ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೫೫ ಮತ್ತು ೫೬ ನೇ ಪಾಸುರಂ

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೫೫

ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣಂ ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತವರು ಅಪೂರ್ವ, ಹಾಗು ಅದರಂತೆ ಬಾಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲು  ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿರಳ ಎಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರ್ ವಚನಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಆೞ್ ಪೊರುಳೆಲ್ಲಾಂ ಅಱಿವಾರ್

ಆರ್ ಅದು ಸೊಲ್ ನೇರಿಲ್ ಅನುಟ್ಟಿಪ್ಪಾರ್- ಓರ್ ಒರುವರ್

ಉನ್ಡಾಗಿಲ್ ಅತ್ತನೈ ಕಾಣ್ ಉಳ್ಳಮೇ ಎಲ್ಲಾರ್ಕ್ಕುಂ

ಅಂಡಾದದನ್ಱೋ ಅದು

ಓ ಮನಸೇ! ಶ್ರೀವಚನಭೂಷಣಂ ಎಂಬ ಈ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥದ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತವರು ಯಾರಾದರು ಇರುವರೇ?ಈ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಂತೆ ಬಾಳುವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರುವರೆ?ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಳುವರು ಒಂದೆರಡು ಮಂದಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ.ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಲ್ಲವೇ? ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುರತ್ನಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತರಬಲ್ಲವರುಬಹಳ ವಿರಳ.ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದನ್ನು ನೋಡುವವರು ಅನೇಕರು ಇರುವರು.ಹಾಗೆಯೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ತಿಳಿದವರು ಅನೇಕರು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಿತವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಗಲಿ ಬದುಕುವವರು, ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳೆ ಸಮಸ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಬದುಕುವವರು ಬಹಳ ವಿರಳ.

ಪಾಸುರ ೫೬

ಈ ಪಾಸುರದಲ್ಲಿ, ಸತ್ವ ಗುಣ ( ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ಳೈಯ ಗುಣಗಳು) ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಚನಭೂಷಣದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಯ್ಯ ನಿನೈವುಡೈಯೀರ್ ಉಂಗಳುಕ್ಕುಚ್ ಚೊಲ್ಲುಗಿನ್ಱೇನ್

ವೈಯ್ಯ ಗುರು ಮುನ್ನಂ ವಾಯ್ ಮೊೞಿಂದ -ಸೆಯ್ಯ ಕಲೈ

ಯಾಂ ವಚನ ಭೂಡಣತ್ತಿನ್ ಆೞ್ ಪೊರುಳೈ ಕಱ್ಱು ಅದನುಕ್

ಕಾಂ ನಿಲೈಯಿಲ್ ನಿಲ್ಲುಂ ಅಱಿಂದು

ಓ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದಲು ಹಂಬಲಿಸುವರೇ! ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ವಚನ ಭೂಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ. 

ಇದನ್ನು,ಸತ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಲೋಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-55-56-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org 
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *