్చి, తన భక్తుల కోసమే అవతరించిన కృష్ణుడి  కోసమే ఉన్న గొప్ప కోవకు చెందిన భక్తులని భావించి వారిని స్వాగతిస్తారు. వాళ్ళు సర్వేశ్వరునికి చెందిన ఎత్తైన కోట, ధ్వజముతో అలంకరించి ఉన్న శ్రీవైకుంఠము ప్రధాన ద్వారం వద్దకు వచ్చి శ్రీవైష్ణవులను లోపలికి ప్రవేశింపజేస్తారు.

తొమ్మిదవ పాశురము: “శ్రీవైకుంఠము యొక్క ప్రవేశ ద్వారం వద్దకు చేరుకుని, పెద్దలచే స్వాగతింపబడిన తరువాత, అక్కడ ఉన్న నిత్యాసూరులు దిగ్బ్రాంతులై, ‘సంసారులు (అంతకు ముందు సంసారంలో ఉన్నవారు) శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకున్నారు! ఎంతటి అద్భుతమిది! ఎంత అదృష్ఠము! అని ఆశ్చర్యపోతారు” అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

వైగుందం పుగుదలుం వాశలిల్‌ వానవర్‌
వైగుందన్‌ తమర్‌ ఎమర్‌ ఎమదిడం పుగుదెన్ఱు
వైగుందత్తు అమరరుం మునివరుం వియందనర్‌
వైగుందం పుగువదు మణ్ణవర్‌ విదియే

శ్రీవైకుంఠములోకి శ్రీవైష్ణవులు ప్రవేశించినప్పుడు, దివ్య ద్వారపాలకులు “శ్రీవైకుంఠాన్ని సాధించిన ఈ శ్రీవైష్ణవులు మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు” అని భావించారు; “వారు మన రాజ్యంలోకి ప్రవేశించాలి” అని తలచి ఆతృతతో సంతోషించారు; “భూమిపై లౌకిక విషయాలలో మునిగి ఉన్న ఈ శ్రీవైష్ణవులు పరమపదములోకి ప్రవేశిస్తున్నారు, ఎంత అదృష్టం!” అని అమరులు (కైంకర్యములో పాల్గొనేవారు) మరియు మునివర్లు (భగవత్గుణాలను ధ్యానించేవారు) భావించారు.

పదవ పాశురము: ఈ సంసారం నుండి శ్రీవైకుంఠానికి చేరుకున్న శ్రీవైష్ణవులను నిత్యసూరులు ప్రశంసించిన తీరును దయతో ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

విదివగై పుగుందనర్‌ ఎన్ఱు నల్‌ వేదియర్‌
పదియినిల్‌ పాంగినిల్‌ పాదంగళ్‌ కళువినర్‌
నిదియుం నఱ్చుణ్ణముం నిఱై కుడ విళక్కముం
మది ముగ మడందైయర్‌ ఏందినర్‌ వందే

ఏనాటి అదృష్టమో  ఈశ్వర సంకల్పముతో శ్రీవైష్ణవులు పరమపదాన్ని చేరుకొని లోనికి  ప్రవేశించారు; వేద ప్రావీణ్యం ఉన్న నిత్యసూరులు సంతోషించి గౌరవప్రదంగా శ్రీవైష్ణవుల దివ్య పాదాలను కడుగుతారు;  స్తోత్ర రత్నంలో “ధనం ​​మదీయం” – భగవానుడి పాదుకలు భక్తులకు గొప్ప సంపద అని చెప్పబడినట్లుగా, భగవానుడి పాదుకలతో, తిరుచూర్ణము, పూర్ణ కుంబములు మరియు మంగళ దీపములతో దివ్య ముఖ తేజముతో మెరుస్తున్న దివ్య అప్సరసలు అతి వినయ గౌరవాలతో శ్రీవైష్ణవులను స్వాగతించడానికి ముందుకు వస్తారు.

పదకొండవ పాశురము: ఈ దశాబ్దంలో బాగా ప్రావీణ్యం ఉన్నవారిని వైకుంఠపు మునివర్లతో (పరమపదంలో ఎల్లప్పుడూ భగవానుడిని ధ్యానించే నిత్యసూరులు) పోల్చారు.

వందవర్‌ ఎదిర్‌ కొళ్ళ మామణి మండబత్తు
అందమిల్‌ పేరిన్బత్తు  అడియరోడిరుందమై
కొందలర్‌ పొళిల్ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌ శొల్‌
శందంగళ్‌ ఆయిరత్తు  ఇవై వల్లార్‌ మునివరే

ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు దయతో ఈ పదిగములో, భగవానుడు స్వయంగా ముందుకు వచ్చి తిరుమామణి మండపములో శ్రీవైష్ణవులను స్వీకరించే విధానాన్ని వివరిస్తున్నారు. ఆళ్వారు పాడిన వేయి పాశురములలో  అంతులేని నిత్య పరమానందమయులైన సూరులతో ఉన్న శ్రీవైష్ణవులను అ పదిగములో వివరిస్తున్నారు. ఈ పదిగాన్ని సాధన చేయగలిగిన వారు, భగవానుడి యొక్క నిత్య మంగళ గుణాలను ధ్యానించేవారు అవుతారు. ‘వందవర్ ఎదిర్కొళ్ళ’ భగవానుడి ప్రథమ సేవకుడైన విశ్వక్సేనులు మొదలైన ఇతరులు అని అర్థము.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-9-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి – 10.8 – తిరుమాలిరుంజోలై

Published by:

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః

కోయిల్ తిరువాయ్మొళి

<< 10.7 – సెంజోల్

ఆళ్వారుని పరమపదానికి తీసుకెళ్లేందుకు ఎంతో కృపతో భగవానుడు తన గరుడ వాహనంలో వచ్చాడు. ప్రారంభము నుండి భగవానుడు తనకు చేసిన ఉపకారాలను ఆళ్వారు తలంచుకుంటూ, “నేను భగవానుడికి ఏమీ చేయనప్పటికీ, భగవానుడు నన్ను స్వీకరించాడు” అని తనలో తాను మననము చేసుకుంటున్నారు. “నేను అంతగా ఏమీ చేయకపోయినా, భగవానుడి దయా దృష్టి నాపై ఎలా ఫలించింది?” అని అనుకుంటూ, అదే భగవానుడిని అడిగారు. భగవానుడు ఒక కచ్చితమైన సమాధానం అంటూ ఇవ్వలేకపోకపోయారు. భగవానుడి నిర్హేతుక కృపను, వారి చల్లని దయా దృష్టిని  అర్థము చేసుకొని దాని గురించి ధ్యానిస్తూ ఆనందపడ్డారు.

మొడటి పాశురము: “ఏదో యాదృచ్ఛికంగా నేను తిరుమాలిరుంజోలై అని అన్నాను; అణుమాత్రము కూడా అపేక్ష లేని భగవానుడు పిరాట్టితో పాటు దయతో వచ్చి నాలోకి ప్రవేశించాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

తిరుమాలిరుంజోలై మలై ఎన్ఱేన్‌ ఎన్న
తిరుమాల్‌ వందు ఎన్‌ నెంజు నిఱైయ పుగుందాన్‌
కురుమా మణియుందు పునల్‌ పొన్ని త్తెన్పాల్‌
తిరుమాల్‌ శెన్ఱు శేర్విడం తెన్‌ తిరుప్పేరే

తిరుమాలిరుంజోలై అని పలికిన వెంటనే, శ్రియఃపతి అయిన భగవానుడు వచ్చి నా హృదయంలోకి పూర్ణముగా ప్రవేశించాడు. “శ్రియాసార్ధం జగత్పతిః” అని చెప్పినట్లుగా, దివ్య దామమైన పరమపదంలో పిరాట్టితో పాటు ఉంటున్న భగవానుడు, అతి విలువైన, ఉత్తమమైన రత్నాలను తన ప్రవాహముతో కొట్టుకు తీసుకొని వెళ్ళే ‘పొన్ని’ నది యొక్క దక్షిణ ఒడ్డున ఉన్న అందమైన తిరుప్పేర్ లోకి దయతో దిగివచ్చి నివాసముంటున్నాడు.

రెండవ పాశురము: “ఆతడు మునుపు కూడా సర్వేశ్వరుడే, అయినప్పటికీ, నాతో సమైక్యము కానంత వరకు, ఆతడిలో లోపం ఉండింది. ఏ కారణం లేకుండా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించిన తరువాత, ఆతడు సంపూర్ణుడు అయ్యాడు”. అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

పేరే ఉఱైగిన్ఱ పిరాన్‌ ఇన్ఱు వందు
పేరేన్‌ ఎన్ఱు ఎన్‌ నెంజు నిజైయ ప్పుగుందాన్‌
కారేళ్ కడలేళ్ మలై ఏళులగుండుం
ఆరా వయిఱ్ఱానై అడంగ ప్పిడిత్తేనే

తిరుప్పేర్లో నిత్య నివాసముంటున్న సర్వేశ్వరుడు, “నిన్ను నేను వదలను” అని చెప్పి నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి ఈ రోజు నాకు సంపూర్ణత చేకూర్చారు; ఏడు రకాల మేఘాలు, ఏడు మహా సముద్రాలు మరియు ఏడు పర్వతాలను కలిగి ఉన్న సమస్థ  ప్రపంచాలన్నింటినీ మ్రింగిన పిదప కూడా, ఆతడి కడుపు నిండలేదు; నాలో ప్రవేశించి అన్ని విధాలుగా సంపూర్ణత చేకూర్చుకున్న ఆతడిని నేను ఆస్వాదించాలి, అనుభవించాలి.

