ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೭೦ ರಿಂದ ೭೨ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೭೦

ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತೀಯ ಗಂಧಂ ಉಳ್ಳದೊನ್ರೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ದಿರುಪ್ಪದೊನ್ಱುಕ್ಕು

ತೀಯ ಗಂಧಂ ಏಱುಂ ತೀರಂ ಅದು ಪೋಲ್ -ತೀಯ

ಗುಣಂ ಉಡೈಯೋರ್ ತಂಗಳುಡನ್ ಕೂಡಿಯಿರುಪ್ಪಾರ್ಕ್ಕುಕ್

ಕುಣಂ ಅದುವೇಯಾಂ ಶೇರಿವು ಕೊಂಡು

ಒಂದು ವಸ್ತುವು ದುರ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಿದಾಗ, ಒಬ್ಬರು ರಜೋ ಗುಣಮ್ (ಉತ್ಸಾಹ, ಕಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ) ಮತ್ತು ತಮೊ ಗುಣಮ್ (ಸೋಮಾರಿತನ, ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಇತ್ಯಾದಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಮಾನ್, ಇತರ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು [ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಮೊದಲು] ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ನಾವು ಸಹ ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಪಾಸುರ ೭೧

ಮುಂಚಿನ ಪಾಸುರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದವರ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಅವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮುನ್ನೋರ್ ಮೊಳಿಂದ ಮುರೈ ತಪ್ಪಾಮಲ್ ಕೇಟ್ಟು

ಪಿನ್ನೋರ್ನ್ದು ತಾಂ ಅದನೈಪ್ ಪೇಸಾದೇ ತಾನ್ ನೆಂಜಿಲ್

ತೋಱ್ಱಿನದೇ ಸೊಲ್ಲಿ ಇದು ಶುದ್ಧ ಉಪದೇಶ ವರ 

ವಾರ್ತ್ತದೆನ್ಬರ್ ಮೂರ್ಕರಾವಾರ್

ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವರು, ಮೂರ್ಖರು.ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು [ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ] ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಜನರು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ. ಇಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಾಪಿತ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರು.

ಪಾಸುರ ೭೨

ಆತ್ಮದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ, ಅಚಾರ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಮುನಿಗಳು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ . 

ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳ್ ಬೋದಂ ಅನುಟ್ಟಾನಂಳ್

ಕೂರುವಾರ್ ವಾರ್ತೈಗಳೈಕ್ ಕೊಂಡು ನೀರ್ ತೇರಿ

ಇರುಳ್ ತರುಮಾ ಜ್ಞಾಲತ್ತೈ ಇನ್ಬಮುಱ್ಱು ವಾಳುಂ

ತೇರುಳ್ ತರುಮಾ ದೇಶಿಗನೈಚ್ ಚೇರ್ನ್ದು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿರುವ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶರಣಾಗು. ಅಂತಹ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿಯಿರಿ, ಅವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಾಥಮುನಿಗಳ್‍ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಮ್ಮ ಪುರ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಎಂಪೆರುಮಾನ್, ಇತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕು.

ಈ ಸಂಸಾರಂ (ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು) ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎಂಪೆರುಮಾನನ ಇತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-70-72-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *