periya thirumozhi – 3.1.8 – virai kamazhndha

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram virai kamazhndha men karunguzhal kAraNam villiRuththu adal mazhaikku nirai kalangida varai kudai eduththavan nilaviya idam thadamAr varai vaLam thigazh madhakari maruppodu malai vaLaragil undhi thirai koNarndhu aNai … Read more

periya thirumozhi – 3.1.7 – minnin nuNNidai

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram minnin nuNNidai madakkodi kAraNam vilangalin misai ilangai mannan nILmudi podi seydha maindhanadhidam maNi varai nIzhal anna mAmalar aravindhaththu amaLiyil pedaiyodum inidhu amara sennelAr kavarikkulai vIsu thaN thiruvayindhirapuramE … Read more

periya thirumozhi – 3.1.6 – kUnulAviya

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram kUnulAviya madandhai than kodunjolin thiRaththu iLangodiyOdum kAnulAviya karumugil thiruniRaththavanidam kavinArum vAnulAviya madhi thavazh mAlvarai mAmadhiL pudai sUzhath thEnulAviya sezhum pozhil thazhuviya thiruvayindhirapuramE Word-by-Word meanings kUn ulAviya madandhai … Read more

periya thirumozhi – 3.1.5 – Angu mAvali

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram Angu mAvali vELviyil irandhu senRu agalidam aLandhu Ayar pUngodikku ina vidai porudhavanidam ponmalar thigazh vEngai kOngu seNbagak kombinil kudhikodu kurakkinam iraiththOdith thEn kalandha thaN palangani nugartharu thiruvayindhirapuramE … Read more

periya thirumozhi – 3.1.4 – mARu koNdu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram mARu koNdu udanRedhirndha val avuNan than mArbagam irupiLavA kURu koNdu avan kula magaRku innaruL koduththavan idam midaindhu sARu koNda men karumbu iLangazhai thagai visumbuRa maNi nIzhal sERu … Read more