మూడవ పాశురము: భగవానుడి నిర్హేతుక సంశ్లేషాన్ని (కారణం లేకుండా సంబంధము) ధ్యానిస్తూ ఆళ్వారు, “ఇటువంటి భగవానుడి దివ్య పాదాలు నాకు ఎంత సులభంగా ప్రాప్తించాయి!” అని ఆళ్వారు మననము చేసుకుంటున్నారు.

పీడిత్తేన్‌ పిఱవి కెడుత్తేన్‌ పిణి శారేన్‌
మడిత్తేన్ మనై వాళ్కైయుళ్ నిఱ్పదోర్ మాయైయై
కొడి క్కోబుర మాడంగలళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
అడిచ్చేర్వదు ఎనక్కు ఎళిదాయినవాఱే

సౌలభ్య గుణము ఉన్న భగావానుడి దివ్య పాదాలను నేను అతి సులభముగా చేరుకోగల మార్గాన్ని చూసిన తరువాత, ఎత్తైన భవనాలు, ఎత్తైన ధ్వజములు ఉన్న తిరుప్పేర్ ని అతడి నివాసంగా చేసుకున్న భగవానుడిని నేను చేరుకోవాలి; పుట్టుకతో; నా జన్మతో సంబంధాన్ని నేను తొలగించుకున్నాను; ఇక ఎలాంటి బాధలు నాకు ఉండవు; ఈ సంసారంలో ఉండాలన్న అజ్ఞానాన్ని, ఆసక్తిని నేను మానుకున్నాను.

నాలుగవ పాశురము: తిరునాడు (పరమపదము) ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న భగవానుడి స్వభావాన్ని గురించి ఆళ్వారు ధ్యానిస్తూ, “ఎంత సులభమిది!”, “నా ఇంద్రియాలతో పాటు అనుభవించిన నా మనస్సుతో నేను ఆనందిస్తున్నాను”, ఆళ్వారు మననము చేసుకుంటున్నారు.

ఎళిదాయినవాఱెన్ఱు ఎన్‌ కణ్గళ్‌ కళిప్ప
కళిదాగియ శిందైయనాయ్‌ కళిక్కిన్ఱేన్‌
కిళి తావియ శోలైగళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
తెళిదాగియ శేణ్‌ విశుంబు తరువానే

ఆనందభరిత హృదయము కలిగి ఉన్న వారితో ఉంటూ,  “ఎంతో కష్ట సాధ్యమైన లక్ష్యము నా పట్ల ఇంత తేలికగా మారింది!” అని దాహముతో ఉన్న నా కళ్ళు ఆనందిస్తున్నాయి; చిలుకలు విహరిస్తున్న దట్టమైన తోటలతో చుట్టుముట్టబడి ఉన్న తిరుప్పెర్లో తన సౌలభ్యాన్ని వ్యక్త పరుస్తూ, శ్రేష్టత్వముతో నిండిన ‘పరమ వ్యోమ’ ని నాకు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా అక్కడ నివాసుడై ఉన్నాడు.

ఐదవ పాశురము:  “తిరుప్పేర్ నగర్లో ఉన్న భగవానుడు నన్ను బాధపెట్టే అడ్డంకులను తొలగించి నాకు తిరునాడు (పరమపదం) ని ప్రసాదించాలని నిర్ణయించుకున్నారని నాకు మాట ఇచ్చాడు.

వానే తరువాన్‌ ఎనక్కా ఎన్నోడొట్టి
ఊనేయ్‌ కురంబై ఇదనుళ్‌ పుగుందు ఇన్ఱు
తానే తడుమాఱ్ఱ వినైగళ్‌ తవిర్తాన్‌
తేనేయ్‌ పొళిల్‌ తెన్‌ తిరుప్పేర్‌ నగరానే

తుమ్మెదలు సమృద్దిగా విహరిస్తున్న తోటలతో చుట్టుముట్టి ఉన్న తిరుప్పేర్  అనే అందమైన నగరంలో నివసిస్తున్న భగవానుడు నాకు పరమపదాన్ని అనుగ్రహిస్తానని మాట ఇచ్చారు. మాంసము యముకలతో కూడిన ఈ  నా శరీరంలోకి స్వయంగా వచ్చి ప్రవేశించి, నా కష్టాలకు కారమైన పాప పుణ్యాలను తొలగించారు. ‘తేన్’ అనగా తేనె అని అర్థము.

ఆరవ పాశురము: “భగవానుడు తాను ఉండటానికి ఎన్నో  నివాసాలు ఉన్నవాడు.  ఉండటానికి ఎక్కడా స్థలం లేనివాడిలా అతడు ‘నన్ను ఇక్కడ ఉండనివ్వు’ అని విన్నపముతో వచ్చి అకారణంగా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించాడు”, అని ఆళ్వారు ధ్యానిస్తూ సంతోషిస్తున్నారు.

