periya thirumozhi – 2.10.2 – kondhalarndha

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kondhalarndha naRundhuzhAy sAndham dhUbam dhIbam koNdu amarar thozhap paNangoL pAmbil sandhaNi menmulai malarAL tharaNi mangai thAm iruvar adi varudum thanmaiyAnai vandhanai seydhu isaiyEzh ARangam aindhu vaLar vELvi nAnmaRaigaL … Read more

periya thirumozhi – 2.10.1 – manjAdu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad Highlights from avathArikai (Introduction) emperumAn is said to be Apathsakan (one who is a friend in need). pAsuram manjAdu varai Ezhum kadalgaL Ezhum vAnagamum maNNagamum maRRum ellAm enjAmal vayiRRadakki Alin mEl Or iLandhaLiril kaN vaLarndha Isan thannaith thunjA … Read more

periya thirumozhi – 2.10 – manjAdu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second Centum << Previous decad AzhwAr meditated upon the one who is of the nature mentioned in SrI bhagavath gIthA 18.43 “yudhdhE chApyapalAyanam” (not retracting from a battlefield even if death is assured) and “ISvarabhAvaS cha” (ability to control one’s citizens), surrendering … Read more

periya thirumozhi – 2.9.10 – pArmannu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram pArmannu thol pugazhp pallavar kOn paNindha paramEchchura viNNagar mEl kArmannu nIL vayal mangaiyar tham thalaivan kali kanRi kunRAdhu uraiththa sIrmannu sendhamizh mAlai vallAr thirumAmagaL than aruLAl ulagil thEr … Read more

periya thirumozhi – 2.9.9 – piRaiyudai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram piRaiyudai vANudhal pinnai thiRaththu munnE orukAl seruvil urumin maRaiyudai mAlvidai Ezh adarththARku idandhAn thadam sUzhndhu azhagAya kachchi kaRaiyudai vAL maRa mannar kedak kadal pOl muzhangum kural kaduvAyp paRaiyudaip … Read more

periya thirumozhi – 2.9.8 – kudaiththiRal

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kudaith thiRal mannavanAy orukAl kurangaip padaiyA malaiyAl kadalai adaiththavan endhai pirAnadhu idam aNi mAdangaL sUzhndhu azhagAya kachchi vidaiththiRal villavan nenmeliyil veruvach cheruvEl valangaip pidiththa padaiththiRal pallavar kOn paNindha … Read more

periya thirumozhi – 2.9.7 – ilagiya nILmudi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram ilagiya nILmudi mAvali than peru vELviyil mAN uruvAy munanAL salamodu mAnilam koNdavanukku idandhAn thadam sUzhndhu azhagAya kachchi ulagudai mannavan thennavanaik kanni mAmadhiL sUzh karuvUr veruva pala padai sAya … Read more

periya thirumozhi – 2.9.6 – thiN padai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram thiN padaik kOLariyin uruvAyth thiRalOn agalam seruvil muna nAL puN padap pOzhndha pirAnadhu idam poru mAdangaL sUzhndhu azhagAya kachchi veNkudai nIzhal sengOl nadappa vidai velkodi vERpadai mun uyarththa … Read more

periya thirumozhi – 2.9.5 – thUmbudaith

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram thUmbudaith thiNkai vanthAL kaLiRRin thuyar thIrththu aravam veruva muna nAL pUmbunal poygai pukkAn avanukku idandhAn thadam sUzhndhu azhagAya kachchi thEmbozhil kunReyil thennavanaith thisaippach cheru mEl viyandhu anRu senRa … Read more

periya thirumozhi – 2.9.4 – aNdamum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Ninth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram aNdamum eNdhisaiyum nilanum malai nIrodu vAn erikAl mudhalA uNdavan endhai pirAnadhu idam oLi mAdangaL sUzhndhu azhagAya kachchi viNdavar iNdaik kuzhAmudanE viraindhAr iriyach cheruvil munindhu paNdu orukAl vaLaiththAn paNindha … Read more