periya thirumozhi – 5.1.5 – maiyAr thadangaN

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Fifth centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram maiyAr thadangaN karungUndhal Aychchi maRaiya vaiththa thayir neyyAr pAlOdu amudhu seydha nEmi angai mAyanidam seyyAr Aral irai karudhich chengAl nArai senRaNaiyum poyyA nAvin maRaiyALar puLLambUdhangudi thAnE Word-by-Word … Read more

periya thirumozhi – 5.1.4 – veRpAl mAri

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Fifth centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram veRpAl mAri pazhudhAkki viRal vALarakkar thalaivan than  vaRpAr thiraL thOL ainnAngum thuNiththa valvil irAmanidam kaRpAr purisai seykunRam kavinAr kUdam mALigaigaL poRpAr mAdam ezhilArum puLLambUthangudi thAnE Word-by-Word meanings … Read more

periya thirumozhi – 5.1.3 – mEvA arakkar

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Fifth centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram mEvA arakkar thennilangai vEndhan vIyach charam thurandhu  mAvAy piLandhu malladarththu marudham sAyththa mAladhidam kAvAr thengin pazham vIzhak kayalgaL pAyak kurugiriyumpUvAr kazhani ezhilArum puLLambUdhangudi thAnE Word-by-Word meanings mEvA … Read more

periya thirumozhi – 5.1.2 – kaLLak kuRaLAy

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Fifth centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kaLLak kuRaLAy mAvaliyai vanjiththu ulagam kaippaduththu poLLaik karaththa pOdhagaththin thunbam thavirtha punidhanidam paLLach cheRuvil kayal ugaLap pazhanak kazhani adhanuL pOy puLLup piLLaikku irai thEdum puLLam bUdhangudi thAnE … Read more

periya thirumozhi – 5.1.1 – aRivadhariyAn

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Fifth centum >> First decad Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram aRivadhariyAn anaiththulagum udaiyAn ennai ALudaiyAn kuRiya mANi uruvAya kUththan manni amarumidam naRiya malar mEl surumbArkka ezhilAr mangyai nadamAda poRi koL siRai vaNdu isai pAdum puLLam bUdhangudi thAnE Word-by-Word meanings … Read more

periya thirumozhi – 5.1 – aRivadhariyAn

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Fifth Centum AzhwAr’s desire is not such that when it is not fulfilled once in one place, he will give up thinking “Alright, it is not fulfilled”; if we see the nature of bhagavAn, one cannot remain desireless towards him. Now, emperumAn … Read more

periya thirumozhi – Fifth centum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi << Fourth centum First decad – aRivadhariyAn Second decad – thAndham Third decad – venRi Fourth decad – undhi mEl Fifth decad – veruvAdhAL Sixth decad – kaimmAnam Seventh decad – paNdai Eighth decad – Ezhai Ninth decad – kaiyilangu Tenth decad – … Read more