తిరుప్పేర్‌ నగరాన్‌ తిరుమాలిరుంజోలై
పొరుప్పే ఉఱైగిన్ఱ పిరాన్‌  ఇన్ఱు వందు
ఇరుప్పేన్‌ ఎన్ఱు ఎన్‌ నెంజు నిఱైయ ప్పుగుందాన్‌
విరుప్పే పెఱ్ఱు అముదం ఉండు కళిత్తేనే

తిరుప్పేర్ నగరములో మరియు తిరుమాలిరుంజోలై అనే దివ్య కొండలో నిత్య నివాసముంటున్న గొప్ప మహోపకారి అయిన భగవానుడు, “నన్ను ఇక్కడ ఉండనివ్వు” అని అభ్యర్థనతో వచ్చి ఈ రోజు నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి సంపూర్ణతను ప్రసాదించారు; ఈ బహుమతిని అందుకుని ఆ అమృతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆనందిస్తున్నాను.

ఏడవ పాశురము: తాను పొందిన అనుగ్రహము గురించి ఆళ్వారు దయతో వివరిస్తున్నారు.

ఉండు కళిత్తేఱ్కు ఉంబర్‌ ఎన్‌ కుఱై? మేలై
త్తొండు ఉగళిత్తు అంది తొళుం శొల్లు ప్పెఱ్ఱేన్‌
వండు కళిక్కుం పొళిల్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
కండు కళిప్ప కణ్ణుళ్‌ నిన్ఱు అగలానే

ప్రసన్నమైన తుమ్మెదలు విహరించే ఉద్యానవనములు చుట్టూ విస్తరించి ఉన్న తిరుప్పేర్ నగర్లో కొలువై ఉన్న భగవానుడు, నాకు ఆనందాన్ని కలిగించాలనే ఉద్దేశ్యముతో నిరంతరం నన్ను చూస్తూ నా దృష్టి యొక్క కేంద్ర బిందువుగా మారి  నన్ను విడిచి వెళ్ళడం లేదు. పరమపదాన్ని అధిరోహించాలనే కోరికతో అతడిని నిత్యమూ అనుభవిస్తూ  ఆస్వాదించే నాకు ఏ భయం లేదు. ఈ గొప్ప సేవ ద్వారా ఆనందాన్ని పొందిన తరువాత ఆఖరిలో, ఆరాధన/శరణాగతిని సూచిస్తున్న “నమః” అని నేను పలకాలి. ఉగళిత్తల్ – సమృద్ధిగా ఉండటం.

ఎనిమిదవ పాశురము: “మన మనస్సుకి  మాటలకి అంతుచిక్కని గుణము ఉన్న తిరుప్పేర్ నగరములోని భగవానుడు, ఆనందమయుడు. ప్రేమను కురిపిస్తూ ఎన్నడూ వీడనని నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి నిత్యమూ నా కళ్ళు అనుభవించేలా స్థిరమై ఉన్నాడు. అతడు నిరంతరము నా స్థాయికి మించి అనుగ్రహాన్ని నాకు ప్రసాదిస్తూనే ఉన్నాడు”, అని ఆళ్వారు వివరిస్తున్నారు.

కణ్ణుళ్‌ నిన్ఱగలాన్‌ కరుత్తిన్గణ్‌ పెరియన్‌
ఎణ్జిల్‌ నుణ్‌ పొరుళ్‌ ఏళిశైయిన్‌ శువై తానే
వణ్ణ నన్‌ మణి మాడంగళ్‌ శూళ్ తిరుప్పేరాన్‌
తిణ్ణం ఎన్‌ మనత్తు పుగుందాన్‌ శెఱిందిన్ఱే

తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉంటున్న భగవానుడు, నన్ను వదిలి వెళ్ళకుండా నిత్యమూ నా బాహ్య నేత్రాలు ఆనందించేవిగా స్థిరమై ఉన్నాడు; నా హృదయంలో స్థిరమై ఉన్నాడు; అతని గురించి ధ్యానించునపుడు – అతడు అతి సూక్ష్మ గుణాలతో ఉంటాడు, సప్త స్వరాల మాధుర్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. చుట్టూ అనేక రంగుల ఉత్తమమైన రత్నాలతో కట్టబడిన భవనాలు ఉన్న తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉన్న భగవానుడు ఈ రోజు అకారణంగా నా హృదయంలోకి ప్రవేశించి స్థిరముగా నిలిచిపోయాడు.

తొమ్మిదవ పాశురము:  ‘”ఈ రోజు తనను తాను నాతో సంబంధపరచుకొని, నాలో స్థిరముగా ఐక్యమైన భగవానుడిని “ఇంతకాలము నన్ను ఎందుకు పట్టించుకోలేదు?” అని ప్రశ్నిచాలనుకుంటున్నాను”, అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

ఇన్ఱెన్నై ప్పొరుళాక్కి  తన్నై ఎన్నుళ్‌ వైత్తాన్‌
అన్ఱు ఎన్నై ప్పుఱంబోగ పుణర్తదెన్‌ శెయ్యాన్‌
కున్ఱెన్న త్తిగళ్ మాడంగళ్‌ శూళ్‌ తిరుప్పేరాన్‌
ఒన్ఱు నక్కరుళ్‌ శెయ్య ఉణర్ త్తల్‌ ఉఱ్ఱేనే

ఇప్పుడు, భగవానుడు నన్ను ఒక అస్తిత్వంగా మార్చి, తన హృదయంలో పదిలపరచుకున్నాడు; కాని ఇంతకుముందు, నన్ను తనకు దూరంగా ఉండమని లౌకిక సుఖాలలో ఎందుకు ఉంచాడు? ఎత్తైన పర్వతాలలా మెరిసే భవనాలు చుట్టుపక్కల ఉన్న తిరుప్పేర్లో నివాసుడై ఉన్న భగవానుడిని నుండి ఈ ప్రశ్నలకి జవాబు ఆశిస్తున్నాను. ఈ దృష్టాంతములలో ఏదో ఒకదానికి వివరణ ఇస్తే అది మరొక దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుందని సూచిస్తుంది. నిర్హేతుక విశయీకారాన్ని (ఎటువంటి కారణం లేని అన్వేషణ) ప్రశ్నించినప్పుడు, సర్వజ్ఞుడైన భగవానుడు కూడా సమాధానము ఇవ్వలేడు.

పదవ పాశురము: ఆళ్వారు ప్రశ్నకు భగవానుడి వద్ద సమాధానం లేదు, అతనితో “నీ కోరిక ఏమిటీ చెప్పు” అని భగవానుడు దయతో  అడుగగా;  “నేను నిన్ను ప్రేమతో సేవించి నీ దివ్య పాదాలను ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నాను” అని ఆళ్వారు కోరుకుంటారు;  “సరే! తదాస్తు” అని భగవానుడు అభయమిస్తారు. ఆళ్వారు  సంతోషించి, “తిరుప్పేర్ నగరములో భగవానుడికి శరణాగతి చేసినవారికి, దుఃఖము ఉండదు”, అని ఆళ్వారు హామీ ఇస్తున్నారు.

ఉఱ్ఱేన్‌ ఉగందు పణి శెయ్దు ఉన పాదం
పెఱ్ఱేన్‌  ఈదే ఇన్నం వేండువదు ఎందాయ్‌
కఱ్ఱార్‌ మఱై వాణర్గళ్‌ వాళ్ తిరుప్పేరాఱ్కు
అఱ్ఱార్‌ అడియార్‌ తమకు అల్లల్‌ నిల్లావే

ఎటువంటి కారణం లేకుండా (నా ప్రయత్నం లేకుండానే), నీ దివ్య పాదాలను చేరుకున్నాను; భక్తితో కీర్తనలు పాడి నిన్ను సేవించి నేను అత్యున్నత లక్ష్యం అయిన నీ దివ్య చరణాలను పొందాను. నాకు సహజం బంధువైన ఓ భగవానుడా! ఈ సేవ నాకు ఎప్పటికీ కావాలి! ఆ ఆనందానికి అడ్డంకులైన దుఃఖాలు తిరుప్పేర్లో నివసిస్తున్న నీ ప్రియ భక్తులకు సహజంగానే ఉండవు. వేద పండితులు, వేద శ్రవణము చేయువారు, ఆ విధులను నైపుణ్యముతో అనుసరించువారు ఇక్కడ భగవత్ అనుభవములో జీవిస్తున్నారు. ‘అఱ్ఱారుక్కు అడియార్’ (కేవలము భగవానుడి కోసమే ఉన్న వారి భక్తులు) అని కూడా చెప్పబడింది.

పదకొండవ పాశురము: “గొప్పదైన తిరునాడు (పరమపదము) ఈ పదిగములో నిపుణులైన వారి అధీనములో ఉంటుంది” అని ఆళ్వారు తెలియజేస్తున్నారు.

నిల్లా అల్లల్‌ నీళ్ వయల్‌ శూళ్ తిరుప్పేర్మేల్‌
నల్లార్‌ పలర్‌ వాళ్ కురుగూర్‌ చ్చడగోబన్‌
శొల్లార్‌ తమిళ్ ఆయిరత్తుళ్‌ ఇవైపత్తుం
వల్లార్‌ తొండర్‌ ఆళ్వదు శూళ్ పొన్‌ విశుంబే

అనేక ప్రముఖ వ్యక్తులు తిరువాయ్మొళిని  శ్రవణము చేస్తూ నివసిస్తున్న ఆళ్వార్తిరునగరికి స్వామి అయిన నమ్మాళ్వార్లు, దుఃఖములు లేని, విశాలమైన పంట చేనుల మధ్య ఉన్న తిరుప్పేర్ పైన ఈ పదిగాన్ని పాడారు. వారు పాడిన వెయ్యి పాశురములలో ఈ పదిగాన్ని నిష్ఠగా అభ్యసించిన భక్తులు నాయకులై పరమవ్యోమ అని పిలువబడు నిత్యమూ ప్రకాశించే పరమపదముని ముందుండి నడిపిస్తారు.

