తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి తనియన్లు

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి                                                                        వ్యూహవాసుదేవుడు తిరుమలై ఆండాన్ చే కృపచేయబడ్డ తనియన్ తమేవ మత్వా పరవాసుదేవం … Read more

తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి

శ్రీ: శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ: శ్రీమతే రామానుజాయ నమ: శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: e-book: http://1drv.ms/1MilSRb తొండరడిపొడిఆళ్వార్ (భక్తాంఘ్రి రేణు) కృపచేసిన తిరుప్పళ్ళి యెళిచ్చి దివ్యప్రబంధమునకు ఉద్దేశ్యం/లక్ష్యం  శ్రీరంగనాథుడు   పెరియపెరుమాళ్ (శ్రీరంగనాథుడు) –శ్రీరంగం తొండరడిపొడిఆళ్వార్ (భక్తాంఘ్రి రేణు) – తిరుమణ్ణంగుడి ఆచార్యహృదయమునందు విశేషంగా  85వ చూర్ణికలో అళిగియ మణవాళ పెరుమాళ్ నాయనార్,  సుప్రభాతం(తమ దివ్యగానంతో మేల్కొలుపుట) తో ఎంపెరుమాన్ ను మేల్కొలుపు  మహాత్ములని వర్ణించారు.ఎంపెరుమాన్ కు కీర్తనా కైంకర్యము చేయడంలో  నంపాడువాన్(తిరుక్కురుంగుడి మలైమేల్ నంబికి పరమభక్తుడు ) యొక్క వైభవమును … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – 10 – kadimalar

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series Introduction of this pAsuram: nanjIyar highlights – thoNdaradippodi AzhwAr explains that “From the first pAsuram to the ninth pAsuram, dhEvas, rishis who come with ulterior motives and leave after being fulfilled with those motives are explained. In this pAsuram, kindly wake up and … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – 9 – Ethamil

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series Introduction of this pAsuram: nanjIyar and periyavAchchAn piLLai highlight that great musicians and dancers have arrived to wake emperumAn up and serve him. Thus, thoNdaradippodi AzhwAr requests emperumAn to wake and accept their service.   ஏதமில் தண்ணுமை யெக்கம் மத்தளியே யாழ் குழல் முழவமோடிசை திசை … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – 8 – vambavizh

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series Introduction of this pAsuram: nanjIyar highlights that morning time which is favourable to worship emperumAn has arrived. rishis who are ananya prayOjanas (one who is fully focussed on kainkaryam only) have arrived with the necessary materials for the worshiping. Thus thoNdaradippodi AzhwAr requests … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – 7 – antharaththu

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series Introduction of this pAsuram: nanjIyar and periyavAchchAn piLLai highlight that what is explained in the 6th pAsuram briefly  is explained in more detail in this pAsuram and the next 2 pAsurams. nanjIyar highlights that indhran (leader of dhEvas) and saptha rishis (ones who propagate … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – 6 – iraviyar

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series Introduction of this pAsuram: nanjIyar and periyavAchchAn piLLai highlight that along with subrahmaNya who is the chief of the army of the dhEvas, all the dhEvas who are given the position to manage the activities of the material universes (by bhagavAn) have arrived … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – 5 – pulambina

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series srIranga vimAnam and srIranganAthan gifted by srIrAma to vibhishaNAzhwAn Introduction of this pAsuram: nanjIyar highlights that thoNdaradippodi AzhwAr is saying to emperumAn that the dhEvas have arrived with flowers to worship him and since he (emperumAn) does not distinguish between his devotees (high/low), … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – 4 – mEttiLa

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series Introduction of this pAsuram: nanjIyar highlights that thoNdaradippodi AzhwAr is praying to emperumAn to wake up and help remove the hurdles that stop him from experiencing/enjoying emperumAn just like he helped his devotees as srI rAma by destroying their enemies. periyavAchchAn piLLai highlights … Read more

thiruppaLLiyezhuchchi – 3 – sudaroLi

srI: srImathE satakOpAya nama: srImathE rAmAnujAya nama: srImadh varavaramunayE nama: Full Series Introduction of this pAsuram: nanjIyar and periyavAchchAn piLLai highlight that the sun has arrived with his radiant rays diminishing the shine of the stars. thoNdaradippodi AzhwAr desires to see the beautiful form of emperumAn with the divine disc (sudharsana chakram) in his divine hands. … Read more