ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ – ಸರಳ ವಿವರಣೆ – ೪೮ ರಿಂದ ೪೯ ನೇ ಪಾಸುರಗಳು

ಶ್ರೀಃ ಶ್ರೀಮತೇ ಶಠಕೋಪಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತೇ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ ಶ್ರೀಮತ್ ವರವರಮುನಯೇ ನಮಃ

ಉಪದೇಶ ರತ್ನಮಾಲೈ

<< ಹಿಂದಿನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ

ಪಾಸುರ ೪೮

[ಇತರ ಧಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂದಗಳಿಗೆ ಬರೆದ] ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಭಾಷ್ಯವಾದ ಈಡು ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಾಸುರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಮುನಿಗಳು ಕರುಣೆಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೀರಾರ್ ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ಎೞುದು

ಏರಾರ್ ತಮಿೞ್ ವೇದತ್ತು ಈಡು ತನೈ-ತಾರುಂ ಎನ

ವಾಂಗಿ ಮುನ್ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವರ್ಕ್ಕುತ್

ತಾಂ ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ಪಿನ್ ಅದನೈತ್ತಾನ್

ವಡಕ್ಕು ತಿರುವೀದಿ ಪಿಳ್ಳೈ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಯ  ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಅನ್ನು “ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಇದು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ವೈಭವದ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ನೀಡಿ ” ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಂಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ವಡಕ್ಕುತ್ ತಿರುವೀದಿಪ್ಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯ ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅಚಾರ್ಯರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. 

ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳು ತನ್ನ ಅಚಾರ್ಯ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪಿಳ್ಳೈ ಅವರಿಂದ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಅವರು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು, ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ದೈವಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಿದರು.ನಂಪೆರುಮಾಳ್ ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ, ಶ್ರೀಶೈಲೇಷ ದಯಾಪಾತ್ರಂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮಣವಾಳ ಮಾಮುನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಈ ತನಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸೇವಾಕಾಲ ಕ್ರಮಮ್ (ಪುನರಾವರ್ತನೆ) ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಪಾಸುರ ೪೯

ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪಿಳ್ಳೈಯವರನ್ನು ತಲುಪಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಂಗು ಅವರ್ಪಾಲ್ ಪೆಱ್ಱ ಸಿಱಿಯಾೞ್ವಾನ್ ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ

ತಾಂ ಕೊಡುತ್ತಾರ್ ತಂ ಮಗನಾರ್ ತಂ ಕೈಯಿಲ್ -ಪಾಂಗುಡನೇ

ನಾಲೂರ್ಪ್ ಪಿಳ್ಳೈಕ್ಕು ಅವರ್ ತಾಂ ನಲ್ಲ ಮಗನಾರ್ಕು ಅವರ್ ತಾಂ

ಮೇಲೋರ್ಕ್ಕು ಈನ್ದಾರ್ ಅವರೇ ಮಿಕ್ಕು

ನಂಪಿಳ್ಳೈಯಿಂದ ಈಡು ಪಡೆದ ಸಿಱಿಯಾೞ್ವಾನ್ ಅಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈಯುಣ್ಣಿ ಮಾಧವಪ್ ಪೆರುಮಾಳ್, ಇದನ್ನು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಮಗ ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದರು.ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೋಯಿಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಂಚೀಪುರಂನಲ್ಲಿ ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳ್ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾಲೂರ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ದಾಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು, ಅವರನ್ನು ಈಯುಣ್ಣಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೆರುಮಾಳ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮ್ ಕಲಿತರು.ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ನಾಲೂರಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಗೆ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು  ಕಲಿಸಿದರು.

ದೈವಿಕ ವಾಸಸ್ಥಳವಾದ ಆೞ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿಪಿಳ್ಳೈ, ಪೋಲಿಂದು ನಿನ್ರ ಪಿರಾನ್ (ಎಂಪೆರುಮಾನ್) ಮತ್ತು ನಮ್ಮಾೞ್ವಾರ್ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಗಳನ್ನು (ಗರ್ಭಗುಡಿ) ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ್ಆಚಾರ್ಯರ್ ಎಂಪೆರುಮಾನಾರ್ಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಬಯಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ ಬಂದರು.

ದೇವಪ್ಪೆರುಮಾಳ್ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾಲೂರಾಚ್ಚಾನ್ ಪಿಳ್ಳೈ ಅವರು ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ, ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಆಚ್ಚಾನ್ ಮತ್ತು ಆಯಿ ಜನ್ನನ್ಯಾಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿರುನಾರಾಯಣಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಈಡು ಕಲಿತ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪಿಳ್ಳೈ, ಇದನ್ನು ಮಣವಾಳಮಾಮುನಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.

ಅಡಿಯೇನ್ ರಂಗನಾಯಕಿ ರಾಮಾನುಜ ದಾಸಿ

ಮೂಲ : http://divyaprabandham.koyil.org/index.php/2020/07/upadhesa-raththina-malai-48-49-simple/

ಆರ್ಕೈವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ : http://divyaprabandham.koyil.org

ಪ್ರಮೇಯಂ (ಲಕ್ಷ್ಯ) – http://koyil.org
ಪ್ರಮಾಣಂ (ಶಾಸ್ತ್ರ ) – http://granthams.koyil.org
ಪ್ರಮಾತಾ (ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ) – http://acharyas.koyil.org
ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಶಿಕ್ಷಣ/ಮಕ್ಕಳ ಪೋರ್ಟಲ್ – http://pillai.koyil.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *