తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి – 9 – ఏదమిళ్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి 8వ పాశురం   పాశుర అవతారిక: నఙ్ఙీయర్ మరియు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై లు    ప్రధానంగా ఈ పాశురములో – గొప్ప సంగీత విద్వాంసులు మరియు మహా నర్తకులు ఎంపెరుమాన్ ను మేల్కొలిపి వారికి సేవ చేయుటకు వచ్చి ఉన్నారు, కావున తొండరడిపొడి ఆళ్వార్,  ఎంపెరుమాన్ ను లేచి వారి కైంకర్యమును స్వీకరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నారు అని వివరించారు. ఏదమిళ్ తణ్ణుమై ఎక్కం … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి – 8 – వంబవిళ్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి 7వ పాశురం పాశుర అవతారిక: నఙ్ఞీయర్ వ్యాఖ్యానములో ప్రధానంగా – ప్రాతఃకాల సమయం ఎంపెరుమాన్ ను ఆరాధించుటకు సరైన/తగిన సమయం. అనన్య ప్రయోజనులైన (కేవలం కైంకర్యమే ప్రధానంగా కలవారు)ఋషులు ఆరాధనకై అవసరమగు వస్తుసామగ్రితో వచ్చి ఉన్నారు. కాన తొండరడిపొడిఆళ్వార్,  ఎంపెరుమాన్  ను తమ యొక్క ఆరాధనలను స్వీకరించమని ప్రార్థనచేస్తున్నారు. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై వ్యాఖ్యానములో ప్రధానంగా- ఎంపెరుమాన్ తిరువారాధనకై   చాల మంది … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి- 7 – అన్దరత్త

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి 6వ పాశురం పాశుర అవతారిక:  నఙ్ఙీయర్ మరియు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై లు క్రిందటి పాశురములో(6వ)సంక్షిప్తంగా అనుగ్రహించిన వివరణను ఈ పాశురం మరియు రాబోవు రెండు పాశురములలో సవివరంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. నఙ్ఙీయర్ ప్రధానంగా,  ఇంద్రుడు మరియు సప్తఋషులు మొదలైన వారందరు ఆకాశమంతా నిండిపోయి ఎంపెరుమాన్ శ్రీపాదములను విశేష శ్లోకములతో కీర్తిస్తు ఆరాధిస్తున్నారు.  పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై  ముఖ్యంగా ఇలా వివరిస్తారు-  త్తైత్తరీయ ఉపనిషద్ లో పేర్కొన్న “బైశాస్మాత్” (దేవతలు … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి- 6 – ఇరవియర్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి 5వ పాశురం పాశుర అవతారిక: నఙ్ఞీయర్ మరియు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై లు తమ వ్యాఖ్యానములో ఇలా వివరించిరి – సమస్తదేవతలు కలసి ఈ భౌతిక విశ్వమునకు(భగవంతుని చే సృష్ఠి కావింపబడ్డ)  కార్యకలాపాలు నిర్వహించుటకు దేవసేనా నాయకుడి స్థానాన్ని సుబ్రమణ్యునకు  ఇచ్చి పట్టం కట్టిరి. దేవతలందరు తమ తమ భార్యలతో, సేవకులతో  మరియు వాహనాలతో ఎంపెరుమాన్ ను ఆరాధించుటకై వచ్చి తమతమ కోరికలను నెరవేర్చుకుంటున్నారు. (కనుక‌) తొండరడిపొడిఆళ్వార్,  ఎంపెరుమాన్ … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి – 5 – పులంబిన

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుప్పళ్ళి యెళుచ్చి 4వ పాశురం శ్రీరాముడు శ్రీరంగవిమానమును  మరియు శ్రీరంగనాథుణ్ణి , శ్రీవిభీషణాళ్వాన్ కు అనుగ్రహించుట పాశుర అవతారిక: నఙ్ఞీయర్ వ్యాఖ్యానమున- తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ ,  ఎంపెరుమాన్ ను ఇలా ప్రాధేయపడుతున్నారు ‘భక్తులయందు తారతమ్యం చూపని  ఎంపెరుమాన్ సన్నిధికి  దేవతలందరు పూమాలికలతో ఆరాధించుటకు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి ఉన్నారు,  కనుక మీరు మేల్కొని వారందరి కైంకర్యమును స్వీకరించుము’. పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై – క్రిందటి పాశుర వ్యాఖ్యానమున , పచ్చిక … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి – 4 – మేట్టిళ

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి 3వ పాశురం పాశుర అవతారిక: తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ ,   ఎలాగైతే శ్రీరాముడు తన భక్తులను కాపాడుటకై శత్రువులను  నిర్మూలించాడో ఆ మాదిరి  మీరు కూడ మిమ్ములను అనుభవించే/ఆనందించుటకు గల అడ్డంకులన్నీ తొలగించుటకు మేల్కొనవలెను అని ఎంపెరుమాన్  ను ప్రార్ధన చేస్తున్నారని నఙ్ఞీయర్ తమ వ్యాఖ్యానంలో అనుగ్రహిస్తున్నారు . గోపాలురు తమ పశువులను మేతకు( ఇష్ఠానుసారంగా తిరుగుటకు మరియు గడ్డిని మేయుటకు)తీసుకపోతారు. తెల్లవారున … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి – 3 – శుడరొళి

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుపళ్లి యెళిచ్చి 2వ పాశురం పాశుర అవతారిక: నఙ్ఞీయర్ మరియు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై లు తమ వ్యాఖ్యానములో ఇలా వివరించిరి  – సూర్యుడు తన ప్రకాశవంతమైన కిరణాలతో   నక్షత్రముల ప్రకాశమును క్షీణింపచేస్తు ఉదయించాడు. తొండరడిపొడిఆళ్వార్,  సుదర్శనమును తమ దివ్య హస్తములో ధరించిన  ఎంపెరుమాన్ యొక్క సుందరరూపమును అనుభవించిరి. శుడరొళి పరన్దన శూళ్ దిశై యెల్లాం తున్నియ తారకై మిన్నొళి శురుఙ్గి పడరొళి పశుత్తనన్ పనిమది ఇవనో … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి – 2 – కొళుంగొడి

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుపళ్లి యెళిచ్చి 1వ పాశురం పాశుర అవతారిక నఙ్ఞీయర్ మరియు పెరియవచ్చాన్ పిళ్ళై తమ వ్యాఖ్యానములలో  ప్రాతః కాలము అయినదని సూచనగా తూర్పు వాయువు వీచుట మరియు హంసలు మేల్కొనుటను తెలుపుతున్నారు. వీరు ముఖ్యముగా తెలుపునది – తొండరడిపొడి ఆళ్వార్ తాము ఆశ్రిత వత్సలుడగు భగవానుని  మేల్కొని భక్తులను కటాక్షించవలసినదని అభ్యర్థిస్తున్నారు. కొళుంగొడి ముల్లైయిన్ కొళు మలరణవి కూరన్దదు కుణతిశై మారుదం ఇదువో ఎళుందన మలర్  అణై ప్పళ్ళికొళ్ … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి – 1 – కదిరవన్

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:  తిరుపళ్ళి యెళిచ్చి పాశుర అవతారిక : ఎంపెరుమాన్ ను ఆరాధించడానికి వచ్చిన దేవతలను, ఆళ్వార్ వారిని ఎంపెరుమాన్ ను మేల్కొలపమని అర్థిస్తున్నారని నఙ్జీయర్ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.ఈ పాశురం ద్వారా శ్రీమన్నారాయణుడు అందరి దేవతలకు మరియు ఆరాధించే వారికి ఆరాధించడం లో అత్యున్నతుడని/సర్వోన్నతుడని /పరతత్వం అని స్థాపన చేస్తున్నారు . సూర్యభగవానుడు కేవలం బాహ్యాంధకారాన్ని పోగొట్టగల సామర్థ్యం కలవాడు, కాని శ్రీమన్నారాయణుడు మాత్రమే అంతర్గత అంధకారాన్ని(అఙ్ఞానం)నిర్మూలించే సామర్థ్యం కలవాడు … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి – అవతారిక

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ:   పెరియపెరుమాళ్ – శ్రీరంగం                                                            తొండరడిపొడిఆళ్వార్ – శ్రీరంగం నఙ్ఞీయర్ మరియు పెరియవాచ్చాన్ పిళ్ళై ల అవతారిక పరిచయం నఙ్ఞీయర్  అవతారిక పరిచయం   … Read more