అడియేన్ శ్రీదేవి రామానుజదాసి

మూలము:http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/06/thiruvaimozhi-10-8-simple/

పొందుపరిచిన స్థానము – http://divyaprabandham.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – http://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – http://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – http://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – http://pillai.koyil.org

thirunedunthANdakam – 28

Published by:

SrI: SrImathE SatakOpAya nama: SrImathE rAmAnujAya nama: SrImath varavaramunayE nama:

Full Series

<< previous pAsuram – 27 – sengAla mada nArAy

nammAzhvAr in the thiruvAimozhi of “vaigal pUngazhivAy [thiruvAimozhi – 6.1]” had sent birds to emperumAn as messengers, and since that did not get emperumAn to show up, he became angry due to overwhelming love (praNaya rOsham) towards Him, and hence in the next thiruvAimozhi of “minnidai madavAr [thiruvAimozhi – 6.2]”, she closed the door on Him saying “pOgu nambi” (leave me alone), thus showing his love-quarrel towards Him. Thirumangai AzhvAr also sent messengers earlier, and is now showing love-quarrel.

The next state after sending messenger due to sadness of separation, is the state of having anger out of love. Like how one would get their mind cleared upon hearing a loud thunder when immersed in anger, she also got a clarity in her mind. So she determined that since she is suffering from separation, and hence sent messengers, and now good signs are also visible, His coming here would not fail. And she thought for sure that if He came, then she would not show her face to him / not welcome Him.

Reason for that is – His next union would end in separation only; so instead of that, it is better to not welcome Him, but die in front of Him and thus escape from the suffering due to separations – is her thought. Like how someone who has decided to die would eat betel leaves, wear flowers, and laugh, etc., acting normal on the outside, she too was looking well while suffering inside. Her friend who saw this, thought what could be the reason for her to look well when seen, while suffering inside due to anger based on love. She asks “What is it you are thinking in your mind?”. She replies, “If He comes I won’t interact with Him like before. I have strongly decided to die in front of Him itself”.

To that her friend thought, “Oh fool! Are there wrestlers who fight against a mountain? Would you, who do not have any strength, be able fight against Him who is the lord of both the worlds, fully able, and is like an elephant that is equal to a mountain?”. So she strongly decided that she should somehow prevent her from dying. But the friend had anger more towards emperumAn than she had towards him.

So she said, “There is use in having union with lover having affection. There is no point in having union with lords”. She replies, “You are going to see for yourself about the trouble His lordship and His leadership of both the worlds are going to go through in my hands”.

Her friend thought, “Oh she is being very staunch, and looks like she might die. So I should save her such that she would be one who is stopped at the state of anger due to love, and not one who reached the stage of dying”. So she said, “Not being punctual to His devotees is His habit”.

She replies in this pAsuram, “Like you say, His love is all for a show on the outside only; I cannot stay alive”.

It fits for her to be angry towards her lover; is it apt for her friend also to be angry at emperumAn? SrI vAlmIki BhagavAn, who is not interested in any worldly affairs, who eats dry leaves, had said “This SrI rAman learned only to rule the country and to tie horses and elephants, but not reached even the beginning stage of having love”, which he says as the words of hanuman when he sees seethAp pirAtti in aSOka vanam. That is, “dhushkaram kRuthavAn rAma: heenO yadhanayA praBhu: | DhArayathyAthmanO dhEham na SokEnAvaseedhathi [SrI rAmAyaNAm – sundhara KhANdam – 15-53] (Oh this rAma has not died after separation from seethA! He is still having his body! He is doing something impossible!).

To make her sustain her life, her friend first said about emperumAn showing up for His devotees during the incarnations of rAma and krishNa. The lover girl repeats her friend’s words in the first half of ths pAsuram, and in the second part she says that those are just a show by Him on the outside, and that she is definitely going to die.

thennilangai araN sidhari avuNan mALach

chenRulagamUnRinaiyum thirindhOr thErAl

mannilangu bArathaththai mALavUrndha

varaiyuruvin mAkaLiRRaith thOzhee! enRan

ponnilangu mulaikkuvattil pUttik koNdu

pOgAmai vallEnAyp pulaviyeydhi

ennilangamellAm vandhinbameydha

eppozhudhum ninaindhurugi iruppan nAnE 28

Word by word meaning

thOzhee! – Oh friend!

senRu – (He who) went (there and won, as the),

araN – forts

sidhari – got destroyed

thennilakai – in the beautiful lankA,

avuNan mALA – and also rAvaNan got destroyed;

ulagam mUnRinaiyum thirundhu – and who spanned all the three worlds by His steps (during thrivikrama avathAr),

