periya thirumozhi – 3.2.7 – mauval kuzhal

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Second decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram mauval kuzhal Aychchi menthOL nayandhu magaram suzhalach chuzhal nIr payandha dheyvath thirumAmalar mangai thangu thirumArbanaich chindhaiyuL vaiththumenbIr! kauvaik kaLiRRin maruppum poruppil kamazh sandhum undhi nivA valangoL dheyvap … Read more

periya thirumozhi – 3.2.6 – neyvAy azhal

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Second decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram neyvAy azhal ambu thurandhu munnIr thuNiyap paNi koNdu aNiyArndhu ilangum maiyAr maNivaNNanai eNNi nundham manaththE iruththumpadi vAzha valleer! avvAy iLamangaiyar pEsavum thAn arumAmaRai andhaNar sindhai puga sevvAyk … Read more

periya thirumozhi – 3.2.5 – kOmanga vanga

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Second decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kOmanga vangak kadal vaiyam uyyak kulamannar angam mazhuvil thuNiya thAm angu amaruL padai thotta venRith thavamA muniyaith thamakkAkkagiRpIr! pUmangai thangip pulamangai mannip pugazh mangai engum thigazhap pugazh … Read more

periya thirumozhi – 3.2.4 – arumA nilam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Second decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram arumA nilam anRu aLappAn kuRaLAy avuNan peru vELviyil senRu irandha perumAn thirunAmam pidhaRRi nundham piRavith thuyar nIngudhum ennagiRpIr! karumA kadaluL kidandhAn uvandhu kavainA aravin aNaip paLLiyin mEl … Read more

periya thirumozhi – 3.2.3 – vembum sinaththu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Second decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram vembum sinaththup punakkEzhal onRAy virinIr mudhu veLLam uLpukku azhundha vambuN pozhil sUzh ulagu anReduththAn adippOdhu aNaivAn viruppOdu iruppIr! paimponnum muththum maNiyum koNarndhu padai mannavan pallavar kOn paNindha … Read more

periya thirumozhi – 3.2.2 – kAyOdu nIdu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Second decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kAyOdu nIdu kani uNdu vIsu kadungAl nugarndhu nedungAlam aindhu thIyOdu ninRu thavam seyya vENdA thirumArbanaich chindhaiyuL vaiththumenbIr! vAyOdhu vEdham malginRa thol sIr maRaiyALar nALum muRaiyAl vaLarththa thIyOnga … Read more

periya thirumozhi – 3.2.1 – Un vAda

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> Second decad Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram Un vAda uNNAdhu uyir kAvalittu udalil piriyAp pulan aindhum nondhu thAm vAda vAdath thavam seyya vENdA thamadhA imaiyOr ulagALakiRpIr! kAnAda manjnjaik kaNamAda mAdE kayalAdu kAnIrp pazhanam pudai pOy thEnAda … Read more

periya thirumozhi – 3.2 – UnvAda

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third Centum << Previous Decad Previously, AzhwAr said that emperumAn is present in thiruvahindhrapuram to be easily approachable by devotees. As his nature is this, AzhwAr says to those who desire to eliminate this body which is the hurdle and reach bhagavAn … Read more

periya thirumozhi – 3.1.10 – mUvarAgiya

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram mUvarAgiya oruvanai mUvulagu uNdu umizhndhu aLandhAnai dhEvar thAnavar senRu senRiRainjath thaN thiruvayindhirapuraththu mEvu sOdhiyai vEl valavan kalikanRi viriththu uraiththa pAvu thaN thamizh paththivai pAdidap pAvangaL payilAvE Word-by-Word … Read more

periya thirumozhi – 3.1.9 – vElkoL

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram vElkoL kaiththalaththu arasar vempOrinil visayanukkAy maNith thEr kOlkoL kaiththalaththu endhai pemmAnidam kulavu thaN varaich chAral kAlkoL kaNkodik kai ezhak kamugu iLampALaigaL kamazh sAral sElgaL pAy tharu sezhunadhi … Read more