periya thirumozhi – 3.1.3 – vaiyam Ezhum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram vaiyam Ezhum uNdu Alilai vaigiya mAyavan adiyavarkku meyyan Agiya dheyva nAyaganidam meythagu varaich chAral moykoL mAdhavi seNbagam muyangiya mullaiyangodi Ada seyya thAmaraich chezhumpaNai thigazhtharu thiruvayindhirapuramE Word-by-Word meanings … Read more

తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది – సరళ వ్యాఖ్యానము – 31 – 40

శ్రీః  శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః  శ్రీమతే రామానుజాయ నమః  శ్రీమత్ వరవరమునయే నమః పూర్తి క్రమము << తిరువాయ్మొళి నూఱ్ఱందాది – 21 – 30  పాశురము 31  అవతారిక:  తిరువాయ్మొళి నాలుగవ పత్తు మొదటి దశకము అయిన ‘వరునాయగమాయ్ ‘ అనే పాశురాలలో, అల్పము అస్థిరము అయిన కైవల్యము మీద ఆశపడకుండా ప్రల ప్రదుడు, ప్రాప్యుడు అయిన శ్రీమన్నారాయణుని ఆశ్రయించి, తరించండి అని ఉపదేశించారు.  ఒరునాయగమాయ్ * ఉలగుక్కు * వానోర్ ఇరునాట్టి * లేఱియుయ్క్కుం … Read more

periya thirumozhi – 3.1.2 – minnum Azhi

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram minnum Azhi angai avan seyyavaL uRai tharu thirumArvan pannu nAnmaRaip palporuL Agiya paranidam varaich chAral pinnum mAdhavip pandhalil pedai varap piNi avizh kamalaththu thenna enRu vaNdu innisai … Read more

periya thirumozhi – 3.1.1 – irundhaN

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third centum >> First decad Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram irundhaN mAnilam EnamadhAy vaLai maruppinil agaththu odukki karundhaN mAkadal kaN thuyinRavanidam kamala nan malarth thERal arundhi innisai muranRezhum aLikulam podhuLi am pozhil UdE serundhi nANmalar senRu aNaindhu uzhitharu thiruvayindhirapuramE … Read more

periya thirumozhi – 3.1 – irundhaN

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Third Centum Poets would usually bring out the speciality of each place and glorify the same; unlike that, AzhwArs who speak the truth, explain certain aspects about dhivyadhESams which are dear to empeumAn and we don’t see what were highlighted by them; … Read more

periya thirumozhi – Third centum

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi << Second centum vayalAli maNavALan – thiruvAli thirumangai AzhwAr with kumudhavalli nAchchiyAr First decad – irundhaN Second decad – Un vAda Third decad – vAda marudhidai Fourth decad – oru kuRaLAy Fifth decad – vandhunadhu Sixth decad – thUviriya Seventh decad – kaLvankol … Read more

periya thirumozhi – 2.10.10 – vAraNam koL

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram vAraNam koL idar kadindha mAlai neela maradhagaththai mazhai mugilE pOlvAn thannai sIraNangu maRaiyALar niRaindha selvath thirukkOvalUr adhanuL kandEn enRu vAraNangu mulai madavAr mangai vEndhan vAL kaliyan oli aindhum … Read more

periya thirumozhi – 2.10.9 – thUvadivil

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram thUvadivil pArmagaL pUmangaiyOdu sudar Azhi sangu irupAl polindhu thOnRak kAvadivil kaRpagamE pOla ninRu kalandhavargatku aruL puriyum karuththinAnai sEvadi kai thiruvAy kaN sivandha Adai sempon sey thiru uruvam AnAn … Read more

periya thirumozhi – 2.10.8 – pArERu

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram pArERu perum bAram thIrap paNdu bAradhaththuth thUdhu iyangi pArththan selvath thErERu sAradhiyAy edhirndhAr sEnai seruk kaLaththuth thiRal azhiyach cheRRAn thannai pOrERu onRu udaiyAnum aLagaik kOnum purandharanum nAnmuganum porundhum … Read more

periya thirumozhi – 2.10.7 – irungaimmA

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: periya thirumozhi >> Second centum >> Tenth decad << Previous Highlights from avathArikai (Introduction) No specific introduction. pAsuram irungai mA kari munindhu pariyaik kIRi*ina vidaigaL Ezhadarththu marudham sAyththuvarum sagadam iRa udhaiththu mallai attuvanjam sey kanjanukku nanju AnAnaikkarungamugu pasum pALai veNmuththu InRukAy ellAm maragadhamAyp pavaLam kAttaserundhimiga mottu … Read more