Or thErAl Urndha – He who conducted using a chariot,

bArathaththai mALa – for everyone to be destroyed in the mahAbhAratha war

man ilangu – that was having bright presence of kings;

varai uruvin mA kaLiRRai – that is, emperumAn who is big like an elephant in form like a mountain,

pUttik koNdu – (I will) tie (Him in)

en than – my

pon ilangu mulaik kuvattil – pillars that are the bosom that are beautiful like gold,

pOgAmai vallEnAy – and become able to stop and prevent from going away,

pulavi eydhi – and go through all the sorrows in front of Him which I went through in His absence,

ennil angam ellAm vandhu inbam eydha – for all the parts of my body to come to me and become happy,

nAn – I (would)

ninaindhu – think about Him only

eppozhudhum – at all times,

urugi iruppan – and die, so I can survive by escaping from sorrows of separation.

vyAkyAnam

then ilangai araN sidhari – In the next line of this pAsuram she refers to emperumAn as elephant, “varai uruvin mA kaLiRRai”; so when talking before that about the deeds of emperumAn, she talks about Him using elephant as metaphor. Destroying that beautiful fort; it is the strength of fort that looks beautiful for the brave. When thiruvadi went to lankA in search of seethAp pirAtti, seeing the strength of forts, and that of rAvaNan, he thought “With the way this fort is, only my entering it, or my father vAyu entering it would be possible. Other than that, nobody else can enter it. Even that entry would have to be in the night only and not during the day time. To such a strong fort, I am trying to bring in the princes who are delicate”, and thus felt terrible in his mind. If we look at the strength of the head of this place, he is able to win many in other places all by himself.

sidhari – Like an elephant destroying a sand castle without any effort. If it is a stone or tree then the word idari (tripped) could be used. viBheeshaNAzhvan, just only with the knowledge of hearing about valour of perumAL, had told “yadhA saikathamamBhasi [SrI rAmAyaNam – yudhDha KANdam – 16-24], that is, like how a river destroys a sand castle, you and your army are going to be destroyed in the hands of SrI rAma.

avuNan mALach cheRRu – Going there such that rAvaNan dies. rAvaNan was dead just on the walk of SrI rAma. Then it was just cutting his dead body, and breaking his sword. That is, Like how when a mad elephant walks, it would destroy everything in its path with its foot and trunk, seeing how He destroyed karan, dhUshaNan, etc., destroying vAli who had tied rAvaNan in his tail, going and staying in the sea shore and building a bridge across the ocean that was protecting lankA, reaching lankA and surrounding it, rAvaNan was dead much earlier.

Aren’t these His acts for his lover? He did not do this based on love. He did these to get the women who are powerless, so these are just a show only, she says.

ulagam mUnRinaiyum thirindhu – Spanning the seven worlds above and seven worlds below; It used the word thirindhu to imply that like how a mad elephant would roam as per its wish, He had kept His divine foot on anyone and everyone.

Not only He showed up for His lover seethAp pirAtti, He kept His divine feet on everyone including those who ignore Him due to subservience to others, or feeling independent; isn’t He of such nature? (asks her friend).

“He is an expert, you see; He would rather keep His divine feet on those who ignore Him, but not show up for those who wish to be near His divine feet as I said about me in “emperumAn thiruvadik keezh aNaiya [thirunedunthANdakam – 22]”, she replies.

Or thErAl mannilangu bArathaththai mALa Urndha – oru thErAl – Enemies had said that krishNan shall not use weapon, but they did not say that He should not do such acts as going as messenger, or driving the chariot; So, as a charioteer He destroyed using a chariot. There is no restriction for Him that using certain things He accomplish only certain things. It is said too as “kollA mAkkOl kolai seydhu [thiruvAimozhi – 3.2.3]” (~using the stick of chariot driving, He destroyed all the armies).

mannilangu bArathaththai – The bhAratha war that was led by the roaming soldiers like Bheeshma, dhrONa who were experts in chariots, and with expertise as athi-ratha, mahA-ratha.

mALavUrndha – emperumAn directing the chariot such that it is not possible to even see the dead bodies. As said in “Adiya mA-nedun thEr padai neerezhach cheRRa pirAn [thiruvAimozhi – 6.8.3]”, He drove the chariot that the enemies got ground under the wheel and got powdered.

He did all these for dhraupadhi who did not consider anyone else as Her protector, isn’t it? – asks her friend.

He did all these for the world to fall for Him by making them think, “Oh He did all these acts that are not a match for His greatness, so that a woman could tie her hair!”. He is the one who would make the hair be spread out for those like me who cannot survive without Him – she replies.

varai uruvin mA-kaLiRRAi – Him who is like an elephant having strength and pride like a mountain. Her friend’s thought is – He who is staunch in destroying the enemies of His devotees, and having pride due to happiness of accomplishing the deeds for His devotees.

thOzhee – He who is described by you as having all these greatness, is going to suffer in my hands, which you are going to see for sure, she says.

Or,

as said in “Ekam dhu:Kham suKham cha nau [SrI rAmAyaNam – kishkinthA KANdam – 5-17]” (Our happiness and sorrows are together (said SrI rAma to sugreeva)), Like rAma and sugreeva, you are together with me in happiness and sorrow, if you don’t stop me dear friend, then you will see what He undergoes in my hand – could be the meaning.

thOzhee – addressing her so, thereby requesting her not to stop what she is going to do.

enRan pon ilangu mulaik kuvattil pUttik koNdu – When there is brahmAsthram (ultimate weapon) with me, is there anyone who cannot be won by it? She says.

enRan ponnilangu mulai – Is my bosom grown only as much as it is grown for the women of this country? Is my bosom grown only as much as his bosom [Here bosom represents the counter-part for males – moustache and beard]?

ponnilangu mulai – Is my womanliness only as much His manliness? My womanliness is such that the colour of my body would pale if He separates. His manliness is that, as said in “minnilangu thiru uruvum [thirunedenthANdakam – 25]”, even when separated, His body stays bright like before. Would He become equal to me, when the coloiur of His body stays the same whether together or separated?

mulaikkuvattil pUttik koNdu – enjoining Him in the pillar that is the bosom; enjoining Him like that, is – expressing to Him her sorrow of separation.

pOgAmal-pUttik koNdu – As He tries to leave because of not getting attention from me, I shall fully express my sorrow of separation.

mulaik kuvattil pUttik koNdu – Enjoining Him in the mountain that is the bosom. He is “varai-uruvin mA-kaLiRu”(A big elephant like a mountain), so it has to be tied together with a mountain.

vallEnAy – This is the only If, she says. If I have the ability to stop Him from going away. If i get this ability, then I would do all these, she says. That is – If my mind would help me do this difficult task, is the meaning. If He comes and shows Himself to me, then my heart will fall for Him. If he does not do that; if you, my friend, would not stop me what I do, and be on my side; she is seeking her friend’s help because her friend is closer to her than her heart is.

pulavi eydhi – All the sorrows I went through, I am going to go through in front of Him; Or, all the sorrows I went through, I will make Him go through the same in front of my eyes.

ennil angam ellAm vandhu inbam eydha – At first glance, this might give the meaning of getting happiness. But the topic here is showing anger due to love; so, it means – since there is no happiness for me than dying, “I shall die in front of Him” is the meaning for this phrase. That is, “Without giving room for another separation, I shall die in front of Him”, is the thought.

ennil angam ellAm – All parts of my body which He liked and also praised when together, as, “Oh! How beautiful these eyes are! How beautiful this smile is! How beautiful this bosom is!”.

inbam eydha – die and thus get ultimate joy (because there would not be repeated separations from Him). Like how a man having a big family would drown together with His family when not able to tolerate His family’s and His hunger duringfamine, I will die along with all parts of my body, and be joyful, she says.

vandhu –(all parts of my body would come to me).Seeing the sweetness of emperumAn, various parts of her body would behave like sentient and would wish to enjoy Him, and so compete independently. Like how BharathAzhvAn and kaikEyi had had different opinions, She the mother cow, and the parts of her body which are the calves, would be eager to enjoy Him independently. I will retrieve all of these from Him, and join them in me which is their place, and we (self and the parts of the body) will die together – she says.

inbam eydha – She is saying ‘for me to attain happiness’, to imply, ‘I am going to die’. Because her suffering from separation is such, that she thinks that only dying would be paramapadham.

eppozhudum – In all states. That is – As her friend said, “You are saying these because He has not come in person. If He does, then as said in “mye-vaNNam [thirunedunthANdakam – 21]”, you would become involved with Him”, she is replying, “I would die even in that state”.

eppozhudhum – He is the owner, I am His property – even if He shows me this relationship of ours, I am still going to die, she says. This is due to her staunchness based on – “I shall not join Him and give room for another separation”.

ninaindhurugi iruppan – I would be destroyed the moment I think of Him. I will not give room for Him to come to me and say “I would not leave you; I would not survive if I leave”, and such false words like He did before; instead I would die just as I think of Him, she says, and this is due to her delicateness.

Anger of love came to nammAzhvAr in “minnidai madavAr [thiruvAimozhi – 6.2]; then when emperumAn came to her, she together with her friend, stopped Him by putting up the protection wall that is her anger of love (like how thAyAr closes the door in thiruvarangam periya kOyil during praNaya kalaha uthsavam). Then emperumAn had to show to her step by step His inability to go anywhere else, remove her anger of love, and then only get her. Instead, without giving room for that, I would die the moment I think of Him, says parakAla nAyaki.

nAnE – But this kind of delicateness is not seen anywhere else (is it possible)? – Being this delicate is my quality only, she says. “Those like parAnkuSa nAyaki would be having strength to fully execute their anger of love if they decided -‘Let me not get emperumAn to come near me if He showed up’. Unlike that, my delicateness is such that I would die the moment I think of Him”, she says.

—–

Translation by raghurAm SrInivAsa dhAsan.

archived in http://divyaprabandham.koyil.org

pramEyam (goal) – http://koyil.org
pramANam (scriptures) – http://granthams.koyil.org
pramAthA (preceptors) – http://acharyas.koyil.org
SrIvaishNava education/kids portal – http://pillai.koyil.org